Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2017/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học;

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 11992/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Tờ trình số 11992/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu chung

Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý hiếm, cây dược liệu và các giống cây đặc hữu có giá trị của địa phương; duy trì và phát triển dịch vụ chi trả môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia của cộng đồng và người dân địa phương cùng chia sẻ lợi ích trong việc bảo tồn, gắn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Bảo vệ và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, các hệ sinh thái rừng tự nhiên, bao gồm hệ sinh thái rừng kín thường xanh, hệ sinh thái rừng tre nứa thuần loại và hỗn giao, hệ sinh thái rừng ngập mặn.

- Hoàn thành việc xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp tỉnh núi Chứa Chan.

- Quy hoạch, nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ đa dạng sinh học (các vườn sưu tập cây thuốc, vườn động vật, vườn thực vật, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã).

- Xây dựng khu Safari (Vườn thú hoang dã) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, kết hợp giữa hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch, nhằm tăng cường xã hội hóa công tác bảo tồn.

b) Mục tiêu đến năm 2030

- Đến cuối năm 2026, hoàn thành việc quy hoạch chi tiết, thành lập khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh tại rừng phòng hộ Tân Phú. Bảo tồn, phát triển nguồn gen cây trinh nữ hoàng cung (Crinium latifolium) tại xã Long Phước, huyện Long Thành.

- Đến cuối năm 2030, hoàn thiện hệ thống các khu bảo tồn, các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ đa dạng sinh học (các vườn sưu tập cây thuốc, vườn động vật, vườn thực vật, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã).

3. Nội dung Quy hoạch

a) Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn

- Giữ nguyên hiện trạng đối với Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (diện tích 100.535 ha bao gồm 68.015 ha rừng và đất lâm nghiệp; 32.520 ha mặt nước hồ Trị An).

- Thành lập mới đối với khu bảo vệ cảnh quan Tân Phú (diện tích tự nhiên là 13.902,1ha), Khu bảo tồn loài và sinh cảnh núi Chứa Chan (diện tích 2.025ha).

- Mở rộng diện tích đối với Vườn Quốc gia Cát Tiên về phía rừng lâm nghiệp La Ngà (10.000 ha), rừng phòng hộ Đắc Lua (1.400 ha).

b) Quy hoạch hệ thống các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ

- Vườn động vật:

+ Vườn thú Khu du lịch Vườn Xoài (giữ nguyên hiện trạng).

+ Thành lập 01 Safari (Vườn thú hoang dã) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, với tổng diện tích 412 ha.

- Vườn thực vật:

+ Nâng cấp đối với Vườn thực vật Trảng Bom; Vườn thực vật Cát Tiên.

+ Thành lập mới: Vườn thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

- Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã:

+ Nâng cấp: Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cát Tiên.

+ Thành lập mới: Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, trực thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

+ Vườn sưu tập cây thuốc: Nâng cấp Vườn Quốc gia bảo tồn và phát triển cây thuốc Đông Nam Bộ; bảo tồn, phát triển nguồn gen cây trinh nữ hoàng cung (Crinium latifolium) tại xã Long Phước, huyện Long Thành.

4. Các chương trình, dự án

Tổ chức triển khai theo phân kỳ đầu tư gồm 03 nhóm với 20 chương trình, dự án ưu tiên thực hiện quy hoạch cho giai đoạn 2017 - 2030 gồm:

- 02 chương trình, dự án thực hiện hàng năm và quan trắc định kỳ;

- 13 chương trình, dự án ưu tiên đến năm 2020;

- 05 chương trình, dự án ưu tiên đến năm 2030.

(Phụ lục I đính kèm)

5. Kinh phí thực hiện

Tổng vốn đầu tư để thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030478,15 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước để đảm bảo thực hiện 17 chương trình, dự án là 140,15 tỷ đồng, 02 dự án từ nguồn vốn xã hội hóa là 305 tỷ đồng và 01 dự án từ vốn tài trợ là 33 tỷ đồng.

(Phụ lục II đính kèm)

Điều 2. Giải pháp thực hiện

Thống nhất 07 nhóm giải pháp nêu trong Tờ trình số 11992/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đề nghị UBND tỉnh bổ sung giải pháp về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, ban hành quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Sở TNMT. PTH (Ng Bình).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Nai

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực