Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm hảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét Tờ trình số 4639/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Đà Nng theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy,
cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND,
UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND,
UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 96/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (*)

Ghi chú

1

Chi xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

 

 

1.1

Trường hợp trong gilàm việc: Họp, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chiến lược, kế hoạch và hoạt động

 

 

 

 

+ Chủ trì

 

Theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành

 

 

+ Thành viên khác

 

1.2

Trường hp ngoài giờ làm việc: Họp, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chiến lược, kế hoạch và hoạt động

 

 

 

 

+ Chủ trì

đồng/người/buổi

100,000

 

 

+ Thành viên khác

đồng/người/buổi

70,000

2

Chi hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm nước ngoài về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại

 

 

 

 

- Chi đón tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

 

Áp dụng Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010

 

 

- Chi công tác phí trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài

 

Áp dụng Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính

 

3

Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

Áp dụng Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

 

4

Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề

 

Áp dụng Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố, khóa IX.

 

 

Trường hợp họp ngoài giờ làm việc: mức chi tiền họp ngoài gi cho đại biểu tham dự

đồng/người/buổi

Áp dụng Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố, khóa IX.

 

5

Chi hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

Áp dụng Thông tư số 14/2014/TTTL-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND thành phố Đà Nng

 

6

Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, mua tài liệu phục vụ công tác; thuê phương tiện đi lại; sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động

 

Theo chứng từ chi thực tế hợp pháp và không vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định

 

7

Chi mua sắm tài sản, máy móc thiết bị

 

Thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và Thông tư 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016

 

8

Chi làm thêm giờ phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả

 

Áp dụng Thông tư liên tịch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

 

9

Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần)

đồng/người/ tháng/một đường dây nóng

1,300,000

Nếu nhận hỗ trợ theo mức này thì không thực hiện thanh toán tiền làm đêm, làm thêm giờ

10

Các khoản chi khác phục vụ hoạt động trc tiếp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng gi

 

Theo chứng từ chi thực tế hợp pháp, không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành

 

11

Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

Áp dụng Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố, khóa IX.

 

(*) Ghi chú: - Trường hợp họp ngoài gilàm việc: Ban Chđạo được chi tiền họp cho các đại biểu tham dự cuộc họp. Các cơ quan cử người tham dự cuộc họp ngoài giờ không thực hiện thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ công chức, viên chức được cử tham dự cuộc họp này.

- Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Xuân Anh
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại Đà Nẵng

         • 07/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực