Nghị quyết 02/NQLT-BYT-THYHVN

Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 mối quan hệ phối hợp hoạt động


BỘ Y TẾ - TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/NQLT-BYT-THYHVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ Y TẾ VÀ TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV (2011-2015) đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-BNV ngày 18/8/2011;

Để thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam, với vai trò tham gia của Tổng hội Y học Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng hội) thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch với các nội dung sau:

Điều 1. Quan điểm chung

1. Quan hệ giữa Bộ Y tế và Tổng hội dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích chung là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và sự phát triển của ngành y tế.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Y tế có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng hội hoạt động và nâng cao vị thế của Tổng hội. Đồng thời, Tổng hội có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ để Bộ Y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Bộ Y tế có chức năng quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động của Tổng hội.

Điều 2. Phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe

1. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung về chăm sóc sức khỏe nhân dân; Hỗ trợ công tác xuất bản và phát hành các tạp chí, ấn phẩm chuyên môn của Tổng hội và các hội thành viên.

2. Tổng hội có trách nhiệm tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ thầy thuốc, phổ biến, giáo dục những kiến thức về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 3. Phối hợp hoạt động trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Đề nghị Tổng hội cử người tham gia các ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc gửi các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điểm a Khoản 1 của Điều này để Tổng hội tổ chức tham gia góp ý;

b) Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia nhằm hoàn thiện dự thảo văn bản; đồng thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của Tổng hội.

2. Tổng hội có trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến, tư vấn, phản biện đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;

b) Cử người có chuyên môn phù hợp tham gia các ban soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi Bộ Y tế đề nghị.

Điều 4. Phối hợp hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh.

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Tổng hội tham gia với Bộ Y tế trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, giám sát đạo đức nghề nghiệp có liên quan cho người hành nghề;

b) Đề nghị Tổng hội cử người tham gia vào các Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu.

2. Tổng hội Y học Việt Nam có trách nhiệm:

a) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác y tế dự phòng, khám, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giám sát đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề và việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cử cán bộ của Tổng hội tham gia các Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Khám, chữa bệnh khi Bộ Y tế đề nghị.

Điều 5. Phối hợp hoạt động trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện để Tổng hội tham gia và phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ hội viên có kinh nghiệm trong việc đào tạo, đào tạo lại;

b) Tạo điều kiện để Tổng hội tăng cường quan hệ họp tác quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ.

2. Tổng hội Y học Việt Nam có trách nhiệm:

a) Phổ biến những thành tựu nghiên cứu khoa học và kiến thức mới về y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế;

b) Giới thiệu thành viên vào các Hội đồng thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học khi Bộ Y tế có đề nghị;

c) Giới thiệu và quảng bá những thành tựu của nền y học và y tế Việt Nam với bạn bè các nước nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động kêu gọi và tham gia tiếp nhận sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế cho ngành y tế.

Điều 6. Phối hợp hoạt động trong việc biên soạn cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam

1. Bộ Y tế giao Vụ Khoa học và Đào tạo chủ trì theo dõi về chất lượng, nội dung, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì và theo dõi về kinh phí trong quá trình tổ chức, hoàn thiện việc biên soạn cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam.

2. Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục chủ trì, tổ chức biên soạn sớm hoàn thiện cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam để phục vụ việc tham khảo, nghiên cứu, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế.

Điều 7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các hoạt động thuộc trách nhiệm của Tổng hội Y học Việt Nam quy định tại Nghị quyết liên tịch này được chi theo đúng các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội hoạt động gắn liền với nhiệm vụ của Nhà nước giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Tổng hội và các hội thành viên tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch.

2. Tổng hội Y học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các hội thành viên phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch này, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng hội và Bộ Y tế vào tháng 11 hàng năm.

3. Bộ Y tế và Tổng hội sẽ tổ chức họp để đánh giá kết quả thi hành Nghị quyết liên tịch này mỗi năm một lần vào tháng 12 hàng năm.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Bãi bỏ các Nghị quyết liên tịch đã ký kết trước đây giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Vụ Tổ chức cán bộ; Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam giao Văn phòng Tổng hội làm đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

CHỦ TỊCH
TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Phạm Mạnh Hùng

BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế;
- Các Hội y học tỉnh, TP;
- Các Sở Y tế tỉnh, TP;
- Các Hội thuộc Tổng hội;
- Công đoàn y tế VN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Vụ/Cục/Tổng cục/VP Bộ, Thanh tra Bộ, CQĐD BYT tại TP HCM thuộc Bộ Y tế;
- Các Ủy viên BCH THYHVN;
- Lưu: VT, PC, TCCB, THYHVN.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQLT-BYT-THYHVN

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQLT-BYT-THYHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực12/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQLT-BYT-THYHVN

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 mối quan hệ phối hợp hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 mối quan hệ phối hợp hoạt động
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQLT-BYT-THYHVN
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam
        Người kýPhạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực12/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 mối quan hệ phối hợp hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-THYHVN năm 2012 mối quan hệ phối hợp hoạt động

           • 12/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực