Nghị quyết 1409/NQLT-BNN-CCB

Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB năm 2010 về phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB phối hợp Bộ Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1409/NQLT-BNN-CCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
Căn cứ vào Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07/10/2005;
Căn cứ vào Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN ngày 05/5/2010 giữa Chính phủ và Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội CCB Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Để đáp ứng các yêu cầu về phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015.

I. MỤC TIÊU

1. Phát huy tiềm năng Cựu chiến binh vào công cuộc phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

2. Động viên, hỗ trợ, tư vấn hội viên CCB thi đua phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến trên địa bàn nông thôn đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên CCB, tạo điều kiện cho Hội viên CCB tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội; các chương trình kinh tế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn sinh sống; tăng cường khối đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội CCB Việt Nam ngày càng vững mạnh.

II. NỘI DUNG

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

- Hội CCB cùng với nhân dân các địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa để đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn theo qui hoạch và kế hoạch của địa phương.

- Thực hiện phát triển các HTX, tổ hợp tác của CCB để tạo việc làm cho hội viên CCB. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện dạy nghề cho hội viên CCB sinh sống ở nông thôn nhất là hội viên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hội viên có đủ điều kiện chuyển nghề và đi xuất khẩu lao động.

2. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trong nông nghiệp và nông thôn.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB các cấp được tham gia các chương trình, dự án kinh tế do ngành nông nghiệp phụ trách như: Chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển nông thôn…

- Hội viên CCB tích cực nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng theo các chương trình, dự án của Nhà nước, đi đầu trong việc trồng các loài cây lâm nghiệp bản địa, cây gỗ lớn chu kỳ dài, nhận thầu khoán mặt nước, đầm hồ để phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo qui mô vừa và lớn.

- Phát triển nghề chăn nuôi, trồng trọt trong hội viên CCB theo hướng sản xuất hàng hoá góp phần cùng địa phương hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung có sức cạnh tranh cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hội viên CCB cùng với nhân dân phát triển mạnh các gia trại, trang trại nông lâm kết hợp, các vườn đồi đặc sản, góp phần với địa phương tạo thành những vùng sản xuất an toàn, công nghệ cao. Phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở Trung du, miền núi và Tây nguyên. Tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn nhất là các làng nghề.

3. Áp dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động SXKD.

- Hai cơ quan cùng đầu tư mở rộng phát triển khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD của CCB nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm để tạo năng suất cao, sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhất là chuyển giao ứng dụng các giống mới chất lượng cao vào các mô hình kinh tế nông nghiệp của hội viên CCB.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, tăng cường tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực trình độ cho hội viên CCB để ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng cánh đồng hộ gia đình đạt 70 triệu đồng/ha/năm.

- Xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm thủy sản, kinh tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề truyền thống, ngành mới.

4. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của các HTX CCB thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

- Hai bên phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin cho nhau về các mô hình kinh tế nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, các kinh nghiệm quản lý, gương người tốt, việc tốt trong các mô hình kinh tế nông nghiệp để phát triển nhân rộng.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức HTX CCB phù hợp với đặc điểm cụ thể từng vùng và có kế hoạch biện pháp triển khai rộng rãi.

5. Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các HTX CCB trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chế độ chính sách tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các HTX CCB hoạt động và phát triển theo pháp luật.

- Thông tin kịp thời các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các HTX, tổ hợp tác của CCB.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức phổ biến Nghị quyết liên tịch này tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Cựu chiến binh để tạo điều kiện cho hội viên CCB tham gia tích cực vào các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn hàng năm.

- Chỉ đạo cơ quan khuyến nông các cấp phối hợp với các cấp Hội Chiến binh để xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức các cuộc tập huấn kỹ thuật, thường xuyên cung cấp các ấn phẩm, tài liệu khoa học kỹ thuật cho các cấp Hội CCB.

- Nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách cụ thể nhằm khuyến khích động viên CCB tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

2. Hội CCB Việt Nam

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết liên tịch này đến Hội CCB các cấp và hội viên CCB.

- Chỉ đạo Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham gia các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn hàng năm.

- Chỉ đạo Hội CCB các cấp lựa chọn các địa bàn để xây dựng các mô hình trình diễn, bố trí địa điểm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch với tiêu đề: “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của Hội CCB Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2010-2015” giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Hội CCB Việt Nam gồm:

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

- Đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

- Một số lãnh đạo Cục, Vụ, Ban và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

2. Đơn vị Thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;

- Hội CCB Việt Nam: Ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Các đơn vị Thường trực căn cứ vào chương trình này cụ thể hoá thành các kế hoạch, chương trình, dự án hàng năm báo cáo lãnh đạo hai bên để thực hiện.

Ban chỉ đạo mỗi năm họp một lần để đánh giá kết quả thực hiện trong năm, rút kinh nghiệm sửa đổi, bổ sung những điểm cần thiết và bàn kế hoạch thực hiện cho năm sau.

3. Hai bên chỉ đạo hệ thống của mỗi bên ở các địa phương xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động chặt chẽ để thực hiện tốt các nội dung nghị quyết liên tịch mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị cấp uỷ Đảng và Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ NNPTNT và Hội CCB Việt Nam thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch này vì mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của Hội CCB Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Nghị quyết này được gửi tới các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống của mỗi bên để phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

CHỦ TỊCH
HỘI CCB VIỆT NAM
Trần Hanh

BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/NQLT-BNN-CCB

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1409/NQLT-BNN-CCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/NQLT-BNN-CCB

Lược đồ Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB phối hợp Bộ Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB phối hợp Bộ Nông nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1409/NQLT-BNN-CCB
        Cơ quan ban hànhHội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Hanh, Cao Đức Phát
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB phối hợp Bộ Nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB phối hợp Bộ Nông nghiệp

            • 14/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực