Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD


TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

Mã HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xi măng poóc lăng

1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:

PC 40

PC 50

TCVN 6016:2011

Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg

2523.29.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 ngày ± 45 min

21

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 ngày ± 8 h

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn

3,5

TCVN 141:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi không sử dụng phụ gia đá vôi

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi sử dụng phụ gia đá vôi

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cho phép hàm lượng MgO tới 6% nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi măng không lớn hơn 0,8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:

PCB 30

PCB 40

PCB 50

TCVN 6016:2011

Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg

2523.29.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 ngày ± 45 min

14

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 ngày ± 8 h

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn

3,5

TCVN 141:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877:2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xi măng poóc lăng bền sun phát

Theo Phụ lục A

2523.29.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

1. Hàm lượng CaSO4.2H2O, %, không nhỏ hơn

75

TCVN 9807:2013

Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg

2520.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hàm lượng P2O5 hòa tan, %, không lớn hơn

0,1

Phụ lục A TCVN 11833:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng P2O5 tổng, %, không lớn hơn

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không lớn hơn

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pH, không nhỏ hơn

6,0

TCVN 9339:2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I), không lớn hơn

1

Phụ lục D TCVN 11833:2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ nhỏ hơn

2

TCVN 6017:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Xỉ hạt lò cao

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

2618.00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn

1,6

TCVN 4315:2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn:

 

TCVN 4315:2007

Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 ngày

55,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 ngày

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

10,0

TCVN 141:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, l1, không lớn hơn

1

Phụ lục A - TCVN 12249:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn

S60

S75

S95

S105

Phụ lục A - TCVN 11586:2016

Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 ngày

-

55

75

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 ngày

60

75

95

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

10,0

TCVN 8265:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), %, không lớn hơn

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng ion clorua (Cl-), %, không lớn hơn

0,02

TCVN 141:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

TCVN 11586:2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I1, không lớn hơn

1

Phụ lục A - TCVN 12249:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Theo Phụ lục B

2621.90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cốt liệu xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cát nghiền cho bê tông và vữa

1. Thành phần hạt(b)

Theo Bảng 1 của TCVN 9205:2012

TCVN 7572-2:2006

Lấy ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm , mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử

2517.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm(b)

Theo Điều 3.5 của TCVN 9205:2012

TCVN 9205:2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng hạt sét, %, không lớn hơn

2

TCVN 7572-8:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng ion clorua (Cl-), không vượt quá(a)

Theo Bảng 2 của TCVN 9205:2012

TCVN 7572-15:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Khả năng phản ứng kiềm - silic

Trong vùng cốt liệu vô hại

TCVN 7572-14:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa

1. Thành phần hạt

Theo Bảng 1 của TCVN 7570:2006

TCVN 7572-2:2006

Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử

2505.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hàm lượng các tạp chất:

- Sét cục và các tạp chất dạng cục

- Hàm lượng bụi, bùn, sét

Theo Bảng 2 của TCVN 7570:2006

TCVN 7572-8:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tạp chất hữu cơ

Không thẫm hơn màu chuẩn

TCVN 7572-9:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng ion clorua (Cl-)(a)

Theo Bảng 3 của TCVN 7570:2006

TCVN 7572-15:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Khả năng phản ứng kiềm - silic

Trong vùng cốt liệu vô hại

TCVN 7572-14:2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl- vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với bê tông cốt thép dự ứng lực.

(b) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm và 75 µm khác với các quy định này nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Vật liệu ốp lát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gạch gốm ốp lát

Theo Phụ lục C

6907.21.91

6907.21.93

6907.22.91

6907.22.93

6907.23.91

6907.23.93

6907.21.92

6907.22.92

6907.23.92

6907.21.94

6907.22.94

6907.23.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đá ốp lát tự nhiên

Theo Phụ lục D

2506.10.00

2506.20.00

2514.00.00

2515.12.20

2515.20.00

2516.20.20

2516.12.20

6802.21.00

6802.23.00

6802.29.10

6802.29.90

6802.91.10

6802.91.90

6802.92.00

6802.93.10

6802.93.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Theo Phụ lục E

6810.19.90

6810.19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gạch bê tông tự chèn

1. Cường độ nén, N/mm2

Mác M200

20

TCVN 6476:1999

Lấy đại diện 15 viên mẫu cùng một lô sản phẩm

68101910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M300

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M400

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M500

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M600

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ hút nước, %

Mác M200

10

TCVN 6355-4:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M300

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M400

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M500

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mác M600

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ mài mòn, g/cm2

0,5

TCVN 6065:1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vật liệu xây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gạch đất sét nung

Theo Phụ lục F

6904.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gạch bê tông

Theo Phụ lục G

6810.11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

Theo Phụ lục H

6810.99.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tấm tường

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép.

6810.91.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ hút nước, %, không lớn hơn

 

TCVN 3113:2022

Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tẩm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tấm thông thường

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tấm cách âm

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cấp độ bền va đập

Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi

TCVN 11524:2016

Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 mm

1000 mm

1500 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp cao - C1

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp trung bình - C2

6

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp thấp - C3

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ bền treo vật nặng, N, không nhỏ hơn

1000

 

Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về độ hút nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn

15

TCVN 3118:2022

03 mẫu thử 150 x 150 x 150 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp

6810.91.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cấp độ bền va đập

Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi

TCVN 11524:2016

Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 mm

1000 mm

1500 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp cao - C1

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp trung bình - C2

6

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp thấp - C3

6

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ bền treo vật nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải trọng, N, không nhỏ hơn

Độ võng lớn nhất, mm

Biến dạng dư lớn nhất, mm

TCVN 12302:2018

Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tẩm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 1

1000

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 2

1250

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 3

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi, MPa, không nhỏ hơn

0,3

TCVN 9349:2012

Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp, MPa, không nhỏ hơn

3,5

TCVN 9030:2017

03 mẫu thử (100 x 100 x chiều dày) mm được cắt ra từ 03 tấm tường nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép

6810.91.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích

Bảng 3.

TCVN 12867:2020

TCVN 12868:2020

Lấy 02 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn

0,2

Lấy 01 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Vật liệu lợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tấm sóng amiăng xi măng

1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn

24

TCVN 4435:2000

Lấy 3 tấm sóng nguyên đã được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày kể từ ngày sản xuất

6811.40.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngói lợp

Ngói đất sét nung

 

 

 

 

6905.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ thấm nước

- Giá trị trung bình, không lớn hơn

- Độ thấm nước của từng viên mẫu, không lớn hơn

Loại 1

Loại 2

TCVN 4313:2023

Lấy đại diện 20 viên ngói nguyên cùng một lô sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

0,925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,85

0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngói lợp

2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với ngói phẳng

600

TCVN 4313:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với ngói phẳng có rãnh liên kết

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với ngói lợp âm dương

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với ngói khác

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngói gốm tráng men

 

Lấy đại diện 10 viên ngói cùng một lô sản phẩm

6905.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ hút nước, %,

 

TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm,

 

TCVN 4313:2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử

 

TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngói bê tông

 

 

6811.82.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Thiết bị vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chậu rửa

1. Khả năng chịu tải

Chậu rửa treo tường không bị nứt, không bị vỡ hoặc biến dạng vĩnh viễn

Điều 5.2 - TCVN 12648:2020

01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh

7324.90.10

6910.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thoát nước

Tất cả nước phải thoát đi

Điều 5.3 - TCVN 12648:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Khả năng làm sạch

Điều 4.6 của TCVN 12648:2020

Điều 5.8-TCVN 12648:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bảo vệ chống tràn

Điều 4.7 của TCVN 12648:2020

Điều 5.9-TCVN 12648:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồn Tiểu nam treo tường

1. Khả năng chịu tải

Không bị nứt, tách ra khỏi bức tường hoặc biến dạng vĩnh viễn

Điều 6.6.3 - TCVN 12651:2020

01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh

7324.90.10

6910.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đặc tính xả

Theo Điều 6.2 TCVN 12651:2020

Điều 6.6.1.3 - TCVN 12651:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ sâu nước bịt kín

Theo Điều 6.1, 7.1 của TCVN 12651:2020

Điều 6.6.1, 7.5.1 - TCVN 12651:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bồn Tiểu nữ

1. Khả năng chịu tải

Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào

Điều 5.2 - TCVN 12652:2020

01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh

7324.90.10

6910.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khả năng làm sạch

Theo Điều 4.3 TCVN 12652:2020

Điều 5.3 - TCVN 12652:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bảo vệ chống chảy tràn

Theo Điều 4.4 TCVN 12652:2020

Điều 5.4 - TCVN 12652:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bệ Xí bệt

1. Tải trọng tĩnh

Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào

Điều 5.7.4 - TCVN 12649:2020

01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh

7324.90.10

6910.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đặc tính xả

Theo Điều 5.2 - TCVN 12649:2020

Điều 5.7.2-TCVN 12652:2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Kính xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kính nổi

Theo Phụ lục K

7005.29.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kính phẳng tôi nhiệt

Theo Phụ lục L

7007.19.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kính màu hấp thụ nhiệt

1. Sai lệch chiều dày

Theo Phụ lục K.1

TCVN 7529:2005

3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

7005.21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khuyết tật ngoại quan

Theo Phụ lục K.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, không lớn hơn

 

Điều 6.2 - TCVN 7529:2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h5 - 0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h5 - 0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kính phủ phản quang

1. Sai lệch chiều dày

Theo Phụ lục K.1

TCVN 7219:2018

3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

7005.21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khuyết tật ngoại quan

Theo Bảng 1 của TCVN 7528:2005

TCVN 7219:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

Bảng 2 của TCVN 7528:2005

Điều 6.3 TCVN 7528:2005

3 mẫu thử,

kích thước (50x50) mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 0,3

Từ 0,30 đến 0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 0,5

Từ 0,45 đến 0,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 0,6

Lớn hơn hoặc bằng 0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kính phủ bức xạ thấp (Low E)

1. Độ phát xạ, ε, không lớn hơn

 

EN 12898:2019

3 mẫu thử, kích thước (50x50) mm

7005.21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp phủ cứng

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp phủ mềm

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khuyết tật ngoại quan

Theo Bảng 1 của EN 1096-1:2012 (E)

Điều 8.2 EN 1096-1:2012 (E)

3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

1. Chiều dày danh nghĩa, mm

Sai lệch cho phép*, mm

TCVN 8260:2009

3 mẫu thử, kích thước (350 x 500) mm

7008.00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhỏ hơn 17

± 1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 17 đến 22

± 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớn hơn 22

± 2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điểm sương, không được cao hơn

- 35°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Đối với những loại kính hộp gắn kín cách nhiệt có hai hoặc nhiều lớp khí và chiều dày của một lớp khí lớn hơn hoặc bằng 15 mm thì sai lệch chiều dày sẽ được thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

1. Sai lệch chiều dày

Điều 4. TCVN 7364-5: 2018

TCVN 7364-5:2018

6 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

7007.29.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ bền va đập bi rơi

Ít nhất 5 tấm kính khi đập vỡ các mảnh kính vẫn còn bám dính trên bề mặt lớp xen giữa

TCVN 7368:2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ bền chịu nhiệt

Không xuất hiện bọt khí, bong rộp, vết vân

TCVN 7364-4: 2018

6 mẫu thử, kích thước ≥ (100x300) mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Vật liệu trang trí và hoàn thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo

1. Mức thôi nhiễm của các kim loại nặng

Bảng 1.

TCVN 11896:2017

TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998)

Mẫu thử là nguyên 01 cuộn vật liệu dán tường hoặc 01 cuộn diềm vật liệu dán tường

4814.90.00

4814.20 10

4814.20.91

4814.20.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hàm lượng monome vinyl clorua, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sơn tường - dạng nhũ tương

1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn,

1

TCVN 2097:2015

Lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 với mẫu gộp tối thiểu là 2 lít

3209.10.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn:

 

TCVN 8653-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sơn phủ nội thất

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sơn phủ ngoại thất

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn

50

TCVN 8653-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), g/l, không lớn hơn

50

TCVN 10370-1,2: 2014 (ISO 11890- 1,2:2007) hoặc TCVN 10369:2014 (ISO 17895:2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi*

 

Tấm thạch cao

Panel thạch cao cốt sợi

 

- Đối với mẫu kích thước tiêu chuẩn (1220 x 2440 mm): Số lượng mẫu thử không ít hơn 03 tấm nguyên;

- Đối với mẫu kích thước khác: Tổng diện tích mẫu thử không nhỏ hơn 3 m2

6809.11.00

6809.19.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cường độ chịu uốn

TCVN 8256:2022

TCVN 13560:2022

TCVN 8257-3

TCVN 8257-5

TCVN 8257-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ biến dạng ẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S8), ppm, không lớn hơn

10

ASTM C471 M-20a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Không áp dụng đối với tấm thạch cao đục lỗ dùng cho mục đích tiêu âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ván gỗ nhân tạo

Ván sợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 7753:2007

TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003)

Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng

4411.1200

4411.1300

4411.1400

4411 9200

4411.9300

4411.9400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ bền uốn tĩnh

TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng formaldehyt phát tán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân loại E 1

Không lớn hơn 0,124 mg/m3

TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc không lớn hơn 9 mg/100g

TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân loại E 2

Lớn hơn 0,124 mg/m3

TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc không lớn hơn 30 mg/100g

TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ván dăm

 

4410.1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016)

TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003)

Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ bền uốn tĩnh

TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hàm lượng formaldehyt phát tán, không lớn hơn

0,124 mg/m3

TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc 0,7 mg/l

TCVN 11899-4 (ISO 12460-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc 8,0 mg/100g

TCVN 11899-5 (ISO 12460-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

 

4418.99.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàm lượng formaldehyt phát tán, không lớn hơn

0,124 mg/m3

TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)

TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003)

02 mẫu thử kích thước (0,5 x 0,5) m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Các sản phẩm ống cấp thoát nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất

Độ bền với áp suất bên trong:

- Đối với ống và phụ tùng PVC-U:

+ ở 20°C, trong 1h;

- Đối với ống và phụ tùng PVC-C:

+ ở 20°C, trong 1h;

+ ở 95°C, trong 165h;

- Đối với ống và phụ tùng PVC-M:

+ ở 20°C, trong 1h;

Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm

TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006)

TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006)

TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006)

Lấy mẫu thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoan có chiều dài tối thiểu 1,0 m

Lấy tối thiểu 06 phụ tùng.

3917.23.00

3917.40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất

Độ bền với áp suất bên trong:

- Đối với ống và phụ tùng PE:

+ ở 20°C, trong 100h;

+ ở 80°C, trong 165h;

- Đối với ống và phụ tùng PE-X:

+ ở 20°C, trong 1h;

+ ở 95°C, trong 1h;

- Đối với ống và phụ tùng PE-RT:

+ ở 20°C, trong 1h;

+ ở 95°C, trong 22h;

Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm

TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006)

TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006)

TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006)

Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.

Lấy tối thiểu 06 phụ tùng.

3917.21.00

3917.40.00

3917.32.99

3917.33.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất

Độ bền với áp suất bên trong:

+ ở 20°C, trong 1h;

+ ở 95°C, trong 22h;

Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm

TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006)

TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006)

TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006)

Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.

Lấy tối thiểu 06 phụ tùng.

3917.22.00

3917.40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)

1. Độ cứng vòng của ống và phụ tùng

≥ SN tương ứng Bảng 9

TCVN 9562:2017
(ISO 10639:2017)

TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998)

Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.

Lấy tối thiểu 06 phụ tùng.

3917.29.25

3917.40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc

Đạt yêu cầu Bảng 14 - tương ứng với PN & DN ống

TCVN 9562:2017
(ISO 10639:2017)

TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước

1. Độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar

TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) Không rò rỉ

Điều 7.1

TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009)

Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.

Lấy tối thiểu 06 phụ tùng.

7303.00.19

7303.00.11

7307.19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Amiăng crizotin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn

TCVN 9188

Mẫu thử tối thiểu 5 kg

2524.90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình

1. Độ bền cơ học

Đảm bảo khả năng chịu tải làm việc an toàn - SWL

Điều 10.1 TCVN 10688:2015

(IEC 61537:2006)

Lấy tối thiểu ở 03 vị trí của lô hàng. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn máng, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 2,0 m.

7308.90.60

7326.90.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khả năng chống cháy lan

Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan

TCVN 9900-2- 11:2013

(IEC 60695-2- 11:2000)

TCVN 9900-11- 2:2013

(IEC 60695-11- 2:2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà

1. Khả năng chống cháy lan

TCVN 7417-1:2010

(IEC 61386-1:2008)

Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan

TCVN 9900-2- 11:2013

(IEC 60695-2- 11:2000)

TCVN 9900-11- 2:2013

(IEC 60695-11- 2:2003)

Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.

Lấy tối thiểu 6 phụ tùng.

3917.21.00

3917.22.00

3917.23.00

3917.40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy

3.1.1. Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức đánh giá nêu tại khoản 3.1.2.

3.1.2. Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư 02/2017/TT-BKHCN), cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 01 năm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.

Hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng phương thức này khi:

+ Cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng này và chứng chỉ đang còn hiệu lực

+ Giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu.

3.2. Quy định về công bố hợp quy

3.2.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;

3.2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN (Áp dụng phiên bản mới nhất khi được thay thế, sửa đổi)

3.3. Quy định đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

3.3.1. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn, người nhập khẩu phải thực hiện:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Khi đăng ký kiểm tra nhà nước, phải xác định tên Tổ chức chứng nhận hợp quy, tên Tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Bản đăng ký theo Mẫu số 01 -Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 4 của Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ. Cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký.

c) Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của Cơ quan kiểm tra cho Cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa là 35 ngày làm việc) kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa (được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm đã có tên trong bản đăng ký nộp cho Cơ quan kiểm tra trước đó) phù hợp với Bảng 1 của quy chuẩn này cho Cơ quan kiểm tra.

đ)Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra.

e) Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

g) Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu.

3.3.2. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP gửi về Cơ quan kiểm tra tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm.

Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: đơn vị nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và số lượng mẫu để thử nghiệm đánh giá

3.5.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình, mẫu đại diện tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng.

3.5.2. Quy cách và số lượng mẫu điển hình, mẫu đại diện cho mỗi lô sản phẩm, hàng hóa tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 tương ứng với từng loại sản phẩm.

3.5.3. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu với số lượng ít không đủ để lấy mẫu thử nghiệm theo quy định hoặc chi phí thử nghiệm được xác định thông qua 03 báo giá của tổ chức thử nghiệm cho thấy lớn hơn so với giá trị của lô hàng nhập khẩu; Đồng thời người nhập khẩu cần chứng minh hàng hóa không sử dụng, lưu thông và đưa vào công trình xây dựng thì áp dụng theo điều 1.1.2 của Quy chuẩn này.

Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không đúng quy cách quy định tại Phần 2, người nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận làm việc với đơn vị sản xuất và xuất khẩu tại nước ngoài để gửi mẫu đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho công tác chứng nhận chất lượng theo quy định, số lượng mẫu phải đủ cho công tác thử nghiệm và lưu mẫu.

3.6. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Thực hiện quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa đó.

PHẦN 4. HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ/ THỪA NHẬN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2. Bộ Xây dựng xem xét, thừa nhận các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài thực hiện công tác chứng nhận, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Bảng 1 theo quy định của Pháp luật khi Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau được ký kết.

PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

5.1. Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

5.1.1. Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy.

5.1.2. Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

5.1.3. Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động và thừa nhận; đề xuất cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm đăng ký theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và công bố trên trang thông tin của Bộ Xây dựng;

5.1.4. Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) tình hình hoạt động công bố hợp quy, việc xác nhận miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các Cơ quan kiểm tra tại địa phương.

5.2. Cơ quan kiểm tra tại địa phương có trách nhiệm:

5.2.1. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.3. Quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.

5.2.4. Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, tình hình miễn giảm kiểm tra hàng hóa và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

5.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy và Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm:

5.3.1. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm về Cơ quan kiểm tra tại địa phương và Bộ Xây dựng.

5.3.2. Khi có thay đổi năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm so với hồ sơ đã đăng ký, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi phải thông báo cho Bộ Xây dựng.

5.3.3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

5.4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm:

Tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng các quy định của Quy chuẩn trước khi lưu thông và đưa vào công trình xây dựng.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC

 

PHỤ LỤC A - Xi măng poóc lăng bền sun phát

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bền sulfat thường

Bền sulfat cao

 

 

 

PCMSR30

PCMSR40

PCMSR50

PCHSR30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PCHSR50

 

 

 

 

1

Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

3,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

 

 

2

Hàm lượng magiê ôxyt (MgO), %, không lớn hơn

5,0

5,0

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hàm lượng sắt ôxyt (Fe2O3), %, không lớn hơn

6,0

-

 

 

4

Hàm lượng nhôm ôxyt (AI2O3), %, không lớn hơn

6,0

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3), %, không lớn hơn

3,0(1)

2,3(1)

 

 

6

Hàm lượng (C3A), %, không lớn hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5(2)

TCVN 6067:2018

 

 

7

Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A), %, không lớn hơn

-

25(2)

TCVN 6067:2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

0,75

TCVN 141:2023

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

10

TCVN 6017:2015

 

 

10

Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn

 

TCVN 6016:2011

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- 3 ngày

16

21

25

12

16

20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- 28 ngày

30

40

50

30

40

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(1) Hàm lượng SO3 trong xi măng được phép vượt quá giá trị theo mức yêu cầu trên, khi xi măng được kiểm tra giá trị độ nở thanh vữa theo TCVN 12003:2018 không vượt quá 0,02% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ nở phải được cung cấp;

(2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sun phát được tính theo công thức:

Tri canxi aluminat (C3A) = (2,650 x %Al2O3) - (1,692 x %Fe2O3).

Tetra canxi fero aluminat (C4AF) = (3,043 x %Fe2O3).

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dùng cho xi măng

 

 

 

 

 

Loại tro bay

Lĩnh vực sử dụng

Tro axit F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

a

b

c

d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

1

Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3, % khối lượng, không lớn hơn

F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5

5

5

3

6

3

3

3,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 141:2023

Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư

 

 

 

 

2

Hàm lượng canxi ôxit tự do CaOtd, % khối lượng, không lớn hơn

F

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

2

-

4

-

4

 

2

1,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3

Hàm lượng mất khi nung MKN, % khối lượng, không lớn hơn

F

C

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

9

8*

7

5*

5

8*

6

TCVN 8262:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lượng, không lớn hơn

F

C

1,5

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

5

Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, không lớn hơn

F

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

0,1

 

TCVN 141:2023

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay dùng:

 

 

Phụ lục A - TCVN 10302:2014

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đối với công trình nhà ở và công cộng, không lớn hơn

370

370

 

 

 

 

- Đối với công trình công nghiệp, đường đô thị và khu dân cư, không lớn hơn

740

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

7

Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, %, không nhỏ hơn

 

75

TCVN 6882:2016

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

* Khi đốt than Antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng mất khi nung tương ứng: - lĩnh vực c tới 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được chấp nhận.

+ F - Tro axit                      C - Tro Bazơ;                 + Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩnh vực sử dụng, ký hiệu:

- Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông cốt thép từ bê tông nặng và bê tông nhẹ, ký hiệu: a;

- Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b;

- Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c;

- Dùng cho chế tạo sản phẩm và cầu kiện bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

PHỤ LỤC C - Gạch gốm ốp lát

Bảng C -1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô (Nhóm B)

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy cách mẫu

 

 

BIa

Ev ≤ 0,5%

BIb

0,5% < Ev ≤ 3%

BIIa

3% < Ev ≤ 6%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6% < Ev ≤ 10%

BIII

Ev > 10%

 

 

 

 

1.

Độ hút nước, Ev, % khối lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995)

Từ 5 đến 20 viên gạch nguyên (*)

 

 

- Trung bình

Ev ≤ 0,5%

0,5% < Ev ≤ 3%

3% < Ev ≤ 6%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ev > 10%

 

 

 

 

- Của từng mẫu, không lớn hơn

0,6

3,3

6,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

 

 

2.

Độ bền uốn, MPa

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6415-4:2016
(ISO 10545-4:2014)

 

 

- Trung bình, không nhỏ hơn

35

30

22

18

12 (d≥7,5) 15 (d < 7,5)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Của từng mẫu, không nhỏ hơn

32

27

20

16

-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chịu mài mòn

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

175

175

345

540

-

TCVN 6415-6:2016
(ISO 10545-6:2010)

 

 

3.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

TCVN 6415-7:2016
(ISO 10545-7:1996)

 

 

4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

TCVN 6415-8:2016
(ISO 10545-8:2014)

 

 

 

5.

Hệ số giãn nở ẩm, mm/m, không lớn hơn

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6415-10:2016
(ISO 10545-10:1995)

 

 

 

Bảng C - 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (Nhóm A)

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AIa

Ev≤ 0,5%

AIb

0,5 < Ev ≤ 3%

AIIa-1

3% < Ev ≤ 6%

AIIa-2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AIIb-1

6% < Ev ≤ 10%

AIIb-2

6% < Ev ≤ 10%

AIII

Ev > 10%

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.

Độ hút nước, Ev, % khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ 5 đến 20 viên gạch nguyên (*)

 

 

- Trung bình

Ev ≤ 0,5%

0,5 < Ev ≤ 3%

3% < Ev ≤ 6%

3% < Ev ≤ 6%

6% < Ev ≤ 10%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ev > 10%

 

 

- Của từng mẫu, không lớn hơn

0,6

3,3

6,5

6,5

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

 

 

2.

Độ bền uốn, MPa

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

TCVN 6415-4:2016
(ISO 10545- 4:2014)

 

 

- Trung bình, không nhỏ hơn

28

23

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17,5

9

8

 

 

- Của từng mẫu, không nhỏ hơn

21

18

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

8

7

 

 

3.

Độ chịu mài mòn

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm3, không lớn hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

275

393

541

649

1062

2365

TCVN 6415-6:2016
(ISO 10545- 6:2010)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp

 

 

 

I, II, III, IV

 

 

I, II, III, IV

TCVN 6415-7:2016
(ISO 10545- 7:1996)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.

Hệ số giãn nở nhiệt dài, từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 100 °C, 10-6/°C, không lớn hơn

10

TCVN 6415- 8:2016
(ISO 10545- 8:2014)

 

 

 

5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,6

TCVN 6415- 10:2016
(ISO 10545- 10:1995)

 

 

Ghi chú:

(*) Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m2. Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1 mục III, Bảng 1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau:

- Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 5, 6; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 3., 5, 6; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu số 1., 3., 4., 5, 6..; Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36 m2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kích thước cạnh được tính đối với kích thước cạnh lớn nhất.

 

PHỤ LỤC D - Đá ốp lát tự nhiên

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm đá granit

Nhóm đá thạch anh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm đá vôi

Nhóm đá phiến (**)

Nhóm khác

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

I

II

Serpentin

Travertin

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

I

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

II

I

II

III

Ia

Ib

IIa

IIb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Độ hút nước, %, không lớn hơn

0,4

1

3

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

7,5

12

0,25

-

-

0,2

0,6

2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 mẫu thử kích thước (100 x200) mm

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn

10,3

13,9

6,9

2,4

6,9

6,9

3,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

62

38

50

6,9

-

TCVN 6415- 4 :2016
(ISO 10545- 4:2014)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

Độ chịu mài mòn bề mặt - Ha, không nhỏ hơn (*)

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

2

10

10

8

10

10

TCVN 4732:2016

5 mẫu thử kích thước (47 x 47) mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Chỉ áp dụng đối với các loại đá có bề mặt phẳng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

W1 > 2,0

2,0 ≥ W2 > 0,5

0,5 ≥ W3 > 0,05

W4 ≤ 0,05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Độ hút nước, % khối lượng

W1 > 2,0

2,0 ≥ W2 > 0,5

0,5 ≥ W3 > 0,05

W4 ≤ 0,05

BSEN 14617- 1:2013

06 mẫu thử, kích thước (100x100) mm và độ dày (10 ± 2) mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ bền uốn, MPa

F1 < 12,0

12,0 ≤ F2 < 25,0

25,0 ≤ F3 < 40,0

F4 ≥ 40,0

BSEN 14617- 2:2016

10 mẫu thử, kích thước tối thiểu như sau: Chiều dài ít nhất là (200 ± 0,3) mm;

Chiều rộng ít nhất là (50 ± 0,3) mm và không lớn hơn chiều dài.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A1 > 36,5

36,5 ≥ A2 > 33,0

33,0 ≥ A3 > 29,0

A4 ≤ 29,0

BSEN 14617- 4:2012

06 mẫu thử, kích thước tối thiểu (100x70) mm

4

Độ bền hóa học

C1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C3

C4

BSEN 14617- 10:2012

04 mẫu thử, kích thước tối thiểu (300x300) mm

 

PHỤ LỤC F - Gạch đất sét nung

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quy cách mẫu

Gạch đặc

Gạch rỗng

 

 

1.

Cường độ nén và uốn

Bảng F

TCVN 6355-2:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô

2.

Độ hút nước, %, không lớn hơn

16

16

TCVN 6355-4:2009

 

 

Bảng F - Cường độ nén và uốn của gạch đất sét nung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gạch rỗng

Gạch đặc

Mác gạch

Cường độ nén

Cường độ uốn

Mác gạch

Cường độ nén

Cường độ uốn

Trung bình cho 5 mẫu thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trung bình cho 5 mẫu thử

Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử

 

Trung bình cho 5 mẫu thử

Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử

Trung bình cho 5 mẫu thử

Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử

M 125

12,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,8

0,9

M 200

20

15

3,4

1,7

M 100

10,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,6

0,8

M 150

15

12,5

2,8

1,4

M 75

7,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,4

0,7

M 125

12,5

10

2,5

1,2

M 50

5,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,4

0,7

M 100

10

7,5

2,2

1,1

M 35

3,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

M 75

7,5

5

1,8

0,9

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

M 50

5

3,5

1,6

0,8

 

PHỤ LỤC G - Gạch bê tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1.

Cường độ chịu nén

Bảng G

TCVN 6477:2016

Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ thấm nước

3.

Độ hút nước

TCVN 6355-4:2009

 

Bảng G - Cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước của gạch bê tông

Mác gạch

Cường độ chịu nén, MPa

Độ hút nước, % khối lượng, không lớn hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Trung bình cho ba mẫu thử, không nhỏ hơn

Nhỏ nhất cho một mẫu thử

 

Gạch xây không trát

Gạch xây có trát

 

M 3,5

3,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

0,35

16

 

M 5,0

5,0

4,5

 

M 7,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,7

12

 

M 10,0

10,0

9,0

 

M 12,5

12,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

M 15,0

15,0

13,5

 

M 20,0

20,0

18,0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC H - Sản phẩm bê tông khí chưng áp

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1.

Cường độ nén

Bảng H

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô

2.

Khối lượng thể tích khô

3.

Độ co khô, mm/m, không lớn hơn

0,2

 

Bảng H - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô

Cấp cường độ nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị trung bình cường độ chịu nén,

MPa, không nhỏ hơn

Khối lượng thể tích khô, kg/m3

Danh nghĩa

Trung bình

B2

2,5

400

từ 351 đến 450

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 451 đến 550

B3

3,5

500

từ 451 đến 550

600

từ 551 đến 650

B4

5,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 551 đến 650

700

từ 651 đến 750

800

từ 751 đến 850

B6

7,5

700

từ 651 đến 750

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 751 đến 850

900

từ 851 đến 950

B8

10,0

800

từ 751 đến 850

900

từ 851 đến 950

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

từ 951 đến 1050

 

PHỤ LỤC I - Ngói bê tông

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng I

TCVN 4313

Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô

2.

Độ thấm nước

Không thấm

 

Bảng I - Lực uốn gãy tối thiểu Fmin của ngói

Đặc tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngói không có rãnh liên kết

Dạng sóng

Dạng phẳng

 

Chiều cao sóng

d > 20 mm

20 mm ≥ d ≥ 5 mm

d < 5 mm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥ 300

≤ 200

≥ 300

≤ 200

≥ 300

≤ 200

 

Fmin (N)

2000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1400

1000

1200

800

550

 

PHỤ LỤC K - Kính nổi

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1.

Sai lệch chiều dày

Bảng K.1

TCVN 7219:2018

3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

2.

Khuyết tật ngoại quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.

Độ xuyên quang

Bảng K.1

TCVN 7737:2007

Bảng K.1 - Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ xuyên quang

Loại kính

Chiều dày danh nghĩa, mm

Sai số chiều dày, mm

Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,0

± 0,20

88

2,5

2,5

3

3,0

87

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

85

5

5,0

84

6

6,0

83

6,5

6,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,0

±0,30

82

10

10,0

80

12

12,0

78

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15,0

±0,50

75

19

19,0

± 1,00

70

22

22,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

25,0

67

 

Bảng K.2 - Chỉ tiêu chất lượng các khuyết tật ngoại quan

TT

Dạng khuyết tật

Mức cho phép

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước bọt, mm

0,5 ≤ D(2) <1,0

1,0 ≤ D <2,0

2,0 ≤ D < 3,0

D ≥ 3,0

Số bọt cho phép(4)

2,2 x S(3)

0,88 x S

0,44 x S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Dị vật(1)

Kích thước dị vật, mm

0,5 ≤ D < 1,0

1,0 ≤ D <2,0

2,0 ≤ D < 3,0

D ≥ 3,0

Số dị vật cho phép(4)

1,1 x S

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,22 x S

0

3.

Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật(4)

Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm.

4.

Khuyết tật dạng vùng, dạng đường hoặc vết dài(5)

Không cho phép nhìn thấy được

5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt tấm kính, phải không lớn hơn chiều dày danh nghĩa của tấm kính và không lớn hơn 10 mm.

6.

Độ cong vênh, %, không lớn hơn

0,30

7.

Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn

 

- Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

- Loại chiều dày ≥ 4 mm

50

Chú thích:

(1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí;

(2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật lấy theo giá trị kích thước ngoài lớn nhất;

(3) S là diện tích tấm kính có đơn vị đo là 1 mét vuông (m2), được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai;

(4) Giới hạn số bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đi phần thập phân) của phép nhân giữa S và hệ số;

(5) Khuyết tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất hiện liên tiếp dưới bề mặt hoặc trên bề mặt tấm kính như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết xước, vùng không đồng nhất.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PHỤ LỤC L - Kính phẳng tôi nhiệt

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

 

 

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng L

TCVN 7219:2018

3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm

 

 

2.

Khuyết tật ngoại quan

Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.

Ứng suất bề mặt của kính, MPa

 

TCVN 8261:2009

 

 

- Kính tôi nhiệt an toàn

không nhỏ hơn 69

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kính bán tôi

từ 24 đến nhỏ hơn 69

 

 

4.

Độ bền phá vỡ mẫu

(Không áp dụng đối với kính bán tôi)

 

TCVN 7455:2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Kính dày < 5 mm, khối lượng mảnh vỡ lớn nhất, g, không lớn hơn (đối với cả 03 mẫu thử)

15

 

 

+ Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ hơn

40

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng L - Chiều dày danh nghĩa và sai lệch cho phép

Đơn vị tính bằng milimet

Loại kính

Chiều dày danh nghĩa

Sai lệch cho phép

Loại kính

Chiều dày danh nghĩa

Sai lệch cho phép

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

±0,3

 

 

 

 

4

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6

±0,5

 

8

±0,8

 

10

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

4

5

6

±0,2

Kính phản quang tôi nhiệt

3

4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

±0,2

 

8

10

±0,3

8

10

±0,3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

±0,5

12

15

±0,5

 

19

± 1,0

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

25

 

* Chiều dày của kính vân hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nhất của mặt có hoa văn tới mặt đối diện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN QCVN16:2023/BXD

Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN16:2023/BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(18/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN QCVN16:2023/BXD

Lược đồ Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD
        Loại văn bảnQuy chuẩn
        Số hiệuQCVN16:2023/BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người ký***
        Ngày ban hành30/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (18/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD

              Lịch sử hiệu lực Quy chuẩn QCVN16:2023/BXD

              • 30/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực