Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nghị quyết về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”, gồm những nội dung chính sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu

a) Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân; nâng cao năng lực, sức chiến đấu và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

b) Mục tiêu, yêu cầu cụ thể:

- Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng trong mọi tình huống nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị. Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành các băng ổ nhóm, tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành; ngăn chặn sự cấu kết, móc nối giữa tội phạm hình sự với các đối tượng trong các tổ chức phản động để chống đối. Ngăn chặn các đối tượng hình sự ngoại tỉnh đến địa bàn Hà Tĩnh hoạt động. Làm giảm tình trạng người chưa thành niên phạm tội.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; hàng năm tiếp tục kiềm chế và làm giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông. Tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về trật tự công cộng.

- Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; gắn phát triển kinh tế, xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư có mô hình quần chúng tự quản tham gia đảm bảo an ninh trật tự hoạt động hiệu quả.

- Xây dựng các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong sạch, vững mạnh, đủ sức giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Chú trọng xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo hướng đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong xây dựng đơn vị an toàn, lực lượng Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý về nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2020, 100% Trưởng, Phó Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp; 100% Công an viên được tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền phải chủ động đối phó có hiệu quả với thủ đoạn của các đối tượng xấu trong việc lôi kéo, kích động, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động sai trái.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là một bộ phận của công tác dân vận, đồng thời thường xuyên đổi mới để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là trong giải quyết các nhiệm vụ đột xuất.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có giải pháp xử lý trong thực hiện các khâu của quản lý nhà nước.

b) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động; vô hiệu hóa các hoạt động cài cắm nội gián, thu thập thông tin. Xây dựng và thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra. Bảo đảm an ninh trật tự của tuyến biên giới trên bộ và trên biển, phòng, chống xâm nhập trái phép.

- Xây dựng các kế hoạch công tác để phát hiện, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Quản lý tốt hoạt động của cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài công tác, nắm chắc tình hình người lao động đi xuất khẩu ở ngoài nước. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh đang thực hiện hội nhập kinh tế sâu rộng với các đối tác nước ngoài; công tác bảo vệ an ninh văn hóa để chống sự xâm nhập, lây lan của các văn hóa phẩm độc hại làm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cơ sở nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác giữ vững các mặt an ninh xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để các khiếu kiện kéo dài làm phát sinh thành các vấn đề phức tạp; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động khiếu kiện, biểu tình phá rối, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, phòng chống lộ, lọt bí mật nhà nước. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn, an ninh thông tin và ý thức bảo mật cho cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin liên lạc của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong xây dựng quy chế và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng mạng internet để phát tán tài liệu, thông tin gây mất đoàn kết nội bộ hoặc tập hợp lực lượng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

c) Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Gắn việc triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, xã hội với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

- Tập trung đấu tranh quyết liệt, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm để huy động lực lượng, đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng bạo lực, băng nhóm xã hội đen, giết người, cướp của, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường. Tập trung truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã. Chủ động phát hiện và đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa tình trạng người chưa thành niên phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, ngăn chặn các đối tượng phạm tội ngoài địa bàn đến Hà Tĩnh tổ chức hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia, liên quốc gia.

d) Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

- Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, công khai hóa các thủ tục hành chính đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc phân công, phân cấp trong quản lý và triển khai các lĩnh vực hoạt động bảo đảm an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài ở các khu kinh tế, khu vực biên giới Việt - Lào và tuyến biển. Trọng tâm của công tác quản lý người nước ngoài là quản lý hoạt động; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, cấp phép, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trật tự an toàn giao thông.

Đầu tư trang thiết bị, tăng cường huấn luyện các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách đủ sức thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, nhất là địa bàn biên giới trên bộ và trên biển. Quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở, tổ chức hoạt động cai nghiện tại trung tâm và địa bàn cơ sở.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường đầu tư nguồn lực, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu đảm bảo sự đồng bộ giữa sự gia tăng các loại phương tiện với kết cấu hạ tầng. Chú trọng công tác quản lý cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực nông thôn.

- Hiện đại hóa hoạt động quản lý trật tự công cộng bằng hệ thống Camera an ninh tại những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng.

đ) Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đặt ra các tiêu chí, yêu cầu phù hợp với thực tiễn và lợi ích thiết thực của đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân... hướng quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với việc củng cố, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong thực hiện tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, trong đó trọng tâm là xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở; có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong đấu tranh tố giác tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã.

- Gắn kết chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

e) Xây dựng các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ khả năng giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra; nâng cao chất lượng lực lượng bán chuyên trách đảm bảo tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm cho các lực lượng vũ trang gắn với việc nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong các đơn vị. Đấu tranh ngăn chặn âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

- Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng các cấp vững mạnh, tâm huyết, trách nhiệm cao, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ưu tiên đầu tư trang bị cho các lực lượng nghiệp vụ chuyên trách, trực tiếp chiến đấu để chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất.

- Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phục vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội phạm về môi trường.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở để xác định đúng các xã trọng điểm về an ninh trật tự, từ đó tập trung đầu tư nguồn lực củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; gắn hiệu quả hoạt động của các lực lượng này ở cơ sở với trách nhiệm của cán bộ và tập thể đơn vị Công an được phân công theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ.

f) Tăng cường lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh trật tự.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cơ chế lãnh đạo chỉ huy theo hướng: Trong điều kiện bình thường, lãnh đạo, thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quán triệt, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự; khi xảy ra tình huống phức tạp, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng và các phương án, kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt chế độ báo cáo, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa Công an với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.

- Tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Bôlykhămxây, Khămmuộn (Lào) và các đơn vị khác có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người qua biên giới, tội phạm rửa tiền, cung cấp tài chính cho khủng bố, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu qua biên giới, truy bắt đối tượng truy nã...

3. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, trên cơ sở chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, các ngành tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo kế hoạch chi ngân sách; đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, cơ sở mình và góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự chung.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu94/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu94/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực26/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Hà Tĩnh đến 2020

            • 16/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực