Nghị quyết 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012


TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2008 – 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; phấn đấu từ nay đến năm 2012, đưa nội dung giáo dục về bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào chương trình hoạt động hàng năm của các cấp Đoàn, Hội, Đội trên toàn quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi nòng cốt tham gia bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; gắn tiêu chí hoạt động bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

2. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các thông tin về tài nguyên và môi trường cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động Đoàn, Hội, Đội gắn với hoạt động khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

3. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi có những việc làm thiết thực bảo vệ tài nguyên, môi trường.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong các hoạt động để thực hiện mục tiêu khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

1. Nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, các ấn phẩm liên quan đến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đưa vào nội dung tuyên truyền, tập huấn, giáo dục và sinh hoạt của các cấp Đoàn, Hội, Đội trên toàn quốc; đưa các nội dung về bảo vệ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành các trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các cấp Đoàn, Hội, Đội; nâng cao hiểu biết, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong việc khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Nghiên cứu, xây dựng các hình thức, mô hình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với từng đối tượng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên là cán bộ Đoàn có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thông tin về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các trường học, trên địa bàn sinh sống, ở từng cụm dân cư, thôn, xóm, làng, bản.

3. Thành lập các đội “thanh niên xung kích”, đội “tình nguyện xanh”, đội “tuyên truyền măng non” làm nòng cốt trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, hành động bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường các lưu vực sông, các dòng sông ở các xã, phường, thôn, bản, bảo tồn đa dạng sinh học, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động tham gia tích cực trong việc ngăn chặn, phát hiện và kịp thời tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổ chức các đợt hoạt động cao điểm, cùng với thường xuyên triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm huy động đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia.

4. Khuyến khích, phát huy sự sáng tạo, sáng kiến trong việc khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.

5. Xây dựng các cơ chế, chính sách và phát triển nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Đoàn, Hội, Đội tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên, khen thưởng kịp thời các gương tốt, việc tốt, các sáng kiến khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để tạo bước chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động, ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình của các cấp Đoàn, Hội, Đội và các đoàn viên, thanh thiếu nhi.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong triển khai thực hiện.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

A. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, các ấn phẩm liên quan đến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa các nội dung này thành các trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các cấp Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp về các nội dung liên quan đến khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Xây dựng đội ngũ “tuyên truyền viên” để thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thông tin về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng các hình thức, mô hình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Thành lập và tổ chức hiệu quả hoạt động của các đội “tình nguyện xanh”, đội “thanh niên xung kích”, đội “tuyên truyền măng non”. Tăng cường quản lý, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Đoàn các cấp nhằm thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan; xây dựng và đưa tiêu chí bảo vệ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững để đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thông tin về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các cuộc thi sáng tạo về các mô hình khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, xử lý, giảm thiểu và tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát minh và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; tổ chức thường xuyên các hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ và giữ gìn nguồn nước sạch, hành động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động của chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”, coi đây là trọng tâm trong hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động cao điểm với các hình thức phù hợp vào các dịp:

- Tổ chức Tết trồng cây vào dịp Tết Âm lịch hàng năm;

- Ngày Đất ngập nước thế giới (ngày 02 tháng 02 hàng năm);

- Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3 hàng năm);

- Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23 tháng 3 hàng năm);

- Ngày Trái đất (ngày 22 tháng 4 hàng năm);

- Hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường: từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 hàng năm;

- Hưởng ứng ngày đa dạng sinh học và ngày môi trường thế giới: từ ngày 25/5 đến ngày 05/6 hàng năm.

- Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hàng năm.

5. Tăng cường quản lý, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Đoàn các cấp nhằm thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

B. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÓ TRÁCH NHIỆM

1. Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, các ấn phẩm liên quan đến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp về các nội dung liên quan đến khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Nghiên cứu, xây dựng các hình thức, mô hình và bồi dưỡng cho đội ngũ “tuyên truyền viên” về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thông tin về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các cuộc thi sáng tạo về các mô hình khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, xử lý, giảm thiểu và tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát minh và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường;

d) Hướng dẫn thực hiện chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách và kinh phí để phối hợp hỗ trợ các chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, nhân rộng các gương tốt, việc tốt, các điển hình của các cấp Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

3. Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức liên quan trong việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp ý vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

4. Hướng dẫn, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường và tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xung đột lợi ích về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội và các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch này; định kỳ 6 tháng, một năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Phó trưởng Ban, thành viên Ban chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc có liên quan của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, định kỳ 6 tháng làm việc liên tịch để giải quyết các vướng mắc, tồn tại và phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết liên tịch; hàng năm tổ chức họp sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện cho những năm tiếp theo.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Vụ Kế hoạch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao cho Ban Thanh niên Nông thôn là cơ quan đầu mối tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch; hàng năm dựa vào các mục tiêu và hoạt động cụ thể để phối hợp xây dựng Kế hoạch hoạt động chi tiết về các nội dung, chương trình và kinh phí thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết liên tịch, thống nhất vào tháng 10 của năm.

4. Căn cứ vào Nghị quyết liên tịch, các cấp bộ Đoàn và các cơ quan chức năng về tài nguyên và môi trường nghiên cứu cụ thể hóa việc thực hiện cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, cơ sở Đoàn.

5. Nghị quyết liên tịch có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị quyết liên tịch số 08/2005/NQLT-TƯĐTN-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành Đoàn, các Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để kịp thời giải quyết.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên

BÍ THƯ THỨ NHẤT BCH
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Võ Văn Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực06/05/2009
Ngày công báo21/04/2009
Số công báoTừ số 213 đến số 214
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Khôi Nguyên, Võ Văn Thưởng
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực06/05/2009
        Ngày công báo21/04/2009
        Số công báoTừ số 213 đến số 214
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012

            • 08/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực