Nghị quyết 91/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/NQ-HĐND năm 2012 về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2012 và kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2013 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 91/NQ-HĐND biên chế công chức Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2012 và Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2012 và Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2013, cụ thể như sau:

1. Giao bổ sung 18 biên chế công chức hành chính năm 2012 cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (có danh sách kèm theo).

2. Tăng 531 biên chế sự nghiệp năm 2013 cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Trong đó:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục: tăng 230 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp y tế:  tăng 259 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp văn hóa thể thao: tăng 13 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp khác: tăng 29 biên chế.

3. Tổng biên chế công chức hành chính năm 2012 là: 2.803 biên chế.

4. Tổng biên chế sự nghiệp năm 2013 là: 31.540 biên chế.

Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 23.133 biên chế;

- Sự nghiệp y tế: 6.608 biên chế;

- Sự nghiệp văn hóa thể thao: 381 biên chế;

- Sự nghiệp khác: 1.418 biên chế.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2012, biên chế sự nghiệp năm 2013 cho các cấp, các ngành theo thẩm quyền.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ sáu thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh và tương đương;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng, CVNC;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

DANH SÁCH

GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 91 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Đơn vị

Biên chế bổ sung

Ghi chú

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

05

Bố trí cho Chi cục Biển và Hải đảo

2

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

04

Bố trí Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Bổ sung cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, thuộc Chi cục Thuỷ lợi

4

Sở Tư pháp

02

Thực hiện nhiệm vụ về lý lịch tư pháp và bồi thường nhà nước

5

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc

03

Bố trí cho một số phòng chuyên môn nơi có nhu cầu cần thiết nhất

6

Sở Thông tin và Truyền thông

02

Bố trí cho các phòng chuyên môn

7

Sở Nội vụ

01

Bố trí cho Ban Thi đua, khen thưởng

Tổng biên chế bổ sung

18

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND biên chế công chức Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 91/NQ-HĐND biên chế công chức Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu91/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực07/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 91/NQ-HĐND biên chế công chức Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 91/NQ-HĐND biên chế công chức Kiên Giang

            • 07/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực