Nghị quyết 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN

Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN năm 2014 về mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN quan hệ phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y


BỘ Y TẾ - TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ Y TẾ VÀ TRUNG ƯƠNG HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC KẾ THỪA, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Điều lệ Hội Đông y Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-BNV ngày 21/02/2011;

Để thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020;

Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch với những nội dung sau:

Điều 1. Quan điểm chung

1. Quan hệ giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam dựa trên nguyên tc bình đng, tôn trọng và htrợ ln nhau trong việc thực hiện công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền (YDCT) Việt Nam, phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Y tế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi đTrung ương Hội Đông y Việt Nam hoạt động và nâng cao vị thế của Hội. Đồng thời Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ để Bộ Y tế thực hiện tốt công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển YDCT, kết hợp y học cổ truyền (YHCT) với Y học hiện đại (YHHĐ).

3. Bộ Y tế có chức năng quản lý nhà nưc về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động của Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

Điều 2. Phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực y dược cổ truyền

1. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát trin YDCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; hỗ trợ công tác xuất bản và phát hành các tạp chí, ấn phẩm chuyên môn của Hội.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về YDCT; tham gia bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề; phổ biến và giáo dục kiến thức về YDCT.

Điều 3. Phối hợp hoạt động trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về y dược cổ truyền

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Đề nghị Trung ương Hội Đông y Việt Nam cử người tham gia ban soạn thảo hoặc gửi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về YDCT để Trung ương Hội Đông y Việt Nam tham gia góp ý;

b) Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến tham gia của Trung ương Hội Đông y Việt Nam nhằm hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về YDCT;

c) Xem xét, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý và giải quyết các kiến nghị của Trung ương Hội Đông y Việt Nam đối với các văn bản quy phạm pháp luật về YDCT.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến, tư vấn, phản biện đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo liên quan đến lĩnh vực YDCT;

b) Cử người có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia các ban soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi Bộ Y tế đề nghị;

Điều 4. Phối hợp hoạt động trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT, kết hợp YHCT với YHHĐ;

b) Hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh của YHCT.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm:

a) Giới thiệu cho Bộ Y tế các lương y có trình độ chuyên môn giỏi, có bài thuốc hay, cây thuốc quý để Bộ Y tế có kế hoạch thừa kế, nghiên cứu, bảo tồn;

b) Phối hợp cùng ngành y tế tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo triển khai ứng dụng những bài thuốc hay, cây thuốc quý đã nghiên cứu vào công tác giảng dạy, phòng bệnh, chữa bệnh.

Điều 5. Phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Trung ương Hội Đông y Việt Nam tham gia với Bộ Y tế trong việc bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức pháp luật, giám sát đạo đức nghề nghiệp có liên quan đến người hành nghề;

b) Đề nghị Trung ương Hội Đông y Việt Nam cử người tham gia các Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn có liên quan đến YDCT khi có yêu cầu.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm:

a) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác YDCT nói chung và công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT nói riêng cho hội viên của Hội; giám sát đạo đức hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;

b) Cử cán bộ có năng lực phù hợp tham gia các Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn, Hội đồng chuyên môn có liên quan đến YDCT theo đề nghị của Bộ Y tế.

Điều 6. Phối hợp trong công tác nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện để Trung ương Hội Đông y Việt Nam tham gia và phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, hội viên có kinh nghiệm trong việc đào tạo, đào tạo lại;

b) Tạo điều kiện để Trung ương Hội Đông y Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Y tế.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm:

a) Phổ biến những kinh nghiệm về khám bệnh, chữa bệnh bng YHCT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế;

b) Giới thiệu thành viên tham gia vào các Hội đồng thẩm định kết quả nghiên cứu theo đề nghị của Bộ Y tế;

c) Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, đào tạo lại trong lĩnh vực YDCT khi Bộ Y tế đề nghị;

d) Giới thiệu và quảng bá những thành tựu của nền YDCT Việt Nam với các nước, các tổ chức nhằm nâng cao vị thế của YDCT Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động kêu gọi và tham gia hợp tác với các nước về lĩnh vực YDCT.

Điều 7. Phối hợp hoạt động trong công tác thi đua khen thưởng

1. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Định kỳ hướng dẫn, tổ chức xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông và tổ chức trao tặng theo quy định;

b) Xem xét khen thưởng những tổ chức và hội viên của Hội có nhiều thành tích trong công tác theo quy định.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ tham gia Hội đồng xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông;

b) Giới thiệu với Bộ Y tế những tập th, cá nhân tiêu biểu của Hội để Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các hoạt động thuộc trách nhiệm của Trung ương Hội Đông y Việt Nam quy định tại Nghị quyết liên tịch này được chi theo đúng các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho Hội hoạt động gắn liền với nhiệm vụ của Nhà nước giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Hội Đông y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch này.

2. Trung ương Hội Đông y Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Hội Đông y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hp với Sở Y tế tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch này; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) vào tháng 11 hàng năm.

3. Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam sẽ tổ chức họp để đánh giá kết quả thi hành Nghị quyết liên tịch này định kỳ vào tháng 12 hàng năm.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Nghị quyết liên tịch số 26/NQ-LT giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội Y học ctruyền Việt Nam ký ngày 07 tháng 12 năm 1994 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền chủ trì, phối hợp với Vụ Tchức cán bộ; Trung ương Hội Đông y Việt Nam giao Ban thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam làm đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 

TM. TW HỘI ĐÔNG Y VN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Bản

TM. BỘ Y TẾ
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng: Trung ương Đ
ng, Chính phủ, Quốc hội;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Hội Y học Việt Nam;
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế;
- Lãnh đạo TW Hội Đông y Việt Nam;
- Các ban c
a Trung ương Hội ĐYVN;
- Hội Đông y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân Y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an;
- Các Vụ, Cục, Tổng
cục Thanh tra Bộ, VP Bộ;
- Các ủy viên BCHTW Hội ĐYVN;
- Lưu: VT, PC, TCCB, TW HĐYVN, YDCT (2).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQLT-BYT-TWHĐYVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN quan hệ phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN quan hệ phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQLT-BYT-TWHĐYVN
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Trung ương Hội Đông y Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến, Trần Văn Bản
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN quan hệ phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 02/NQLT-BYT-TWHĐYVN quan hệ phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực