Nghị quyết 98/NQ-HĐND

Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 98/NQ-HĐND 2018 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 286/TTr-HĐND, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019, với các nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Số lượng tổ chức kỳ họp: 02 kỳ.

2. Thời gian tổ chức kỳ họp:

- Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào trung tuần tháng 7/2019.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào đầu tháng 12/2019.

II. NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP

1. Nội dung kỳ họp giữa năm

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; xem xét các biện pháp điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019.

- Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019 (khi cần thiết).

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 - 2018”.

- Xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

- Xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm (nếu có).

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác

2. Nội dung kỳ họp cuối năm

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

- Xem xét báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”.

- Xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm (nếu có).

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

2. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc t chức các kỳ họp; phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo, CV VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu98/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 98/NQ-HĐND 2018 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 98/NQ-HĐND 2018 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu98/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 98/NQ-HĐND 2018 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 98/NQ-HĐND 2018 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Điện Biên

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực