Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/2015/NQ- HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 - mới lấy 20/2/16

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015; các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, ghi nhận phát biểu của Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; báo cáo của các cơ quan hữu quan và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương bám sát và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; nhờ đó, kinh tế thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu chủ yếu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, như: tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP), thu ngân sách, giá trị sản xuất dịch vụ, nông nghiệp, tổng thu nhập xã hội từ du lịch, thông tin và truyền thông, khối lượng hàng hóa thông qua cảng v.v… Chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” được triển khai bước đầu đạt một số kết quả. Các công trình trọng điểm được tập trung triển khai, cơ bản đảm bảo tiến độ. Đầu tư cho các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được chú trọng. Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, kế hoạch sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có công cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của thành phố. Các hoạt động sự kiện văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng một số lĩnh vực chưa đạt tiến độ kế hoạch. Một số công trình trọng điểm chậm tiến độ, giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm nhưng chưa vững chắc; tình trạng cướp giật, trộm cắp, tai nạn giao thông, buôn bán và sử dụng ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn chậm, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Một số vấn đề nêu trong Nghị quyết HĐND thành phố chưa được triển khai hoặc triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, các nghị quyết của HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố và việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm nêu ra tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND thành phố.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng và dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đúng tiến độ và phù hợp thực tế. Tiếp tục triển khai việc giám sát giữa hai kỳ họp, tập trung vào những nội dung được kết luận tại kỳ họp và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

2. Về lĩnh vực kinh tế

2.1. Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, triển khai hiệu quả Đề án Phát triển doanh nghiệp thành phố đến năm 2020; chú trọng triển khai chương trình khởi nghiệp. Thường xuyên duy trì gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả hỗ trợ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố, tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần còn đạt thấp.

2.2. Phát triển dịch vụ

Tiến hành tổng kết “Đề án Phát triển dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; tập trung khai thác có hiệu quả và tiếp tục đầu tư các khu phố chuyên doanh. Tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các thành phố trực thuộc Trung ương; Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây; Hội chợ hàng Việt; Hội chợ triển lãm Nội thất quốc tế năm 2015. Chủ động dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân, nhất là mùa mưa bão và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Phát triển mạnh dịch vụ giải trí về đêm và du lịch đường sông. Xúc tiến kêu gọi đầu tư Công viên Văn hóa - Lịch sử Ngũ Hành Sơn, điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân, nâng cấp Cảng du lịch sông Hàn. Triển khai và tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử về du lịch trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và triển khai, chuẩn bị chu đáo một số sự kiện lớn năm 2016 - 2017. Rà soát và có biện pháp xử lý đối với các dự án đầu tư ven biển không triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết. Xử lý triệt để tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách, đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh.

2.3. Phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao. Tập trung xử lý dứt điểm dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và xúc tiến kêu gọi đầu tư. Triển khai đầu tư Khu Công viên phần mềm số 2. Đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm, tập trung vào các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị công nghệ FPT để thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xúc tiến nhanh thủ tục đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hòa Cầm để sớm di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư.

2.4. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Tăng cường xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, nhất là các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm trên lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp. Xúc tiến, thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Hàn Quốc. Triển khai thực hiện quy định về xã hội hóa đầu tư trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, dạy nghề và hoạt động tư pháp... để giảm áp lực đầu tư cho ngân sách. Tiếp tục xúc tiến mở rộng dự án phát triển bền vững từ nguồn ODA. Rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận vốn, mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư. Hoàn thiện Đề án xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2.5. Phát triển nông nghiệp, nông thôn

Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân tăng cường bám biển, vừa đẩy mạnh phát triển khai thác hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường quản lý chặt chẽ đất rừng, đất rừng phòng hộ. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng đào tạo nghề, ứng dụng công nghệ sinh học để tạo thêm việc làm mới cho khu vực nông thôn, nhất là khu vực bị giải tỏa. Rà soát, kiểm tra các hồ, đập, công trình thủy lợi, bến neo đậu tàu thuyền đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2015.

2.6. Về công tác điều hành ngân sách nhà nước

Đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, có biện pháp đặc biệt hữu hiệu thu nợ tiền sử dụng đất quá hạn và một số nguồn thu còn thấp; phấn đấu đến cuối năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt 5-10% dự toán. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giải ngân vốn XDCB đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2015.

2.7. Về công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải tỏa đền bù, tái định cư, giao thông vận tải và vệ sinh môi trường

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, nhất là các điểm nhấn kiến trúc trên địa bàn, các dự án quy hoạch treo. Tiếp tục rà soát quỹ đất để quy hoạch phát triển các cụm đô thị mới gắn kết với hệ thống giao thông công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dân số của thành phố trong tương lai. Xây dựng quy hoạch tổng thể cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hàn, trước mắt cải tạo cảnh quan môi trường bờ Tây sông Hàn đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Như Nguyệt. Chuyển đổi khu vực sân tập gôn thuộc Công viên Thanh Niên thành cụm công trình thể thao; triển khai xây dựng Công viên Thanh niên; cải tạo, nâng cấp và mở rộng Công viên 29/3. Tiếp tục tập trung xử lý việc trả nợ đất tái định cư cho dân theo quy định, ưu tiên địa bàn quận Liên Chiểu. Triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn trong tháng 7 năm 2015. Mở rộng phạm vi đối tượng và triển khai nhanh việc bán nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Tập trung mọi nguồn lực triển khai thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm 2015 đã khởi công như tuyến đường Trục I - Tây Bắc; hạ tầng kỹ thuật Khu số 2 và số 7 Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc; đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Trường THPT Phan Châu Trinh (cơ sở 167 Lê Lợi); 6 khu tái định cư cho Dự án Phát triển bền vững và một số hạng mục thuộc Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Sớm khởi công các dự án: Khu chung cư 201 Đống Đa; Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng; đường vành đai phía Nam (đoạn Hòa Phước - Hòa Khương). Tổ chức thi công Trạm xử lý nước thải Thọ Quang, tuyến kênh Khe Cạn, Yên Thế - Bắc Sơn, các tuyến kênh chính chống ngập úng khu vực Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, đường ĐH8 và ĐH4, đường Trần Hưng Đạo nối dài và một số tuyến đường nội thị. Thực hiện thảm nhựa một số tuyến đường trong các khu dân cư, hoàn thành trong quý III năm 2015.

Tập trung giải tỏa, đền bù và thực hiện dự án đường gom dân sinh dọc đường sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm. Chuẩn bị đầu tư đường ĐH2 Hòa Nhơn - Hòa Sơn. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ga quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và một số công trình khác; đồng thời khảo sát, nghiên cứu nâng cấp, cải tạo cảnh quan một số tuyến đường nội thị để phục vụ Năm APEC 2017. Mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng, đấu thầu và đưa vào hoạt động một số tuyến xe buýt trợ giá. Đẩy nhanh tiến độ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Nam và xây dựng các khu tái định cư cho tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cảng Tiên Sa giai đoạn 2.

Theo dõi chặt chẽ hoạt động vận hành của các trạm xử lý nước thải; rà soát tình hình đấu nối, xử lý nước thải của các doanh nghiệp vào trạm xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai, đặc biệt, lập lại trật tự trên lĩnh vực quản lý, hoạt động khai thác khoáng sản và khai thác nước ngầm của các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nghiên cứu khả thi dự án Cải thiện môi trường nước với các hạng mục đầu tư hệ thống thoát nước ven biển phía Đông. Rà soát, thống kê, phân kỳ xử lý ô nhiễm môi trường, tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư nâng cấp Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân và đầu tư mới Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, triển khai thi công vào năm 2016; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới. Tiếp tục đầu tư hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, chú ý nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn.

3. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

3.1. Về văn hóa, thể thao

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Tổ chức thành công các sự kiện lớn của thành phố trong 6 tháng cuối năm. Đưa vào hoạt động có hiệu quả Thư viện Khoa học Tổng hợp. Ưu tiên chuẩn bị đầu tư Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Tượng đài chiến tích Gò Hà; hoàn thành các thiết chế văn hóa đã được bố trí vốn năm 2015. Khởi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà Trưng bày Hoàng Sa và các thiết chế văn hóa cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ công trình Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Sân vận động Hòa Xuân, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên tại Hòa Xuân; chuẩn bị tốt Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016; phát triển mạnh các môn thể thao giải trí, thể thao biển, thể thao trên không.

3.2. Về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Triển khai hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố; tiếp tục thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và trang bị cơ sở vật chất tại các trường học. Triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; đảm bảo các điều kiện cần thiết để nâng cao tỷ lệ học sinh tiểu học học 02 buổi/ngày. Thực hiện nghiêm việc tuyển sinh đầu cấp tại 05 trường trung tâm theo Nghị quyết HĐND và không thi tuyển vào lớp 6 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai Đề án Sữa học đường và chủ trương của Chính phủ về xây dựng nhà trẻ, trường mầm non tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công đến năm 2020. Chuyển đổi Trường Tiểu học bán công năng khiếu sang loại hình trường công lập.

3.3. Về y tế

Đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Hải Châu mở rộng. Đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang giai đoạn 2. Rà soát và có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phù hợp đối với các Trạm y tế xã, phường. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn... Tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động của các cơ sở y tế để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám và điều trị bệnh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Phấn đấu cuối năm 2015 nâng số giường bệnh đạt 66,18 giường/10.000 dân, số bác sỹ đạt 14,95 bác sỹ/10.000 dân và 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

3.4. Về lao động, thương binh và xã hội

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có công cách mạng, hộ đồng bào dân tộc, tổng kết vào ngày 27/7/2015; xây dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên nghiện ma tuý trên địa bàn. Mở rộng Trung tâm cai nghiện 05-06. Thu thập và hoàn thiện hệ thống thông tin về cung cầu lao động; phối hợp tổ chức tốt Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc tại Đà Nẵng vào tháng 9/2015. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong.

4. Về xây dựng chính quyền, nội chính, thanh tra và tư pháp

Điều chỉnh Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về biên chế hành chính, số lượng người làm việc năm 2015; theo đó: biên chế công chức 2.025 người, lao động hành chính 464 người và tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 19.444 người. Ban hành kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân như: đất đai, giao thông vận tải, đầu tư, quản lý nhà chung cư, thuế... Hoàn thiện mô hình một cửa tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của các tổ chức, cá nhân nhất là việc thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, trong đó lưu ý giải quyết có hiệu quả các kết luận tại Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp; các vụ, việc phức tạp, tồn đọng, phát sinh và có liên quan đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

5. Về quốc phòng, an ninh

Tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo, thực hiện Quy chế khu vực biên giới biển, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân đợt 2 năm 2015. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

III. Về các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các ban HĐND thành phố

1. Thông qua Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 20/6/2015 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 26/6/2015 của UBND thành phố về việc bổ sung khai thác điểm vàng Khe Đương.

2. Về Báo cáo chuyên đề số 116/BC-UBND ngày 25/6/2015 của UBND thành phố về “Sản phẩm và chất lượng Du lịch - yếu tố hàng đầu để thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng”, đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của đại biểu tại kỳ họp, xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2016 - 2020” trên cơ sở tổng kết “Đề án Phát triển dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.

3. Thống nhất nội dung về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2015 - 2016 (mục III Tờ trình số 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố), theo đó áp dụng mức thu như năm học 2014 - 2015;

4. Thống nhất nội dung quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2015 - 2016 (mục IV Tờ trình số 5133/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố), theo đó áp dụng mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí như năm học 2014 - 2015.

5. Nhất trí với Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện những kiến nghị có liên quan tại báo cáo trên.

IV. Về các nội dung thống nhất kết luận tại phiên thảo luận, cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

1. Các nội dung kết luận tại phiên thảo luận

1.1. Về thu phí sử dụng đường bộ: Tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô được triển khai theo Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 và Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND thành phố kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2015; giao UBND thành phố báo cáo Chính phủ về vấn đề này.

1.2. Về Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng: Thống nhất chủ trương thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố quản lý, trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng và tiếp nhận Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, hoàn thành trước ngày 02/9/2015.

Sau khi thành lập, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa tôn chỉ, mục đích nhân văn ban đầu của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, nhất là việc giúp đỡ, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

1.3. Về dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục liên quan, tiến hành thu hồi dự án, hoàn thành trong tháng 7 năm 2015.

1.4. Về việc xử lý công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang: Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp tháo dỡ công trình vi phạm trên theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 8 năm 2015; đồng thời chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc trên.

1.5. Về xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc báo cáo không chính xác số liệu đất tái định cư, để tình trạng nợ đất tái định cư kéo dài: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

1.6. Về xử lý các dự án chậm triển khai của Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam

- Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian tại địa chỉ 84 Hùng Vương: Đề nghị UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết với thành phố, theo đó nhà đầu tư phải triển khai thi công xong phần ngầm công trình vào cuối năm 2015; triển khai thi công phần thân vào năm 2016 và khánh thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2017.

- Dự án Công viên công cộng và bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông: Thống nhất với chủ trương của UBND về việc thực hiện thu hồi đối với dự án trên. Đề nghị UBND thành phố tìm kiếm nhà đầu tư mới để đầu tư xây dựng dự án theo đúng chủ trương đã được duyệt trước đây; đồng thời giao các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu phương án quy hoạch, triển khai xây dựng công viên, vườn dạo, hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2016.

1.7. Về việc ngưng phát sóng các kênh truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số: Đề nghị UBND thành phố làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án xử lý vấn đề này phù hợp với tình hình hiện nay của người dân thành phố; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo từ nguồn ngân sách thành phố, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định, hoàn thành trong tháng 8 năm 2015.

2. Về cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

2.1. Đối với các dự án ven biển chậm triển khai và không triển khai: Yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu tiến hành thực hiện thu hồi đối với 03 dự án (Khu du lịch giải trí Đệ Nhất, Trường dạy nghề lướt ván, Khu thể thao giải trí Huy Khánh) đảm bảo theo quy định hiện hành. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án ven biển chậm triển khai còn lại, đề xuất phương án xử lý cụ thể từng dự án.

Tiến hành rà soát lại việc giao quản lý đất ven biển, bãi biển, mặt nước trước các khách sạn, khu nghỉ dưỡng để có xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong việc thụ hưởng không gian biển.

2.2. Đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước tháng 9 năm 2016.

2.3. Xử lý dứt điểm việc sử dụng đất sau khi di dời mồ mã trong khu dân cư tại quận Hải Châu và Thanh Khê, hoàn thành trong Quý I năm 2016.

2.4. Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo củng cố toàn diện, kiện toàn lại bộ máy của Công ty Quản lý nhà chung cư trong 6 tháng cuối năm 2015. Đối với vụ việc làm giả hồ sơ bố trí căn hộ chung cư xảy ra trong thời gian qua, đề nghị Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố sớm kết thúc điều tra, truy tố, đưa vụ việc ra xét xử công khai, nghiêm minh theo quy định pháp luật.

2.5. Yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc với các đối tượng phá rừng; đồng thời kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ kiểm lâm, cán bộ quản lý rừng ở địa phương đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

2.6. Thống nhất chủ trương giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư dự án Công viên Văn hóa - Lịch sử Ngũ Hành Sơn. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan và quận Ngũ Hành Sơn lập kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, tiến hành xúc tiến công tác kêu gọi đầu tư vào dự án này.

2.7. Đối với việc đầu tư nâng cấp tuyến đường Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà: Thống nhất ghi vốn chuẩn bị đầu tư 06 tháng cuối năm 2015 và triển khai thực hiện năm 2016.

2.8. Đề nghị UBND thành phố cân đối vốn để giải tỏa, đền bù dự án vùng đệm thoát lũ khu Nam cầu Cẩm Lệ; Khu Liên hiệp Thể dục thể thao phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và dự án Làng Vân trong thời gian đến.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND thành phố giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Đà Nẵng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Đà Nẵng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu111/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýTrần Thọ
     Ngày ban hành09/07/2015
     Ngày hiệu lực19/07/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Đà Nẵng

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Đà Nẵng