Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2014/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày l6/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3160/TTr-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

a) Chi hỗ trợ cho người tham gia hoạt động huy động ra lớp:

- Huy động số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 đến lớp xóa mù chữ và học hoàn thành chương trình xóa mù chữ, mức chi: 50.000 đồng/học viên và hoàn thành trong một năm học.

- Huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; mức chi: 40.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành trong một năm học.

- Vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh ­khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà hoặc các cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt; mức chi: 50.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành trong một năm học.

- Hỗ trợ tiền cho giáo viên dạy các lớp học xóa mù chữ mua văn phòng phẩm (vở soạn giáo án, bút, phấn viết bảng): 100.000 đồng/lớp/năm học.

- Chủ nhiệm lớp: 200.000 đồng/tháng/lớp; bảo vệ: 150.000 đồng/tháng cho một trường hoặc một điểm trường. Thời gian hưởng: Theo thực tế thời gian học.

b) Hỗ trợ hoạt động công tác phổ cập:

- Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm (theo thực tế thời gian học): 120.000 đồng/lớp/tháng.

- Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập: Phòng Giáo dục và Đào tạo, mức chi: 300.000 đồng/năm; trường học, mức chi: 200.000 đồng/năm.

- Hỗ trợ tiền cho giáo viên dạy các lớp phổ cập mua văn phòng phẩm: 100.000 đồng/lớp/năm học.

- Hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

+ Chi cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp: 120.000 đồng/người/tháng.

+ Số lượng Ban Chỉ đạo được hưởng chế độ này ở cấp xã không quá 03 (ba) người, cấp huyện không quá 05 (năm) người.

+ Thời gian hỗ trợ: 12 tháng/năm.

c) Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập:

- Số lượng người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: 04 (bốn) người.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: 03 (ba) người/phòng.

+ Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mỗi trường 01 (một) người.

+ Cấp xã: 01 (một) người/xã, phường, thị trấn.

- Mức phụ cấp:

+ Người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hệ số 0,2 x mức lương cơ sở/tháng.

+ Người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập ở các xã thuộc khu vực III, các trường nằm trên địa bàn xã khu vực III: Hệ số 0,25 x mức lương cơ sở/tháng.

+ Người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập ở các xã, phường, thị trấn, các trường trên địa bàn còn lại: Hệ số 0,15 x mức lương cơ sở/tháng.

- Thời gian hưởng: 12 tháng/năm.

Các quy định khác được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Giao UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/7/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu99/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu99/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND chi hỗ trợ phổ cập giáo dục xóa mù chữ chống tái mù chữ Lâm Đồng