Nghị quyết 91/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/NQ-ND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tnh Sóc Trăng năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015 theo Báo cáo s 189/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 14.398 tỷ 950 triệu đồng, trong đó:

a. Thu ngân sách Trung ương: 101 tỷ 481 triệu đồng.

b. Thu ngân sách địa phương: 14.297 tỷ 469 triệu đồng;

bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 9.042 tỷ 143 triệu đồng;

- Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 4.594 tỷ 480 triệu đồng;

- Thu ngân sách xã, phường, thị trấn: 660 tỷ 846 triệu đồng.

2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương là 13.868 tỷ 627 triệu đồng, trong đó:

a. Chi ngân sách cấp tỉnh : 9.034 tỷ 952 triệu đồng;

b. Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 4.205 tỷ 884 triệu đồng;

c. Chi ngân sách xã, phường, thị trấn : 627 tỷ 791 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương là 428 tỷ 842 triệu đồng, trong đó:

a. Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 7 tỷ 191 triệu đồng;

b. Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 388 tỷ 596 triệu đồng;

c. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn : 33 tỷ 055 triệu đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
-
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT. T
U, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh (Đảng, Chính quyn, đoàn thể);
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu91/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Văn Mẫn
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng

              • 09/12/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực