Nghị quyết Khongso

Dự thảo Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp


QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số:      /2016/QH14

 

DỰ THẢO
ngày 27/7/2016

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐẨY MẠNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội năm 2014;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13, Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số     /TTr-CP ngày   tháng  năm 2016 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số     /BC-UBTCNS14 ngày     tháng    năm 2016 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số       /BC-UBTVQH14 ngày     tháng    năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Áp dụng một số chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% tại điểm này là doanh thu của năm trước liền kề.

1.2. Doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp được áp dụng thuế suất 17% quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thuế suất 17% quy định tại điểm 1.1 và 1.2 Điều 1 Nghị quyết này không áp dụng đối với:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

d) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

1.3. Doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

1.4. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

1.5. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế 10% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Danh mục các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Về thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Xóa nợ tiền chậm nộp thuế

Xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán.

Điều 3. Xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh

1. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2015.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xóa nợ, khoanh nợ những trường hợp này trên cơ sở đề nghị của cơ quan thuế sau khi phối hợp với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh và UBND cấp xã, phường nơi có địa chỉ đăng ký kinh doanh xác minh doanh nghiệp, tổ chức không còn hoạt động, hoặc không còn ở địa chỉ kinh doanh và đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy trình quản lý nghiệp vụ thuế.

Trường hợp người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được xóa nợ, khoanh nợ tiếp tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khác thì cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp mã số kinh doanh sau 02 năm kể từ thời điểm giải thể, phá sản (theo xác minh của các cơ quan liên ngành nêu trên).

2. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2015.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xóa nợ, khoanh nợ trên cơ sở đề nghị của cơ quan thuế sau khi phối hợp với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, UBND cấp xã, phường nơi có địa chỉ đăng ký kinh doanh và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường xác minh hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh và đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy trình quản lý nghiệp vụ thuế.

Điều 4. Thẩm quyền xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thẩm quyền xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thực hiện theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Riêng quy định về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này, tổ chức thực hiện xóa nợ, khoanh nợ và báo cáo Quốc hội kết quả xử lý tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày    tháng    năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành27/07/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

           • 27/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực