Công văn 4594/LDTBXH-ATLD

Nội dung toàn văn Official Dispatch 4594/LDTBXH-ATLD 2023 proposed schedules for Lunar New Year Holiday 2024


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4594/LĐTBXH-ATLĐ
V/v đề xuất nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào điều kiện thực tế quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh. Để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo phương án đề xuất nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp; đồng thời, gửi lấy ý kiến 16 bộ, cơ quan liên quan (trong đó, 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia, cụ thể: Về phương án nghỉ lễ Quốc khánh, có 13/13 ý kiến thống nhất với phương án nghỉ ngày 02 và 03/9/2024; về phương án nghỉ tết Âm lịch, có 13/13 ý kiến chọn phương án nghỉ 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan (Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động) như sau:

1. Đối với công chức, viên chức

1.1. Dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2024

a) Phương án 1: nghỉ 05 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết

Công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Như vậy với phương án này, dịp nghỉ tết Âm lịch công chức, viên chức sẽ được nghỉ 07 ngày (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

b) Phương án 2: nghỉ 05 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Sáu ngày 09/02/2024 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 15/02/2024 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Như vậy với phương án này, dịp nghỉ tết Âm lịch công chức, viên chức sẽ được nghỉ 07 ngày (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động và 02 ngày nghỉ hằng tuần).

c) Đề xuất phương án: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ tết Âm lịch theo phương án 1. Lý do: cả 02 phương án đều có số ngày nghỉ bằng nhau nhưng phương án 1 đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết (phương án này được tất cả các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến thống nhất).

1.2. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

a) Phương án 1: nghỉ 02 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau ngày 02 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch. Như vậy, với phương án này dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 02 ngày nghỉ hằng tuần).

b) Phương án 2: nghỉ 02 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước ngày 02 tháng 9.

Công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch. Như vậy, với phương án này dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

c) Đề xuất phương án: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1. Lý do: cả 02 phương án đều nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 nhưng phương án 1 có ưu điểm là giảm tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động (phương án này được tất cả các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến thống nhất).

2. Đối với người lao động

Căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động như sau (khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức):

- Dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2024:

+ Lựa chọn 01 ngày trước Tết và 04 ngày đầu sau Tết hoặc 02 ngày trước Tết và 03 ngày đầu sau Tết hoặc 03 ngày trước Tết và 02 ngày sau Tết.

+ Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024:

Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 01 ngày liền trước hoặc sau).

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Âm lịch hoặc nghỉ lễ Quốc khánh thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 và giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện (dự thảo thông báo kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4594/LDTBXH-ATLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4594/LDTBXH-ATLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(04/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4594/LDTBXH-ATLD

Lược đồ Official Dispatch 4594/LDTBXH-ATLD 2023 proposed schedules for Lunar New Year Holiday 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Official Dispatch 4594/LDTBXH-ATLD 2023 proposed schedules for Lunar New Year Holiday 2024
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4594/LDTBXH-ATLD
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành27/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (04/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Official Dispatch 4594/LDTBXH-ATLD 2023 proposed schedules for Lunar New Year Holiday 2024

              Lịch sử hiệu lực Official Dispatch 4594/LDTBXH-ATLD 2023 proposed schedules for Lunar New Year Holiday 2024

              • 27/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực