Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện xã Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ; THỜI GIAN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GỬI BÁO CÁO ĐẾN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP VÀ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 4862/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp các báo cáo: kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; đồng thời quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã.

2. Nghị quyết quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên đảm bảo lập các báo cáo tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, thời gian gửi báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp cho Hội đồng nhân dân các cấp

1. Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm sau.

2. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

a) Cấp thành phố

- Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến: chậm nhất là ngày 18 tháng 11 năm sau.

- Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

- Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm sau.

b) Cấp huyện và cấp xã

- Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và cho ý kiến, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.

- Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.

3. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.

a) Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 18 tháng 11 năm thứ 5 của giai đoạn trước.

b) Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

c) Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm thứ 5 của giai đoạn trước.

4. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.

a) Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 26 tháng 10 năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

b) Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

c) Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân thành phố, chậm nhất ngày 09 tháng 11 năm thứ 5 của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

5. Thời gian Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp gửi dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp.

a) Cấp thành phố

- Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân để thẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 18 tháng 11 hằng năm.

- Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

- Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

b) Cấp huyện

- Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân để thẩm tra và cho ý kiến: chậm nhất là ngày 11 tháng 12 năm hằng năm.

- Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

- Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

c) Cấp xã

- Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân đthẩm tra và cho ý kiến, chậm nhất là ngày 21 tháng 12 hằng năm.

- Thời gian Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo.

- Thời gian gửi các báo cáo chính thức đến Hội đồng nhân dân phường, xã, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

6. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách cấp dưới.

a) Cấp thành phố: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành ph thông qua.

b) Cấp huyện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, huyện thông qua.

c) Cấp xã: Trước ngày 31 tháng 12 của năm hiện hành.

Điều 3. Quy định biểu mẫu

Biểu mẫu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp trên phục vụ công tác lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tđại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Trong trường hợp phát sinh các biểu mẫu khác theo quy định của Trung ương, giao Ủy ban nhân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.

2. Đối với lập, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016, áp dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, c
ơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoà
n ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND,
UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài
PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH BIỂU MẪU PHỤC VỤ LẬP KHOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DTOÁN, PHÂN BNGÂN SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng)

Biểu mẫu

Nội dung

Cơ quan báo cáo và nhận báo cáo

Ghi chú

1

Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương

 

Vận dụng các biểu mẫu số 01 đến biểu mẫu số 11 tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ

Biểu mẫu số 01

Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn...

Dùng cho Cục Thống kê, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một số đơn vị có liên quan cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố

Biểu mẫu số 02

Kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 05 năm...

- Dùng cho UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính và UBND cấp trên;

- Dùng cho Cục Thuế, Cục Hải quan cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố

2

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương

 

Biểu mẫu số 03

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm...

Dùng cho các đơn vị và UBND cấp dưới báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính và UBND cấp trên

Biểu mẫu số 04

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 05 năm...

Biểu mẫu số 05

Danh mục chương trình, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước giai đoạn 05 năm...

Biểu mẫu số 06

Danh mục chương trình, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 05 năm...

3

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương

 

Biểu mẫu số 07

Dự kiến cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm...

Dùng cho UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính và UBND cấp trên

Biểu mẫu số 08

Dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm...

- Dùng cho UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính và UBND cấp trên;

- Dùng cho Cục Thuế, Cục Hải quan cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố

 

Biểu mẫu số 09

Dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện giai đoạn 03 năm...

Dùng cho UBND quận, huyện cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố

 

Biu mu s 10

Dự kiến chi ngân sách cấp tỉnh theo cơ cấu chi giai đoạn 03 năm...

Dùng cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố

 

Biểu mẫu số 11

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm...

- Dùng cho UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư và UBND cấp trên;

- Dùng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính

 

4

Một số biểu mẫu bổ sung phục vụ báo cáo kế hoạch 05 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm

 

Đính kèm

Biểu mẫu số 12

Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí giai đoạn năm ...

- Dùng cho các cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan thuế, cơ quan tài chính và UBND cùng cấp;

- UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho Cục Thuế, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố

 

Biểu mẫu số 13

Báo cáo biên chế - tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể giai đoạn năm...

- Dùng cho các cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan tài chính và UBND cùng cấp;

- UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố

 

Biểu mẫu số 14

Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 15

Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 16

Cơ sở tính chi sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn năm ...

 

Biểu mẫu số 17

Cơ sở tính chi sự nghiệp văn hóa thông tin giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 18

Cơ sở tính chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 19

Cơ Sở tính chi sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 20

Cơ sở tính chi sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 21

Cơ sở tính chi các hot động kinh tế giai đon năm…..

 

Biểu mẫu số 22

Chi tiết chi hoạt động kinh tế theo chương trình/dự án giai đoạn năm...

 

Biểu mẫu số 23

Cơ sở tính chi thực hiện chính sách đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội giai đoạn năm....

 

Biểu mẫu số 24

Cơ sở tính chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đon năm …..

 

Biểu mẫu số 25

Cơ sở tính chi thực hiện chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn năm...

 

5

Dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, báo cáo Sở Tài chính

 

 

Biểu số 12

Tên đơn vị:...

D TOÁN THU, CHI, NỘP NSNN TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ GIAI ĐOẠN NĂM ...

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm N-1

Dự toán năm N

Dự toán năm N+1

Dự toán năm N+2

Dự toán năm N+...

Ghi chú

Dự toán

Ước thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

A

DTOÁN THU, CHI, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

I

Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)

 

 

 

 

 

 

 

-

L phí ………..

 

 

 

 

 

 

 

-

L phí ………..

 

 

 

 

 

 

 

II

Số thu phí

 

 

 

 

 

 

 

1

Tng s thu phí (chi tiết tên từng loại phí)

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí …….....

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ………..

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết tên từng loại phí của từng

 

 

 

 

 

 

 

a

Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ………

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ………

 

 

 

 

 

 

 

b

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ……..

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí .........

 

 

 

 

 

 

 

c

Chi....

 

 

 

 

 

 

 

3

Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết tên từng loại phí)

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ..........

 

 

 

 

 

 

 

-

Phí ……...

 

 

 

 

 

 

 

Ill

Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các nằm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 13

Tên đơn vị:……………

Chương:……………….

BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIN LƯƠNG CỦA CÁC QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐNG, ĐOÀN THGIAI ĐOẠN NĂM...

Đơn vị: Triệu đồng

STT

LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ

Dự toán năm N-1 (năm hiện hành)

Ước thực hiện năm N-1 (năm hiện hành)

Dự toán năm N (năm kế hoạch)

Dự toán năm N+...

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (Người)

Trong đó:

Tổng số biên chế được cấp có thm quyền giao (Người)

Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có

Trong đó:

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương

Trong đó:

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)

Quỹ lương, phụ cấp và các khon đóng góp theo lương

Trong đó:

Lương theo ngạch, bậc

Phụ cấp theo lương

Các khoản đóng góp theo lương

Lương theo ngạch, bậc

Phụ cấp theo lương

Các khoản đóng góp theo lương

Lương theo ngạch, bậc

Phụ cấp theo lương

Các khoản đóng góp theo lương

Lương theo ngạch, bậc

Phụ cấp theo lương

Các khoản đóng góp theo lương

A

B

1

2=3+ 4+5

3

4

5

6

7

8=9+ 10+11

9

10

11

12

13=14+ 15 +16

14

15

16

 

 

 

 

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+ là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 14

Tên đơn vị:…………..

Chương:……………..

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN NĂM …….

 

STT

CH TIÊU

Đơn vị tính

Năm N-1 (năm hiện hành)

Dự kiến năm N (năm kế hoạch)

Dự kiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

Dự toán

ƯớC thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

 

I

Các cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giáo dục phổ thông (chi tiết: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Số trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết số trưng theo mức độ tự chủ theo quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Số học sinh

Người

 

 

 

 

 

 

 

a

Số học sinh ra trường

Người

 

 

 

 

 

 

 

b

Shọc sinh tuyển mới

Người

 

 

 

 

 

 

c

Số học sinh có mặt tại thời điểm 31/5

Người

 

 

 

 

 

 

 

d

Số học sinh bình quân (1)

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó - Số học sinh được miễn học phí

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh được giảm học phí

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh được hỗ trợ ...

Người

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Tổng kinh phí NSNN cấp

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

a

Kinh phí giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quỹ lương và các khoản có tính chất lương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi hoạt động chuyên môn, quản lý

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi....

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

2

Giáo dục nghề nghiệp (chi tiết cấp, trung cấp, cao đẳng,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giáo dục đại học và sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo theo các chi tiêu nêu tại điểm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi tiêu đào tạo, bi dưỡng nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 15

Tên đơn vị:………..

Chương:………..

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN NĂM ……

STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Năm N-1 (năm hiện hành)

Dự kiến năm N (năm kế hoạch)

Dkiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

Dự toán

Ước thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

 

I

Cơ skhám, chữa bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chủ theo quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số giường bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết cơ sở theo mức độ tự chtheo quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sgiường bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cơ sy tế d phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chtheo quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sngười lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Đơn vị sự nghiệp y tế, chuyên ngành đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết số cơ sở theo mức độ tự chtheo quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số người lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Tng kinh phí NSNN cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhiệm vụ khám chữa bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Kinh phí giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi lương và các khoản có tính chất lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi...

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không giao tự ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhiệm vụ phòng bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Kinh phí giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi lương và các khoản có tính chất lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi qun lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi...

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng khoản chi, chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhiệm vụ...

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 16

Tên đơn vị:…………..

Chương:……………

CƠ SỞ TÍNH CHI SNGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN NĂM...

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chương trình/Đtài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN (Nêu cụ th tên từng đề tài, dự án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)

Cơ quan ch trì

Thi gian thực hiện

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Kinh phí được phê duyệt

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

Năm N-1 (năm hiện hành)

Lũy kế KP đã bố trí đến hết năm N-1 (năm hiện hành)

Dự toán b trí năm N (năm kế hoạch)

Dự toán b trí năm N+1

Dự toán bố trí năm N+2

Dự toán bố trí năm N+...

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Kinh phí bố trí từ NSNN

Kinh phí thực hiện từ nguồn khác

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng Số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Dự toán

Ước thực hiện đến hết năm ... (năm hiện hành)

A

B

1

2

3

4=5 +6

5

6

7=9 +10

8

9

10

11=12 +13

12

13

14=15 +1 6

15

16

17=18 +1 9

18

19

20=21 +2 2

21

22

...

 

I

Nhiệm vcấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Nhiệm v chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình... (n Chương trình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các đán/dự án/đ tài cp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Nhiệm v mmới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình ... (Tên Chương trình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (Tên đ tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (Tên đ tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các đán/dự án/đ tài cp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm v cấp B/Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Nhiệm v chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình... (n Chương trình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các đề án/dự án/đ tài cấp B/tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Nhiệm v mmới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình... (n Chương trình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài/Dự án... (n đề tài, dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các đán/dự án/đ tài cp Bộ/ tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhiệm vụ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Nhiệm v chuyn tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lII.2

Nhiệm v mmới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ án/Dự án/Đề tài... (Tên đề án, dự án, đtài)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Các hot động dịch vụ công/Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng/Hoạt động thưng xuyên theo cơ chế khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ… (Tên nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ… (Tên nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ… (Tên nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ… (Tên nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trưc, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 17

Tên đơn vị:………..

Chương:………..

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN GIAI ĐOẠN NĂM…

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm N-1 (năm hiện hành)

Dự kiến năm N (năm kế hoạch)

Dự kiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

Dự toán

Ước thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

....

 

I

Quỹ lương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sngười làm việc được cấp có thẩm quyền giao

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sngười làm việc thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương tính theo số người làm việc thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trong lĩnh vực văn hóa thông tin (chi tiết theo từng nội dung)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chính sách....

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đnh mức

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Kinh phí thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Kinh phí thực hiện chính sách....

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Định mức

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Kinh phí thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

………

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các khon chi thường xuyên khác (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các nhiệm vụ không thường xuyên (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng nhiệm vụ chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 18

Tên đơn vị:………………

Chương:……………….

CƠ SỞ TÍNH CHI SNGHIỆP PHÁT THANH, TRUYN HÌNH, THÔNG TN GIAI ĐOẠN NĂM...

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm N-1 (năm hiện hành)

Dự kiến năm N (năm kế hoạch)

Dự kiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

D toán

Ưc thực hin

A

B

1

2

3

4

5

6

 

A

Cơ sở tính

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đi với khi đơn vị sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số lượng tin bài

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số giờ phát sóng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Slượng xuất bn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Các yếu tkhác (số lượng đơn vị truyền dẫn, số kênh...) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đối vi khối đơn vị giúp việc (không trực tiếp sản xuất)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Định biên về nhân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hệ số điều chnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Các yếu tố khác (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Tổng s kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kinh phí giao tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi hoạt động chuyên môn, quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kinh phí không giao tự chủ (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng khoản chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 19

Tên đơn vị:…………..

Chương:……………

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN NĂM…

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm N-1 (năm hiện hành)

Dự kiến năm N(năm kế hoạch)

Dự kiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

Dự toán

Ước thc hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

 

I

Quỹ lương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số người làm việc thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương tính theo sngười làm việc thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kinh phí tập huấn vận động viên

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Chi tiền ăn

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Huấn luyện viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Vận động viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chi tiền công

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Huấn luyện viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Vận động viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Chi tiền th chuyên gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lưng chuyên gia nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định mức chi/chuyên gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí chi tiền công cho chuyên gia

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí đoàn tập huấn, tham dự các gii thi đấu thể thao ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tên đoàn: ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slượng người tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kinh phí mua trang thiết bị thường xuyên cho VĐV, HLV

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Trang thiết bị ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Huấn luyện viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Vận động viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Định mức chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Trang thiết bị………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Các khoản chi thường xuyên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo từng nhiệm vụ chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1, N+2, N+... là năm trước, năm sau và các năm sau nữa của năm dự toán ngân sách. Dùng để lập báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm và 05 năm

 

 

……, ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 20

Tên đơn vị:……………….

Chương:……………

CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN NĂM….

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Thời gian thực hiện từ.... đến....

Tổng mức kinh phí được phê duyệt

Thực hiện các năm trước

Năm N-1 (năm hiện hành)

Lũy kế số bố trí đến hết năm N-1 (năm hiện hành)

Dự toán năm N (năm kế hoạch)

Dự kiến năm N+1

Dự kiến năm N+2

Dự kiến năm N+...

Ghi chú

Dự toán

Ưc thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm v/dự án ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm v/dự án ………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án mở mới (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm v/dự án ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm v/dự án ………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Kinh phí hỗ trợ xử lý cơ sở gây ô nhiễm theo quyết định của cấp có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……