Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 202/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2015 Phú Yên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2014/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có một số mặt phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất tăng khá. Sản xuất nông - lâm - thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi vẫn cơ bản ổn định. Các vùng chuyên canh tập trung mía, sắn gắn với các nhà máy chế biến đã phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân. Phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn tiếp tục phát triển mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các ngành dịch vụ có sự phát triển về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Thu ngân sách đạt khá. Trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đã nhận được nhiều nguồn vốn của Trung ương cho đầu tư phát triển. Có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được thực hiện chặt chẽ hơn. Cơ bản ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục-thể thao có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ, hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đáng chú ý, đã tổ chức thành công chương trình Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên năm 2014. An sinh xã hội được đảm bảo. Quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tạo được một số kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện và có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc. An ninh chính trị được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là: Nền kinh tế cơ bản ổn định, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu, mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy được tập trung chỉ đạo, nhưng nhìn chung tiến độ của nhiều công trình còn chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn như Dự án Mở rộng Quốc lộ 1A, Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, Hầm đường bộ Đèo Cả. Công tác xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo thực hiện chậm. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người lao động, nông dân, ngư dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp; tệ nạn ma túy có xu hướng gia tăng…

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia. Nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010): 11,5-12%.

Trong đó: Nông lâm thủy sản: 3,5-4%.

Công nghiệp - xây dựng: 15-15,5%.

Dịch vụ: 13,5-14%.

- Sản lượng lương thực có hạt: 388.000 tấn.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 120 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 2.732,7 tỷ đồng. (Nếu loại trừ số thu viện phí 307,7 tỷ đồng, thì số thu ngân sách là 2.425 tỷ đồng)

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 19.800 tỷ đồng.

* Chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,4‰.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 0,8%.

- Giải quyết việc làm: 23.500 lao động.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 2%.

- Tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế: 71,5%

- Tỷ lệ lao động đóng bảo hiểm xã hội/tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế: 16%.

* Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng: 39%;

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 92%;

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 99,5%; trong đó, tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch 75%.

* Chỉ tiêu về quốc phòng:

Tỷ lệ giao quân: 100%.

Điều 2. Để thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về kinh tế

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

- Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đổi mới tổ chức sản xuất và tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chú trọng công tác giống, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng chống cháy rừng. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án trồng rừng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp ngư dân bám biển khai thác. Chỉ đạo quyết liệt triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về một số chính sách phát triển thủy sản kết hợp với bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc. Nghiên cứu giúp đỡ ngư dân đổi mới công nghệ đánh bắt, bảo quản sản phẩm. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai đề án Tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi. Sớm lập quy hoạch chi tiết dự án Cảng cá ngừ chuyên dụng và Chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên; quy hoạch, bố trí mặt bằng và đầu tư cơ sở dịch vụ hậu cần đồng bộ, phục vụ khai thác, thu mua, tiêu thụ sản phẩm cá ngừ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản, mở rộng một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Phát triển một số vùng nuôi thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu. Chú trọng hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; công tác kiểm dịch giống thủy sản. Chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức tháo dỡ, di dời lồng, bè nuôi trồng thủy sản trái phép ra khỏi khu vực Vũng Rô và nghiên cứu quy hoạch vùng nuôi tạm thời đối với các hộ nuôi trồng thủy sản nuôi trước năm 2005. Chủ động xây dựng và triển khai tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo hướng ứng phó với siêu bão, lụt lớn.

- Triển khai có hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2015 hơn 20% tổng số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện hoàn thành Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, phấn đấu trong năm 2015 đạt 500 km. Triển khai chương trình kiên cố hóa kênh mương, phục vụ sản xuất.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nam Phú Yên.

- Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Phú Yên, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ. Làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các công ty hàng không đề nghị duy trì tần suất các chuyến bay hiện có, tăng chuyến bay và sử dụng máy bay lớn trong thời gian tới; mở thêm các tuyến bay đi và đến Tuy Hòa. Chỉ đạo khai thác có hiệu quả cảng Vũng Rô. Tạo điều kiện phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông gắn với quản lý chặt chẽ dịch vụ. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại mở rộng hình thức huy động vốn, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu tăng trưởng, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, gắn với các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế kéo dài, hạn chế phát sinh số nợ thuế mới. Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh giải ngân các dự án, công trình.

- Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên. Tìm đối tác thích hợp để cơ cấu lại hoạt động Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từng bước hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã.

- Tập trung công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với điều chỉnh Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng. Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép tại các khu vực đô thị, tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên đại lộ Hùng Vương. Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thị trấn mới thành lập; triển khai đề án chỉnh trang thị trấn Hòa Hiệp Trung.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3; các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Cơ bản hoàn thành các hạng mục chính các dự án: Hồ chứa nước Suối Vực, Đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Sông Cầu-Đồng Xuân (ĐT 644), tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1). Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: Cảng cá Phú Lạc, Khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2); Kè chống xói lở đầm Cù Mông; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước-Phú Hải. Triển khai các dự án: kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng, kè xóm Rớ, kè biển Xuân Hải; Hồ chứa nước Lỗ Ân; Tuyến đường Quốc lộ 1A (Phú Khê) - Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân). Phối hợp Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Hầm đường bộ Đèo Cả; nâng cấp một số hạng mục Quốc lộ 25, Quốc lộ 19C; sửa chữa quốc lộ 29. Lập dự án xây dựng đền thờ Lê Thành Phương để năm 2016 dùng nguồn vốn đầu tư trung hạn triển khai thực hiện.

- Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công dự án; đồng thời tạo điều kiện giải quyết những vướng mắc, khó khăn để nâng cao hiệu quả của các dự án đã đi vào hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô; dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp.

- Tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội miền núi và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương tranh thủ nguồn vốn thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho huyện Sông Hinh và Đồng Xuân.

- HĐND tỉnh thống nhất Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

2. Về văn hóa - xã hội

- Triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, nhất là lao động ở nông thôn. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra lao động. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội; các dự án giảm nghèo. Chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách. Tiếp tục huy động nhiều nguồn vốn, đẩy mạnh công tác xóa nhà ở tạm cho hộ chính sách, hộ nghèo. Bảo đảm quyền trẻ em và bình đẳng giới. Quan tâm thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định mới. Tiếp tục triển khai cuộc vận động Tiếp bước cho em đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tập trung thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015. Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cấp huyện, trên cơ sở sáp nhập hai Trung tâm ở các huyện, thị xã. Quản lý chặt chẽ việc liên kết đào tạo sau đại học. Tiến hành các thủ tục đề nghị nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa lên Trường Đại học Công Thương.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Tập trung triển khai chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện hỗ trợ và vận động hộ cận nghèo đóng bảo hiểm y tế. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế. Hoàn thành Đề án thành lập Bệnh viện quân dân y tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 17/10/2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, đặc biệt là tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Phú Yên. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Chủ động thông tin kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề xã hội quan tâm. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Tập trung triển khai kế hoạch về phát triển khoa học và công nghệ, ưu tiên cho triển khai các đề tài nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tiết kiệm năng lượng... Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh. Lập Quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất; chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Chỉ đạo tốt công tác giao quân. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; quản lý và kiểm soát tải trọng xe, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, tư pháp. Tăng cường quảng bá hình ảnh Phú Yên ra nước ngoài.

4. Về kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND; thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tổng kết các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Phối hợp với các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn theo chức danh, ngạch bậc, vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai đề án đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo cải thiện chỉ số PCI, PAPI. Đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chú trọng công tác thanh tra nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo đổi mới, theo dõi chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua đi vào chiều sâu.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật về tôn giáo. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

5. Công tác nội chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý. Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính và bổ trợ tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài. Chú ý nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân.

- Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra các nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác để ngăn ngừa tham nhũng. Đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, nhất là những vụ án dư luận quan tâm. Triệt để tiết kiệm, nhất là trong hội họp, tiếp khách, đi công tác nước ngoài...

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác, giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu119/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu119/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2015 Phú Yên