Quy chuẩn QCVN01-192:2020/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu


QCVN 01-192: 2020/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUC GIA V YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THTHUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHU

National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Giải thích từ ngữ

2. QUY ĐỊNH VYÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 Yêu cầu về kiểm tra

2.2 Yêu cầu về phân tích giám định

2.3 Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

2.4 Yêu cầu về bao bì đóng gói

2.5 Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

3. QUY ĐỊNH VQUẢN LÝ

4. TCHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục 1

Thư mục tài liệu tham khảo

 

Lời nói đầu

QCVN ……: 2020/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số ……/2020/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2020.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUC GIA V YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THTHUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHU

National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

QCVN 01-2: 2009/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

QCVN 01-141: 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kim dịch thực vật.

QCVN 01-175: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

TCVN 3937: 2007 Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật.

Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật.

Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật.

1.4 Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng các thuật ngữ định nghĩa nêu trong TCVN 3937: 2007 và các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1 Đối tượng kiểm dịch thực vật là sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ở Việt Nam và phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

1.4.2 Đối tượng phải kiểm soát là sinh vật gây hại không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật nhưng sự có mặt của chúng trên vật liệu dùng để làm giống có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, phải được kiểm soát ở Việt Nam.

1.4.3 Sinh vật gây hại lạ là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.

1.4.4 Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

1.4.5 Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật.

1.4.6 Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật1, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

CHÚ THÍCH: 1: Quy định tại Mục 11 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.4.7 Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam gồm:

a) Cây và các bộ phận còn sống của cây.

b) Củ, quả tươi.

c) Cỏ và hạt cỏ.

d) Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

e) Thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

f) Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác có nguy cơ cao mang theo đối tượng kim dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

1.4.8 Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu là giấy do Cục Bảo vệ thực vật cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2. QUY ĐỊNH VYÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 Yêu cầu về kiểm tra

Việc kim tra lô vật thể thuộc diện kiểm dịch vật nhập khẩu thực hiện như sau:

2.1.1 Kiểm tra sơ bộthuyvy

Kiểm tra chính thức bằng cảm quan bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.

2.1.2 Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mang triệu chứng bị hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại đã thu thập được.

2.2 Yêu cầu về phân tích giám định

Mu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và mẫu sinh vật gây hại thu thập được phân tích giám định theo các phương pháp (Bảng 1), như sau:

Bảng 1. Phương pháp phân tích giám định

TT

Nội dung

Phương pháp phân tích giám định

1

Phân tích giám định côn trùng và nhện

Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật

2

Phân tích giám định nấm

Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật

3

Phân tích giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma

Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật

4

Phân tích giám định tuyến trùng

Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật

5

Phân tích giám định cỏ dại

Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật

2.3 Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

Căn cứ vào kết quả kim tra và phân tích giám định, yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu như sau:

2.3.1 Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành qua từng thời kỳ (Bảng 2);

CHÚ THÍCH: Đối tượng kiểm dịch thực vật áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Bảng 2: Mức giới hạn tối đa cho phép đối với đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Giới hạn

A. Côn trùng

 

1

Sâu thép

Agriotes lineatus (Linnaeus)

0

2

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

0

3

Ruồi đục quả Mê-hi-cô

Anastrepha ludens (Loew)

0

4

Ruồi đục quả Tây Ấn

Anastrepha obliqua (Macquart)

0

5

Ruồi đục quả hồng xiêm

Anastrepha serpentina (Wiedemann)

0

6

Ruồi đục quả ổi

Anastrepha striata (Schiner)

0

7

Bọ đầu dài hại bông

Anthonomus grandis (Boheman)

0

8

Ruồi đục quả sọc trắng

Bactrocera albistrigata (de Meijere)

0

9

Ruồi đục quả bầu bí

Bactrocera depressa (Shiraki)

0

10

Ruồi đục quả Queensland

Bactrocera tryoni (Froggatt)

0

11

Ruồi đục quả Nhật Bản

Bactrocera tsuneonis (Miyake)

0

12

Bọ trĩ hại đậu

Caliothrips fasciatus (Pergande)

0

13

Ngài đục quả đào

Carposina sasakii (Matsumura)

0

14

Mọt lạc serratus

Caryedon serratus (Olivier)

0

15

Mọt to vòi

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

0

16

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata (Wiedemann)

0

17

Ruồi đục quả xoài

Ceratitis cosyra (Karsch)

0

18

Ruồi đục quả Rhodesia

Ceratitis quinaria (Bezzi)

0

19

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa (Karsch)

0

20

Vòi voi đục quả mận

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

0

21

Ngài hại sồi dẻ

Cydia latiferreana (Walsingham)

0

22

Ngài đục quả óc chó

Cydia pomonella (Linnaeus)

0

23

Rệp sáp vảy San Jose’

Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

0

24

Bọ cánh cứng hại rễ bầu bí

Diabrotica speciosa (Germar)

0

25

Ruồi giấm cánh đốm

Drosophila suzukii (Matsumura)

0

26

Ngài táo

Epiphyas postvittana (Walker)

0

27

Ruồi hại củ hành

Eumerus strigatus (Fallén)

0

28

Bọ đầu dài viền trắng

Graphognathus leucoloma (Boheman)

0

29

Ngài đục quả mận

Grapholita funebrana (Treitschke)

0

30

Ngài hại quả phương Đông

Grapholita molesta (Busck)

0

31

Ngài hại quả anh đào

Grapholita Packardi (Zeller)

0

32

Ngài hại mận

Grapholita prunivora (Walsh)

0

33

Bọ hung đen Châu Phi

Heteronychus arator (Fabricius)

0

34

Ngài trắng Mỹ

Hyphantria cunea (Drury)

0

35

Bọ Colorado hại khoai tây

Leptinotarsa decemlineata (Say)

0

36

Rệp sáp vy đen Ross

Lindingaspis rossi (Maskell)

0

37

Sâu róm rừng

Malacosoma parallela (Staudinger)

0

38

Ngài cải bắp

Mamestra brassicae (Linnaeus)

0

39

Ruồi phorid hại nấm

Megaselia halterata (Wood)

0

40

Bọ hung viền trắng

Melolontha melolontha (Linnaeus)

0

41

Bọ đầu dài hại mía Tây Ấn

Metamasius hemipterus (Linnaeus)

0

42

Muỗi năn hại nấm

Mycophila speyeri (Barnes)

0

43

Mọt lạc pallidus

Pachymerus pallidus (Olivier)

0

44

Vòi voi hại nho

Phlyctinus callosus (Schoenherr)

0

45

Ngài củ khoai tây

Phthorimaea operculella (Zeller)

0

46

Sâu cuốn lá ăn tạp

Platynota stultana (Walsingham)

0

47

Bọ hung Nhật Bản

Popillia japonica (Newman)

0

48

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus (Horn)

0

49

Ruồi đục quả táo

Rhagoletis pomonella (Walsh)

0

50

Vòi voi hại đào

Rhynchites heros (Roelots)

0

51

Bọ trĩ cam Nam Phi

Scirtothrips aurantii (Faure)

0

52

Rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn

Selenaspidus articulatus (Morgan)

0

53

Sâu đục thân mía cretica

Sesamia cretica (Lederve)

0

54

Mọt thóc

Sitophilus granarius (Linnaeus)

0

55

Vòi voi đục hạt xoài

Sternochetus mangiferae (Fabricius)

0

56

Sâu đục thân cà chua

Symmetrischema tangolias (Gyen)

0

57

Ngài hại quả

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

0

58

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium (Everts)

0

59

Mọt da vệt thận

Trogoderma inclusum (LeConte)

0

60

Mọt da ăn tạp

Trogoderma variabile (Ballion)

0

61

Mọt đậu Mê-hi-cô

Zabrotes subfasciatus (Boheman)

0

B. NHỆN

 

62

Nhện đỏ Chi-lê

Brevipalpus chilensis (Baker)

0

63

Nhện xanh hại sắn

Mononychellus tanajoa (Bondar)

0

64

Nhện nhỏ Thái Bình Dương

Tetranychus pacificus (McGregor)

0

C. NM

 

65

Bệnh cây hương lúa

Balansia oryzae - sativae Hashioka

0

66

Bệnh thối khô củ khoai tây

Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley

0

67

Bệnh nấm cựa gà cao lương

Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

0

68

Bệnh thối trắng hoa trà

Ciborinia camelliae Kohn

0

69

Bệnh thối loét cây dẻ

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

0

70

Bệnh thối đen quả nho

Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

0

71

Bệnh cháy lá cao su Nam Mỹ

Microcyclus ulei (Henn.) Arx

0

72

Bệnh đốm lá cà phê Châu Mỹ

Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

0

73

Bệnh khô cành cam quýt

Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli & Gikachvili

0

74

Bệnh thối rễ bông

Phymatotrichopsis omnivor a (Duggar) Hennebert

0

75

Bệnh thối quả bông

Phytophthora boehmeriae Sawada

0

76

Bệnh đốm củ khoai tây

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Makef) M.B. Ellis

0

77

Bệnh rỉ sắt bạch đàn

Puccinia psidii G. Winter

0

78

Bệnh ung thư khoai tây

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

0

79

Bệnh than đen lúa mì

Tilletia indica Mitra

0

80

Bệnh chết héo bông

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

0

D. VI KHUẨN

 

81

Bệnh vi khuẩn thối loét quả cà chua

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

0

82

Bệnh vi khuẩn héo rũ ngô

Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

0

83

Bệnh vi khuẩn đốm lá cà phê

Pseudomonas syringae pv. garcae Young et al.

0

84

Bệnh vi khuẩn rụng lá nho

Xylella fastidiosa Wells et al.

0

E. VIRUS, VIROID

 

85

Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng

Alfalfa mosaic virus

0

86

Bệnh virus đốm hình nhẫn cà phê

Coffee ringspot virus

0

87

Bệnh virus sọc lá lạc

Peanut stripe virus

0

88

Bệnh virus đốm tròn quả mận

Plum pox virus

0

89

Bệnh viroid củ khoai tây hình thoi

Potato spindle tuber viroid

0

F. TUYN TRÙNG

 

90

Tuyến trùng hại hoa cúc

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer

0

91

Tuyến trùng gây héo thông

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

0

92

Tuyến trùng tiêm đọt sần lúa

Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

0

93

Tuyến trùng gây thối củ

Ditylenchus destructor Thorne

0

94

Tuyến trùng thân

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

0

95

Tuyến trùng bào nang khoai tây

Globodera pallida (Stone) Behrens

0

96

Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

0

97

Tuyến trùng nốt sần rễ chitwoodi

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

0

98

Tuyến trùng nốt sần rễ ethiopica

Meloidogyne ethiopica Whitehead

0

99

Tuyến trùng nốt sần rễ fallax

Meloidogyne fallax Karssen

0

100

Tuyến trùng nốt sần rễ hapla

Meloidogyne hapla Chitwood

0

101

Tuyến trùng giả nốt sần

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

0

102

Tuyến trùng đục thân, củ

Radopholus similis (Cobb) Thorne

0

103

Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

0

G. CỎ DẠI

 

104

Cây kế đồng

Cirsium arvense (L.) Scop.

0

105

Tơ hồng Nam

Cuscuta australis R. Br.

0

106

Tơ hồng Trung Quốc

Cuscuta chinensis Lam.

0

107

Cỏ chổi Ai Cập

Orobanche aegyptiaca Pers.

0

108

Cỏ chổi hoa rủ

Orobanche cernua Loefl.

0

109

Cỏ chổi hoa sò

Orobanche crenata Forssk.

0

110

Cỏ chổi ramosa

Orobanche ramosa L.

0

111

Cỏ ma kí sinh angustifolia

Striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha

0

112

Cỏ ma ký sinh asiatica

Striga asiatica (L.) Kuntze

0

113

Cỏ ma kí sinh densiflora

Striga densiflora (Benth.) Benth.

0

114

Cỏ ma kí sinh hermonthica

Striga hermonthica (Del.) Benth.

0

CHÚ THÍCH: Giới hạn “0”: Không phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật trên mẫu thu thập và lấy từ lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

2.3.2 Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng phải kiểm soát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành theo từng thời kỳ;

CHÚ THÍCH: Đối tượng phải kiểm soát áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật kể từ khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2.3.3 Không có sinh vật gây hại lạ.

2.4 Yêu cầu về bao bì đóng gói

Bao bì, vật liệu bằng gỗ sử dụng để đóng gói vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-2: 2009/BNNPTNT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

2.5 Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

Việc lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu thực hiện theo QCVN 01-175: 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

3. QUY ĐỊNH VQUẢN LÝ

3.1 Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải thực hiện kim dịch thực vật theo quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn Luật.

3.2 Yêu cầu về hồ sơ

3.2.1 Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp;

3.2.2 Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cấp (đối với vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam).

CHÚ THÍCH: Mẫu Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.3 Việc phân tích giám định sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành và được Cục Bảo vệ thực vật công nhận được thực hiện phân tích giám định đối tượng kim dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ hoặc do cơ quan kim dịch thực vật thực hiện.

3.4 Vật thể thuộc diện kim dịch thực vật nhập khẩu bị nhiễm sinh vật gây hại quy định tại Mục 2.3 của Quy chuẩn này thì sẽ phải xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

3.5. Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật ththuộc diện kim dịch thực vật đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Mu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. TCHỨC THỰC HIỆN

4.1 Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này theo quy định pháp luật; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quy chuẩn này khi cần thiết; công nhận, chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật thực hiện phân tích giám định đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

4.2 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

4.3 Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

 

Phụ lục 1

(Quy định)

Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN -
Tiếng Việt)
(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN -
iếng Anh)

(TÊN CƠ QUAN KDTV -
Tiếng Việt)
(TÊN CƠ QAUN KDTV -
Tiếng ANh)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Unloaded ceasing and treating order of the regulated article

 

Số:            /KDTV....

No:

Kính gửi: ……………………………………………………………….

To:

Căn cứ vào Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình trạng nhiễm sinh vật gây hại của vật thể dưới đây:

According to the Law on Plant Protection and Quarantine of the Socialist Republic of Vietnam and the pest - infested state of the under discribed regulated article:

Tên vật thể bị nhiễm sinh vật gây hại (hàng hoá, kho hoặc phương tiện chuyên chở) (1) …………………….

Name of regulated article (commodity, store or means of conveyance) (1)

Số lượng: ………………………. Khối lượng: …………………………

Quantity: ……………………… Weight: ………………………………..

- Tên và địa chỉ chủ hàng: …………………………………………………………………………

(Người xuất khẩu, thủ kho hoặc chủ phương tiện chuyên chở) (2)

Name and adress of Owners of regulated article: ………………………………………..

(Exporter, store-keeper or owner of means of conveyance) (2): …………………………

- Tên và địa chỉ người nhận:

Name and address of consignee:

- Phương tiện chuyên chở …………………………………… Quốc tịch:…………………………..

Means of conveyance                                                           Nationality

- Bị nhiễm sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối tượng phải kiểm soát hoặc sinh vật gây hại lạ, cụ thể là:

Infested by regulated pests of the Socialist Republic of Vietnam and other dangerous pests, concretely as follow (s)

- Nay quyết định biện pháp xử lý lô vật thể đó như sau: ………………………………………..

Treatment measures must be applied to the regulated article as follow:

□ Xông hơi khử trùng (Fumigation)

Thuốc khử trùng và nồng độ (Fumigant and concentration):

Địa điểm khử trùng (Place of fumigation):

Thời gian:

Quy định sau khử trùng (Regulations after fumigation):

Duration of exposure

 

□ Tái xuất (Re-export): …………………………..Thời gian: …………………………………..

□ Tiêu hủy (Destroy): …………………………… Thời gian: …………………………………..

□ Biện pháp khác (Other); ……………………… Thời gian: …………………………………

 

 

 

Ngày: ___/___/_____
Date:

Nơi nhận: …………………………………

To: …………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(1), (2) Chữ nào không dùng thì xoá đi

Thủ trưởng cơ quan kiểm dịch thực vật
Chief of Plant Quarantine Service
(Ký tên, đóng dấu)
(Name, signature, stamp)

 

 

 

 

Thư mục tài liệu tham khảo

1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

2. Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp.

3. Nghị định 154/2018 ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kim tra chuyên ngành.

4. Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kim dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật ththuộc diện kim dịch thực vật.

6. Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT- BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN QCVN01-192:2020/BNNPTNT

Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN01-192:2020/BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2020
Ngày hiệu lực25/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcNông nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN QCVN01-192:2020/BNNPTNT

Lược đồ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
        Loại văn bảnQuy chuẩn
        Số hiệuQCVN01-192:2020/BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người ký***
        Ngày ban hành25/12/2020
        Ngày hiệu lực25/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcNông nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

              • 25/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực