Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2017/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2016/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 40/BCTT- KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 1 như sau:

d) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1 như sau:

a) Tổng vốn của dự án: 55.314.000 USD, trong đó:

- Vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 50.070.000 USD, gồm:

+ Vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): 44.975.000 USD;

+ Vốn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD): 5.095.000 USD.

- Vốn đối ứng: 5.244.000 USD, gồm:

+ Ngân sách tỉnh: 3.146.000 USD (chiếm 60%);

+ Ngân sách thành phố Quy Nhơn: 2.098.000 USD (chiếm 40%).

b) Cơ chế vay vốn:

- Vốn vay IDA: Tỉnh vay lại 30%, Ngân sách TW cấp phát 70%. Thời gian đáo hạn 25 năm, ân hạn 05 năm.

- Vốn vay IBRD: Tỉnh vay lại 100%. Thời gian đáo hạn 29 năm, ân hạn 10 năm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND Bình Định

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực