Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016; DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016 THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2015)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội; ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 như sau:

1. Thông qua danh mục 886 dự án thu hồi đất năm 2016, với diện tích là: 2.112,9 ha (trong đó bao gồm 199 dự án trong danh mục thu hồi đất năm 2015 tiếp tục thực hiện trong năm 2016).

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2016 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện đề nghị các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2016.

(Danh mục thu hồi đất năm 2015 tiếp tục thực hiện trong năm 2016 chi tiết tại Biểu tổng hợp số 01 kèm theo; Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 chi tiết tại Biểu tổng hợp số 02 kèm theo)

2. Thông qua danh mục 574 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, với diện tích diện tích là 1.216,3 ha (trong đó bao gồm 118 dự án, với diện tích là 195,5 ha trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 tiếp tục thực hiện trong năm 2016); trong đó: đất trồng lúa là: 456 dự án, diện tích là 1.020,8 ha; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là: 07 dự án, diện tích là 43,3 ha.

(Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 tiếp tục thực hiện trong năm 2016 tại Biểu tổng hợp số 03 kèm theo; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 tại Biểu tổng hợp số 04 kèm theo)

Điều 2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, UBND Thành phố tổng hợp, trình HĐND Thành phố xem xét và kỳ họp giữa năm 2016.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua thì UBND Thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 02/12/2015.

Nghị quyết có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng TU; VPTU, VP Đoàn ĐBQH& HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP Hà Nội;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 13/NQ-HĐND danh mục các dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016

            • 02/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực