Nghị quyết 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn


CHÍNH PHỦ - BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2022 - 2027

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Đtiếp tục tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
THƯ THỨ NHẤT
Bùi Quang Huy

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ
NG
PHÓ THỦ
TƯỚNG
Vũ Đức Đam


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các t
nh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tr
ung ương;
- Ban Chấp hành Tr
ung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN,
các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các V, Cục KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2), TWĐ (2).

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2022 - 2027
(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh)

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều 2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên

1. Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý; trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh cho thanh niên. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

2. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn, tổ chức Đoàn ở các cấp tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

Điều 3. Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện đề thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên

1. Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chính phủ hỗ trợ, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, hoạt động cvũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh phối hợp công tác với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phát huy vai trò của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ở cấp tỉnh để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện một đội ngũ thanh niên ưu tú có năng lực, phẩm chất toàn diện làm nguồn tiềm năng cho tương lai đất nước.

4. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong công tác, phục vụ nhân dân; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai hiệu quả Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam) thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Điều 4. Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn; kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Chính phủ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; ưu tiên nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên; tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

4. Chính phủ tạo điều kiện để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam:

Tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên và hợp tác quốc tế về thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; phát triển quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực; mở rộng các lĩnh vực, đối tượng giao lưu hợp tác thanh niên, phát huy linh hoạt phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên trong tình hình mới.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ thanh niên, du học sinh nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam và hỗ trợ, phát huy lực lượng thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua đội ngũ báo cáo viên là cán bộ ngoại giao có kinh nghiệm, cung cấp các thông tin về tình hình thế giới và khu vực cho Trung ương Đoàn. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh cho thanh niên; triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước; đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích, phát huy vai trò của thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước; tăng cường hợp tác, khai thác các dự án, nguồn lực quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Điều 5. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh thiếu niên Việt Nam; tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao, nhà thiếu nhi của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tham mưu hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà thiếu nhi ở các địa phương bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành.

4. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

Điều 6. Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham gia ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên sử dụng các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Điều 7. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

2. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; tham gia thực hiện công tác dân vận chính quyền; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh ở cơ sở; vận động đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (hằng năm hoặc giai đoạn) nhm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành. Tham vấn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của ngành, lĩnh vực.

Điều 8. Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khi nghiệp, lập nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

2. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích trong tham gia, đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao vai trò, vị trí của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.

Định kỳ hng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên.

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục sửa đổi, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án liên quan đến thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cđại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên, tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp, xem xét, trả lời các kiến nghị của Trung ương Đoàn theo quy định của pháp luật.

6. Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức diễn đàn chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực hoặc đối tượng thanh niên liên quan đến bộ, ngành quản lý.

Điều 9. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Chính phủ thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hằng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mi đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này và các nội dung trong chương trình phối hợp, chương trình liên tịch ký kết với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện Quy chế phối hợp. Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Quy chế phối hợp này vào năm 2027.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Định kỳ hng năm, Bộ Nội vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VỚI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp công tác tại Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

Stt

Nội dung phối hợp

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

1.

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới”.

Bộ Tư pháp

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Tháng 01/2023

2.

Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Bộ Tư pháp

Các bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Tháng 3/2023

3.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thông tấn xã Việt Nam

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Hằng năm

4.

Triển khai Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

5.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

6.

Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: 2023 - 2027

7.

Xây dựng chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên Việt Nam trên các hạ tầng của kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7.

Đài Truyền hình Việt Nam

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thời gian xây dựng, ban hành: quý IV/2022

- Thời gian triển khai: Từ năm 2023 - 2027

8.

Ban hành Văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ: Nội vụ, Ngoại giao

Thời gian triển khai: Tháng 01/2023

9.

Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan

- Thời gian xây dựng, ban hành: quý IV/2022

- Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

10.

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2022 - 2030”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thời gian xây dựng, ban hành: quý IV/2022

- Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

11.

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030”.

Bộ Nội vụ

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: từ năm 2023

12.

Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ủy ban Dân tộc

Thời gian thực hiện: từ năm 2022 - 2027

13.

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Nội vụ, Tài chính

- Thời gian xây dựng: năm 2022

- Thời gian triển khai: từ năm 2023 - 2027

14.

Triển khai Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2025

15.

Triển khai Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2025

16.

Triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

17.

Đề án “Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Từ tháng 01/2023

18.

Triển khai Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

19.

Đề án “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam”.

Bộ Ngoại giao

Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tỉnh, thành đoàn

Thời gian triển khai: từ năm 2023

20.

Triển khai Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao

Thời gian triển khai: từ năm 2022 - 2027

21.

Triển khai Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2025

22.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi học sinh, sinh viên rèn luyện ít nhất một môn thể thao”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2022 - 2027

23.

Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công an; Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Thời gian triển khai: Hằng năm

24.

Triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023-2027”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Thời gian triển khai: 2023-2027

25.

Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và hướng dẫn các quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Bộ Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2022-2027

26.

Xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ hang thiết bị cho các nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính và các bộ có liên quan

Thời gian trin khai: 2023-2027

27.

Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thời gian xây dựng, ban hành: Trước tháng 12/2023

- Thời gian triển khai: Từ năm 2024 - 2027

28.

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030”.

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

29.

Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”.

Bộ Quốc phòng

Các bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: từ năm 2023

30.

Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Bộ Nội vụ

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: từ năm 2023

31.

Triển khai Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các Bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; các bộ, cơ quan liên quan

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

32.

Triển khai Đề án Xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai Đề án

Thời gian triển khai: 2022 - 2025

33.

Khảo sát lập, triển khai thực hiện Đề án Phát huy lực lượng Thanh niên xung phong tham gia xây dựng Đảo Thanh niên Bch Long Vỹ.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

- Thời gian xây dựng, ban hành: quý I/2023.

- Thời gian triển khai: 2023 - 2027

34.

Nghiên cứu xây dựng dự án lực lượng Thanh niên Xung phong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ sinh kế đối với thanh niên tại các huyện nghèo, khu vực đặc biệt khó khăn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan

- Thời gian xây dựng, ban hành: quý I/2023.

- Thời gian triển khai: 2023 - 2027

35.

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian thực hiện: 2022 - 2025

36.

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian thực hiện: 2022 - 2025

37.

Phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.

Ủy ban Dân tộc

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian thực hiện: 2022 - 2025

38.

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2027.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan

- Thời gian xây dựng, ban hành: QIV/2022.

- Thời gian triển khai: 2022 - 2027

39.

Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên Việt Nam”.

Bộ Công an

Bộ Nội vụ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Từ năm 2022 - 2027

40.

Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Công an

Thời gian triển khai: 2023 - 2027

41.

Tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Thời gian thực hiện: 2022 - 2027

42.

Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian triển khai: Tháng 01/2023

43.

Ban hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên

Bộ Y tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thời gian xây dựng: Từ tháng 6 - 12/2022

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2023

44.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đối với UBND các tỉnh, thành phố

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian thực hiện: 2022 - 2027

45.

Tổ chức phản biện các dự thảo chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh thiếu nhi

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan

Thời gian thực hiện: 2022 - 2027

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/NQLT-CP-BCHTWĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/NQLT-CP-BCHTWĐ
        Cơ quan ban hànhChính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đức Đam, Bùi Quang Huy
        Ngày ban hành21/12/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2022 Quy chế phối hợp Chính phủ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

              • 21/12/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực