Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 96/2019/NQ-ND

Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI B NGH QUYT S 09/2016/NQ-HĐND NGÀY 03/8/2016 CA HĐND TNH QUY ĐNH MC GIÁ MT S DCH V ĐIU TR NGHIN CÁC CHT DNG THUC PHIN BNG THUC THAY TH TRÊN ĐA BÀN TNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 680/TTr-UBND ngày 22/12/2018 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 426/BC-VHXH ngày 25/02/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại Kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp; Tài Chính; Bộ Y Tế; Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS - B Y tế;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- VP: Tỉnh y, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tnh;
- Lưu: VT, Linh (450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực10/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu96/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành28/02/2019
       Ngày hiệu lực10/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND Sơn La

           • 28/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực