Nghị quyết 93/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2013 thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 93/NQ-HĐND 2013 đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP KHỐI TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số: 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số: 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số; 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 65/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thông qua Đề án hợp khối các cơ quan hành chính của tỉnh tại thành phố Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang bằng hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVI - Kỳ họp thứ Tám thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (VP Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 93/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày hiệu lực 12/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 93/NQ-HĐND 2013 đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 93/NQ-HĐND 2013 đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 93/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Vương Mí Vàng
Ngày ban hành 12/07/2013
Ngày hiệu lực 12/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 93/NQ-HĐND 2013 đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 93/NQ-HĐND 2013 đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính Hà Giang

  • 12/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực