Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/2012/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện văn bản số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 của Chính phủ v/v phân bổ ch tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; thông báo số 166/TB-BTNMT ngày 24/7/2012 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về kết quả thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kết quả sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 80 tháng 11 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Tháp gồm:

1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ

Địa phương xác định

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7)

(8)

 

Tổng diện tích tự nhiên

337.695,03

100

337.695,00

337.695,03

337.695,03

100

1

Đất nông nghiệp

273.379,86

80,95

265.947,00

265.947,03

265.947,03

78,75

1.1

Đất trồng lúa

225.221,46

66,69

220.000,00

220.000,00

220.000,00

65,14

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

225.221,46

66,69

220.000,00

220.000,00

220.000,00

65,14

1.2

Đất trng cây lâu năm

27.519,66

8,15

 

23.648,37

23.648,37

7,00

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.006,37

0,30

3.879,00

1.335,00

1.335,00

0,40

1.4

Đất rừng đặc dụng

7.219,09

2,14

9.135,00

7.998,00

7.998,00

2,37

1.5

Đất rừng sản xuất

3.195,97

0,95

3.501,00

3.501,00

3.501,00

1,04

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

4.101,63

1,21

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1,33

1.7

Đt nông nghiệp còn lại

5.115,68

1,51

 

4.964,66

4.964,66

1,47

2

Đất phi nông nghiệp

64.315,17

19,05

71.748,00

71.748,00

71.748,00

21,25

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đt xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

266,19

0,08

 

487,14

487,14

0,14

2.2

Đt quc phòng

3.078,82

0,91

292,00

292,00

292,00

0,09

2.3

Đt an ninh

859,05

0,25

878,00

878,00

878,00

0,26

2.4

Đt khu công nghiệp

608,89

0,18

1.322,00

2.271,89

2.271,89

0,67

2.4.1

Khu công nghiệp

248,78

0,07

1.322,00

1.266,00

1.266,00

0,36

2.4.2

Cụm công nghiệp

360,11

0,11

 

1.005,89

1.005,89

0,31

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

2.6

Đất di tích danh thắng

355,08

0,11

544

544,00

544,00

0,16

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

77,86

0,02

130,00

130,00

130,00

0,04

2.8

Đt tôn giáo, tín ngưỡng

224,30

0,07

 

224,30

224,30

0,07

2.9

Đt nghĩa trang, nghĩa địa

192,27

0,06

 

245,06

245,06

0,07

2.10

Đất phát triển hạ tầng

19.935,09

5,90

23.875,00

23.875,00

23.875,00

7,07

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đt cơ sở văn hóa

145,17

0,04

161,00

161,00

161,00

0,05

 

Đt cơ sở y tế

86,15

0,03

116,00

116,00

116,00

0,03

 

Đt cơ sở giáo dục - đào to

562,87

0,17

1.282,00

1.282,00

1.282,00

0,38

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

88,26

0,03

375,00

375,00

375,00

0,11

2.11

Đt ở ti đô thị

1.923,48

0,57

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,74

2.12

Đt phi nông nghiệp còn lại

36.794,14

10,90

 

40.300,61

40.300,61

11,93

3

Đất chưa sử dụng

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

4

Đất đô th

13.769,40

4,08

 

18.309,40

18.309,40

5,42

5

Đt khu bảo tồn thiên nhiên

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

6

Đất khu du lịch

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Ghi chú: Tng diện tích tự nhiên bng đt nông nghiệp cộng đt phi nông nghiệp

2. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích năm hiện trạng

Phân theo theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích tự nhiên

337.695,03

337.695,03

337.695,03

337.695,03

337.695,03

337.695,03

1

Đất nông nghiệp

273.379,86

274.882,23

273.581,47

271.927,39

270.236,29

268.680,03

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đt lúa nước

225.221,46

226.955,01

226.050,79

224.760,73

223.492,69

222.351,00

1.2

Đt trng cây lâu năm

27.519,66

27.291,49

26.811,68

26.210,55

25.559,58

25.016,35

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.006,37

1.006,37

1.012,00

1.046,00

1.096,00

1.136,00

1.4

Đất rừng đặc dụng

7.219,09

7.219,09

7.263,00

7.313,00

7.313,00

7.313,00

1.5

Đất rừng sản xuất

3.195,97

3.195,97

3.204,14

3.284,11

3.384,11

3.407,00

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

4.101,63

4.098,62

4.124,18

4.197,32

4.275,23

4.341,00

1.7

Đất nông nghip còn lại

5.115,68

5.115,68

5.115,68

5.115,68

5.115,68

5.115,68

2

Đất phi nông nghiệp

64.315,17

62.812,80

64.113,56

65.767,64

67.458,74

69.015,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

266,19

275,38

331,26

368,12

383,85

450,94

2.2

Đt quc phòng

3.078,82

745,00

745,00

745,00

745,00

745,00

2.3

Đất an ninh

859,05

859,05

859,04

850,00

850,00

850,00

2.4

Đất khu công nghiệp

608,89

608,89

738,89

1.038,89

1.303,89

1.498,89

2.4.1

Khu công nghiệp

248,78

248,78

278,78

438,78

628,78

738,78

2.4.2

Cụm công nghiệp

360,11

360,11

460,11

460,11

675,11

760,11

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Đất di tích danh thắng

355,08

384,42

394,42

418,34

448,94

477,00

2.7

Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

77,86

86,26

92,46

97,46

104,66

110,00

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

224,30

224,30

224,30

224,03

224,03

224,03

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

192,27

199,01

202,75

208,04

213,24

220,37

2.10

Đt phát trin hạ tng

19.935,09

20.126,11

20.592,15

21.337,00

21.909,37

22.404,00

2.11

Đất ở tại đô thị

1.923,48

2.013,79

2.085,78

2.163,89

2.224,09

2.303,00

2.12

Đất phi nông nghiệp còn lại

36.794,14

37.290,59

37.847,51

38.316,60

39.051,40

39.731,50

3

Đất chưa sử dụng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Đất đô thị

13.769,40

14.369,40

15.069,40

15.829,40

16.369,40

16.849,40

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

6

Đất khu du lịch

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng diện tích tự nhiên bằng đất nông nghiệp cộng đất phi nông nghiệp

Điều 2. Giao cho y ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ xét duyệt, tổ chức triển khai thực hiện đúng Quy hoạch, kế hoạch được duyệt; báo cáo kết quả khi được xét duyệt với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- CP (VPCP: I, II);
- Ban công tác đại biểu (QH);
- Bộ Tài nguyên - Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành08/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2012/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng

            • 08/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực