Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 115/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2017/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VÀ PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2016/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đnh số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét T trình s 70/TTr-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-KTNS, ngày 10/7/2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy đnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 14, Điều 6 của Quy định như sau: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu”.

2. Sửa đổi đim q, Khoản 2, Điều 9 của Quy định như sau: “Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước cấp huyện quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu”.

3. Sửa đổi Khoản 12, Điều 12 của Quy định như sau: “Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do chính quyền xã, thị trấn quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu”.

4. Sa đi điểm i, Khoản 2, Điều 13 của Quy định như sau: “Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật chính quyền phường quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu”.

5. Sửa đổi Mục 14 tại Phụ lục như sau: “Thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác”.

Điều 2.i bỏ Khoản 1, Điều 5 của Quy định và Mục 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác
đại biểu, UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục K
iểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ
tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV t
nh Hà Giang;
- Đại b
iểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các s
, ban, ngành, t chức CT-XH cấp tnh;
-
TTr. HĐND, UBND các huyn, thành phố;
- VP
: Tnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PT
TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - T
in học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 93/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 93/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND sửa đổi 55/2016/NQ-HĐND chia nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm Hà Giang