Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT BỔ SUNG TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-VHXH ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá kèm theo Đề án điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá số 216/ĐA.TĐ.UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2008
Ngày hiệu lực 20/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lâm Hoàng Sa
Ngày ban hành 10/07/2008
Ngày hiệu lực 20/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá

  • 10/07/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực