Văn bản khác 316/KL-VP

Phương án số 316/KL-VP về việc chuyển giao quản lý các vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Phương án 316/KL-VP chuyển giao quản lý vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 316/KL-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

PHƯƠNG ÁN

CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CÁC VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHO CỤC KIỂM LÂM

Thực hiện Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm. Cục Kiểm lâm trình Bộ trưởng phương án chuyển giao quản lý các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm như sau:

1. Nguyên tắc, yêu cầu

a) Chuyển giao nguyên trạng về tổ chức, biên chế, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc, nhiệm vụ kế hoạch... của các Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Cục Kiểm quản lý. Các Vườn quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Kiểm lâm; Giám đốc các Vườn quốc gia tổ chức xác lập hồ sơ, kiểm kê tài sản của đơn vị mình phục vụ việc chuyển giao quản lý;

b) Việc chuyển giao phải bảo đảm các hoạt động bình thường của các Vườn quốc gia, với lộ trình phù hợp. Cùng với việc chuyển giao quản lý, sắp xết một bước cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia bảo đảm sự thống nhất về tổ chức và điều hành hoạt động không gây xoá trộn lớn, Giám đốc Vườn quốc gia làm Giám đốc Kiểm lâm Vườn ;

c) Các chế độ chính sách đối với các Vườn quốc gia (như phụ cấp chức vụ lãnh đạo) vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Thời gian hoàn thành việc chuyển giao quản lý trong Quý II/2008.

2. Các bước tiến hành

a) Cục Kiểm lâm xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án chuyển giao quản lý các Vườn quốc gia trong tháng 3/2008;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì và phối hợp với Cục Kiểm lâm trình Bộ ban hành Quyết định chuyển giao các Vườn quốc gia về Cục Kiểm lâm quản lý trong tháng 3/2008;

c) Cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị với các Vườn quốc gia và một số Vụ, Cục có liên quan để phổ biến phương án và thống nhất biện pháp triển khai trong tháng 3/2008;

d) Các Vườn quốc gia lập hồ sơ bàn giao, kiểm kê tài sản, trang thiết bị đến thời điểm 31/3/2008 trong tháng 4/2008;

đ) Thực hiện việc chuyển giao từng Vườn quốc gia trong tháng 5/2008;

e) Các Vườn quốc gia sắp xếp cơ cấu tổ chức nội bộ, thực hiện các công việc khác cần thiết. Cục Kiểm lâm tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả và đề nghị giải quyết vướng mắc (nếu có) trong tháng 6/2008.

3. Phân cấp quản lý

a) Về Tổ chức, cán bộ

Thực hiện Quyết định 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/02/2008, việc quản lý tổ chức, cán bộ của các Vườn quốc gia cụ thể như sau:

- Về tổ chức: các Vườn quốc gia rà soát, đánh giá tổ chức hiện có, xây dựng phương án tổ chức bộ máy của Vườn trên nguyên tắc nhất thể hoá về tổ chức giữa Ban quản lý và tổ chức Kiểm lâm của Vườn. Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Vườn quốc gia;

- Về quản lý cán bộ: căn cứ quy định tại Quyết định 22/2008/QĐ-BNN và quy định hiện hành về công tác cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Kiểm lâm. Giám đốc Vườn quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo còn lại của Vườn.

b) Về tài chính:

Cục Kiểm lâm là cơ quan tài chính cấp II của Bộ, các Vườn quốc gia là cơ quan tài chính cấp III. Năm 2008, Bộ giao dự toán ngân sách cho các Vườn quốc gia, do vậy Cục Kiểm lâm tiếp quản, theo dõi việc thực hiện và cùng tham gia với Vụ Tài chính của Bộ phê duyệt, quyết toán tài chính cuối năm. Từ năm 2009, Cục Kiểm lâm quản lý toàn diện về kinh phí, chịu trách nhiệm trước Bộ về toàn bộ hoạt động tài chính của các Vườn quốc gia.

c) Về kế hoạch:

Cục Kiểm lâm là cấp kế hoạch và tổng hợp kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Năm 2008, Bộ giao kế hoạch trực tiếp cho các Vườn quốc gia, do vậy vẫn thực hiện theo quy định hiện nay. Tuy nhiên, Cục Kiểm lâm sẽ từng bước tham gia việc điều hành, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện chung năm 2008. Từ năm 2009, trên cơ sở kế hoạch chung của Cục Kiểm lâm được Bộ giao, Cục Kiểm lâm giao kế hoạch và quản lý toàn diện công tác kế hoạch của các Vườn quốc gia.

d) Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Những công trình Bộ đã quyết định đầu tư cho các Vườn quốc gia, vẫn thực hiện cơ chế quản lý như hiện nay cho đến khi kết thúc đầu tư (quy định hiện hành và Quyết định 675/2008/QĐ-BNN ngày 03/3/2008 về việc uỷ quyền cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý). Cục kiểm lâm tập hợp và tham gia giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư. Các công trình đầu tư mới Cục Kiểm lâm sẽ quản lý theo phân cấp của Bộ và cơ chế quản lý đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

đ) Về quản lý vốn 661:

Các Vườn quốc gia có dự án cơ sở thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thực hiện như hiện nay cho đến khi kết thúc dự án. Cục Kiểm lâm tham gia ý kiến thẩm định và chỉ đạo thực hiện;

e) Về khoa học công nghệ:

Các đề tài đã được phê duyệt, Bộ giao kế hoạch năm 2008, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường vẫn thực hiện chức năng chủ quản, Cục Kiểm lâm tham gia chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2009, Cục Kiểm lâm sẽ thực hiện quản lý tương tự như công tác kế hoạch trên đây.

4. Tổ chức thực hiện việc chuyển giao

a) Thành lập tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm tổ trưởng; các thành viên là đại diện Cục Kiểm lâm; các Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục Quản lý xây dựng công trình và Giám đốc các Vườn quốc gia.

b) Trách nhiệm của Cục Kiểm lâm:

- Cục Kiểm lâm là đầu mối thực hiện việc chuyển giao quản lý các Vườn quốc gia; sắp xếp tổ chức và nâng cao năng lực của Cục bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý các Vườn quốc gia;

- Tổng hợp theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị; báo cáo Bộ chỉ đạo, giải quyết vướng mắc (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện.

c) Trách nhiệm của các Vụ, Cục có liên quan: phối hợp với Cục Kiểm lâm trong quá trình chuyển giao giải quyết những vướng mắc, tồn động (nếu có); hỗ trợ Cục Kiểm lâm và giải quyết về tổ chức, kính phí, biên chế, nghiệp vụ để quản lý tốt các Vườn quốc gia.

d) Trách nhiệm của Giám đốc các Vườn quốc gia:

- Thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ công tác chuyển giao quản lý nêu trên;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, kiểm kê về tài sản và chịu trách nhiệm về sự chính xác của hồ sơ, tài liệu chuyển giao; bảo đảm hoạt động bình thường của Vườn quốc gia theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Về kinh phí phục vụ các hoạt động chuyển giao quản lý của Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Kiểm lâm sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ 102 về chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản do Cục Kiểm lâm quản lý theo chế độ của Nhà nước./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316/KL-VP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu316/KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 316/KL-VP

Lược đồ Phương án 316/KL-VP chuyển giao quản lý vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Phương án 316/KL-VP chuyển giao quản lý vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm
     Loại văn bảnVăn bản khác
     Số hiệu316/KL-VP
     Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
     Người kýHà Công Tuấn
     Ngày ban hành03/04/2008
     Ngày hiệu lực03/04/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Phương án 316/KL-VP chuyển giao quản lý vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm

           Lịch sử hiệu lực Phương án 316/KL-VP chuyển giao quản lý vườn quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Kiểm lâm

           • 03/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực