Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND về Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND sáp nhập Đông Xuân điều chỉnh địa giới Đông Tiến Đông Anh Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP XÃ ĐÔNG XUÂN VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐÔNG TIẾN, XÃ ĐÔNG ANH ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN RỪNG THÔNG THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định một số điều Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án sáp nhập xã Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính xã Đông Tiến, xã Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập toàn bộ 190,67 ha diện tích tự nhiên, 2.808 người của xã Đông Xuân; điều chỉnh 291,37 ha diện tích tự nhiên, 4.585 người (gồm toàn bộ 93,07 ha, 1.970 người của thôn Toàn Tân; 181,04 ha, 2.615 người của thôn Đại Đồng, 17,26 ha của thôn Triệu Xá 1) thuộc xã Đông Tiến; 31,05 ha diện tích tự nhiên, 50 người (24,84 ha, 15 người của thôn 6 và 6,21 ha, 35 người của thôn 7) thuộc xã Đông Anh về thị trấn Rừng Thông quản lý.

2. Sau khi mở rộng thị trấn Rừng Thông:

a) Thị trấn Rừng Thông có diện tích 603,16 ha; 10.878 người.

Gồm 12 khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nhuệ Sâm, Xuân Lưu, Phúc Hậu, Cáo Thôn, Toàn Tân, Đại Đồng (các cụm dân cư 6, 7 của xã Đông Anh chuyển về ghép vào khu phố Nhuệ Sâm).

Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa; phía Tây giáp xã Đông Thanh, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; phía Nam giáp xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; phía Bắc giáp xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn và xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa.

b) Xã Đông Tiến có diện tích 510,46 ha, dân số 7.386 người.

Gồm 06 thôn: Triệu Xá 1, Triệu Xá 2, Hiệp Khởi, Nhuận Thạch, Kim Sơn, Triệu Tiền (cụm dân cư Đại Đồng còn lại ghép vào thôn Triệu Xá 1).

Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa; phía Tây giáp xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn; phía Nam giáp thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; phía Bắc giáp xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa.

c) Xã Đông Anh có diện tích 280,54 ha, dân số 3.663 người.

Gồm 07 thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Địa giới hành chính: phía Đông giáp thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; phía Tây giáp xã Đông Khê, huyện Đông Sơn; phía Nam giáp xã Đông Minh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; phía Bắc giáp xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn.

d) Huyện Đông Sơn có diện tích tự nhiên 8.240,6 ha, dân số 80.255 người, còn 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 xã: Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Minh, Đông Thanh, Đông Tiến, Đông Anh, Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam, Đông Quang và thị trấn Rừng Thông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Thành phố;
- Lưu: VT; TH; CTHĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 92/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND sáp nhập Đông Xuân điều chỉnh địa giới Đông Tiến Đông Anh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND sáp nhập Đông Xuân điều chỉnh địa giới Đông Tiến Đông Anh Thanh Hóa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 92/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Mai Văn Ninh
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND sáp nhập Đông Xuân điều chỉnh địa giới Đông Tiến Đông Anh Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND sáp nhập Đông Xuân điều chỉnh địa giới Đông Tiến Đông Anh Thanh Hóa

  • 04/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực