Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND về bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND bảng giá đất thời kì 2015 2019 tỉnh Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về khung giá đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị thông qua Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 397/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy định vị trí thửa đất

1.1. Đất nông nghiệp.

Vị trí thửa đất của nhóm đất nông nghiệp được quy định cụ thể như sau:

+ Đất trồng cây hàng năm 03 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 02 vị trí).

+ Đất trồng cây lâu năm 03 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 01 vị trí).

+ Đất nuôi trồng thủy sản 02 vị trí (Khu KT Nghi Sơn 01 vị trí).

+ Đất làm muối 01 vị trí.

+ Đất rừng sản xuất phân làm 03 vị trí.

+ Đất rừng phòng hộ phân làm 03 vị trí.

+ Đất rừng đặc dụng phân làm 03 vị trí.

1.2. Đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

Vị trí thửa đất tại các đường, đoạn đường, phố có tên trong bảng giá thuộc các huyện, thị xã, thành phố được xác định như sau:

Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất;

Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1.

Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1.

Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0 m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.

* Riêng Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ số vị trí được xác định như sau: Vị trí 2 hệ số bằng 0,90 so với vị trí 1; vị trí 3 hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1; vị trí 4 hệ số bằng 0,70 so với vị trí 1.

1.3. Các trường hợp đặc biệt.

a) Trường hợp thửa đất có vị trí trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.

b) Trường hợp thửa đất (vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4) có ngõ nối thông với nhiều đường, đoạn đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, đoạn đường, phố có khoảng cách gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, đoạn đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường, đoạn đường, phố có giá đất cao nhất.

c) Trường hợp các thửa đất tại khu vực ngã ba, ngã tư giao cắt giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp (vị trí 1) với hai đường, đoạn đường phố thì được tính hệ số bằng 1,2 giá đất của đường, đoạn đường phố có giá đất cao nhất.

d) Trường hợp thửa đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 trên các đường, đoạn đường, đoạn đường phố nhưng có chiều sâu lớn được xác định hệ số để giảm giá như sau:

+ Từ đầu ngõ đến 50m tính hệ số bằng 1 của vị trí đó.

+ Trên 50m đến 100m tính hệ số bằng 0,80 của vị trí đó.

+ Trên 100m đến 150m tính hệ số bằng 0,60 của vị trí đó.

+ Trên 150m tính hệ số bằng 0,40 của vị trí đó.

đ) Trường hợp thửa đất dịch vụ thương mại; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có chiều sâu lớn được phân lớp để xác định hệ số giảm giá như sau:

+ Tại phường, thị trấn và xã đồng bằng.

Lớp 1. Tính từ chỉ giới xây dựng vào sâu đến 30m. Hệ số tính là 1.

Lớp 2. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 30m đến 60m. Hệ số tính là 0,8.

Lớp 3. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 60m đến 100m. Hệ số tính là 0,6.

Lớp 4. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 100m. Hệ số tính là 0,4.

+ Tại các xã miền núi.

Lớp 1. Tính từ chỉ giới xây dựng vào sâu đến 50m. Hệ số tính là 1.

Lớp 2. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 50m đến 100m. Hệ số tính là 0,8.

Lớp 3. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 100m đến 150 m. Hệ số tính là 0,6.

Lớp 4. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 150m. Hệ số tính là 0,4.

2. Bảng giá đất thời kỳ 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2019).

2.1. Giá đất nông nghiệp.

2.1.1. Chi tiết như sau:

- Giá đất trồng cây hàng năm (chi tiết tại Bảng 1 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất trồng cây lâu năm (chi tiết tại Bảng 2 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất nuôi trồng thủy sản (chi tiết tại Bảng 3 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất làm muối (chi tiết tại Bảng 4 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng sản xuất (chi tiết tại Bảng 5 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng phòng hộ (chi tiết tại Bảng 6 kèm theo nghị quyết này);

- Giá đất rừng đặc dụng (chi tiết tại Bảng 7 kèm theo nghị quyết này).

2.1.2. Đối với đất sông, ngòi, kênh rạch, suối sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng như giá đất nuôi trồng thủy sản tại vị trí 2 của cùng xã, phường, thị trấn.

2.1.3. Giá đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại vị trí 1 của cùng xã, phường, thị trấn.

2.2. Giá đất phi nông nghiệp.

2.2.1. Giá đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

(Chi tiết tại Bảng 8 kèm theo nghị quyết này)

2.2.2. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất có các công trình thờ tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bầy tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật và các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh mà các công trình đó không gắn liền với đất ở được xác định bằng giá đất ở cùng vị trí, đường, đoạn đường phố tại các xã, phường, thị trấn.

2.2.3. Giá đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ cùng vị trí, đường, đoạn đường tại các xã, phường, thị trấn.

2.3. Giá đất chưa sử dụng.

Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng đã được quy định để xác định giá.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật ban hành Quyết định giá các loại đất thời kỳ 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2019), công bố công khai bảng giá đất vào ngày 01 tháng 01 năm 2015 để nhân dân biết và thực hiện. Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố
;
- Lưu: VT, TH, CT HĐND.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Bảng 1: Giá đất trồng cây hàng năm

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

V trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

65.000

60.000

55.000

Xã đồng bằng

55.000

50.000

45.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

52.000

47.000

42.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

37.000

3

Thị xã Bm Sơn

Phường

52.000

47.000

42.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

37.000

Xã miền núi

47.000

42.000

37.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

50.000

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

45.000

40.000

35.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

45.000

40.000

35.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

35.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

50.000

45.000

40.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bng

40.000

35.000

30.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã min núi

40.000

35.000

30.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

14

Huyn Thiu Hóa

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Trong đó xã giáp ranh thành phố

43.000

38.000

33.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

30.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

30.000

Xã miền núi

40.000

35.000

30.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

35.000

30.000

25.000

Xã miền núi

35.000

30.000

25.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

20.000

Xã miền núi

30.000

25.000

20.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

55.000

50.000

 

Xã miền núi

50.000

45.000

 

 

Bảng 2: Giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

V trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

35.000

30.000

25.000

Xã đồng bằng

30.000

25.000

20.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

30.000

25.000

20.000

Xã đồng bằng

25.000

20.000

15.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

30.000

25.000

20.000

Xã đồng bằng

25.000

20.000

15.000

Xã miền núi

25.000

20.000

15.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

5

Huyện Hong Hóa

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

27.000

22.000

17.000

Xã đồng bằng

27.000

22.000

17.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đng bng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã còn lại

22.000

17.000

12.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

22.000

17.000

12.000

Xã đồng bằng

22.000

17.000

12.000

Xã miền núi

22.000

17.000

12.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

17.000

13.000

9.000

Xã miền núi

17.000

13.000

9.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

12.000

8.000

6.000

Xã miền núi

12.000

8.000

6.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

27.000

 

 

Xã miền núi

20.000

 

 

 

Bảng 3: Giá đất nuôi trồng thủy sản

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

65.000

60.000

Xã đồng bằng

55.000

50.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

52.000

47.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

3

Thị xã Bỉm n

Phường

52.000

47.000

Xã đồng bằng

47.000

42.000

Xã miền núi

45.000

40.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trn

45.000

40.000

Xã đồng bng

45.000

40.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trn

45.000

40.000

Xã đồng bằng

45.000

40.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

40.000

35.000

đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bng

40.000

35.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

40.000

35.000

Xã đồng bằng

40.000

35.000

Xã miền núi

40.000

35.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

35.000

30.000

Xã miền núi

35.000

30.000

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

30.000

25.000

Xã miền núi

30.000

25.000

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

61.000

 

Xã miền núi

55.000

 

 

Bảng 4: Giá đất làm muối

ĐVT: đồng/m2

Vị trí đất

Giá tối thiểu

Giá tối đa

Ghi chú

1

61.000

61.000

 

 

Bảng 5: Giá đất rừng sản xuất.

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

V trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã min núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyn Thiu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

 

Bảng 6: Giá đất rừng phòng hộ.

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

V trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hong Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trn

10.000

6.500

3.000

Xã đng bng

10.000

6.500

3.000

Xã min núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu n

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

 

Bảng 7: Giá đất rừng đặc dụng

ĐVT: đồng/m2

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

V trí 3

1

Thành phố Thanh Hóa

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

2

Thị xã Sầm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

3

Thị xã Bỉm Sơn

Phường

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

4

Huyện Đông Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

5

Huyện Hoằng Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

6

Huyện Quảng Xương

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

7

Huyện Nga Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

8

Huyện Hậu Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

9

Huyện Hà Trung

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

10

Huyện Tĩnh Gia

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã min núi

10.000

6.500

3.000

11

Huyện Nông Cống

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

12

Huyện Triệu Sơn

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

13

Huyện Thọ Xuân

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

14

Huyện Thiệu Hóa

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

15

Huyện Yên Định

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

16

Huyện Vĩnh Lộc

Thị trấn

10.000

6.500

3.000

Xã đồng bằng

10.000

6.500

3.000

Xã miền núi

10.000

6.500

3.000

17

Huyện Thạch Thành

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

18

Huyện Cẩm Thủy

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

19

Huyện Ngọc Lặc

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

20

Huyện Như Thanh

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

21

Huyện Lang Chánh

Thị trn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

22

Huyện Bá Thước

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

23

Huyện Quan Hóa

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

24

Huyện Quan Sơn

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

25

Huyện Mường Lát

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

26

Huyện Thường Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

27

Huyện Như Xuân

Thị trấn

5.000

3.200

1.500

Xã miền núi

5.000

3.200

1.500

28

KKT Nghi Sơn

Xã đồng bằng

12.000

10.000

8.000

Xã miền núi

8.000

6.500

5.000

 

Bảng 8: Giá đất ở, đất SXKD phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại, dịch vụ

ĐVT: 1000 đồng/m2

Số TT

Huyện, thị xã, Thành phố

Xã, phường, thị trn

Đất ở

Đất SXKD

Đất dịch vụ, thương mại

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

1

Tp Thanh Hóa

Phường

400

34.000

260

22.100

280

23.800

Xã còn li

300

10.000

165

5.500

180

6.000

2

TX Sầm Sơn

Phường

500

19.000

325

12.350

350

13.300

Xã còn li

300

6.500

165

3.575

180

3.900

3

TX Bỉm Sơn

Phường

260

15.000

169

9.750

182

10.500

Xã còn li

210

7.000

115,5

3.850

126

4.200

4

Đông Sơn

Thtrấn

1500

6.700

975

4.355

1050

4.690

Xã còn li

150

6.700

82,5

3.685

90

4.020

5

Hong Hóa

Thtrấn

650

8.000

422,5

5.200

455

5.600

Xã còn li

200

7.500

110

4.125

120

4.500

6

Quảng Xương

Thtrấn

900

6.000

585

3.900

630

4.200

Xã còn li

200

6.500

110

3.575

120

3.900

7

Nga Sơn

Thtrấn

150

8.000

97,5

5.200

105

5.600

Xã còn li

100

7.000

55

3.850

60

4.200

8

Hậu Lộc

Thtrấn

600

6.000

390

3.900

420

4.200

Xã còn li

200

5.500

110

3.025

120

3.300

9

Hà Trung

Thị trấn

800

6.000

520

3.900

560

4.200

Xã còn lại

110

4.500

60,5

2.475

66

2.700

10

Tĩnh Gia

Thị trấn

1500

8.400

975

5.460

1050

5.880

Xã còn li

200

5.500

110

3.025

120

3.300

11

Nông Cống

Thị trấn

300

7.000

195

4.550

210

4.900

Xã còn li

120

5.500

66

3.025

72

3.300

12

Triệu Sơn

Thị trấn

250

8.000

162,5

5.200

175

5.600

Xã còn li

100

4.200

55

2.310

60

2.520

13

Thọ Xuân

Thị trấn

800

7.200

520

4.680

560

5.040

Xã còn li

120

5.000

66

2.750

72

3.000

14

Thiệu Hóa

Thị trấn

500

8.000

325

5.200

350

5.600

Xã còn lại

200

4.200

110

2.310

120

2.520

15

Yên Định

Thị trấn

200

8.000

130

5.200

140

5.600

Xã còn lại

150

7.000

82,5

3.850

90

4.200

16

Vĩnh Lộc

Thị trấn

200

8.000

130

5.200

140

5.600

Xã còn lại

110

5.500

60,5

3.025

66

3.300

17

Thch Thành

Thị trấn

100

7.000

65

4.550

70

4.900

Xã miền núi

70

4.000

38,5

2.200

42

2.400

18

Cẩm Thủy

Thị trấn

800

6.000

520

3.900

560

4.200

Xã miền núi

120

5.500

66

3.025

72

3.300

19

Ngọc Lặc

Thị trấn

350

8.000

227,5

5.200

245

5.600

Xã miền núi

90

4.000

49,5

2.200

54

2.400

20

Như Thanh

Thị trấn

300

5.000

195

3.250

210

3.500

Xã miền núi

60

3.000

33

1.650

36

1.800

21

Lang Chánh

Thị trấn

500

4.000

325

2.600

350

2.800

Xã miền núi

60

1.500

33

825

36

900

22

Bá Thước

Thị trấn

300

4.000

195

2.600

210

2.800

Xã miền núi

80

2.000

44

1.100

48

1.200

23

Thường Xuân

Thị trấn

300

7.500

195

4.875

210

5.250

Xã miền núi

70

5.000

38,5

2.750

42

3.000

24

Như Xuân

Thị trấn

200

3.500

130

2.275

140

2.450

Xã miền núi

70

3.500

38,5

1.925

42

2.100

25

Quan Hóa

Thị trấn

350

3.000

227,5

1.950

245

2.100

Xã miền núi

70

1.900

38,5

1.045

42

1.140

26

Quan Sơn

Thị trấn

300

3.000

195

1.950

210

2.100

Xã miền núi

70

2.400

38,5

1.320

42

1.440

27

Mường Lát

Thị trấn

90

1.150

58,5

748

63

805

Xã min núi

60

400

33

220

36

240

(Có danh mục xã đồng bằng, xã miền núi và bảng chi tiết giá đất phi nông nghiệp kèm theo)

 

DANH MỤC LOẠI XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo NQ số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Loại xã

Miền núi

Đồng bằng

I

Thành phố Thanh Hóa

 

 

1

 

 

Xã Quảng Tâm

2

 

 

Xã Quảng Thịnh

3

 

 

Xã Quảng Đông

4

 

 

Xã Quảng Phú

5

 

 

Xã Quảng Cát

6

 

 

Xã Hoằng Anh

7

 

 

Xã Hoằng Lý

8

 

 

Xã Hong Long

9

 

 

Xã Hoằng Quang

10

 

 

Xã Hoằng Đại

11

 

 

Xã Thiệu Dương

12

 

 

Xã Thiu Khánh

13

 

 

Thiệu Vân

14

 

 

Xã Đông Lĩnh

15

 

 

Xã Đông Tân

16

 

 

Xã Đông Hưng

17

 

 

Xã Đông Vinh

II

Thị xã Sầm Sơn

 

 

1

 

 

Xã Quảng Cư

III

Thị xã Bỉm Sơn

 

 

1

 

 

Xã Quang Trung

2

 

 

Xã Hà Lan

IV

Huyện Đông Sơn

 

 

1

 

 

Xã Đông Hoàng

2

 

 

Xã Đông Ninh

3

 

 

Xã Đông Khê

4

 

 

Xã Đông Hòa

5

 

 

Xã Đông Yên

6

 

 

Xã Đông Minh

7

 

 

Xã Đông Thanh

8

 

 

Xã Đông Tiến

9

 

 

Xã Đông Anh

10

 

 

Xã Đông Xuân

11

 

 

Xã Đông Thịnh

12

 

 

Xã Đông Văn

13

 

 

Xã Đông Phú

14

 

 

Xã Đông Nam

15

 

 

Xã Đông Quang

V

Huyện Hoằng Hóa

 

 

1

 

 

Xã Hoằng Giang

2

 

 

Xã Hoằng Xuân

3

 

 

Xã Hoằng Khánh

4

 

 

Xã Hong Phượng

5

 

 

Xã Hong Phú

6

 

 

Xã Hoằng Quỳ

7

 

 

Xã Hoằng Kim

8

 

 

Xã Hoằng Trung

9

 

 

Xã Hong Trinh

10

 

 

Xã Hong Sơn

11

 

 

Xã Hong Lương

12

 

 

Xã Hong Xuyên

13

 

 

Xã Hong Cát

14

 

 

Xã Hong Khê

15

 

 

Xã Hong Quý

16

 

 

Xã Hoằng Hp

17

 

 

Xã Hong Minh

18

 

 

Xã Hong Phúc

19

 

 

Xã Hoằng Đức

20

 

 

Xã Hoằng Hà

21

 

 

Xã Hong Đạt

22

 

 

Xã Hong Vinh

23

 

 

Xã Hong Đạo

24

 

 

Xã Hong Thắng

25

 

 

Xã Hong Đồng

26

 

 

Xã Hong Thái

27

 

 

Xã Hong Thịnh

28

 

 

Xã Hong Thành

29

 

 

Xã Hong Lộc

30

 

 

Xã Hong Trạch

31

 

 

Xã Hong Phong

32

 

 

Xã Hong Lương

33

 

 

Xã Hong Châu

34

 

 

Xã Hong Tân

35

 

 

Xã Hong Yến

36

 

 

Xã Hoằng Tiến

37

 

 

Xã Hoằng Hải

38

 

 

Xã Hong Ngọc

39

 

 

Xã Hong Đông

40

 

 

Xã Hong Thanh

41

 

 

Xã Hoằng Phụ

42

 

 

Xã Hoằng Trường

VI

Huyện Quảng Xương

 

 

1

 

 

Xã Quảng Tân

2

 

 

Xã Quảng Trạch

3

 

 

Xã Quảng Phong

4

 

 

Xã Quảng Đức

5

 

 

Xã Quảng Định

6

 

 

Xã Quảng Nhân

7

 

 

Xã Quảng Ninh

8

 

 

Xã Quảng Bình

9

 

 

Xã Quảng Hợp

10

 

 

Xã Quảng Văn

11

 

 

Xã Quảng Long

12

 

 

Xã Quảng Yên

13

 

 

Xã Quảng Hòa

14

 

 

Xã Quảng Lĩnh

15

 

 

Xã Quảng Khê

16

 

 

Xã Quảng Trung

17

 

 

Xã Quảng Chính

18

 

 

Xã Quảng Ngọc

19

 

 

Xã Quảng Trường

20

 

 

Xã Quảng Phúc

21

 

 

Xã Quảng Vọng

22

 

 

Xã Quảng Minh

23

 

 

Xã Quảng Hùng

24

 

 

Xã Quảng Giao

25

 

 

Xã Quảng Thọ

26

 

 

Xã Quảng Châu

27

 

 

Xã Quảng Vinh

28

 

 

Xã Quảng Đại

29

 

 

Xã Quảng Hải

30

 

 

Xã Quảng Lưu

31

 

 

Xã Quảng Lộc

32

 

 

Xã Quảng Lợi

33

 

 

Xã Quảng Nham

34

 

 

Xã Quảng Thạch

35

 

 

Xã Quảng Thái

VII

Huyện Nga Sơn

 

 

1

 

 

Xã Ba Đình

2

 

 

Xã Nga Vịnh

3

 

 

Xã Nga Văn

4

 

 

Xã Nga Thiện

5

 

 

Xã Nga Tiến

6

 

 

Xã Nga Lĩnh

7

 

 

Xã Nga Nhân

8

 

 

Xã Nga Trung

9

 

 

Xã Nga Bạch

10

 

 

Xã Nga Thanh

11

 

 

Xã Nga Hưng

12

 

 

Xã Nga Mỹ

13

 

 

Xã Nga Yên

14

 

 

Xã Nga Giáp

15

 

 

Xã Nga Hải

16

 

 

Xã Nga Thành

17

 

 

Xã Nga An

18

 

 

Xã Nga Phú

19

 

 

Xã Nga Điền

20

 

 

Xã Nga Tân

21

 

 

Xã Nga Thủy

22

 

 

Xã Nga Liên

23

 

 

Xã Nga Thái

24

 

 

Xã Nga Thạch

25

 

 

Xã Nga Thắng

26

 

 

Xã Nga Trường

VIII

Huyện Hậu Lộc

 

 

1

 

 

Xã Đồng Lộc

2

 

 

Xã Đi Lộc

3

 

 

Xã Triu Lc

4

 

 

Xã Châu Lc

5

 

 

Xã Tiến Lc

6

 

 

Xã Lc Sơn

7

 

 

Xã Cầu Lc

8

 

 

Xã Thành Lc

9

 

 

Xã Tuy Lộc

10

 

 

Xã Phong Lộc

11

 

 

Xã Mỹ Lộc

12

 

 

Xã Văn Lc

13

 

 

Xã Thuần Lc

14

 

 

Xã Lc Tân

15

 

 

Xã Xuân Lc

16

 

 

Xã Thnh Lc

17

 

 

Xã Hoa Lc

18

 

 

Xã Liên Lc

19

 

 

Xã Quang Lộc

20

 

 

Xã Phú Lộc

21

 

 

Xã Hòa Lộc

22

 

 

Xã Minh Lộc

23

 

 

Xã Hưng Lộc

24

 

 

Xã Hải Lộc

25

 

 

Xã Đa Lộc

26

 

 

Xã Ngư Lộc

IX

Huyện Hà Trung

 

 

1

 

Xã Hà Long

 

2

 

 

Xã Hà Vinh

3

 

 

Xã Hà Bắc

4

 

 

Xã Hà Vân

5

 

 

Xã Hà Yên

6

 

 

Xã Hà Thanh

7

 

 

Xã Hà Giang

8

 

 

Xã Hà Dương

9

 

 

Xã Hà Phú

10

 

 

Xã Hà Phong

11

 

 

Xã Hà Ngọc

12

 

 

Xã Hà Ninh

13

 

 

Xã Hà Lâm

14

 

Xã Hà Sơn

 

15

 

Xã Hà Lĩnh

 

16

 

Xã Hà Đông

 

17

 

Xã Hà Tân

 

18

 

Xã Hà Tiến

 

19

 

 

Xã Hà Bình

20

 

 

Xã Hà Lai

21

 

 

Xã Hà Châu

22

 

 

Xã Hà Toại

23

 

 

Xã Hà Thái

24

 

 

Xã Hà Hải

X

Huyện Tĩnh Gia

 

 

1

 

 

Xã Hải Châu

2

 

 

Xã Thanh Thủy

3

 

 

Xã Thanh Sơn

4

 

 

Xã Triêu Dương

5

 

 

Xã Hải Ninh

6

 

 

Xã Anh Sơn

7

 

 

Xã Ngọc Lĩnh

8

 

 

Xã Hải An

9

 

 

Xã Hùng Sơn

10

 

 

Xã Các Sơn

11

 

 

Xã Tân Dân

12

 

 

Xã Hải Lĩnh

13

 

 

Xã Đnh Hải

14

 

Xã Phú Sơn

 

15

 

 

Xã Ninh Hải

16

 

 

Xã Nguyên Bình

17

 

 

Xã Hải Nhân

18

 

 

Xã Hải Hòa

19

 

 

Xã Bình Minh

20

 

 

Xã Hải Thanh

21

 

Xã Phú Lâm

 

22

 

 

Xã Xuân Lâm

23

 

 

Xã Trúc Lâm

24

 

 

Xã Hải Bình

25

 

Xã Tân Trường

 

26

 

 

Xã Tùng Lâm

27

 

 

Xã Tĩnh Hải

28

 

 

Xã Mai Lâm

29

 

Xã Trường Lâm

 

30

 

 

Xã Hải Yến

31

 

 

Xã Hải Thượng

32

 

 

Xã Nghi Sơn

33

 

 

Xã Hải Hà

XI

Huyện Nông Cng

 

 

1

 

 

Xã Tân Phúc

2

 

 

Xã Tân Th

3

 

 

Xã Hoàng Sơn

4

 

 

Xã Tân Khang

5

 

 

Xã Hoàng Giang

6

 

 

Xã Trung Chính

7

 

 

Xã Trung ý

8

 

 

Xã Trung Thành

9

 

 

Xã Tế Tân

10

 

 

Xã Tế Thắng

11

 

 

Xã Minh Th

12

 

 

Xã Tế Li

13

 

 

Xã Tế Nông

14

 

 

Xã Minh Nghĩa

15

 

 

Xã Minh Khôi

16

 

 

Xã Vạn Hòa

17

 

 

Xã Trường Trung

18

 

 

Xã Vạn Thắng

19

 

 

Xã Trường Giang

20

 

 

Xã Vn Thin

21

 

 

Xã Thăng Long

22

 

 

Xã Trường Minh

23

 

 

Xã Trường Sơn

24

 

 

Xã Thăng Bình

25

 

 

Xã Công Liêm

26

 

 

Xã Tượng Văn

27

 

 

Xã Thăng Thọ

28

 

 

Xã Tượng Lĩnh

29

 

 

Xã Tượng Sơn

30

 

 

Xã Công Chính

31

 

 

Xã Công Bình

32

 

 

Xã Yên Mỹ

XII

Huyện Triệu Sơn

 

 

1

 

Xã Th Sơn

 

2

 

Xã Th Bình

 

3

 

 

Xã Th Tiến

4

 

 

Xã Hợp Lý

5

 

 

Xã Hợp Tiến

6

 

 

Xã Hợp Thành

7

 

Xã Triu Thành

 

8

 

 

Xã Hợp Thắng

9

 

 

Xã Minh Sơn

10

 

 

Xã Minh Dân

11

 

 

Xã Minh Châu

12

 

 

Xã Dân Lc

13

 

 

Xã Dân Lý

14

 

 

Xã Dân Quyền

15

 

 

Xã An Nông

16

 

 

Xã Văn Sơn

17

 

 

Xã Thái Hòa

18

 

 

Xã Tân Ninh

19

 

 

Xã Đồng Lợi

20

 

 

Xã Đồng Tiến

21

 

 

Xã Đồng Thắng

22

 

 

Xã Tiến Nông

23

 

 

Xã Khuyến Nông

24

 

 

Xã Xuân Thnh

25

 

 

Xã Xuân Lc

26

 

 

Xã Th Dân

27

 

 

Xã Xuân Th

28

 

 

Xã Th Tân

29

 

 

Xã Thọ Ngọc

30

 

 

Xã Thọ Cường

31

 

 

Xã ThPhú

32

 

 

Xã ThVc

33

 

 

Xã ThThế

34

 

 

Xã Nông Trường

35

 

Xã Bình Sơn

 

XIII

Huyện Thọ Xuân

 

 

1

 

 

Xã Xuân Khánh

2

 

 

Xã Thọ Nguyên

3

 

 

Xã Xuân Thành

4

 

 

Xã Hnh Phúc

5

 

 

Xã Bắc Lương

6

 

 

Xã Nam Giang

7

 

 

Xã Xuân Phong

8

 

 

Xã Th Lc

9

 

 

Xã Xuân Trường

10

 

 

Xã Xuân Hòa

11

 

 

Xã Th Hải

12

 

 

Xã Tây Hồ

13

 

 

Xã Xuân Giang

14

 

 

Xã Xuân Quang

15

 

 

Xã Xuân Sơn

16

 

 

Xã Xuân Hưng

17

 

 

Xã Thọ Diên

18

 

Xã Thọ Lâm

 

19

 

 

Xã Thọ Xương

20

 

 

Xã Xuân Bái

21

 

Xã Xuân Phú

 

22

 

Xã Xuân Thắng

 

23

 

 

Xã Xuân Lam

24

 

 

Xã Xuân Thiên

25

 

 

Xã Th Minh

26

 

Xã Xuân Châu

 

27

 

 

Xã Thọ Lập

28

 

Xã Quảng Phú

 

29

 

 

Xã Xuân Tín

30

 

 

Xã Phú Yên

31

 

 

Xã Xuân Yên

32

 

 

Xã Xuân Lai

33

 

 

Xã Xuân Lập

34

 

 

Xã Thọ Thắng

35

 

 

Xã Xuân Minh

36

 

 

Xã Xuân Tân

37

 

 

Xã Xuân Vinh

38

 

 

Xã Thọ Trường

XIV

Huyện Thiệu Hóa

 

 

1

 

 

Xã Thiệu Ngọc

2

 

 

Xã Thiu Vũ

3

 

 

Xã Thiệu Phúc

4

 

 

Xã Thiệu Tiến

5

 

 

Xã Thiệu Công

6

 

 

Xã Thiệu Phú

7

 

 

Xã Thiệu Long

8

 

 

Xã Thiệu Giang

9

 

 

Xã Thiệu Duy

10

 

 

Xã Thiệu Nguyên

11

 

 

Xã Thiệu Hợp

12

 

 

Xã Thiệu Thnh

13

 

 

Xã Thiệu Quang

14

 

 

Xã Thiệu Thành

15

 

 

Xã Thiệu Toán

16

 

 

Xã Thiệu Chính

17

 

 

Xã Thiệu Hòa

18

 

 

Xã Thiệu Minh

19

 

 

Xã Thiệu Tâm

20

 

 

Xã Thiệu Viên

21

 

 

Xã Thiệu Lý

22

 

 

Xã Thiệu Vận

23

 

 

Xã Thiệu Trung

24

 

 

Xã Thiệu Đô

25

 

 

Xã Thiệu Châu

26

 

 

Xã Thiệu Giao

27

 

 

Xã Thiệu Tân

XV

Huyện Yên Định

 

 

1

 

 

Xã Yên Phú

2

 

Xã Yên Lâm

 

3

 

 

Xã Yên Tâm

4

 

 

Xã Yên Giang

5

 

 

Quí Lộc

6

 

 

Xã Yên Th

7

 

 

Xã Yên Trung

8

 

 

Xã Yên Trường

9

 

 

Xã Yên Bái

10

 

 

Xã Yên Phong

11

 

 

Xã Yên Thái

12

 

 

Xã Yên Hùng

13

 

 

Xã Yên Thnh

14

 

 

Xã Yên Ninh

15

 

 

Xã Yên Lc

16

 

 

Xã Đnh Tăng

17

 

 

Xã Đnh Hòa

18

 

 

Xã Đnh Thành

19

 

 

Xã Định Công

20

 

 

Xã Đnh Tân

21

 

 

Xã Đnh Tiến

22

 

 

Xã Định Long

23

 

 

Xã Đnh Liên

24

 

 

Xã Định Tường

25

 

 

Xã Định Hưng

26

 

 

Xã Đnh Hải

27

 

 

Xã Đnh Bình

XVI

Huyện Vĩnh Lộc

 

 

1

 

 

Xã Vĩnh Thành

2

 

Xã Vĩnh Quang

 

3

 

 

Xã Vĩnh Yên

4

 

 

Xã Vĩnh Tiến

5

 

Xã Vĩnh Long

 

6

 

 

Xã Vĩnh Phúc

7

 

Xã Vĩnh Hưng

 

8

 

 

Xã Vĩnh Minh

9

 

 

Xã Vĩnh Khang

10

 

 

Xã Vĩnh Hòa

11

 

Xã Vĩnh Hùng

 

12

 

 

Xã Vĩnh Tân

13

 

 

Xã Vĩnh Ninh

14

 

Xã Vĩnh Thnh

 

15

 

Xã Vĩnh An

 

XVII

Huyện Thạch Thành

 

 

1

 

Xã Thch Tân

 

2

 

Xã Thch Lâm

 

3

 

Xã Thạch Quảng

 

4

 

Xã Thạch Tượng

 

5

 

Xã Thạch Cẩm

 

6

 

Xã Thạch Sơn

 

7

 

Xã Thạch Bình

 

8

 

Xã Thạch Đnh

 

9

 

Xã Thạch Đồng

 

10

 

Xã Thạch Long

 

11

 

Xã Thành Mỹ

 

12

 

Xã Thành Yên

 

13

 

Xã Thành Vinh

 

14

 

Xã Thành Minh

 

15

 

Xã Thành Công

 

16

 

Xã Thành Tân

 

17

 

Xã Thành Trc

 

18

 

Xã Thành Vân

 

19

 

Xã Thành Tâm

 

20

 

Xã Thành An

 

21

 

Xã Thành Th

 

22

 

Xã Thành Tiến

 

23

 

Xã Thành Long

 

24

 

Xã Thành Kim

 

25

 

Xã Thành Hưng

 

26

 

Xã Ngọc Trạo

 

XVII

Huyện Cẩm Thủy

 

 

1

 

Xã Phúc Do

 

2

 

Xã Cẩm Thành

 

3

 

Xã Cẩm Quý

 

4

 

Xã Cẩm Lương

 

5

 

Xã Cm Thạch

 

6

 

Xã Cẩm Liên

 

7

 

Xã Cẩm Giang

 

8

 

Xã Cẩm Bình

 

9

 

Xã Cẩm Tú

 

10

 

Xã Cẩm Sơn

 

11

 

Xã Cẩm Châu

 

12

 

Xã Cẩm Tâm

 

13

 

Xã Cẩm Phong

 

14

 

Xã Cẩm Ngọc

 

15

 

Xã Cẩm Long

 

16

 

Xã Cẩm Yên

 

17

 

Xã Cẩm Tân

 

18

 

Xã Cẩm Phú

 

19

 

Xã Cẩm Vân

 

XIX

Huyện Ngọc Lặc

 

 

1

 

Xã Lam Sơn

 

2

 

Xã Mỹ Tân

 

3

 

Xã Thúy Sơn

 

4

 

Xã Thạch Lập

 

5

 

Xã Vân Âm

 

6

 

Xã Cao Ngọc

 

7

 

Xã Ngọc Khê

 

8

 

Xã Quang Trung

 

9

 

Xã Đồng Thnh

 

10

 

Xã Ngọc Liên

 

11

 

Xã Ngọc Sơn

 

12

 

Xã Lc Thnh

 

13

 

Xã Cao Thnh

 

14

 

Xã Ngọc Trung

 

15

 

Xã Phùng Giáo

 

16

 

Xã Phùng Minh

 

17

 

Xã Phúc Thnh

 

18

 

Xã Nguyệt Ấn

 

19

 

Xã Kiên Th

 

20

 

Xã Minh Tiến

 

21

 

Xã Minh Sơn

 

XX

Huyện Như Thanh

 

 

1

 

Xã Cán Khê

 

2

 

Xã Xuân Du

 

3

 

Xã Xuân Th

 

4

 

Xã Phượng Nghi

 

5

 

Xã Mu Lâm

 

6

 

Xã Xuân Khang

 

7

 

Xã Phú Nhun

 

8

 

Xã Hải Long

 

9

 

Xã Hải Vân

 

10

 

Xã Xuân Thái

 

11

 

Xã Xuân Phúc

 

12

 

Xã Yên Th

 

13

 

Xã Yên Lc

 

14

 

Xã Phúc Đường

 

15

 

Xã Thanh Tân

 

16

 

Xã Thanh Kỳ

 

XXI

Huyện Lang Chánh

 

 

1

 

Xã Yên Khương

 

2

 

Xã Yên Thắng

 

3

 

Xã Trí Nang

 

4

 

Xã Giao An

 

5

 

Xã Giao Thiện

 

6

 

Xã Tân Phúc

 

7

 

Xã Tam Văn

 

8

 

Xã Lâm Phú

 

9

 

Xã Quang Hiến

 

10

 

Xã Đồng Lương

 

XXII

Huyện Bá Thước

 

 

1

 

Xã Điền Thượng

 

2

 

Xã Điền Hạ

 

3

 

Xã Điền Quang

 

4

 

Xã Điền Trung

 

5

 

Xã Thành Sơn

 

6

 

Xã Lương Ngoại

 

7

 

Xã Ái Thượng

 

8

 

Xã Lương Nội

 

9

 

Xã Điền Lư

 

10

 

Xã Lương Trung

 

11

 

Xã Lũng Niêm

 

12

 

Xã Lũng Cao

 

13

 

Xã Hạ Trung

 

14

 

Xã Cổ Lũng

 

15

 

Xã Thành Lâm

 

16

 

Xã Ban Công

 

17

 

Xã Kỳ Tân

 

18

 

Xã Văn Nho

 

19

 

Xã Thiết Ống

 

20

 

Xã Lâm Sa

 

21

 

Xã Thiết Kế

 

22

 

Xã Tân Lập

 

XXIII

Huyện Thường Xuân

 

 

1

 

Xã Bát Mt

 

2

 

Xã Yên Nhân

 

3

 

Xã Xuân L

 

4

 

Xã Vn Xuân

 

5

 

Xã Lương Sơn

 

6

 

Xã Xuân Cao

 

7

 

Xã Lun Thành

 

8

 

Xã Lun Khê

 

9

 

Xã Xuân Thắng

 

10

 

Xã Xuân Lc

 

11

 

Xã Xuân Cẩm

 

12

 

Xã Xuân Dương

 

13

 

Xã Th Thanh

 

14

 

Xã Ngọc Phụng

 

15

 

Xã Xuân Chinh

 

16

 

Xã Tân Thành

 

XXIV

Huyện Như Xuân

 

 

1

 

Xã Bãi Trành

 

2

 

Xã Xuân Hòa

 

3

 

Xã Xuân Bình

 

4

 

Xã Hóa Quỳ

 

5

 

Xã Xuân Quỳ

 

6

 

Xã Yên Lễ

 

7

 

Xã Cát Vân

 

8

 

Xã Cát Tân

 

9

 

Xã Tân Bình

 

10

 

Xã Bình Lương

 

11

 

Xã Thanh Quân

 

12

 

Xã Thanh Xuân

 

13

 

Xã Thanh Hòa

 

14

 

Xã Thanh Phong

 

15

 

Xã Thanh Lâm

 

16

 

Xã Thanh Sơn

 

17

 

Xã Thượng Ninh

 

XXV

Huyện Quan Hóa

 

 

1

 

Xã Thành Sơn

 

2

 

Xã Trung Sơn

 

3

 

Xã Phú Thanh

 

4

 

Xã Trung Thành

 

5

 

Xã Phú Lệ

 

6

 

Xã Phú Sơn

 

7

 

Xã Phú Xuân

 

8

 

Xã Thanh Xuân

 

9

 

Xã Hiền Chung

 

10

 

Xã Hiền Kit

 

11

 

Xã Nam Tiến

 

12

 

Xã Hồi Xuân

 

13

 

Xã Thiên Phủ

 

14

 

Xã Phú Nghiêm

 

15

 

Xã Nam Xuân

 

16

 

Xã Nam Động

 

17

 

Xã Xuân Phú

 

XXVI

Huyện Quan Sơn

 

 

1

 

Xã Trung Xuân

 

2

 

Xã Trung Thượng

 

3

 

Xã Trung Tiến

 

4

 

Xã Trung Hạ

 

5

 

Xã Sơn Hà

 

6

 

Xã Tam Thanh

 

7

 

Xã Sơn Thủy

 

8

 

Xã Na Mèo

 

9

 

Xã Sơn Lư

 

10

 

Xã Tam Lư

 

11

 

Xã Sơn Đin

 

12

 

Xã Mường Mìn

 

XXVII

Huyện Mường Lát

 

 

1

 

Xã Tam Chung

 

2

 

Xã Tén Tằn

 

3

 

Xã Mường Lý

 

4

 

Xã Trung Lý

 

5

 

Xã Quang Chiểu

 

6

 

Xã Pù Nhi

 

7

 

Xã Nhi Sơn

 

8

 

Xã Mường Chanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND bảng giá đất thời kì 2015 2019 tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/2014/NQ-HĐND bảng giá đất thời kì 2015 2019 tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành16/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất