Nghị quyết 96/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2018 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP , ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg, ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC, ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Sau khi xem xét Báo cáo số 361/BC-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-KTNS, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.196 tỷ 397 triệu đồng.

1. Thu nội địa: 1.150 tỷ đồng.

2. Thu Hải quan: 9 tỷ đồng.

3. Thu viện trợ: 37 tỷ 397 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.175 tỷ 884 triệu đồng.

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.009 tỷ 537 triệu đồng;

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.128 tỷ 950 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 5.779 tỷ 899 triệu đồng;

2.2. Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1.390.000 đồng/tháng: 401 tỷ 126 triệu đồng;

2.3. Bổ sung có mục tiêu: 1.947 tỷ 925 triệu đồng.

3. Thu viện trợ: 37 tỷ 397 triệu đồng.

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.116 tỷ 240 triệu đồng.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 7.513 tỷ 424 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 739 tỷ 125 triệu đồng;

1.2. Chi thường xuyên: 6.599 tỷ 001 triệu đồng;

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1 tỷ 261 triệu đồng;

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng;

1.5. Dự phòng ngân sách: 142 tỷ 913 triệu đồng;

1.6. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 30 tỷ 124 triệu đồng.

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.602.816 triệu đồng.

2.1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 906 tỷ 008 triệu đồng;

2.2. Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 478 tỷ 004 triệu đồng;

2.3. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp): 218 tỷ 804 triệu đồng.

IV. Bội thu ngân sách địa phương: 59 tỷ 644 triệu đồng;

V. Tổng số vay trong năm: 13 tỷ 300 triệu đồng (vay để trả nợ gốc).

(Chi tiết thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 15, 16, 17, 18 kèm theo).

VI. Phân bổ ngân sách địa phương (Chi tiết như biểu số 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
-
Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
-
TT HĐND, UBND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
-
Các Ban HĐND tỉnh;
-
ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
-
TT HĐND-UBND các huyện, TX, TP;
-
Lãnh đạo, CV VP HĐND tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2018 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2018 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2018 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2019

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2018 dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Điện Biên 2019

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực