Nghị quyết 58/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, ẤP CÓ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN VÀ NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH ĐOÀN THỂ ẤP, KHU PHỐ, KHU VỰC VÀ ẤP ĐỘI, KHU ĐỘI, CÔNG AN VIÊN ẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp trong tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn.

a) Bằng đại học: Hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người/tháng.

b) Bằng cao đẳng: Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

c) Bằng trung cấp: Hỗ trợ thêm 400.000 đồng/người/tháng.

2. Nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp từ 0,55 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng lên 0,60 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng đối với: Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ấp đội, Khu đội; Công an viên ấp.

3. Nguồn kinh phí thực hiện được cân đối từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp đội, khu đội; công an viên ấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2014.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu58/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách Kiên Giang
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu58/2013/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
      Người kýNguyễn Thanh Sơn
      Ngày ban hành06/12/2013
      Ngày hiệu lực16/12/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách Kiên Giang