Quy chuẩn QCVN125:2021/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia


 

QCVN 125:2021/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

National technical regulation on message structure and data format for connecting, integrating, exchanging data in National Reporting Information Systems.

Lời nói đầu

QCVN 125:2021/BTTTT do Cục Tin học hóa biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2021.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

National technical regulation on message structure and data format for connecting, integrating, exchanging data in National Reporting Information Systems.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trang Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bao gồm: Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các gói tin được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này gồm:

- Gói tin chế độ báo cáo;

- Gói tin biểu mẫu báo cáo,

- Gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương;

- Gỏi tin số liệu báo cáo;

- Gói tin số liệu báo cáo danh sách;

- Gói tin gửi đề cương báo cáo;

- Gói tin trạng thái báo cáo;

- Gói tin danh mục ký báo cáo;

- Gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo;

- Gói tin bộ chỉ số (KPI);

- Gỏi tin danh mục nhóm chỉ số;

- Gói tin danh mục phân tổ chỉ số;

- Gói tin dữ liệu chỉ số (KPI).

Quy chuẩn này không hướng dẫn về mô hình kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng sản phẩm là Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Tài liệu viện dẫn

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ QCVN 125:2021/BTTTT về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

1.4.2. Mã định danh điện tử Cơ quan

Mã định danh điện tử của các cơ quan theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

1.4.3. Kiểu dữ liệu

Thể hiện đặc tính của một thuộc tính dữ liệu. Có hai loại kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu dữ liệu có chứa hai hoặc nhiều hơn hai thuộc tính dữ liệu khác.

1.4.4. Trạng thái

Trạng thái của thuộc tính trong các quy định về đinh dạng gói tin, có hai trạng thái là:

- Bắt buộc: Thuộc tính bắt buộc phải có dữ liệu (không được để trống).

- Lặp lại: Các giá trị thuộc tính được phép lặp lại.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định về các gói tin

2.1.1. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo

2.1.1.1. Mô tả

Gói tin mô tả chế độ báo cáo (do người hoặc Cơ quan có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo của các Cơ quan hành chính nhà nước ban hành) ở dạng dữ liệu số.

2.1.1.2. Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo

Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 1):

- Phần chứa toàn bộ gói tin chế độ báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa tệp tin đính kèm chế độ báo cáo (Attachments);

- Phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo (ReportList).

Hình 1 - Cấu trúc gói tin chế độ báo cáo

2.1.1.3. Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo

Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 - Định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

X

 

Phần chứa thông tin chính

1 1

Code

String

50

X

 

Mã chế độ báo cáo

1.2

Name

String

500

X

 

Tên chế độ báo cáo

1.3

Subject

String

1 000

 

 

Nội dung yêu cầu báo cáo.

1.4

IssueOrg

String

35

X

 

Mã định danh điện tử cơ quan ban hành chế độ báo cáo.

1.5

IssueDate

Date

 

 

 

Ngày phát hành văn bản quy định chế độ báo cáo.

1.6

Number

String

11

 

 

Số văn bản quy định chế độ báo cáo.

1.7

Notation

String

30

 

 

Ký hiệu văn bản quy định chế độ báo cáo

1.8

RefNotation

String

50

 

 

Số và ký hiệu văn bản làm căn cứ ban hành chế độ báo cáo.

1.9

ReportMode

Number

5

 

 

Loại chế độ báo cáo. Các giá trị loại chế độ báo cáo

1: Định kỳ

2: Đột xuất

3: Chuyên đề

2

Attachments

 

 

 

X

Phần chứa tệp tin đính kèm chế độ báo cáo (mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu báo cáo, hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo)

2.1

File

 

 

 

 

Định dạng dữ liệu “File” được quy định tại 2.1.1.4

3

ReportList

 

 

 

X

Phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo

3.1

Code

String

100

 

 

Mã báo cáo

3.2

Name

String

500

 

 

Tên báo cáo

3.3

Type

Number

5

 

 

Loại văn bản. Các giá trị loại văn bản:

1: Nhóm báo cáo (thư mục chứa báo cáo số liệu)

2: Báo cáo số liệu

3: Báo cáo thuyết minh

4: Báo cáo chỉ số (KPl)

3.4

ParentCode

String

100

 

 

Mã báo cáo cha.

Trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”

3.5

Children

 

 

 

 

Mảng danh sách báo cáo con.

Cấu trúc, định dạng như phần chứa thông tin danh sách biểu mẫu báo cáo thuộc chế độ báo cáo “ReportList”.

2.1.1.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 1

Định dạng dữ liệu "File” (thuộc phần chứa tệp tín đính kèm chế độ báo cáo) trong Bảng 1 được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Định dạng dữ liệu File trong Bảng 1

STT

Tên thuộc tính

Kiểu d liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Name

String

250

X

 

Tên tệp tin

2

Data

Byte[] (base64)

3D Mb

X

 

Nội dung tệp tin

3

Length

Integer

 

 

 

Độ dài nội dung

2.1.2. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo

2.1.2.1. Mô tả

Gói tin mô tả các chỉ tiêu (hàng) và các thuộc tính (cột) đã được quy định trong chế độ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.2.2. Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo

Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 2):

- Phần chứa toàn bộ gói tin biểu mẫu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo (Content).

Hình 2 - Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo

2.1.2.3. Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin biểu mẫu báo cáo được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3 - Định dạng dữ liệu gói tín biểu mẫu báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

báo cáo

1.2

Name

String

500

x

 

Tên báo cáo

1.3

Description

String

1 000

 

 

Mô tả báo cáo

1.4

Type

Number

5

x

 

Loại báo cáo. Các giá trị loại báo cáo:

1: Đột xuất

2: Hằng tháng

3: Hằng quý

4: Hằng năm

5: 6 tháng

6: Khác

1.5

IndicatorType

Number

5

 

 

Loại chỉ tiêu trong báo cáo. Các giá trị loại chỉ tiêu trong báo cáo

1: Chỉ tiêu không được phép thêm khi nhập liệu

2: Chỉ tiêu được phép nhập thêm khi nhập liệu

1.6

Org

String

35

x

x

Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

1.7

Other

String

500

 

 

Các mô tả khác (nếu có)

2

Content

 

 

x

 

Phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo

2.1

Attribute

 

 

x

x

Quy định tại 2.1.2.4

2.2

Indicator

 

 

x

x

Quy định tại 2.1.2.5

2.3

Rule

 

 

 

x

Quy định tại 2.1.2.6

2.1.2.4. Định dạng dữ liệu “Attribute” trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Attribute” (thuộc phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Định dạng dữ liệu “Attribute” trong Bảng 3

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Attribute

 

 

x

 

Thuộc tính báo cáo

1.1

DataAttr

 

 

x

x

Tiêu đề cột cho dữ liệu báo cáo.

1.1.1

Code

String

100

x

 

Mã thuộc tính.

Giá trị mã thuộc tính bắt buộc phải có tối thiểu các mã sau: RN, IND_CODE, IND_NAME, IND_UNIT. Trong đó:

- RN có ý nghĩa là số thứ tự;

- IND_CODE có ý nghĩa là mã chỉ tiêu;

- IND_NAME có ý nghĩa là tên chỉ tiêu;

- IND_UNIT có ý nghĩa là đơn vị tính.

1.1.2

Name

String

150

x

 

Tên thuộc tính

1.1.3

ParentCode

String

100

x

 

Mã thuộc tính cha.

Trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”

1.1.4

Type

Number

5

x

 

Kiểu dữ liệu thuộc tính.

Các giá trị kiểu dữ liệu thuộc tính:

1: Số nguyên (integer)

2: Số thực (Real)

3: Chuỗi tự (String)

1.1.5

Formula

String

250

 

 

- Công thức phải là các biểu thức toán học

- Các số hạng của biểu thức là các mã thuộc tính đặt trong dấu ngoặc nhọn, hoặc là các số.

- Đối với báo cáo số liệu: khi muốn lấy số liệu thuộc tính từ kỳ trước thêm 'pre#' trước mã thuộc tính

Ví dụ: {TT01} + {TT02} + {TT03} * {pre#TT04} + 123.

Trong đó: TT01, TT02, TT03, TT04 là các mã thuộc tính kiểu số của báo cáo, và số liệu của thuộc tính TT04 được lấy từ kỳ trước.

1.1.6

Length

Number

5

 

 

Độ dài dữ liệu

1.1.7

Width

Number

5

 

 

Độ rộng cột tính theo đơn vị pixel.

1.1.8

Enable

Number

1

X

 

Có 4 thuộc tính: số thứ tự, mã chỉ tiêu, tên chỉ tiêu, đơn vị tính có thể cấu hình “0” - hiển thị hoặc “1”- ẩn. Mặc định là “0”.

1.1.9

Children

 

 

 

X

Mảng thuộc tính báo cáo con.

Cấu trúc định dạng như báo cáo thuộc tính “Attribute”.

2.1.2.5. Định dạng dữ liệu Indicator trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Indicator” (thuộc phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 5.

Bảng 5 - Định dạng dữ liệu Indicator” trong Bng 3

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Indicator

 

 

 

x

Chỉ tiêu báo cáo

1.1

Index

String

100

 

x

Chỉ mục của chỉ tiêu. Ví dụ: 1, 2, I.1...

1.2

Code

String

100

x

 

Mã chỉ tiêu

1.3

Name

String

150

x

 

Tên chỉ tiêu

1.4

Unit

String

150

 

 

Đơn vị tính của chỉ tiêu. Ví dụ: Kg, nghìn tỷ, USD

1.5

Item

String

100

 

 

Mã danh mục quy định để chuẩn hóa dữ liệu, lấy theo danh mục dùng chung.

1.6

ParentCode

String

100

X

 

Mã chỉ tiêu cha.

Trong trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”.

1.7

Type

Number

5

X

 

Kiểu chỉ tiêu. Các giá trị kiểu chỉ tiêu:

1: Chỉ tiêu bình thường

2: Không nhập số liệu

3: Tổng các chỉ tiêu con

4: Trung bình cộng các chỉ tiêu con

5: Lấy giá trị lớn nhất (max) chỉ tiêu con

6: Lấy giá trị nhỏ nhất (min) chỉ tiêu con

1.8

Children

 

 

 

X

Mảng chỉ tiêu báo cáo con.

Cấu trúc định dạng như chỉ tiêu báo cáo “Indicator”.

2.1.2.6. Định dạng dữ liệu “Rule” trong Bảng 3

Định dạng dữ liệu “Rule” (thuộc phần chứa nội dung biểu mẫu báo cáo) trong Bảng 3 được quy định tại Bảng 6.

Bảng 6 - Định dạng dữ liệu “Rule” trong Bảng 3

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Rule

 

 

 

X

Ràng buộc dữ liệu báo cáo

1.1

Formula

String

250

X

 

Công thức phải là các biểu thức toán học.

Các số hạng của biểu thức là các mã thuộc tính đặt trong dấu ngoặc nhọn, hoặc là các số.

Ví dụ: {TT01} + {TT02} = {TT03} + {TT04}

1.2

Description

String

250

 

 

Mô tả ý nghĩa công thức.

2.1.3. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1.3.1. Mô tả

Gói tin mô tả biểu mẫu báo cáo đề cương bao gồm các đề mục đã được quy định trong chế độ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.3.2. Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 3):

- Phần chứa toàn bộ gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương (Content),

Hình 3 - Cấu trúc gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1.3.3. Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

Định dạng dữ liệu trong gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương được quy định tại Bảng 7.

Bảng 7 - Định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

Mã báo cáo

12

Name

String

500

x

 

Tên báo cáo

1.3

Description

String

1 000

 

 

Mô tả báo cáo

1.4

Type

Number

5

X

 

Loại báo cáo Các giá trị loại báo cáo:

1: Đột xuất

2: Hằng tháng

3: Hằng quý

4: Hằng năm

5: 6 tháng

6: Khác

1.5

Org

String

35

x

 

Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

1.6

Other

String

500

 

 

Những mô tả khác

2

Content

 

 

X

 

Phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1

Title

 

 

X

X

Quy định tại 2.1.3.4

2.1.3.4. Định dạng dữ liệu “Title” trong Bảng 7

Định dạng dữ liệu “Title” (thuộc phần chứa thông tin cấu trúc biểu mẫu báo cáo đề cương) trong Bảng 7 được quy định tại Bảng 8.

Bảng 8 - Định dạng dữ liệu “Title” trong Bảng 7

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Title

 

 

x

x

Mục lục báo cáo

1.1

Index

String

150

x

 

Chỉ mục

1.2

Code

String

100

x

 

Mã mục lục

1.3

Name

String

250

x

 

Tên mục lục

1.4

Value

String

500

x

 

Nội dung mẫu cho chỉ mục

1.5

ParentCode

String

100

X

 

Mã mục lục cha.

Trong trường hợp không có parentCode thì giá trị mặc định là “#”.

1.6

Type

Number

5

X

 

Kiểu mục lục. Các giá trị kiểu mục lục:

1: Chỉ đọc (không cho phép nhập nội dung chi tiết trong mục lục này).

2: Cho phép nhập (cho phép nhập nội dung chi tiết trong mục lục này).

1.7

Children

 

 

 

X

Mảng mục lục con. Cấu trúc định dạng như mục lục báo cáo “Title”.

2.1.4. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

2.1.4.1. Mô tả

Gói tin mô tả báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số. Cơ quan báo cáo thực hiện theo biểu mẫu đã quy định sẵn về hàng, cột.

2.1.4.2. Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo

Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 4):

- Phần chứa toàn bộ gói tin số liệu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).

Hình 4 - Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo

2.1.4.3. Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin số liệu báo cáo được quy định tại Bảng 9.

Bảng 9 - Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Ý nghĩa

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

Mã báo cáo

1.2

Org

String

35

x

 

Mã định danh điện tử Cơ quan thực hiện báo cáo.

1.3

Period

String

50

x

 

Mã ký báo cáo,

Mã ký báo cáo được lấy theo danh mục ký báo cáo.

2

Data

 

 

x

x

Phần chứa dữ liệu báo cáo

2.1

Indicator

String

100

 

 

Mã chỉ tiêu

2.2

Value

 

 

 

x

Giá trị của số liệu.

Kiểu dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu đang báo cáo, cụ thể:

- Integer (độ dài tối đa 25);

- Real (độ dài tối đa 25);

- String (độ dài tối đa 2000).

3

Attachments

 

 

 

x

Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

3.1

File

 

 

 

 

Quy định tại 2.1.4.4

2.1.4.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 9

Định dạng dữ liệu “File" (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 9 được quy định tại Bảng 10.

Bảng 10 - Định dạng dữ liệu “File" tại Bảng 9

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Ý nghĩa

Bắt buộc

Lặp lại

1

Name

String

250

x

 

Tên tệp tin

2

Data

Byte[] (base64)

30 Mb

x

 

Nội dung tệp tin

3

Length

Integer

 

 

 

Độ dài nội dung

4

Description

String

250

 

x

Mô tả số liệu trong tệp tin

4.1

Value

String

2 000

X

 

Giá trị s liệu

4.2

Content

String

1 000

X

 

Diễn giải số liệu

2.1.5. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

2.1.5.1. Mô tả

Gói tin mô tả báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số. Cơ quan báo cáo thực hiện theo biểu mẫu đã quy định sẵn về cột, không quy định cố định về hàng (cơ quan báo cáo có thể thêm các hàng tùy theo nhu cầu).

2.1.5.2. Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách

Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách gồm 05 phần (được minh họa tại Hình 5);

- Phần chứa toàn bộ gói tin số liệu báo cáo danh sách;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo (Indicator);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).

Hình 5 - Cấu trúc gói tin số liệu báo cáo danh sách

2.1.5.3. Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

Định dạng dữ liệu trong gói tin số liệu báo cáo danh sách được quy định tại Bảng 11.

Bảng 11 - Định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

Mã báo cáo

1.2

Org

String

35

x

 

Mã định danh điện tử Cơ quan thực hiện báo cáo.

1.3

Period

String

50

x

 

Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

2

Indicator

 

 

x

x

Phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo

3

Data

 

 

x

x

Phần chứa dữ liệu báo cáo

3.1

Indicator

String

100

 

 

Mã chỉ tiêu.

Quy định tại 2.1.5.4

3.2

Value

 

 

 

X

Giá trị của số liệu.

Kiểu dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu đang báo cáo, cụ thể:

- Integer (độ dài tối đa 25);

- Real (độ dài tối đa 25);

- String (độ dài tối đa 2000).

4

Attachments

 

 

 

x

Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

4.1

File

 

 

 

 

Tệp tin đính kèm.

Quy định tại 2.1.5.5

2.1.5.4. Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 11

Định dạng dữ liệu “Indicator” (thuộc phần chứa dữ liệu chỉ tiêu báo cáo) trong Bảng 11 được quy định tại Bảng 12.

Bảng 12 - Định dạng dữ liệu “Indicator” trong Bảng 11

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Indicator

 

 

 

x

Chỉ tiêu báo cáo

1.1

Index

String

100

 

x

Chỉ mục của chỉ tiêu, ví dụ: 1, 2, I.1...

1.2

Code

String

100

x

 

chỉ tiêu

1 3

Name

String

150

x

 

Tên chỉ tiêu

1.4

Unit

String

150

 

 

Đơn vị tính của chỉ tiêu, ví dụ: kg, nghìn tỷ, USD, ...

1.5

Item

String

100

 

 

Mã danh mục quy định để chuẩn hóa dữ liệu, lấy theo danh mục dùng chung.

Đối với danh mục nhập ngoài danh sách thì để trống

16

ParentCode

String

100

X

 

Mã chỉ tiêu cha.

Trường hợp không có không có parentCode giá trị mặc định là “#”.

1.7

Type

Number

5

X

 

Kiểu chỉ tiêu. Các giá trị kiểu chỉ tiêu:

1: Chỉ tiêu bình thường

2: Không nhập số liệu

3: Tổng các chỉ tiêu con

4: Trung bình cộng các chỉ tiêu con

5: Lấy giá trị lớn nhất (max) chỉ tiêu con

6: Lấy giá trị nhỏ nhất (min) chỉ tiêu con

1.8

Children

 

 

 

X

Mảng chỉ tiêu báo cáo con. Cấu trúc định dạng như chỉ tiêu báo cáo “Indicator”.

2.1.5.5. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 11

Định dạng dữ liệu "File” (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 11 được quy định tại Bảng 13.

Bảng 13 - Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 11

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Ý nghĩa

Bắt buộc

Lặp lại

1

Name

String

250

x

 

Tên tệp tin

2

Data

Byte[] (base64)

30 Mb

x

 

Nội dung tệp tin

3

Length

Integer

 

 

 

Độ dài nội dung

4

Description

String

250

 

x

Mô tả số liệu trong tệp tin

4.1

Value

String

2 000

x

 

Giá trị số liệu

4,2

Content

String

1 000

x

 

Diễn giải số liệu

2.1.6. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

2.1.6.1. Mô tả

Gói tin mô tả gửi đề cương báo cáo (của cơ quan báo cáo) ở dạng dữ liệu số.

2.1.6.2. Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo

Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo gồm 04 phần (được minh họa tại Hình 6):

- Phần chứa toàn bộ gói tin gửi đề cương báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header);

- Phần chứa dữ liệu báo cáo (Data);

- Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo (Attachments).

Hình 6 - Cấu trúc gói tin gửi đề cương báo cáo

2.1.6.3. Định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin gửi đề cương báo cáo được quy định tại Bảng 14.

Bảng 14 - Định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

Mã báo cáo

1.2

Org

String

35

x

 

Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

1.3

Period

String

50

x

 

Mã kỳ báo cáo.

Mã báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

2

Data

 

 

x

x

Phần chứa dữ liệu báo cáo

2.1

Title

String

250

 

 

Mã mục lục

2.2

Value

String

10 Mb

 

x

Nội dung của mục lục

3

Attachments

 

 

 

X

Phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo

3.1

File

 

 

 

 

Tệp tin đính kèm.

Quy định tại 2.1.6.4

2.1.6.4. Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 14

Định dạng dữ liệu “File” (thuộc phần chứa tệp tin đính kèm báo cáo) trong Bảng 14 được quy định tại Bảng 15.

Bảng 15 - Định dạng dữ liệu “File” trong Bảng 14

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài bắt buộc

Trạng thái

tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Name

String

260

X

 

Tên tệp tin

2

Data

Byte[] (base64)

30 Mb

X

 

Nội dung tệp tin

3

Length

Integer

 

 

 

Độ dài nội dung

4

Description

String

250

 

X

Mô tả số liệu trong tệp tin

4.1

Value

String

2 000

X

 

Giá trị số liệu

4.2

Content

String

1 000

X

 

Diễn giải số liệu

2.1.7. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

2.1.7.1. Mô tả

Gói tin mô tả thông tin về tình trạng xử lý của báo cáo.

2.1.7.2. Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo

Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 7):

- Phần chứa toàn bộ gói tin trạng thái báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính;

- Phần chứa thông tin trạng thái báo cáo.

Hình 7 - Cấu trúc gói tin trạng thái báo cáo

2.1.7.3. Định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin trạng thái báo cáo được quy định tại Bảng 16.

Bảng 16 - Định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

Mã báo cáo

1.2

Org

String

35

x

x

Mã định danh điện tử cơ quan thực hiện báo cáo.

1.3

Period

String

50

x

 

Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kiểu của kỳ báo cáo.

1.4

From Date

Date

 

 

 

Ngày mở báo cáo trên hệ thống.

1.5

ToDate

Date

 

 

 

Ngày đóng báo cáo trên hệ thống.

2

Status

 

 

 

X

Phần chứa thông tin trạng thái báo cáo

2.1

Code

Number

5

 

 

Mã trạng thái báo cáo. Các giá trị mã trạng thái báo cáo:

1: Đã giao

2: Đã trình lãnh đạo

3: Báo cáo đã được gửi

4: Báo cáo đã được duyệt

5: Báo cáo bị từ chối cấp cơ quan giao báo cáo

6: Báo cáo cần đính chính

7: Đang nhập liệu/tổng hợp

8: Báo cáo bị từ chối cấp cơ quan

10: Không hoàn thành

2.2

Description

String

250

 

 

Nội dung phản hồi trạng thái.

2.1.8. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

2.1.8.1. Mô tả

Gói tin mô tả thông tin về kỳ báo cáo.

2.1.8.2. Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo

Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 8)

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục kỳ báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính (Header)

Hình 8 - Cấu trúc gói tin danh mục kỳ báo cáo

2.1.8.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục kỳ báo cáo được quy định tại Bảng 17.

Bảng 17 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Period

String

50

x

 

Mã kỳ báo cáo

1.2

Name

String

100

 

 

Tên kỳ báo cáo

1.3

Type

Number

5

x

 

Kiểu kỳ báo cáo. Các giá trị kiểu kỳ báo cáo:

1: Đột xuất

2: Hằng tháng

3: Hằng quý

4: Hằng năm

5: 6 tháng

6: Khác

1.4

StartDate

Date

 

 

 

Ngày bắt đầu báo cáo

1.5

EndDate

Date

 

 

 

Ngày kết thúc báo cáo

2.1.9. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

2.1.9.1. Mô tả

Gói tin mô tả danh mục chỉ tiêu (hàng) cho gói tin số liệu báo cáo.

2.1.9.2. Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 9):

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo;

- Phần chứa thông tin chính.

Hình 9 - Cấu trúc gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

2.1.9.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo được quy định tại Bảng 18.

Bảng 18 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô t

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Item

String

100

x

 

Mã danh mục

1.2

Name

String

250

x

 

Tên danh mục

1.3

Parentltem

String

100

 

 

Mã danh mục cha. Trường hợp không có Parentltem thì giá trị mặc định là “#”

1.4

Children

 

 

 

X

Mảng danh mục con chứa thuộc tính Item, Name, Parentltem theo cấu trúc định dạng như trên.

2.1.10. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

2.1.10.1. Mô tả

Gói tin mô tả bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành (KPI) ở dạng dữ liệu số.

2.1.10.2. Cấu trúc gói tin bộ chỉ số (KPI)

Cấu trúc gói tin bộ chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 10):

- Phần chứa toàn bộ gói tin bộ chỉ số (KPI);

- Phần chứa thông tin chính.

Hình 10 - Cấu trúc gói tin bộ chỉ số (KPI)

2.1.10.3. Định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

Định dạng dữ liệu trong gói tin bộ chỉ số (KPI) được quy định tại Bảng 19

Bảng 19 - Định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPI)

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lập lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

x

Mã chỉ số

1.2

Name

String

150

x

x

Tên chỉ s

1.3

GroupCode

String

100

x

x

nhóm chỉ số

1.4

Order

String

100

 

 

Thứ tự

1.5

Unit

String

150

 

 

Đơn vị tính

1.6

Type

String

100

 

X

Mã phân tổ chỉ số

2.1.11. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số

2.1.11.1. Mô tả

Gói tin danh mục nhóm chỉ số mô tả nhóm các chỉ số ở dạng dữ liệu số.

2.1.11.2. Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số

Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 11)

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục nhóm chỉ số:

- Phần chứa thông tin chính.

Hình 11 - Cấu trúc gói tin danh mục nhóm chỉ số

2.1.11.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục nhóm chỉ số được quy định tại Bảng 20.

Bảng 20 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

x

Mã nhóm chỉ số

1.2

Name

String

150

x

x

Tên nhóm chỉ số

1.3

ParentCode

String

100

 

x

Mã nhóm cha.

Trường hợp không có ParentCode thì giá trị mặc định là #.

1.4

Children

 

 

 

x

Mảng nhóm chỉ số con.

Cấu trúc định dạng như phần chứa thông tin chính “Header”.

2.1.12. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số

2.1.12.1. Mô tả

Gói tin mô tả các phân tổ chỉ số dưới dạng dữ liệu số. Một chỉ tiêu có nhiều phân tố.

2.1.12.2. Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ số

Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ số gồm 02 phần (được minh họa tại Hình 12):

- Phần chứa toàn bộ gói tin danh mục phân tổ chỉ số;

- Phần chứa thông tin chính.

Hình 12 - Cấu trúc gói tin danh mục phân tổ chỉ s

2.1.12.3. Định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ ch số

Định dạng dữ liệu trong gói tin danh mục phân tổ chỉ số được quy định tại Bảng 21.

Bảng 21 - Định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

X

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

X

X

Mã phân tổ chỉ số

1.2

Name

String

150

X

X

Tên phân tổ chỉ số

1.3

Item

Item

100

X

X

Quy định tại 2.1.12.4

2.1.12.4. Định dạng dữ liệu “Item” trong Bảng 21

Định dạng dữ liệu "Item” (thuộc phần chứa thông tin chính) trong Bảng 21 được quy định tại Bảng 22.

Bảng 22 - Định dạng dữ liệu “Item trong Bảng 21

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Trạng thái

Mô t

Bắt buộc

Lặp lại

1

ItemCode

String

100

x

 

Mã dữ liệu phân tổ chỉ số.

2

ItemValue

String

500

x

 

Giá trị dữ liệu phân tổ chỉ số.

2.1.13. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

2.1.13.1. Mô tả

Gói tin mô tả dữ liệu của một chỉ số (KPI) trong một kỳ báo cáo ở dạng dữ liệu số.

2.1.13.2. Cấu trúc gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

Cấu trúc gói tin dữ liệu chỉ số (KPl) gồm 03 phần (được minh họa tại Hình 13):

- Phần chứa toàn bộ gói tin dữ liệu chỉ số (KPI);

- Phần chứa thông tin chính;

- Phần chứa dữ liệu chỉ số.

Hình 13 - Cấu trúc gói tín dữ liệu chỉ số (KPl)

2.1.13.3. Định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

Định dạng dữ liệu trong gói tin dữ liệu chỉ số (KPI) được quy định tại Bảng 23.

Bảng 23 - Định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

STT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Trạng thái

Mô tả

Bắt buộc

Lặp lại

1

Header

 

 

x

 

Phần chứa thông tin chính

1.1

Code

String

100

x

 

chỉ số

1.2

Org

String

35

x

 

Mã định danh điện tử cơ quan cung cấp số liệu.

1.3

Period

String

50

X

 

Mã kỳ báo cáo.

Mã kỳ báo cáo lấy theo danh mục kỳ báo cáo.

2

Data

 

 

X

X

Phần chứa dữ liệu chỉ số

2.1

Type

String

50

 

X

Mã phân tổ chỉ số

2.2

Value

String

150

X

 

Giá trị của chỉ số

2.2. Quy định về ký số

a) Tiêu chuẩn ký số thực hiện theo tiêu chuẩn JSON Web Signature (JWS) RFC 7515. Trình tự ký số theo quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ quy định. Mô tả gói tin ký số như tại Bảng 24.

Bảng 24 - Mô tả gói tin ký số

STT

Tên thuộc tính

Mô tả

1

“payload

Nội dung dữ liệu được ký số, được hóa dưới dạng BASE64URL.

2

"signatures

Danh sách chữ ký số trên gói tin

2.2

“protected

Có chứa các tham số header, có tính toàn vẹn và được bảo vệ bằng chữ kỹ số hoặc thực hiện mã hoá băm MAC, được mã hoá dưới dạng BASE64URL.

2.3

header

Chứa các tham số header công khai, có thể có 1 hoặc nhiều tham số.

2.3.1

x5t

Giá trị thumbprint của chứng thư số ký. Khuyến nghị sử dụng “x5t#S256”: giá trị thumbprint của chứng thư số ký tính toán bằng SHA-256.

2.4

“signature”

Giá trị chữ ký số, được mã hóa dưới dạng BASE64URL

b) Các gói tin bắt buộc ký số:

Các gói tin bắt buộc ký số như tại Bảng 25.

Bảng 25 - Các gói tin bắt buộc ký số

STT

Tên gói tin

Loại chữ ký số

1

Gói tin số liệu báo cáo

Chữ ký số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

2

Gói tin số liệu báo cáo danh sách

Chữ ký số của người cỏ thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

3

Gói tin gửi đề cương báo cáo

Chữ ký số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

4

Gói tin dữ liệu chỉ số

Chữ số của người có thẩm quyền ban hành báo cáo/cơ quan ban hành báo cáo

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Đo gửi gói tin

a) Trích xuất tất cả các gói tin (nêu tại Điều 2 của Quy chuẩn này) được gửi từ hệ thống thông tin báo cáo (hệ thống cần đo).

b) Kiểm tra nội dung từng gói tin đã trích xuất, đối chiếu với quy định của gói tin tương ứng quy đnh tại Điều 2 của Quy chuẩn này.

c) Nếu tất cả các trường thông tin trong gói tin phù hợp với quy định tương ứng tại Điều 2 của Quy chuẩn này thì kết luận gói tin đó là đạt.

d) Nếu có bất kỳ trường thông tin nào trong gói tin không phù hợp với quy định tương ứng tại Điều 2 của Quy chuẩn này thì kết luận gói tin đó không đạt.

3.2. Đo nhận gói tin

a) Chuẩn bị gói tin mẫu đúng theo các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn.

b) Gửi gói tin mẫu tới hệ thống thông tin báo cáo nhận (hệ thống cần đo).

c) Nếu tất cả thông tin trong gói tin gửi mã hệ thống thông tin báo cáo nhận đều xử lý được (đọc hiển thị các nội dung) thì kết luận gói tin đó đạt

d) Nếu bất kỳ thông tin trong gói tin gửi mà hệ thống thông tin báo cáo nhận không xử lý được (đọc và hiển thị đúng các nội dung) thì kết luận gói tin đó là không đạt.

3.3. Đánh giá kết quả

a) Nếu tất cả các gói tin đo tại 3.1 và 3.2 của Quy chuẩn này đều đạt thì kết luận hệ thống là phù hợp quy chuẩn.

b) Nếu có bất kỳ một (01) gói tin đo tại 3.1 và 3.2 của Quy chuẩn này không đạt thì kết luận hệ thống là không phù hợp quy chuẩn.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN

4.1. Cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1 của Quy chuẩn này phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Điều 2 của Quy chuẩn này.

4.2. Sản phẩm phải được công bố hợp quy là các Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy, Kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy phải thực hiện tại phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

4.3. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thôngsố 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản điều chỉnh sau này (nếu ).

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5.1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

5.2. Trách nhiệm công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn này: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm là Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

5.3. Cục Tin học hóa có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn kiểm tra việc công bố hợp quy

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cục Tin học hoá có trách nhiệm chủ trì tổ chức, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

6.2. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

6.3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1 Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.4.2. Mã định danh điện tử cơ quan, đơn vị

1.4.3. Kiểu dữ liệu

1.4.4. Trạng thái

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định về các gói tin

2.1.1. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin chế độ báo cáo

2.1.2. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo

2.1.3. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin biểu mẫu báo cáo đề cương

2.1 4 Cấu trúc, định dạng dữ liệu gỏi tín số liệu báo cáo

2.1.5. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin số liệu báo cáo danh sách

2.1.6. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin gửi đề cương báo cáo

2.1.7. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin trạng thái báo cáo

2.1.8. Cấu trúc, định dang dữ liệu gói tin danh mục kỳ báo cáo

2.1.9. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo

2.1.10. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin bộ chỉ số (KPl)

2.1.11. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục nhóm chỉ số

2.1.12. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin danh mục phân tổ chỉ số

2.1.13. Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin dữ liệu chỉ số (KPI)

2.2. Quy định về ký số

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Đo gửi gói tin

3.2. Đo nhận gói tin

3.3. Đánh giá kết quả

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Tham khảo) Ví dụ về cấu trúc các gói tin và định dạng dữ liệu

Phụ lục B (Tham khảo) Ví dụ về ký số

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN QCVN125:2021/BTTTT

Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN125:2021/BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2021
Ngày hiệu lực01/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN QCVN125:2021/BTTTT

Lược đồ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
        Loại văn bảnQuy chuẩn
        Số hiệuQCVN125:2021/BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người ký***
        Ngày ban hành21/06/2021
        Ngày hiệu lực01/01/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐiện - điện tử
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

              • 21/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực