Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND quy định về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2014/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 250/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Nội dung trình bổ sung số 6179/UBND-TCTM ngày 08 tháng 12 năm 2014 về tỷ lệ trích để lại cho đơn vị trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Các điểm đỗ, bãi trông giữ xe không do Nhà nước đầu tư; các điểm, bãi trông giữ xe công cộng do Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Riêng các đơn vị hành chính tuyệt đối không được mở các điểm trông giữ xe trong giờ hành chính tại đơn vị khi khách đến quan hệ công tác.

b) Các chủ phương tiện có nhu cầu gửi xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô (gọi tắt là xe các loại) tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

c) Đơn vị trông giữ phương tiện bị tạm giữ và người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ phương tiện giao thông.

2. Mức thu phí

a) Xe đạp (kể cả xe đạp điện):

TT

Thời gian

Khung mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu tối đa tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

1.

Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ)

1.000 - 2.000

2.000

2.

Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau)

2.000 - 4.000

4.000

3.

Cả ngày và đêm

3.000 - 6.000

6.000

4.

Giữ xe tháng

50.000 - 100.000

100.000

b) Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh:

TT

Thời gian

Khung mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu tối đa tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

1.

Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ)

2.000 - 4.000

4.000

2.

Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau)

4.000 - 8.000

8.000

3.

Cả ngày và đêm

6.000 - 12.000

12.000

4.

Giữ xe tháng

100.000 - 200.000

200.000

c) Xe ô tô:

TT

Thời gian

Khung mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu tối đa tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

1.

Ban ngày (từ 05 giờ sáng đến 21 giờ)

10.000 - 20.000

20.000

2.

Ban đêm (từ sau 21 giờ đến trước 05 giờ sáng ngày hôm sau)

20.000 - 40.000

40.000

3.

Cả ngày và đêm

30.000 - 60.000

60.000

4.

Giữ xe tháng

500.000 - 1.000.000

1.000.000

d) Tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh, chợ:Khung mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu tối đa tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu không quá 50% mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

Mức thu không vượt quá mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng không do Nhà nước đầu tư tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

e) Các điểm, bãi trông giữ xe ô tô có điều kiện trông giữ những xe ô tô có chất lượng cao và các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa:

Khung mức thu tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu tối đa tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư (đồng/chiếc/lượt)

Mức thu từ 1 đến 3 lần mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

Mức thu không vượt quá 3 lần mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng không do Nhà nước đầu tư tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

3. Quản lý và sử dụng phí

a) Đối với các tổ chức, cá nhân trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện không do Nhà nước đầu tư:

Khoản phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân trông giữ xe tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư:

Đơn vị thu phí được để lại 100% số tiền thu phí để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu phí.

c) Đối với các đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện giao thông của người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật:

Đơn vị tổ chức thu phí được để lại 70% (bảy mươi phần trăm) trên tổng số tiền thu phí để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu phí, số tiền còn lại 30% (ba mươi phần trăm) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

d) Việc quản lý và sử dụng tiền phí thu không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 235/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu95/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu95/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe đạp gắn máy mô tô hai bánh ba bánh ô tô Tiền Giang