Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã nhà văn hoá thôn Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ XÂY DỰNG SÂN THỂ THAO CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH NÂNG MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MỚI NHÀ VĂN HÓA THÔN, KHU DÂN CƯ; XÂY DỰNG PHÒNG HỌC KIÊN CỐ VÀ HỖ TRỢ CÁC XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định cơ chế hỗ trợ và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn; xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020:

a. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 02 tỷ đồng/sân để bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp, hình thành cơ bản mặt sân thể thao có diện tích từ 8.000m2 trở lên đối với các xã, thị trấn chưa có sân thể thao.

b. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng/sân để bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng sân thể thao có diện tích từ 1.000m2 trở lên đối với các thôn chưa có sân thể thao.

c. Phần kinh phí đầu tư còn lại các địa phương thực hiện xã hội hoá thu hút nguồn kinh phí, ngày công lao động của nhân dân và các tổ chức, cá nhân.

2. Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 như sau:

a. Nâng mức hỗ trợ xây mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư đối với các thôn, khu dân cư chưa được hỗ trợ từ mức 100 triệu đồng/01 nhà văn hoá, lên mức 200 triệu đồng/01 nhà văn hoá;

b. Nâng mức hỗ trợ một lần từ mức 150 triệu đồng/01 xã, lên mức 250 triệu đồng/01 xã đối với các xã, phường, thị trấn được cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 nhưng chưa được hỗ trợ theo các quy định trước đây về xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

c. Nâng mức hỗ trợ xây mới phòng học kiên cố nhưng chưa được hỗ trợ từ mức 25 triệu đồng /01 phòng, lên mức 50 triệu đồng /01 phòng;

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2014/NQ-HĐND15

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 92/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2014/NQ-HĐND15

Lược đồ Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã nhà văn hoá thôn Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã nhà văn hoá thôn Hải Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 92/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã nhà văn hoá thôn Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã nhà văn hoá thôn Hải Dương

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực