Nghị quyết 12c/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12c/2009/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà đã được thay thế bởi Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND quy định mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12c/2009/NQ-HĐND

Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chc Hi đồng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ngân sách Nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lnh phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Ngh định s 57/2002/-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 ca Chính phqui định chi tiết thi hành Pháp lnh phí và l phí; Ngh định s 24/2006/-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca Ngh định s 57/2002/-CP;

Căn cứ Ngh định s 12/2009/-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 ca Chính phvqun lý d án đầu tư xây dng;

Căn cứ Quyết định s05/2006/-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 ca Btrưng B Xây dng vviệc ban hành quy chế đánh s và gắn biển s nhà;

Căn cứ Thông tư s 97/2006/BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 ca Bộ Tài chính hưng dẫn vphí và lphí thuc thẩm quyền quyết định ca Hội đng Nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

Sau khi xem Đ án và d tho Ngh quyết quy đnh mc thu, chế đ thu, nộp, quản , s dụng lphí cp giấy phép xây dựng và lphí cấp biển s nhà kèm theo Ttrình s 3038/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 ca U ban Nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra ca Ban Pháp chế; ý kiến tho lun ca các đại biu Hội đng Nhân dân tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và tng qua Đ án quy định mc thu, chế đ thu, nộp, qun , s dụng l phí cp giấy phép xây dng và l phí cấp bin s nhà do UBND tnh trình vi nhng ni dung chính như sau:

I. Lệ phí cp giấy phép xây dng:

1. Đi tưng np l phí:

Các ch đu tư khi được các quan có thẩm quyền cp giy phép xây dng công trình đều phải np l phí cp giấy phép xây dng, ngoài tr các loại công trình kng thuc din phi giấy phép xây dng sau đây:

a) Công trình thuc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lnh khn cp, công trình tạm phc v xây dng công trình chính;

b) Công trình xây dng theo tuyến kng đi qua đô th nhưng phù hp vi quy hoạch xây dng được duyt, công trình thuc d án đu tư xây dng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyt;

c) Công trình xây dng thuc d án khu đô thị, khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao, khu nhà có quy hoch chi tiết xây dựng t l 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyt;

d) Các công trình sa cha, ci to, lp đt thiết b bên trong không làm thay đi kiến trúc, kết cu chịu lc và an toàn ca công trình;

đ) Công trình h tng k thut quy mô nh thuộc c xã vùng sâu, vùng xa;

e) Nhà riêng l ti vùng sâu, ng xa không thuc đô thị, không thuộc đim dân cư tp trung; nhà riêng l ti c đim dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dng đưc duyt.

f) Nhng ngưi đưc cấp giy phép xây dng làm nhà đ là b, m, v hoc chồng và ca lit s, thương binh, bà m Vit Nam anh hùng,….

2. Mức thu lệ phí:

a) Nhà ở riêng lẻ ca nhân dân: 50.000 đ /giấy phép (thuc đi tưng phi giy phép)

b) Công trình khác: 100.000 đ/giấy phép

c) Gia hn giấy phép xây dng: 10.000 đ/ln gia hn.

3. Qun lý s dụng s lệ phí thu đưc:

a) Np ngân sách 90%;

b) Cơ quan thu đưc đlại 10%.

II. Lệ phí cp bin s nhà:

1. đi tưng np l phí:

Đi tưng np l phí cấp bin s nhà là ch s hu nhà hoc ngưi đi din chs hu nhà đưc cấp bin s nhà. Trưng hp không c đnh đưc ch s hu thì ngưi đang s dng nhà có trách nhim nộp l phí cp bin s nhà.

2. Mức thu lệ phí:

a) Lphí cp mới bin s nhà:                              25.000 đ/bin s;

b) Lphí cấp lại biển s nhà:                                20.000 đ/bin s.

3. Qun lý, s dụng s lệ phí thu đưc:

Toàn b s l phí thu được đưc đ li cho quan thu 100%.

Nhng ni dung khác có liên quan đến l phí cp giấy phép xây dng và l phí cấp bin s nhà như: quan thu, s dụng ngun thu l phí đưc đ li, chứng t thu, hch toán kế toán, do y ban Nhân dân tnh quy đnh theo thẩm quyn, đảm bo phù hợp vi pháp lut hin hành v phí và lphí.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Điều 3. Giao cho y ban Nhân dân tỉnh trin khai thc hin; Thưng trc Hi đồng Nhân dân, các Ban, các đại biểu Hi đồng Nhân dân tỉnh phối hp với Ban Thưng trc Uban Mặt trn T quc Vit Nam tỉnh và các đoàn th nhân dân tuyên truyền phbiến, giám sát và đôn đc việc thc hiện Ngh quyết theo chc năng, thm quyền đưc pháp lut quy đnh.

Nghquyết này đã được HĐND tỉnh Tha Thiên Huế khoá V, k họp th 12 tng qua./.

 

 

CHỦ TCH
Nguyễn Văn ng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12c/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12c/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12c/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12c/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành24/07/2009
        Ngày hiệu lực01/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HĐND lệ phí cấp phép xây dựng và cấp biển số nhà