Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 473/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2014/NQ-ND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V K HOCH ĐẦU TƯ XÂY DNG CƠ BN NĂM 2015

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Qua xem xét dự thảo Nghị Quyết kèm theo Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 253/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 của tỉnh Tiền Giang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và có tính chất ngân sách như sau:

1. Tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là 1.656,33 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 419,50 tỷ đồng.

b) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 800,00 tỷ đồng.

c) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 309,80 tỷ đồng.

d) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Phần vốn dành cho đầu tư phát triển): 52,03 tỷ đồng.

đ) Vốn nước ngoài (ODA): 75,00 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 chi như sau:

a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 160,60 tỷ đồng, gồm:

- Tiền sử dụng đất là 100,00 tỷ đồng.

- Vốn tỉnh phân cấp cho cấp huyện chi đầu tư là 60,60 tỷ đồng.

b) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nông thôn mới, các xã bãi ngang, ven biển và các phường, thị trấn: 160,00 tỷ đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ 19 xã trong 29 xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy là 34,20 tỷ đồng (1,80 tỷ đồng/xã).

- H trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các phường, thị trấn là 5,80 tỷ đồng (200 triệu đồng/đơn vị).

- Bổ sung có mục tiêu về cấp huyện xây dựng cơ sở hạ tng nông thôn mới cho 11 xã điểm (gồm 10 xã điểm và xã Mỹ Phong - bổ sung) và các xã bãi ngang, ven biển là 120 tỷ đồng.

c) Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển và nợ khác: 167 tỷ đồng.

d) Chi đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 481,40 tỷ đồng (trong đó, bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện để đầu tư trường mầm non, trạm y tế 92,50 tỷ đồng).

đ) Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho địa phương: 309,80 tỷ đồng.

e) Chi đầu tư các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (phần vốn đầu tư phát triển): 52,03 tỷ đồng.

g) Chi đầu tư các công trình, dự án khác (bao gồm các dự án trọng điểm): 250,50 tỷ đồng.

h) Chi đầu tư các công trình sử dụng vốn ngoài nước (ODA): 75,00 tỷ đồng.

(Đính kèm danh mục công trình xây dựng cơ bản theo các Biểu số 1, số 2, số 3 và số 4)

3. Ngoài nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 là 1.656,33 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp, thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung vốn cho các công trình trong kế hoạch và các công trình quan trọng, cấp thiết khác theo danh mục đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa có nguồn bố trí. Báo cáo kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm với Hội đng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

(Đính kèm danh mục công trình xây dựng cơ bản cần huy động, bổ sung các nguồn vn đầu tư khác theo Biểu s 5, số 6 và s 7)

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các công trình có giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân thấp, sang công trình hoàn thành hoặc có giá trị khối lượng thực hiện cao trong từng nguồn vốn, bao gồm vốn bổ sung thêm về cho cấp huyện để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Báo cáo kết quả điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các công trình với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp; B KH&ĐT; Bộ TC;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV Tnh y;
- UBND, UB.MTTQ tnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo p Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu99/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu99/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 99/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tiền Giang