Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011- 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn 2011 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2010/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN THỜI KỲ 2011-2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ; Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định nội dung Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011- 2020 theo Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn 2011 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn 2011 2020
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành 15/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn 2011 2020

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn Lạng Sơn 2011 2020

  • 15/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực