Quy chuẩn QCVN42:2011/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 42:2011/BTTTT

 

 

VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT

CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU (VÀ THOẠI)

National technical regulation

on land mobile radio equipment having an antenna connector intended for the transmission of data (and speech)

 

 

HÀ NI - 2011

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích t ng

1.4. hiệu

1.5. Chữ viết tắt

2. QUY ĐNH KỸ THUT

2.1. Môi trường hoạt động

2.2. Các yêu cầu đối vớiy phát

2.2.1. Sai số tần s

2.2.2 Công suất sóng mang (dn)

2.2.3. Công suất bức xạ hiệu dng (cường độ trường)

2.2.4. Công suất kênh lân cận

2.2.5. Phát xạ giả

2.2.6. Suy hao xuyên điều chế

2.2.7. Thời gian kích hoạt máy phát

2.2.8. Thời gian khử hoạt máy phát

2.2.9. Quá độ của máy phát

2.3. Các yêu cầu đối với máy thu

2.3.1. Đnhạy (số liệu hoặc bản tin)

2.3.2. Triệt nhiễu đồng kênh

2.3.3. Đchọn lọc kênh lân cận

2.3.4. Triệt đáp ứng gi

2.3.5. Triệt đáp ứng xuyên điều chế

2.3.6. Nght

2.3.7. Bức xạ giả

2.3.8. Giảm nhạy máy thu

2.3.9. Triệt đáp ứng giả máy thu

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM

3.1. Các điều kiện môi trường

3.1.1. Các điều kiện đo bình thường tới hạn

3.1.2. Nguồn công suất đo kiểm

3.1.3. Lựa chọn thiết bị đo

3.2. Đánh giá kết quả đo

4. QUY ĐNH VỀ QUẢN

5. TRÁCH NHIỆM CA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6. T CHỨC THỰC HIN

Phụ lục A (Quy đnh) Đo trường bức xạ

Phụ lục B (Quy đnh) Các điều kiện chung

Lời nói đầu

QCVN 42 : 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chun Ngành TCN 68 - 229:2005 “Thiết bị tuyến lưu động mặt đất ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các quy định kỹ thuật phương pháp đo của QCVN 42 : 2011 phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế ETSI EN 300 113-2 V1.1.1 (3-2001) của Viện Tiêu chuẩn Vin thông châu Âu (ETSI).

QCVN 42 : 2011/BTTTT do Viện Khoa học K thut Bưu điện biên soạn, V Khoa hc và Công ngh trình duyt và B Thông tin và Truyn thông ban hành theo Thông tư s 26/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 ca B trưởng B Thông tin và Truyn thông.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU (VÀ THOẠI)

National technical regulation

on land mobile radio equipment having an antenna connector intended for the transmission of data (and speech)

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này áp dng cho các hệ thống điều chế góc có đường bao không đổi trong nghip vụ lưu đng mặt đất, sử dụng các băng thông hiện có, hoạt động các tần số tuyến giữa 30 MHz 1 GHz, vi các khong cách kênh 12,5 kHz 25 kHz, với mục đích truyền số liệu.

Quy chuẩn này áp dng cho thiết bị tuyến số thiết bị kết hợp tương t/số có ăng ten rời với mục đích truyền số liệu /hoặc thoại. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các loại thiết bị sau:

- Trạm gốc (thiết bị có ổ cắm ăng ten được s dụng ở vị trí cố định);

- Trạm di động (thiết bị cm ăng ten thường được sử dụng trên một phương tiện vận tải hoặc như một trạm u động);

- Máy cm tay:

+ Có ổ cắm ăng ten; hoặc

+ Không có cắm ăng ten ngoài (thiết bị ăng ten lin), nhưng đầu nối tần số vô tuyến 50 cố định hoặc tạm thời bên trong cho phép nối với đầu ra máy phát đầu vào máy thu.

Máy cầm tay không có đầu ni tần số tuyến bên trong hoặc bên ngoài và không có đầu nối tần số vô tuyến 50  không thuc phạm vi của Quy chuẩn này.

1.2. Đối ợng áp dng

Quy chuẩn này được áp dụng đi với các t chức, nhân Việt Nam nưc ngoài có hoạt đng sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ng

1.3.1. Trm gốc (base station)

Thiết bị có ổ cắm ăng ten để sử dụng với ăng ten ngoài và ở vị trí cố định.

1.3.2. Trm di động (mobile station)

Thiết bị di động cắm ăng ten để sử dụng với ăng ten ngoài, thường được sử dụng trên một phương tiện vận tải hoặc như   một trạm lưu động.

1.3.3. Máy cầm tay (hand portable station)

Thiết bị cắm ăng ten hoặc ăng ten liền, hoặc cả hai, thường được sử dụng độc lập, thể mang theo người hoặc cầm tay.

1.3.4. Ăng ten liền (integral antenna)

Ăng ten được thiết kế để gắn vào thiết bị không sử dụng đầu nối ngoài 50 và được coi một phn của thiết bị. Ăng ten liền thể được gắn cố định bên trong hoặc bên ngoài thiết b.

1.3.5. Điều chế góc (angle modulation)

Điều chế pha hoặc điều chế tần số.

1.3.6. c phép đo dn (conducted measurements)

c phép đo s dụng kết nối 50 trực tiếp với thiết b cần đo.

1.3.7. Các phép đo bức xạ (radiated measurements) Các phép đo giá trị tuyệt đối của trường bức xạ.

1.3.8. Bit (binary digit) Số nhị phân.

1.3.9. Khối (block)

Lượng thông tin nhỏ nhất được gửi qua kênh tuyến. Một số c định các bit ích được gửi cùng với nhau với các bit thông tin dư.

1.3.10. Gói (packet)

Một khối hoặc dòng các khối kế tiếp được truyền đi bởi một máy phát (logic) tới mt máy thu hoặc một nhóm máy thu.

1.4. hiu

Eo: Cường độ trường chuẩn

Ro: Khoảng cách chuẩn

dBd: Tăng ích ăng ten so với lưỡng cực /2

dBi: Tăng ích ăng ten so với bộ bức xạ đẳng hướng

D-M0, D-M1, D-M2, D-M2, A-M3: Tên các tín hiệu đưc xác định trong phụ lc B.2.

1.5. Chữ viết tắt

BS           Trạm gốc                                                             Base Station

CRC        dư theo chu kỳ                                               Cyclic Redundancy Code

dBc         Decibel tương đối so với công suất sóng mang    Decibels Ralative to the Carrier Power

emf         Sức điện động                                                     Electromotive Force

erp          Công suất bức xạ hiu dụng                                 Effective Radiated Power

FEC         Sửa lỗi trước                                                       Forward Error Correction

FFSK       Khoá dịch tần nhanh                                             Fast Frequency Shift Key F

SK           Khoá dịch tần                                                       Frequency Shift Key

GMSK     Khoá dịch tối thiểu Gauss                                     Gaussian Minimum Shift Keying

IF            Trung tần                                                             Intermediate Frequency

LSB         Bit trọng số thấp nhất                                      Least Significant Bit

MSB        Bit trọng số cao nhất                                       Most Significant Bit

MSK        Khoá dịch tối thiểu                                               Minimum Shift Keying

PLL         Vòng khoá pha                                                     Phase Locked Loop

PSK        Khoá dịch pha                                                      Phase Shift Keying

PSTN      Mạng điện thoại chuyn mạch công cộng              Public Switched Telephone Network

RF           Tần số vô tuyến                                                   Radio Frequency

rms         Căn trung bình bình phương                                 Root mean square

Rx           Máy thu                                                               Receiver

sr            Dải tần của các kênh cài đặt sẵn                           Switching Range

Tx           Máy phát                                                             Transmitter

2. QUY ĐNH KTHUT

2.1. Môi trường hoạt động

Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này áp dụng các điều kin môi trưng hoạt động của thiết bị, nhng điều kiện này đưc xác định theo loại môi trường của thiết bị. Thiết bị phải tuân theo tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này khi hoạt động trong phạm vi giới hạn của điều kiện môi trường hoạt động.

2.2. Các yêu cầu đối với máy phát

2.2.1. Sai s tần số

Phép đo này được thực hiện nếu thiết bị kh năng phát sóng mang không điu chế. Mặt khác, công suất kênh lân cận cũng phải được đo các điều kiện đo kiểm tới hạn và các giới hn trong 2.2.4.2 phải được thoả mãn.

2.2.1.1. Định nghĩa

Sai số tần số của máy phát hiệu giữa tần số sóng mang không điều chế đo được và tần số danh định của máy phát.

2.2.1.2. Giới hạn

Sai số tần số không được vượt quá các giá trị trong Bảng 1, c điều kiện đo kiểm bình thường tới hạn, hoặc mt điều kiện trung gian.

Bảng 1 - Sai s tần số

Khong cách kênh (kHz)

Gii hạn sai số tần số (kHz)

Thấp hơn 47 MHz

Từ 47 MHz đến 137 MHz

Từ 137 MHz đến 300 MHz

Từ 300 MHz đến 500 MHz

Từ 500 MHz đến 1000 MHz

25

±0,60

±1,35

±2,00

±2,00 (Chú thích)

±2,50 (Chú thích)

12,5

±0,60

±1,00

±1,00 (B)

±1,50 (M)

±1,00 (B)

±1,50 (M) (Chú thích)

Không xác định

 

CHÚ THÍCH:

Đối vi các máy cầm tay có ngun tích hp, nhng giới hn này chỉ áp dng cho dải nhiệt đ ti hn từ 0oC đến + 30oC.

Tuy nhiên ở điều kin nhiệt độ tới hạn đầy đủ, giới hạn sai số tần số là:

o    ±2,50 kHz vi các tần số nằm giữa 300 MHz và 500 MHz;

o    ±3,00 kHz vi các tần số nằm giữa 500 MHz và 1000 MHz.

(B) Trạm gốc

(M) Trạm di đng

2.2.1.3. Phương pháp đo

Hình 1- Sơ đồ đo

Thiết bị phải được nối với ăng ten giả (mục B.3).

Tần số sóng mang được đo khi không điều chế. Phép đo phải được thực hiện ở các điều kiện đo kiểm bình thường (3.1.1.1) và các điều kiện đo kiểm tới hạn (3.1.1.2.1 và 3.1.1.2.2 áp dụng đng thời).

2.2.2. Công suất sóng mang (dẫn)

Nếu thiết bị được thiết kế với các công suất sóng mang khác nhau, công suất danh định của mỗi mức hoc một dải các mức phải được nhà sản xuất công bố. Người sử dụng phải không thể tác động được vào bộ phận điều khiển công suất.

Các yêu cu của Quy chuẩn này phải được thoả mãn với tất cả các mức công suất hoạt động của máy phát. Thực tế, chỉ thực hiện phép đo mức công suất thấp nhất và cao nhất của máy phát.

2.2.2.1. Định nghĩa

Công suất sóng mang (dẫn) của máy phát công suất trung bình cấp cho ăng ten giả trong một chu kỳ tn số vô tuyến.

Công suất đầu ra danh định công suất sóng mang (dẫn) của thiết bị được nhà sản xuất công bố.

2.2.2.2. Giới hạn

Phép đo này áp dụng cho tất cả các thiết bị thuộc phạm vi của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Công suất sóng mang (dẫn) các điều kiện đo xác định (2.2.2.3) các điều kiện đo bình thường phải nằm trong khoảng ±1,5 dB so vi công suất sóng mang (dẫn) danh định.

Công suất sóng mang (dẫn) các điều kin đo tới hạn phải nằm trong khoảng +2,0 dB -3 dB so với công suất đầu ra danh định.

2.2.2.3. Phương pháp đo

Hình 2 - Sơ đồ đo

Khi đo, tốt nhất không s dụng điều chế tín hiệu.

Nếu không thực hiện được điều kiện này, phải ghi li trong các báo cáo đo (mục B.5).

Nối máy phát với một ăng ten giả (mục B.3), đo công suất cấp cho ăng ten giả này.

Thực hiện phép đo các điều kiện đo bình thường (3.1.1.1) các điều kin đo tới hạn (3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời).

2.2.3. Công suất bức xạ hiệu dụng (cường độ trường)

Phép đo này chỉ áp dụng đối với thiết bị không có đầu nối ăng ten ngoài.

Nếu thiết b được thiết kế hoạt động với các công sut sóng mang khác nhau, công suất danh định của mỗi mức hoặc một dải các mc được nhà sản xuất công bố. Người sử dụng phải không thể tác động được vào bộ phận điều khiển công suất.

Các yêu cu của Quy chuẩn này phải được thoả mãn với tất cả các mức công suất hoạt động của máy phát. Thực tế chỉ thực hiện phép đo mức công suất thấp nhất và cao nhất của máy phát.

2.2.3.1. Định nghĩa

Công suất bức x hiệu dụng công suất bức x hướng cường độ trường cực đại với các điều kiện đo xác định.

Công suất bức x hiu dụng danh định công suất bức x hiu dụng của thiết bị được nhà sản xuất công bố.

2.2.3.2. Giới hạn

Công suất bức x hiu dụng các điều kin đo bình thường phi nằm trong khoảng df so với công suất bức xạ hiệu dụng danh định.

df được xác định theo sai số của thiết bị (1,5 dB) và sai số đo thc tế:

df2 = dm2 + de2

Trong đó:

- dm là độ không đảm bảo đo thực tế;

- de là sai số của thiết bị (1,5 dB);

- df là sai số tổng.

Các giá trị được biểu diễn theo đơn vị tuyến tính.

Ngoài ra, công suất bức x hiệu dụng cực đại không được vượt quá giá trị lớn nhất cho phép bởi nhà qun lý.

2.2.3.3. Phương pháp đo

Phép đo chỉ được thc hiện ở các điều kiện đo bình thường. Khi đo, tốt nhất không s dụng điều chế tín hiệu.

Nếu không thực hiện được điều kiện này, phải ghi li trong các báo cáo đo (mục B.5).

Thủ tục đo như sau:

a) Sử dụng một vị trí đo, được chọn theo Phụ lục A, thoả mãn các yêu cầu về dải tần của phép đo này. Đầu tiên, ăng ten đo phải được định hướng theo phân cực đứng, trừ khi có chỉ dn khác.

Máy phát cần đo phải được đặt độ cao xác định trên một giá đỡ không dẫn đin ở vị trí giống như vị trí s dụng bình thường được nhà sản xuất công bố. V trí này phải được ghi lại trong báo cáo đo.

1)     Máy phát cần đo

2)     Ăng ten đo

3)     Máy phân tích phhoặc Vôn kế chọn lọc (Máy thu đo)

Hình 3 - Sơ đồ đo

b) Máy phân tích ph hoặc Vôn kế chọn lọc phải được điều chỉnh tới tần số sóng mang của máy phát. Ăng ten đo được nâng lên hoặc hạ xung trong toàn bộ dải độ cao xác định cho đến khi thu được mc tín hiệu lớn nhất trên máy phân tích phổ hoặc Vôn kế chọn lọc. Ăng ten đo không cần nâng lên hoặc hạ xuống nếu thực hiện phép đo ở vị trí đo như mục A.1.1 (phòng không phản x).

c) Máy phát phải được xoay 3600 quanh trục thẳng đứng cho đến khi thu được tín hiệu cực đại lớn hơn.

d) Ăng ten đo tiếp tục được nâng lên hoặc hạ xuống trong toàn bộ dải độ cao xác định cho đến khi thu được mức tín hiệu ln nhất. Ghi lại mức này. (Mức cực đại này phải có giá trị thấp hơn giá trị thu được các độ cao ngoài các giới hạn xác định).

Ăng ten đo thể không cần nâng lên hoặc hạ xuống nếu thực hiện phép đo vị trí đo như mục A.1.1 (phòng đo không phản x).

e) đồ đo như trong Hình 4, ăng ten thay thế (mục A.1.5) được s dụng thay cho ăng ten máy phát cùng vị trí phân cực đứng. Tần s của bộ to tín hiệu phi được điều chỉnh đến tần số sóng mang của máy phát. Nếu cần thiết, ăng ten đo phải được nâng lên hoặc hạ xung để đảm bảo rằng vẫn thu được tín hiệu cực đại.

Ăng ten đo không cần nâng lên hoặc hạ xung nếu thực hiện phép đo vị trí đo như mục A.1.1 (phòng đo không phản x).

Mức tín hiệu vào ăng ten thay thế được điều chỉnh cho đến khi mức công suất thu được máy thu đo bằng mức công suất tương ứng đo được khi có máy phát.

Công suất bức xạ sóng mang cực đại bằng công suất cung cấp bi bộ tạo tín hiệu và có hiệu chnh theo tăng ích của ăng ten thay thế suy hao cáp nối giữa b tạo tín hiệu và ăng ten thay thế.

f) Lặp li các bước từ b) đến e) với ăng ten đo ăng ten thay thế theo phân cực ngang.

Số đo công suất bức x hiệu dụng giá trị lớn hơn trong hai giá trị ghi được ở đầu vào ăng ten thay thế có hiệu chỉnh theo tăng ích ca ăng ten nếu cần.

1) Bộ tạo tín hiệu

2) Ăng ten thay thế

3) Ăng ten đo

4) Máy phân tích phổ hoặc Vôn kế chn lc (Máy thu đo)

Hình 4 - Sơ đồ đo

2.2.4. Công suất kênh lân cận

2.2.4.1. Định nghĩa

Công suất kênh lân cận một phần của tổng công suất đầu ra máy phát với các điều kiện điều chế xác định, nm trong các băng thông xác định tần số trung tâm là tần số danh định của hai kênh lân cận. Công suất này tổng công suất trung bình sinh ra do điều chế, tạp âm và nhiễu của máy phát.

2.2.4.2. Giới hạn

Với các khoảng cách kênh 25 kHz, công suất kênh lân cận không được lớn hơn -70,0 dB so với công suất sóng mang (dẫn) của máy phát không nhất thiết phải thấp hơn 0,2 µW (-37 dBm).

Với khoảng cách kênh 12,5 kHz, công suất kênh lân cận không được lớn hơn -60,0 dB so với công suất sóng mang (dn) của máy phát không nhất thiết phải thấp hơn 0,2 µW (-37 dBm).

2.2.4.3. Phương pháp đo

Hình 5 - Sơ đồ đo

Công suất kênh lân cận thể được đo bng máy thu đo công suất (trong phần này ký hiệu là “máy thu”) tuân theo Phụ lục B.

Máy phát phải làm việc tại công suất sóng mang được xác định trong 2.2.2 các điều kiện đo bình thường (3.1.1.1). Đầu ra máy phát được nối vi đầu vào của “máy thu” bằng thiết bị ni trở kháng đối vi máy phát 50Ω mức phù hợp ở “đầu vào máy thu”.

Với máy phát không điều chế, điều chỉnh máy thu” sao cho thu được đáp ứng lớn nhất. Đây là điểm đáp ng 0 dB. Ghi lại việc thiết lập bộ suy hao “máy thu” chỉ số của máy đo. Nếu phải điều chế sóng mang, khi đó thực hiện phép đo bằng cách điều chế máy phát với các tín hiệu đo bình thường D-M2 hoặc D-M4 (theo mục B.2) và ghi lại trong báo cáo đo.

Tần số của “máy thu” phải được điều chỉnh cao hơn sóng mang sao cho đáp ứng -6 dB của “máy thu” mà gần nhất với tần số sóng mang của máy phát có vị trí dịch chuyển so với tần số sóng mang như chỉ ra trong Bảng 2.

Bảng 2 - Dch tần số

Khong cách kênh

(kHz)

Băng thông cần thiết

(kHz)

Dịch so vi điểm -6 dB (kHz)

12,5

8,5

8,25

25

16

17

Máy phát phải được điều chế bằng tín hiệu đo bình thường D-M2 hoặc D-M4, mục B.2.

Điều chỉnh bộ suy hao của “máy thu” để đạt được cùng mức (hoặc một tlệ xác định) máy đo trong bước b).

Tỷ số công suất kênh lân cận so với công suất sóng mang độ chênh lệch giữa các giá trị thiết lập bộ suy hao như trong các bước b) e), được hiệu chỉnh theo chỉ số của máy đo.

Với mỗi kênh lân cận, ghi lại công suất của kênh lân cn đó.

Lặp lại phép đo với tần số “máy thu” được điều chnh thấp hơn sóng mang sao cho đáp ứng -6 dB của “máy thu” gần nhất với tần số sóng mang của máy phát vị trí dịch chuyển so với tần số sóng mang như chỉ ra trong Bảng 2.

Công suất kênh lân cn của thiết bị cần đo giá trị cao hơn trong hai giá trị được ghi lại ở bước f) đối với hai kênh lân cận trên và dưới của kênh đang đo.

Nếu không thể thực hiện đo sai số tần số không sử dụng điều chế (xem 2.2.1), phải lặp li phép đo này các điều kiện đo tới hạn (3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời).

2.2.5. Phát xạ giả

2.2.5.1. Định nghĩa

Phát x gi các phát x tại các tần số không phải tần s sóng mang nm ngoài các dải biên với điều chế bình thường.

Mức phát xạ giả được đo bằng các cách sau:

- Đo mức công suất các tải xác định (phát xạ giả dẫn);

- Đo công suất bức x hiệu dụng của các bức x do vỏ cấu trúc của thiết bị (bức xạ vỏ máy); hoặc

- Đo công suất bức x hiệu dụng của các bức x do vỏ máy ăng ten lin, trong trường hợp thiết bị cầm tay ăng ten liền và không có đầu nối RF bên ngoài.

2.2.5.2. Giới hạn

Công suất của phát xạ giả không được vượt quá các giá trị trong Bảng 3 4.

Bảng 3 - Các phát xạ dẫn

Dải tần

Trạng thái phát

Trạng thái chờ

9 kHz đến 1 GHz

0,25 µW (-36 dBm)

2,0 nW (-57 dBm)

Trên 1 GHz đến 4 GHz, hoặc từ 1 GHz đến 12,75 GHz

1,00 µW (-30 dBm)

20 nW (-47 dBm)

Bảng 4 - Các phát xạ bức xạ

Dải tần

Trạng thái phát

Trạng thái chờ

30 MHz đến 1 GHz

0,25 µW (-36 dBm)

2,0 nW (-57 dBm)

Trên 1 GHz đến 4 GHz

1,00 µW (-30 dBm)

20 nW (-47 dBm)

Khi đo bức xạ của các máy cầm tay, áp dụng các điều kiện sau:

- Với thiết bị có ăng ten liền bên trong, ăng ten bình thường vẫn được kết nối;

- Vi thiết b có cắm ăng ten ngoài, khi đo kiểm phải nối tải gi với cắm này.

2.2.5.3. Phương pháp đo

2.2.5.3.1. Đo mức công suất

CHÚ THÍCH: Chỉ sử dng nếu không thể thực hiện được phép đo vi máy phát không điu chế.

Hình 6 - Sơ đồ đo

Phương pháp đo này chỉ áp dụng đối với thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài.

Đo các phát x giả theo mức công suất của bất kỳ tín hiệu rời rc nào (không kể tín hiệu mong muốn) trên tải 50Ω. Việc này thể thực hin được bng cách ni đầu ra máy phát thông qua b suy hao tới máy phân tích ph (mục B.7) hoặc Vôn kế chọn lọc, hoặc bằng cách kiểm tra các mức tương đối của các tín hiệu tạp cấp cho ăng ten giả (mục B.3).

Phép đo phải được thực hiện với máy phát không s dụng điều chế nếu thể. Nếu không thể thực hiện được điều này, máy phát phải được điều chế bằng tín hiệu đo bình thường D-M2 hoặc D-M4 (mục B.2). Việc điu chế phải được thực hiện liên tc trong quá trình đo.

Băng thông phân giải của thiết bị đo phải băng thông nhỏ nhất khả dụng lớn hơn độ rộng phổ của các thành phần tạp đang được đo. Điều này phải được xem xét để đạt được khi băng thông cao nhất tiếp theo gây ra sự giảm biên độ ít hơn 1 dB.

Các điều kiện trong các phép đo liên quan phải được ghi lại trong báo cáo đo.

Phải thực hiện các phép đo với thiết bị hoạt động trên các tần số không vượt quá 470 MHz, trong dải tn 9 kHz - 4 GHz, với thiết bị hoạt động trên các tn số lớn hơn 470 MHz, trong dải tần 4 GHz - 12,75 GHz, ngoại trừ kênh hoạt động của máy phát và các kênh lân cận.

Lặp lại phép đo với máy phát trạng thái “chờ”.

2.2.5.3.2. Đo công suất bức xạ hiệu dụng

Thủ tục đo như sau:

Tại vị trí đo (thoả mãn các yêu cầu Phụ lục A), mẫu th được đặt độ cao xác đnh trên giá đỡ.

Máy phát phải hoạt đng với công suất sóng mang như xác định trong 2.2.2 để cp cho:

- Ăng ten giả (mục B.3) đối với thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài (xem 2.2.5.1); hoặc

- Ăng ten liền (xem 2.2.5.1).

1) Máy phát cần đo

2) Ăng ten đo

3) Máy phân tích phhoc Vôn kế chn lọc (Máy thu đo)

Hình 7 - Sơ đồ đo

Nếu có thể, phép đo phải thực hiện với máy phát không sử dụng điều chế. Nếu không thể thực hiện được điều này thì phải điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 hoặc D-M4 (mục B.2). Nếu thể, phải điều chế liên tục trong suốt thời gian đo.

Băng thông phân giải của thiết b đo băng thông nhỏ nhất vẫn lớn hơn độ rộng phổ của thành phần tạp đang được đo. Điều này cần phải quan tâm để đạt được khi độ rộng băng cực đại kế tiếp làm cho biên độ tăng ít hơn 1 dB.

Điều kin trong các phép đo liên quan phải được ghi li trong báo cáo đo.

tìm bức x của các thành phần tạp bằng máy thu ăng ten đo trong toàn bộ dải tần 30 MHz - 4 GHz ngoại trừ nh hoạt động của máy phát và các kênh lân cận.

Tại mỗi tần số thấy thành phần tạp, xoay mẫu thử đ thu được đáp ứng cực đại và công suất bức x hiệu dụng của thành phần tạp được xác định bằng phép đo thay thế, đồ đo như trong Hình 8;

Ghi lại giá trị công suất bức xạ hiệu dụng ca thành phần tạp đó. Lặp lại phép đo với ăng ten đo ở mặt phẳng phân cực trực giao; Lặp lại phép đo với máy phát trạng thái “chờ”;

1) Bộ tạo tín hiệu

2) Ăng ten thay thế

3) Ăng ten đo

4) Máy phân tích phhoặc Vôn kế chọn lc (Máy thu đo)

Hình 8 - Sơ đồ đo

2.2.6. Suy hao xuyên điều chế

2.2.6.1. Định nghĩa

Trong Quy chuẩn này, suy hao xuyên điu chế số đo khả ng hạn chế việc tạo ra các tín hiệu ở c phần tử phi tuyến của máy phát khi có tín hiệu sóng mang và nhiễu đi vào máy phát qua ăng ten.

2.2.6.2. Giới hạn

Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các máy phát được sử dụng trong các trm gốc.

hai loi suy hao xuyên điu chế của máy phát, thiết bị phải thoả mãn một trong các yêu cầu:

- Tỷ số suy hao xuyên điều chế nhỏ nhất phải 40,0 dB đối với bất kỳ sản phẩm xuyên điều chế nào;

- Với thiết bị trạm gốc được sử dụng trong các điều kin dịch vụ đặc biệt (ở các vị trí nhiều máy phát hoạt động), tỷ số suy hao xuyên điều chế nhỏ nhất phi 70,0 dB đối với bất kỳ sản phẩm xuyên điều chế nào.

2.2.6.3. Phương pháp đo

đồ đo được chỉ trong Hình 9.

Hình 9 - Sơ đồ đo

Nối máy phát với bộ suy hao công suất 50 Ω 10 dB với máy phân tích ph qua bộ ghép (định hướng). th cần bộ suy hao phụ giữa bộ ghép định hướng máy phân tích phổ để tránh quá tải.

Đ giảm ảnh hưởng của sai số ghép không thích ứng, phải ghép bộ suy hao công suất 10 dB với máy phát cần đo bằng dây ni ngắn nhất có thể.

Nguồn tín hiệu nhiễu có thể là một máy phát cấp cùng một công suất và có kiểu tương t như máy phát cần đo hoặc một bộ tạo tín hiệu bộ khuếch đại công sut tuyến tính có khả năng cấp công suất đầu ra giống như máy phát cần đo.

Bộ ghép (định hướng) phải suy hao ghép thấp hơn 1 dB. Nếu được sử dụng, bộ ghép đnh hướng phi băng thông đủ ln phải có hệ số định hướng thấp nhất là 20 dB.

Máy phát cần đo nguồn tín hiệu đo phải được phân cách về mặt vật sao cho phép đo không bị ảnh hưởng bởi bức xtrực tiếp.

Máy phát cần đo phải không được sử dng điều chế máy phân tích phổ được điều chỉnh để có chthị cực đại với độ rộng quét tần số là 500 kHz.

Nguồn tín hiệu nhiễu phải không được điều chế tần số cao hơn tần số máy phát cần đo từ 50 kHz đến 100 kHz.

Chọn tn s sao cho c thành phn xuyên điu chế đưc đo không trùng vi các thành phần tp khác. Điều chnh công sut đu ra ca nguồn n hiệu nhiu ti mc công sut sóng mang ca máy phát cần đo bằng cách s dụng y đo công suất.

Đo thành phần xuyên điều chế bằng cách quan sát trc tiếp trên máy phân tích phổ tỷ số của thành phần xuyên điều chế thứ ba lớn nhất so với sóng mang. Ghi lại giá trị này.

Lặp lại phép đo này với nguồn tín hiệu nhiu thử một tần số thấp hơn tn số của máy phát cần đo từ 50 kHz đến 100 kHz.

Suy hao xuyên điều chế của máy phát cần đo là giá trị thấp hơn trong hai giá trị được ghi ở trên.

2.2.7. Thời gian kích hoạt máy phát

2.2.7.1. Định nghĩa

Thời gian kích hoạt máy phát (ta) khoảng thời gian giữa thời điểm “bật máy phát” (Txon, xem 2.2.9.1) thời điểm xảy ra sau trong hai thời điểm sau đây (2.2.9, Hình 10 và 11):

- Thời đim khi công suất đầu ra máy phát đạt đến mức -1 dB hoặc +1,5 dB so với công suất trạng thái n định (Pc) duy trì mức trong khoảng từ -1 dB đến +1,5 dB so với Pc, như quan sát trên thiết bị đo hoặc đồ thị công suất/thời gian; hoặc

- Thời điểm sau khi tần số sóng mang duy trì trong khoảng 1 kHz so với tần số trạng thái ổn định Fc, như quan sát trên thiết bị đo hoặc đồ thị tần s/thời gian.

Giá trị đo được của ta là tam, giới hạn là tal.

2.2.7.2. Giới hạn

Thời gian kích hoạt máy phát không được vượt quá 25 ms (tam  tal).

2.2.7.3. Phương pháp đo

đồ đo xem 2.2.9.3.2, Hình 13. Thủ tục đo như sau:

Nối máy phát với bộ tách sóng RF bộ phân biệt đo thông qua tải thích ng. Suy hao của tải được chn sao cho đầu vào của bộ phân biệt đo được bảo vệ chống quá tải bộ khuếch đại hạn chế ca bộ phân biệt đo hot động đúng trong dải giới hạn ngay sau khi công suất sóng mang của máy phát (trước khi suy giảm) vượt quá 1 mW. Máy hiện sóng nhớ 2 đường (hoặc máy ghi quá độ) ghi lại biên độ quá độ từ bộ tách sóng theo thang logarit ghi lại tần số quá độ từ bộ phân biệt đo.

thể sử dụng một công tắc để đảm bảo rằng thời đim quét của máy hiện sóng bắt đầu ngay sau khi “bật máy phát”. Sơ đồ đo như trong Hình 13, 2.2.9.3.2.

Máy phân tích phổ và máy hin sóng có nhớ/bộ phân biệt cũng có thể được sử dụng.

Các đường của máy hiện sóng được hiệu chuẩn theo công suất tần số (trục y) và theo thời gian (trục x), sử dụng bộ tạo tín hiệu.

Thời gian kích hoạt máy phát được đo bằng cách đc trực tiếp trên máy hiện sóng trong khi máy phát không được điều chế tốt nhất.

2.2.8. Thời gian khử hoạt máy phát

2.2.8.1. Định nghĩa

Thời gian khử hoạt máy phát (tr) khoảng thời gian giữa thời điểm “tắt máy phát” (Txoff, xem 2.2.9.1) thời điểm khi công suất đầu ra máy phát giảm xuống thấp hơn công suất trạng thái ổn định (Pc) 50 dB duy trì thấp hơn mức y n quan sát trên thiết bị đo hoặc đồ thị công sut/thời gian (2.2.9, Hình 12).

Giá trị đo được của tr  trm, giới hạn là trl.

2.2.8.2. Giới hạn

Thời gian kh hoạt máy phát không được vượt quá 20 ms (trm  trl).

2.2.8.3. Phương pháp đo

đồ đo xem 2.2.9.3.2, Hình 13. Thủ tục đo như sau:

Nối máy phát với bộ tách sóng RF bộ phân biệt đo thông qua bộ suy hao công suất thích ứng. Suy hao được chọn sao cho đầu vào của bộ phân biệt đo được bo

vệ chống quá tải và bộ khuếch đại hạn chế của bộ phân biệt đo hoạt đng đúng trong dải giới hạn với điều kin công suất sóng mang của máy phát (trước suy hao) vượt quá 1 mW. Máy hiện sóng nhớ 2 tia (hoặc máy ghi quá độ) ghi lại biên độ quá độ từ bộ tách sóng theo thang logarit ghi lại tần số quá độ từ bộ phân bit.

th sử dụng một công tắc để đảm bảo rng thời điểm quét của máy hiện sóng bắt đầu ngay sau khi “tắt máy phát”. Sơ đồ đo như trong Hình 13, 2.2.9.3.2.

Máy phân tích phổ và máy hin sóng có nhớ/bộ phân biệt cũng có thể được sử dụng.

Các đường của máy hiện sóng được hiệu chuẩn theo công suất tần số (trục y) và theo thời gian (trục x) bằng cách thay thế máy phát và tải bằng bộ tạo tín hiệu.

Thời gian khử hoạt máy phát được đo bằng cách đọc trực tiếp trên máy hiện sóng trong khi máy phát không sử dụng điều chế là tốt nhất.

2.2.9. Quá độ của máy phát

2.2.9.1 Định nghĩa

Quá độ ca máy phát s phụ thuộc theo thời gian của tần số máy phát, công suất và phổ khi bật tắt công suất RF đầu ra.

Công suất, tần số, dung sai tần số và thời gian quá độ được quy định như sau: P0: Công suất danh đnh;

Pc: Công suất trạng thái ổn định;

Pa: Công suất quá độ của kênh lân cận. Đó công suất quá độ trong các kênh lân cận do bật tắt máy phát (theo 2.2.9.3.3).

F0: Tần số sóng mang danh định;

Fc: Tần số sóng mang trạng thái ổn định;

df: Lệch tn số (so vi Fc) hoặc sai số tần số (tuyệt đối ) (theo 2.2.1.1) của máy phát;

dfe: Giới hạn sai số tần số (df) ở trạng thái ổn định (theo 2.2.5.2);

df0: Giới hạn độ lệch tần số (df) bằng 1 kHz. Nếu không th tắt điều chế máy phát thì phải cộng thêm một nửa khoảng cách kênh;

dfc: Giới hn độ lệch tần số (df) quá độ, bng một na khoảng cách kênh; trong khi độ lệch tần số nhỏ hơn dfc, tần s sóng mang vẫn nm trong phạm vi của kênh n định. Nếu không thể thực hiện tt điều chế máy phát thì cộng thêm một nửa khoảng cách kênh;

Txon: Thi điểm bật máy phát;

ton: Thời điểm khi công suất mang (đo được ở đầu ra máy phát) vượt quá Pc - 30 dB;

tp: Khoảng thời gian bắt đầu từ thời điểm ton kết thúc khi công suất đạt mức Pc  6 dB;

ta: Thời gian kích hoạt máy phát như định nghĩa trong 2.2.7;

tam: Giá trị đo được của ta;

tal: Giới hạn của tam như trong 2.2.7.2; Txoff: Thi điểm tắt máy phát;

Toff: Thời điểm khi công suất mang xuống thấp hơn Pc - 30 dB;

td: Khoảng thời gian bắt đầu khi công suất xung thấp hơn Pc - 6 dB kết thúc thời điểm toff.

tr: Thời gian khử hoạt máy phát như định nghĩa trong mục 2.2.8 (sau thời gian khhoạt này, công suất gi mức thấp hơn Pc - 50 dB);

trm: Giá trị đo được của tr;

trl: Giới hạn trm như trong 2.2.8.2.

Nếu sử dng bộ tổng hợp và/hoặc hệ thống mạch vòng khoá pha (PLL) để xác định tần số máy phát thì máy phát phải bị tắt khi mất đng bộ hoặc, trong trường hợp PLL, khi h thống mạch vòng không khóa được.

2.2.9.2. Giới hạn

2.2.9.2.1. Miền thời gian của công suất tần số

Hình 10, 11 12 t các thời điểm, tn số công suất như định nghĩa trong 2.2.7.1, 2.2.8.1 2.2.9.1.

Hình 10 - Thời gian kích hoạt máy phát theo mục 2.2.7.1 và quá độ khi bật máy

Hình 11 - Thời gian kích hoạt máy phát theo mục 2.2.7.1 và quá độ khi bật máy

Hình 12 - Thời gian kh hoạt máy phát theo mục 2.2.8.1 và quá độ khi tt máy

Các đồ thị công suất sóng mang (dẫn) tần số sóng mang theo thời gian (gồm một số điểm quá độ phù hợp) phải được ghi trong báo cáo đo.

Tại thời điểm bất kỳ khi công suất sóng mang lớn hơn Pc - 30 dB, tần số sóng mang phải duy trì trong phạm vi nửa khoảng ch kênh (dfc) so với tần số sóng mang trạng thái ổn định (Fc).

Đ dốc ca các đồ thị “công suất theo thời gian” ứng với cả thời gian kích hoạt và khử hot, phải thoả mãn:

tp  0,20 ms td  0,20 ms, đối với cả thời gian kích hoạt khử hoạt;

Trong khong giữa đim Pc  30 dB điểm Pc  6 dB (đối với cả thời gian kích hot và kh hoạt), độ dốc phải không được thay đổi.

2.2.9.2.2. Công suất quá độ ở kênh lân cn

Đối với các khoảng cách kênh 25 kHz, công suất quá độ trong các kênh lân cn không được lớn hơn -60 dB so với công suất sóng mang (dẫn) của máy phát (tính theo decibel tương đối so với công suất sóng mang (dBc)) không nhất thiết phải thấp hơn 2 µW (-27,0 dBm);

Đối với khoảng cách kênh 12,5 kHz, công suất quá độ trong các kênh lân cận không được lớn hơn -50 dB so với công suất sóng mang (dẫn) của máy phát (theo dBc) mà không nhất thiết phải thấp hơn 2 µW (-27,0 dBm).

2.2.9.3. Phương pháp đo

Các thời điểm quá độ (các trường hợp chuyển mạch bật tắt) các độ lệch tần số trong những thời điểm này th được đo bằng máy phân tích ph bộ phân biệt đo thoả mãn các yêu cầu được nêu trong 2.2.9.3.2.

Công suất, làm giảm hoạt động các kênh lân cận, th được đo bằng cách sử dụng máy đo công suất quá độ phù hợp thoả mãn các yêu cầu của 2.2.9.3.4.

2.2.9.3.1. Đo miền thời gian của công suất và tần số

Nếu có thể, phải thực hiện phép đo với máy phát không sử dụng điều chế. Nếu không, phép đo được thực hiện với máy phát sử dụng điều chế phải ghi li điều này trong báo cáo đo.

Nối máy phát theo sơ đồ như Hình 13.

Kiểm tra việc hiệu chuẩn thiết bị đo. Đầu ra máy phát được nối với đầu vào máy phân tích phổ bộ phân biệt đo thông qua các bộ suy hao công suất bộ chia công suất.

Giá trị của bộ suy hao công suất được lựa chọn sao cho đầu vào của thiết bị đo được bảo vệ chống quá tải b khuếch đại hạn chế của bộ phân biệt đo hoạt động chính xác trong dải giới hạn khi đạt được các điều kin công suất trong 2.2.9.1.

Máy phân tích ph được thiết lập để đo hiển thị công suất theo thời gian (“chế độ zero span”).

Hiệu chun bộ phân biệt đo. Điều này được thực hiện bằng cách cấp các đin áp RF từ bộ tạo tín hiệu với các độ lch tần số xác định so với tần số danh định của máy phát.

Sử dụng thiết bị thích hợp để tạo ra xung kích cho thiết bị đo khi bt tt máy phát. Có thể giám sát việc bật tắt công suất RF.

Điện áp đầu ra bộ phân biệt đo phải được ghi lại theo hàm thời gian tương ứng với mức công suất trên b nhớ hoặc bộ ghi quá độ. Điện áp này số đo độ lệch tần số. Các khoảng thời gian trong quá độ tần số th được đo bằng cách sử dụng gốc thời gian của thiết bị nhớ. Đầu ra của bộ phân biệt đo chỉ hiệu lực sau ton  trước toff.

2.2.9.3.2. Sơ đồ đo các đặc nh của bộ phân biệt đo

Hình 13 - Sơ đồ đo quá độ công suất tần số của máy phát trong thời gian kích hoạt khử hoạt máy phát

Bộ phân biệt đo thể gồm một bộ trộn một bộ dao động ni (tạo tần số phụ) để biến đi tần số máy phát đo được thành tần số cấp cho bộ khuếch đại hạn chế (băng rộng) bộ phân biệt băng rộng kết hợp:

- Bộ phân biệt đo phi đủ nhạy để đo các tín hiệu vào giảm tới Pc - 30 dB;

- Bộ phân biệt đo phải đủ nhanh để hiển thị các độ lệch tần số (khoảng 100 kHz/100 ms);

Đầu ra bộ phân biệt đo phải đưc ghép đin một chiều.

2.2.9.3.3. Đo công suất quá độ kênh lân cn

Máy phát cần đo đưc nối với thiết bị đo công suất quá độ kênh lân cận” thông qua bộ suy hao công suất như tả trong 2.2.9.3.4 để có mức vào phù hợp (giữa 0 dBm và -10 dBm khi công suất máy phát Pc).

Nếu thể được phải thực hiện phép đo vi máy phát không s dụng điều chế. Nếu không, phép đo được thực hiện với máy phát sử dụng điều chế phải ghi li điều này trong báo cáo đo.

Thủ tục đo như sau:

Máy phát phải mức công suất sóng mang danh định cực đại, các điều kiện đo kiểm bình thường (3.1.1.1);

Điều chnh “máy đo công suất quá độ” để thu được đáp ứng cực đại;

Đây mức chuẩn 0 dBc; Sau đó tắt máy phát.

Điều chỉnh “máy đo công suất quá độ” khỏi tần số sóng mang để đáp ứng -6 dB của nó gần nhất với tn số sóng mang của máy phát được dịch chuyển so với tần số sóng mang như trong Bảng 5 ;

Bảng 5 - Dch chuyn tần số

Khong cách kênh (kHz)

Dịch chuyển (kHz)

12,5

8,25

25

17

Bật máy phát;

Sử dụng máy phân tích ph để ghi lại đường bao của công suất quá độ theo thời gian (thời gian khoảng 50 ms). Công suất đường bao đỉnh quá độ được tính theo dBc;

Tắt máy phát;

Sử dụng máy phân tích ph để ghi lại đường bao của công suất quá độ theo thời gian (thời khoảng 50 ms). Công suất đường bao đỉnh quá độ được tính theo dBc;

Lặp li các bước năm lần ghi lại đáp ứng lớn nhất trong các điều kiện “bật” và “tắt;

Lặp lại các bước với “thiết bị đo công suất quá độ” được điều chỉnh tới biên khác ca sóng mang;

Công suất quá độ kênh lân cận trong các thời gian ch hoạt kh hoạt giá trị cao nhất trong các giá trị được ghi ở trên). Ghi lại giá trị này.

2.2.9.3.4. Các đặc tính của máy đo công suất quá độ kênh lân cn

Hình 14 - Sơ đồ đo thiết bị đo công suất quá độ kênh lân cận

Yêu cầu đi với thiết bị đo công suất quá độ kênh lân cn như sau:

Bộ trộn: Btrộn điốt cân bằng 50Ω; với mc độ dao động nội phù hợp, dụ +7 dB; Bộ lọc kênh lân cận: thích ứng 50 Ω;

Máy phân tích phổ: dải thông 100 kHz, tách sóng đỉnh hoặc đo công suất/thời gian.

2.3. Các yêu cầu đối với máy thu

2.3.1. Đ nhạy (số liu hoặc bn tin)

2.3.1.1. Định nghĩa

Đ nhạy khả dụng cực đại (số liệu hay bản tin, dẫn) mức tín hiệu nhỏ nhất (emf) của sóng mang đu vào máy thu sau khi giải điều chế nhn được tín hiệu svới một tỷ số lỗi bit 10-2 hoặc một tỷ l bản tin đúng 80%. Tín hiệu sóng mang này phải tần số là tần số danh định của máy thu được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2).

2.3.1.2. Giới hạn

Độ nhạy khả dụng cực đại (emf):

- Ở các điều kiện đo bình thường không được vượt quá: +3,0 dBV và

- Ở các điều kiện đo tới hạn không được vượt quá: +9,0 dBV.

2.3.1.3. Phương pháp đo

2.3.1.3.1. Phương pháp đo với các dòng bit liên tục

Hình 15 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

Đưa một tín hiệu tần số bằng tần số danh định của máy thu, được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2) tới đầu vào máy thu;

Mẫu bit ca tín hiệu điều chế được so sánh với mẫu bit thu được máy thu sau khi giải điều chế (xem thêm mục B.4);

Điều chnh sức điện động của tín hiệu đầu vào máy thu cho đến khi t số lỗi bit là 10-2 hoặc tốt hơn (khi giá trị 10-2 không th đạt được chính xác, phải tính đến giá trị của độ không đảm bảo đo).

Độ nhạy khả dụng cực đại là sức điện động của tín hiệu đầu vào máy thu. Ghi lại giá trị này. Lặp lại phép đo các điều kin đo kiểm tới hạn (3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời).

2.3.1.3.2. Phương pháp đo với các bản tin

Hình 16 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

- Đưa một tín hiệu tần số bằng tần số danh định của máy thu, được điều chế với các tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) (phù hợp với chỉ dn của nhà sản xuất và được chấp nhận bởi phòng thử nghiệm) tới đầu vào máy thu;

Mức tín hiệu này phải đảm bảo sao cho thu được tỷ số bản tin đúng nhỏ hơn 10%.

- Sau đó phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) kể cả khi bản tin thu được là đúng hay không đúng.

Tăng mức tín hiệu vào 2 dB đối với mỗi trưng hợp không thu được đúng bản tin.

Thủ tục đo được lặp li cho đến khi thu đúng bản tin trong ba lần liên tiếp. Ghi lại mức tín hiệu vào.

- Giảm mức tín hiệu vào 1 dB và ghi lại giá tr mới.

- Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Trong mỗi trường hợp, nếu không thu được đúng bản tin thì phải tăng mức tín hiệu vào 1 dB ghi lại giá trị mới.

Nếu thu được đúng bản tin thì không được thay đổi mức tín hiệu vào cho đến khi ba bản tin liên tiếp đu thu được đúng. Trong trường hợp này, giảm mức tín hiệu vào 1 dB và ghi lại giá tr mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Đ nhạy khả dụng cực đại trung bình cộng của các giá trị (ơng ứng với tỷ lệ bản tin đúng 80. Ghi lại giá trị này.

- Lặp li phép đo các điều kin đo kiểm tới hạn (theo 3.1.1.2.1 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời).

2.3.2. Trit nhiễu đồng kênh

2.3.2.1. Định nghĩa

Triệt nhiễu đồng kênh số đo kh năng của máy thu để thu tín hiệu mong muốn mà không t quá độ suy giảm cho trước do s xuất hin của tín hiệu điều chế không mong muốn, cả hai tín hiệu đều cùng tần số danh đnh của máy thu.

2.3.2.2. Giới hạn

Giá trị của t số triệt nhiễu đồng kênh, tính theo dB, như sau:

Nằm trong khoảng -8,0 dB và 0 dB, đối với các khoảng cách kênh 25 kHz;

Nằm trong khoảng -12,0 dB và 0 dB, đối với các khoảng cách kênh 12,5 kHz.

2.3.2.3. Phương pháp đo

2.3.2.3.1. Phương pháp đo với dòng bit liên tục

Hình 17 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần s danh định của máy thu được điều chế với các tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tín hiệu A-M3 (mục B.2).

Cả hai tín hiệu vào phải ở tần số danh định của máy thu cần đo.

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì tr kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chnh mức tín hiệu mong muốn từ b tạo tín hiệu A cao hơn mức giới hạn của độ nhạy khả dng cực đại (mục B.6) 3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 V emf các điều kin đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B điều chnh mức tín hiệu không mong muốn cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-1 hoặc xấu hơn.

d. Phát tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 trong khi quan sát tỷ số lỗi bit.

e. Giảm mức tín hiệu không mong muốn theo các bước 1 dB cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-2 hoc tốt hơn. Ghi lại mức tín hiệu không mong muốn.

f. Với mỗi tần số của tín hiệu không mong muốn, tỷ số triệt nhiễu đồng kênh phải được biểu diễn t số (tính theo dB) của mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo với sự dịch chuyển tín hiệu không mong muốn 12% khoảng cách kênh.

h. Triệt nhiễu đồng kênh của thiết bị cần đo giá trị thấp nhất trong 3 giá trđược tính trong bước f) được tính theo dB.

2.3.2.3.2. Phương pháp đo với các bản tin

Hình 18 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần s danh định của máy thu và được điều chế với các tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tín hiệu A-M3 (mục B.2).

Cả hai tín hiệu vào phải ở tần số danh định của máy thu cần đo.

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ to tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn ca độ nhạy khả dụng cực đại (mc B.6) 3 dB, tại các cng vào của máy thu (nghĩa cao hơn 6 dB so với 1 µV emf ở các điều kiện đo kim bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B điều chỉnh mức tín hiệu không mong muốn cho tới khi đạt được tỷ số bản tin đúng thấp hơn 10%.

d. Phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) khi quan sát trong mỗi trưng hợp kể cả khi thu đúng bản tin hay không.

Giảm mức tín hiệu không mong muốn 2 dB trong mi trường hợp không thu được đúng bản tin.

Lặp lại thủ tục cho đến khi thu được đúng bản tin trong ba lần liên tiếp. Sau đó ghi lại mức của tín hiệu vào.

e. Tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá tr mới.

Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Trong mỗi trường hợp, nếu không thu được đúng bản tin thì phải tăng mức tín hiệu vào 1 dB ghi lại giá trị mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Ghi lại trung bình cộng của các giá trị (tương ứng với t lệ bản tin đúng là 80%).

f. Với mỗi tần số của tín hiệu không mong mun, tỷ số triệt nhiễu đồng kênh phải được biểu diễn là tỷ số (tính theo dB) của mức trung bình được ghi lại ở bước trên mức n hiệu mong muốn, ở đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo với sự dịch chuyển tín hiệu không mong muốn 12% khoảng cách kênh.

h. Triệt nhiễu đồng kênh của thiết bị cần đo là giá trị thấp nhất trong 3 giá trị được tính theo bước f và được tính theo dB.

2.3.3. Đ chọn lọc kênh lân cận

2.3.3.1. Định nghĩa

Đ chọn lọc kênh lân cận số đo khả năng của máy thu khi thu tín hiệu mong muốn mà không vượt quá độ suy giảm cho trước do có tín hiệu không mong muốn ở tần số cách tần s của tín hiệu mong muốn một khoảng cách bằng độ phân cách kênh lân cận của thiết bị.

2.3.3.2. Giới hạn

Đ chọn lọc kênh lân cận đối với các khoảng cách kênh khác nhau không được thấp hơn các giá trị trong Bảng 6.

Bảng 6 - Đ chọn lọc kênh lân cận

 

Khong cách kênh

12,5 kHz

25 kHz

Các điều kiện đo bình thường

60,0 dB

70,0 dB

Các điều kiện đo ti hạn

50,0 dB

60,0 dB

2.3.3.3. Phương pháp đo

2.3.3.3.1. Phương pháp đo với dòng bit liên tục

Hình 19 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai btạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mục B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần s danh định của máy thu và được điều chế với tín hiệu đo kim bình thường D-M2 (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tín hiệu A-M3 (mục B.2) tần số bằng tần số của kênh nm kề trên kênh của tín hiệu mong muốn.

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại mục B.6 (dữ liệu hoặc bản tin) 3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 µV emf ở các điều kiện đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong muốn cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-1 hoặc xấu hơn.

d. Phát tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 trong khi quan sát tỷ số lỗi bit.

e. Giảm mức tín hiệu không mong muốn theo các bước 1 dB cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-2 hoặc tốt hơn. Ghi lại mức tín hiệu không mong muốn.

f. Với mỗi kênh lân cận, độ chọn lọc phải được biểu diễn là t số (tính theo dB) của mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, ở đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo với tín hiệu không mong muốn tần số của kênh lân cận mà có tần số thấp hơn tần số kênh của tín hiệu mong muốn.

h. Đ chọn lọc kênh lân cận giá tr thấp hơn trong hai giá tr đo được trong các kênh lân cn của kênh đang thu.

i. Lặp lại phép đo ở các điều kiện đo tới hạn (3.1.1.2.1 và 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời) với mức tín hiệu mong muốn (như xác định trong mục B.6) tăng 6 dB.

2.3.3.3.2. Phương pháp đo với các bản tin

Hình 20 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a.Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần số danh đnh của máy thu và được điều chế với các tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ b tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tín hiệu A- M3 (mục B.2) và có tn số bằng tần số của kênh nằm kề trên kênh của tín hiệu mong muốn.

b.Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại trong mục B.6 (dữ liệu hoặc bản tin) 3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 V emf các điều kiện đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong mun cho tới khi đạt được tỷ số bản tin đúng thấp hơn 10%.

Phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) khi quan sát trong mỗi trường hp kể cả khi thu đúng bản tin hay không.

Giảm mức tín hiệu không mong muốn 2 dB trong mỗi trường hợp mà không thu được đúng bản tin.

d.Lặp lại th tục cho đến khi thu được đúng bản tin trong ba lần liên tiếp. Sau đó ghi lại mức của tín hiệu vào.

e.Tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Trong mỗi trường hợp, nếu không thu được đúng bản tin thì phải giảm mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Nếu thu được đúng bản tin thì không được thay đổi mức tín hiệu không mong muốn cho đến khi ba bản tin liên tiếp đều thu đưc đúng. Trong trường hợp này, tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Ghi lại trung bình cộng của các giá trị (tương ứng với t lệ bản tin đúng là 80%).

f. Với mỗi kênh lân cận, độ chọn lc phải đưc biểu diễn là t số (tính theo dB) ca mức trung bình trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại giá trị này.

g. Lặp li phép đo với tín hiệu không mong muốn tần s của kênh lân cận nm kề dưới kênh của tín hiệu mong muốn.

h. Đ chọn lọc kênh lân cận của thiết bị cần đo giá tr thấp hơn trong hai giá trị đo được các kênh lân cận của kênh đang thu.

i. Lặp lại phép đo c điều kiện đo tới hạn (3.1.1.2.1 và 3.1.1.2.2 áp dụng đồng thời) với mức tín hiệu mong muốn (như xác định trong mục B.6) tăng 6 dB.

2.3.4 Triệt đáp ứng giả

2.3.4.1 Định nghĩa

Triệt đáp ứng giả số đo khả năng của máy thu khi thu tín hiệu mong muốn mà không vượt quá độ suy giảm cho trước do tín hiệu không mong muốn bt kỳ tần

số nào mà có đáp ứng giả.

2.3.4.2 Giới hạn

Tại tần số bất kỳ cách tần số danh định của máy thu một khoảng bằng 2 khoảng cách kênh hoặc nhiều hơn, triệt đáp ứng giả không đưc thấp hơn 70,0 dB.

2.3.4.3 Phương pháp đo

2.3.4.3.1 Giới thiệu phương pháp đo

Để xác định các tần số mà có đáp ứng giả, phải thực hiện các tính toán sau:

a. Tính dải tần giới hạn”:

Dải tần giới hạn được định nghĩa là tần số của tín hiệu dao động nội (fLO) cấp cho bộ trộn thứ nhất của máy thu cng hoặc tr tổng các tần số trung tần (fI1,, fIn) và một nửa di tần của các kênh cài đặt sẵn (sr) của máy thu;

Do đó, tần số fl của di tần giới hạn là:

b. Tính các tần số ngoài dải tần giới hạn:

Tính các tần số tại đó đáp ứng giả ngoài dải tần gii hạn được thực hiện cho các dải tần liên quan còn lại;

Các tần số ngoài dải tần giới hạn bằng các hài của tín hiệu bộ dao động nội (fLO) cấp cho bộ trộn thứ nhất của máy thu cộng hoặc trừ tn số trung tần thứ nhất (fI1) của máy thu;

Do đó các tần số của những đáp ứng giả này là: nfLO  fI1, trong đó n là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2.

Phép đo đáp ứng ảnh thứ nhất của máy thu được thực hiện đu tiên để kiểm tra việc tính toán các tần số có đáp ứng giả.

Với các tính toán trên, nhà sn xuất phải công bố tần số của máy thu, tần số của tín hiệu dao động nội (fLO) cấp cho bộ trộn thứ nhất của máy thu, các tần số trung tần (fI1, fI2,), dải tần của các kênh cài đặt sẵn (sr) của máy thu.

2.3.4.3.2 Phương pháp dò trong dải tần giới hạn

Hình 21 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai btạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mục B.1).

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần số danh đnh của máy thu và được điều chế với tín hiệu đo kim bình thường (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ b tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tín hiệu A- M3 (mục B.2).

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn ca độ nhạy khả dụng cực đại (được xác định trong mục B.6) 3 dB, tại các cổng vào của         máy thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 µV emf ở các điều kiện đo kiểm bình thường).

Trong trường hợp sử dụng dòng bit liên tục, tỷ số lỗi bit của máy thu sau khi giải điu chế phải được ghi li.

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B điều chỉnh mức tín hiệu không mong muốn tới 86 dBµV tại các cổng vào máy thu.

Thay đổi tần số của bộ tạo tín hiệu không mong muốn theo các bưc 5 kHz trong dải tần giới hạn (2.3.4.3.1.a)) theo các tần số được tính ngoài dải tần giới hạn này (2.3.4.3.1.b)).

d. Ghi lại tần số của bất kỳ đáp ng gi nào phát hiện được trong khi để sử dụng trong các phép đo ở 2.3.4.3.2 2.3.4.3.3.

e. Trường hợp không thể s dng dòng bit liên tục thì thể sử dụng một phương pháp tương tự. Khi đó thay cho việc nhận ra đáp ứng giả do tăng t số lỗi bit bằng việc nhận ra đáp ứng giả do gim tỷ số bản tin thành công.

2.3.4.3.3. Phương pháp đo với các dòng bit liên tục

đồ đo như trong Hình 23. Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1).

n hiệu mong muốn (t b to tín hiệu A) phi tần s danh định ca y thu và được điều chế vi n hiệu đo kim bình thường D-M2 (mc B.2).

Tín hiệu không mong muốn (t b tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tần số 400 Hz với đ lệch 12% khoảng cách kênh (A-M3) (mục B.2), phải tần số cần kiểm tra đáp ứng giả.

b. Đầu tiên, tt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn của độ nhạy khả dụng cực đại trong mục B.6 (dữ liệu hoặc bản tin) 3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 V emf các điều kiện đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong mun cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-1 hoặc xấu hơn.

d. Phát tín hiệu đo kim bình thường D-M2 trong khi quan sát tỷ số lỗi bit.

e. Giảm mức tín hiệu không mong muốn theo các bước 1 dB cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-2 hoặc tốt hơn. Ghi lại mức tín hiệu không mong muốn.

f. Với mỗi tần số, triệt đáp ng gi phải được biểu diễn t số (tính theo dB) của mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo ti tất cả các tần số đáp ứng giả được phát hiện khi tìm trong “dải tần giới hạn” (mục 2.3.4.3.1.a)) và tại các tần số có đáp ứng giả (2.3.4.3.1.b)) được tính cho di tần từ fRx/3,2 hoặc 30 MHz (chọn số ln hơn) đến 3,2 x fRx (fRx là tần số danh định của máy thu).

h.Triệt đáp ứng giả ca thiết bị cần đo giá trị thấp nhất trong các giá trị được ghi ở bước f).

2.3.4.3.4. Phương pháp đo với các bản tin

đồ đo như trong Hình 23. Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần số danh đnh của máy thu và được điều chế với các tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (t b tạo tín hiệu B) phải được điều chế với tần số 400 Hz với đ lệch 12% khoảng cách kênh (A-M3) (mục B.2), phải tần số cần kiểm tra đáp ứng giả.

b. Đầu tiên, tt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn ca độ nhạy khả dụng cực đại (mục B.6) 3 dB, tại các cng vào của y thu (nghĩa là cao hơn 6 dB so với 1 µV emf các điều kin đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong mun cho tới khi đạt được tỷ số bản tin đúng thấp hơn 10%.

d. Phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mc B.2) khi quan sát trong mỗi trường hợp kể cả khi thu đúng bản tin hay không.

Giảm mức tín hiệu không mong muốn 2 dB trong mỗi trường hợp mà không thu được đúng bản tin.

e.Lặp lại th tục cho đến khi thu được đúng bản tin trong ba lần liên tiếp. Sau đó ghi lại mức của tín hiệu vào.

Tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá tr mới.

Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Trong mỗi trường hợp, nếu không thu được đúng bản tin thì phải giảm mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Nếu thu được đúng bản tin thì không được thay đổi mức tín hiệu không mong muốn cho đến khi ba bản tin liên tiếp đều thu đưc đúng. Trong trường hợp này, tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Ghi lại trung bình cng của các giá trị (tương ứng với tỷ l bản tin đúng 80%) trong các bước d) và e).

f. Với mỗi tần số, triệt đáp ng gi phải được biểu diễn t số (tính theo dB) của mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo ti tất cả các tần số đáp ứng giả được phát hiện khi tìm trong “dải tần giới hạn” (2.3.4.3.1.a)) tại các tần số có đáp ứng giả được tính cho dải tần từ fRx/3,2 hoc 30 MHz (chọn số ln hơn) đến 3,2 x fRx (fRx tần số danh định của máy thu).

h. Triệt đáp ứng giả ca thiết bị cần đo giá tr thấp nhất trong các giá trị được ghi ở bước f).

2.3.5. Trit đáp ứng xuyên điều chế

2.3.5.1. Định nghĩa

Triệt đáp ng xuyên điều chế số đo khả năng của máy thu khi thu tín hiệu mong muốn mà không vượt quá độ suy giảm cho trước do có hai hoặc nhiều tín hiệu không mong muốn mối liên h về tần số được qui định so với với tần số tín hiệu mong muốn.

2.3.5.2. Giới hạn

Tỷ số triệt đáp ứng xuyên điều chế không được thp hơn 70,0 dB đối vi thiết bị

trạm gốc và 65,0 dB đối với thiết bị cầm tay và di động.

2.3.5.3. Phương pháp đo

2.3.5.3.1. Phương pháp đo với dòng bit liên tục

Thủ tục đo như sau:

a. Nối ba bộ tạo tín hiệu (A, B C) với máy thu qua bộ kết hợp (mục B.1);

n hiệu mong muốn (t b tạo n hiệu A) phải tần s danh định ca y thu và được điều chế vi n hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn thứ nhất (từ bộ tạo tín hiệu B) phải không được điều chế.

Điều chnh tín hiệu này tới tần số cao hơn tần số danh định của máy thu 50 kHz.

Tín hiệu không mong muốn thứ hai (từ bộ tạo tín hiệu C) phải được điều chế với tín hiệu A-M3 (mục B.2) được điều chỉnh tới tần số cao hơn tần số danh định ca máy thu 100 kHz.

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) các bộ tạo tín hiệu B C (các tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức hạn của đ nhạy khả dụng cực đại xác đnh trong mục B.6 (số liệu hoặc bản tin) 3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa cao hơn 6 dB so với 1 V emf các điều kiện đo kim bình thường).

c. Sau đó bật các bộ tạo tín hiệu B và C. Các mức của hai tín hiệu không mong muốn phải được giữ bằng nhau được điều chỉnh mức tín hiệu không mong muốn cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-1 hoặc xấu hơn.

d. Phát tín hiệu đo kim bình thường D-M2 trong khi quan sát tỷ số lỗi bit.

e. Giảm mức các tín hiệu không mong muốn theo các bước 1 dB cho tới khi đt được tỷ số lỗi bit là 10-2 hoặc tốt hơn. Ghi lại mức tín hiệu không mong muốn.

f. Với mỗi trường hợp thay đổi các tín hiệu không mong muốn, triệt đáp ng xuyên điều chế phải được biểu diễn là tỷ số (tính theo dB) của c mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo với bộ tạo tín hiệu không mong mun B tần số thấp hơn tần số tín hiệu mong muốn 50 kHz b tạo tín hiệu không mong mun C tần số thấp hơn tần số tín hiệu mong muốn 100 kHz.

h.Triệt đáp ứng xuyên điều chế của thiết bị cần đo giá trị thấp hơn trong hai giá trị được ghi ở bước f).

2.3.5.3.2 Phương pháp đo với các bản tin

Hình 23 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối ba bộ tạo tín hiệu (A, B C) với máy thu qua bộ kết hợp (mục B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần số danh đnh của máy thu và được điều chế với tín hiệu đo kim bình thường (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn thứ nhất (từ bộ tạo tín hiệu B) phải không được điều chế.

Điều chnh tín hiệu này tới tần số cao hơn tần số danh định của máy thu 50 kHz.

Tín hiệu không mong muốn thứ hai (từ bộ tạo tín hiệu C) phải được điều chế với tín hiệu A-M3 (mục B.2) được điều chỉnh tới tần số cao hơn tần số danh định ca máy thu 100 kHz.

b. Đầu tiên, tắt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) các bộ tạo tín hiệu B C (các tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hn ca độ nhạy khả dụng cực đại (được xác định trong mục B.6, số liệu hoặc bản tin) 3 dB, tại c cổng vào của máy thu (nghĩa cao hơn 6 dB so với 1 µV emf ở các điều kiện đo kim bình thường).

c. Sau đó bật các bộ tạo tín hiệu B và C. Các mức của hai tín hiệu không mong muốn phải được giữ bằng nhau được điều chỉnh mức các tín hiệu không mong muốn cho tới khi đạt được tỷ số bản tin thành công thấp hơn 10%.

d. Phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mc B.2) khi quan sát trong mỗi trường hợp kể cả khi thu đúng bản tin hay không.

Giảm mức các tín hiệu không mong muốn 2 dB mỗi khi không thu đúng bản tin.

Lặp lại thủ tục cho đến khi thu đúng bản tin trong ba ln liên tiếp. Ghi lại các mức tín hiệu vào.

e. Tăng các mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá tr mới.

Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Với mỗi trường hợp không thu được đúng bản tin, giảm các mc tín hiệu không mong muốn 1 dB ghi lại giá trị mới. Nếu bn tin thu được đúng, mức của các tín hiệu không mong muốn phải không được thay đổi cho tới khi thu được đúng ba 3 bản tin liên tiếp. Trong trường hợp này, các tín hiệu không mong muốn phải được ng 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Ghi lại trung bình cng của các giá trị (tương ứng với tỷ l bản tin đúng 80%) trong các bước d) và e).

f. Với mỗi trường hợp thay đổi các tín hiệu không mong muốn, triệt đáp ng xuyên điều chế phải được biểu diễn t số (tính theo dB) ca mức trung bình đưc ghi li trong bước e) trên mc tín hiệu mong muốn ở đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo với bộ tạo tín hiệu không mong mun B tần số thấp hơn tần số tín hiệu mong muốn 50 kHz b tạo tín hiệu không mong mun C tần số thấp hơn tần số tín hiệu mong muốn 100 kHz.

h. Triệt đáp ứng xuyên điều chế của thiết bị cần đo giá trị thấp hơn trong hai giá trị bước f.

2.3.6 Nghẹt

2.3.6.1 Định nghĩa

Nghẹt s đo khả năng của máy thu khi thu tín hiệu mong muốn không vượt quá độ suy giảm cho trước do tín hiệu không mong muốn tại bất kỳ tần số nào không phải tần số có đáp ứng giả hoặc tần số của các kênh lân cận.

2.3.6.2 Giới hạn

Tỷ số nght tại tần số bất kỳ trong các dải tần xác định không được thấp hơn 84,0 dB, ngoại trừ tại các tn số có đáp ứng giả (theo 2.3.4).

2.3.6.3 Phương pháp đo

2.3.6.3.1 Phương pháp đo với các dòng bit liên tục

Hình 24 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

n hiệu mong muốn (t b tạo n hiệu A) phải tần s danh định ca y thu và được điều chế vi n hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ b tạo tín hiệu B) phải không đưc điều chế phải nằm tại tần số cách tn số danh định của máy thu t 1 MHz đến 10 MHz.

Thực tế, các phép đo phải được thực hiện tại các tần số tín hiệu không mong muốn xấp xỉ ±1 MHz, ±2 MHz, ±5 MHz và ±10 MHz, tránh các tần số có đáp ứng giả.

b. Đầu tiên, tt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn ca độ nhạy khả dụng cực đại xác định trong mục B.6 (s liệu hoặc bản tin)

3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa cao hơn 6 dB so với 1 µV emf các điều kiện đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong mun cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-1 hoặc xấu hơn.

d. Phát tín hiệu đo kim bình thường D-M2 trong khi quan sát tỷ số lỗi bit.

e. Giảm mức tín hiệu không mong muốn theo các bước 1 dB cho tới khi đạt được tỷ số lỗi bit là 10-2 hoặc tốt hơn. Ghi lại mức tín hiệu không mong muốn.

f. Với mỗi tần số, nghẹt được biểu din là tỷ số (tính theo dB) của mc tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo tại tất cả các tn số được xác đnh như trên.

h. Chỉ tiêu nghẹt của thiết bị cần đo giá tr thấp nhất trong các giá tr đưc ghi ở bước f.

2.3.6.3.2 Phương pháp đo với các bản tin

Hình 25 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối hai bộ tạo tín hiệu (A B) với máy thu qua bộ kết hợp (mc B.1);

Tín hiệu mong muốn (từ bộ tạo tín hiệu A) phải tần số danh đnh của máy thu và được điều chế với tín hiệu đo kim bình thường D-M2 (mục B.2).

Tín hiệu không mong muốn (từ b tạo tín hiệu B) phải không đưc điều chế phải nằm tại tần số cách tn số danh định của máy thu t 1 MHz đến 10 MHz.

Thực tế, các phép đo phải được thực hiện tại các tần số tín hiệu không mong muốn xấp xỉ ±1 MHz, ±2 MHz, ±5 MHz và ±10 MHz, tránh các tần số có đáp ứng giả .

b. Đầu tiên, tt (trong khi vẫn duy trì trở kháng đầu ra) bộ tạo tín hiệu B (tín hiệu không mong muốn).

Điều chỉnh mức tín hiệu mong muốn từ bộ tạo tín hiệu A cho đến khi cao hơn mức giới hạn ca độ nhạy khả dụng cực đại xác định trong mục B.6 (s liệu hoặc bản tin)

3 dB, tại các cổng vào của máy thu (nghĩa cao hơn 6 dB so với 1 µV emf các điều kiện đo kiểm bình thường).

c. Sau đó bật bộ tạo tín hiệu B và điều chỉnh mức tín hiệu không mong mun cho tới khi đạt được tỷ số bản tin thành công thấp hơn 10%.

d. Phát lại tín hiệu đo kiểm bình thường (mc B.2) khi quan sát trong mỗi trường hợp kể cả khi thu đúng bản tin hay không.

Giảm mức tín hiệu không mong muốn 2 dB trong mỗi trường hợp mà không thu được đúng bản tin.

Lặp lại thủ tục cho đến khi thu được đúng bản tin trong ba lần liên tiếp. Sau đó ghi li mức của tín hiệu vào.

e. Tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Sau đó phát tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2) 20 lần. Trong mỗi trường hợp, nếu không thu được đúng bản tin thì phải giảm mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Nếu thu được đúng bản tin thì không được thay đổi mức tín hiệu không mong muốn cho đến khi ba bản tin liên tiếp đều thu đưc đúng. Trong trường hợp này, tăng mức tín hiệu không mong muốn 1 dB và ghi lại giá trị mới.

Không ghi lại mức tín hiệu vào trừ khi sự thay đổi mức trước đó.

Ghi lại trung bình cộng của các giá trị (tương ứng với t lệ bản tin đúng là 80%).

f. Với mỗi tần số, nghẹt được đánh giá theo t số (tính theo dB) của mức tín hiệu không mong muốn trên mức tín hiệu mong muốn, đầu vào máy thu.

Ghi lại tỷ số này.

g. Lặp lại phép đo tại tất cả các tn số được xác đnh ở trên.

h. Chỉ tiêu nghẹt của thiết bị cần đo giá tr thấp nhất trong các giá tr đưc ghi ở bước f.

2.3.7. Bức xạ giả

2.3.7.1. Định nghĩa

Bức x giả từ máy thu các phát x bất kỳ tần số nào được bức x từ thiết bị và ăng ten của nó. Mức bức xạ giả là:

- Mức công suất tạp ở tải (phát xạ giả dẫn);

- Công suất bức xạ giả hiệu dụng từ vỏ và thiết bị (bức xạ vỏ máy); hoặc

- Công suất bức x giả hiệu dụng t vỏ ăng ten liền trong trường hợp thiết bị cầm tay ăng ten và không có đầu nối RF bên ngoài.

2.3.7.2. Giới hạn

Công suất của bất kỳ bức x giả nào không được vượt quá các giá tr trong Bảng 7 8.

Bảng 7 - Các thành phần dẫn

Dải tần

Gii hạn

9 kHz đến 1 GHz

2,0 nW (-57 dBm)

Từ 1 GHz đến 4 GHz, hoc từ 1 GHz đến 12,75 GHz

20 nW (-47 dBm)

Bảng 8 - Các thành phần bức xạ

Dải tần

Gii hạn

30 MHz đến 1 GHz

2,0 nW (-57 dBm)

Từ 1 GHz đến 4 GHz

20 nW (-47 dBm)

Khi đo bức xạ của các máy cầm tay, áp dụng các điều kiện sau:

Với thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài, khi đo kiểm phải nối tải giả với đầu nối này; Với thiết bị có ăng ten liền bên trong vẫn giữ ăng ten bình thường.

2.3.7.3 Phương pháp đo mức công suất

Hình 26 - Sơ đồ đo

Phương pháp này chỉ áp dụng đi với thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài.

Bức x giả được đo theo mức công suất của bất kỳ tín hiệu rời rạc nào tại các cổng vào của máy thu. Các cổng vào máy thu được nối với máy phân tích ph hoặc vôn kế chọn lọc có trở kháng vào 50Ω; Bật máy thu.

Nếu thiết bị không được hiệu chuẩn theo công suất vào thì mức của bất k thành phần nào được tìm thấy phải được xác định bằng phương pháp thay thế s dụng bộ tạo tín hiệu.

Các phép đo phải được mở rộng trong dải tần 9 kHz đến 4 GHz đối với thiết bị hoạt động các tần số không vượt quá 470 MHz. Ngoài ra phải lặp li các phép đo trong dải tần 4 GHz đến 12,75 GHz đối vi thiết bị hoạt động ở các tn số trên 470 MHz.

2.3.7.4 Phương pháp đo công suất bức xạ hiệu dụng

1) Máy thu cn đo

2) Ăng ten đo

3) Máy phân tích phhoc vôn kế chọn lọc (Máy thu đo)

Hình 27 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Tại vị trí đo, thoả mãn các yêu cầu Phụ lc A, mẫu th được đặt độ cao xác định trên giá đỡ cách điện.

Máy thu phải được cp nguồn thông qua bộ lọc tần s tuyến để tránh bức x từ các cực ca nguồn công suất. b. Nối máy thu với:

Ăng ten giả (mục B.3) đối với thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài hoc Ăng ten liền.

c. tìm bức x của các thành phần tạp bằng máy thu ăng ten đo trong toàn bộ dải tần 30 MHz - 4 GHz.

1) Bộ tạo tín hiệu

2) Ăng ten thay thế

3) Ăng ten đo

4) Máy phân tích phhoc vôn kế chọn lọc (Máy thu đo)

Hình 28 - Sơ đồ đo

d. Tại mỗi tần số thấy thành phần tạp, xoay mẫu thử để thu được đáp ứng cực đại công suất bức x hiệu dng của thành phần tp được xác định bằng phép đo thay thế, sơ đồ đo như trong Hình 28;

Ghi lại giá trị công suất bức xạ hiệu dụng ca thành phần tạp đó.

e. Lặp lại phép đo với ăng ten đo ở mặt phẳng phân cực trực giao;

2.3.8 Giảm nhạy máy thu

2.3.8.1 Định nghĩa

Giảm nhạy là sự suy giảm độ nhạy của máy thu, kết quả của việc chuyển công suất từ máy phát tới máy thu do các hiệu ứng ghép. được tính bằng sự khác nhau theo dB giữa các mc độ nhạy khả dụng cực đại (số liệu hoặc bản tin, dẫn) khi phát đồng thời và không đng thời.

2.3.8.2 Giới hạn

Giảm độ nhạy không được vượt quá 3,0 dB giới hạn độ nhạy khả dụng cực đại ở các điều kiện đo kiểm bình thưng phải được thoả mãn (xem 2.3.1).

2.3.8.3 Phương pháp đo

2.3.8.3.1 Đo giảm độ nhạy với các dòng bit liên tục

A. Phương pháp đo đối với thiết bị có blọc song công

Hình 29 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Cổng ăng ten của thiết bị gồm máy thu, máy phát bộ lọc song công phải đưc nối với ăng ten giả (mục B.3) thông qua bộ ghép.

Bộ tạo tín hiệu được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2). Nối bộ tạo tín hiệu với bộ ghép đ không ảnh hưởng đến phối hợp trở kháng và không tạo ra các sản phẩm xuyên điều chế th ảnh hưởng đến các kết quả đo.

b. Bật máy phát với công suất sóng mang đầu ra như xác định trong 2.2.2, được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2’ (mục B.2).

c. Sau đó đo độ nhạy máy thu (số liệu, dẫn) theo 2.3.1.3.1.

Mức đầu ra của bộ to tín hiệu được ghi C được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

d. Sau đó tắt máy phát và đo độ nhạy (số liu, dẫn) máy thu.

e. Mức đầu ra của bộ tạo tín hiệu được ghi D được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

f. Giảm độ nhạy sai số giữa các giá trị C và D tính theo dB. B. Phương pháp đo đối với thiết bị có hai ăng ten

Thủ tục đo như sau:

a. Nối máy phát với bộ suy hao công suất (để làm giảm công suất RF danh định của máy phát). Giá trị công suất danh định được nhà sản xuất công bố.

Đầu ra của bộ suy hao phải được nối với đầu vào máy thu thông qua bộ ghép nối và một bộ lọc. Tổng suy hao giữa máy phát và máy thu phải là 30 dB.

Bộ tạo tín hiệu phải được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2 (mục B.2). Nối bộ tạo tín hiệu với bộ ghép sao cho không ảnh hưởng đến phối hợp trở kháng không tạo ra các sản phẩm xuyên điều chế th ảnh hưởng đến kết quả đo.

b. Bật máy phát với công suất sóng mang đầu ra như xác định trong 4.2.2, được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M2’ (Mục B.2).

c. Sau đó đo độ nhạy máy thu (số liệu, dẫn) theo 2.3.1.3.1

Mức đầu ra của bộ to tín hiệu được ghi C được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

d. Sau đó tắt máy phát và đo độ nhạy (số liu, dẫn) máy thu.

e.Mức đầu ra của bộ tạo tín hiệu được ghi D được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

f. Giảm độ nhạy sai số giữa các giá trị C và D tính theo dB.

Hình 30 - Sơ đồ đo

2.3.8.3.2. Đo giảm độ nhạy với các bản tin

A. Phương pháp đo đối với thiết bị có blọc song công

Hình 31 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Cổng ăng ten của thiết bị gồm máy thu, máy phát bộ lọc song công phải đưc nối với ăng ten giả (mục B.3) thông qua bộ ghép.

b. B tạo tín hiệu được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thưng D-M2 (mục B.2). Nối bộ tạo tín hiệu với bộ ghép đ không ảnh hưởng đến phối hợp trở kháng và không tạo ra các sản phẩm xuyên điều chế th ảnh hưởng đến các kết quả đo.

c. Bật máy phát với công suất sóng mang đầu ra như xác định trong 2.2.2, được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M4 (Mục B.2). S dụng bản tin khác bản tin trong bước a).

d. Sau đó đo độ nhạy máy thu (bản tin, dẫn) theo 2.3.1.3.2.

Mức đầu ra của bộ to tín hiệu được ghi C được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

e. Sau đó tắt máy phát và đo độ nhạy (bản tin, dẫn) máy thu.

Mức đầu ra của bộ to tín hiệu được ghi D được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

f. Giảm độ nhạy sai số giữa các giá trị C và D tính theo dB. B. Phương pháp đo đối với thiết bị có hai ăng ten

Hình 32 - Sơ đồ đo

Thủ tục đo như sau:

a. Nối máy phát với b suy hao công suất (để làm giảm công suất RF danh định của máy phát). Giá trị công suất danh định được nhà sản xuất công bố.

Đầu ra của bộ suy hao phải được nối với đầu vào máy thu thông qua bộ ghép nối và một bộ lọc. Tổng suy hao giữa máy phát và máy thu phải là 30 dB.

Bộ tạo tín hiệu phải được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường (mục B.2). Nối bộ tạo tín hiệu với b ghép sao cho không ảnh hưởng đến phối hợp trở kháng và không tạo ra các sản phẩm xuyên điều chế mà th ảnh hưởng đến kết quả đo.

b. Bật máy phát với công suất sóng mang đầu ra như xác định trong 2.2.2, được điều chế bằng tín hiệu đo kiểm bình thường D-M4 (mục B.2). Sau đó đo độ nhạy máy thu (bản tin, dẫn) theo 2.3.1.3.2.

Mức đầu ra của bộ to tín hiệu được ghi C được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

c. Sau đó tắt máy phát và đo độ nhạy (số liu, dẫn) máy thu.

e. Mức đầu ra của bộ tạo tín hiệu được ghi D được tính theo dB tương đối so với giá trị hiệu dụng 1 µV.

f. Giảm độ nhạy sai số giữa các giá trị C và D tính theo dB.

2.3.9 Triệt đáp ứng giả máy thu

2.3.9.1 Định nghĩa

Triệt đáp ng giả (ở chế độ song công) s đo khả năng của máy thu đạt được tỷ số triệt đáp ứng giả xác định khi thu tín hiệu điều chế mong muốn trong trường hp có:

- Tín hiệu không mong muốn ở bất kỳ tần số nào khác mà có th đáp ứng.

- Tín hiệu không điều chế của máy phát hoạt động khoảng cách tần số song công, tại công suất ra danh định bị suy hao bởi bộ lọc song công hoặc do khoảng cách giữa các ăng ten.

2.3.9.2 Giới hạn

Tại tần số bất kỳ nào cách tần s danh định của máy thu 2 khong cách kênh hoặc nhiều hơn, tỷ số triệt đáp ứng giả phải lớn hơn: 67,0 dB.

2.3.9.3 Phương pháp đo

Triệt đáp ứng giả của máy thu chế độ song công được đo như trong mục 4.3.4 với sơ đồ đo như trong 2.3.8.3.1 hoặc 2.3.8.3.2 ngoại trừ máy phát phải không được điều chế. Máy phát phải hoạt động với công suất sóng mang đầu ra như xác đnh trong 2.2.2.

Thực hiện phép đo xung quanh các tần số fm được nh như sau:

(p)ft + (q)fm = fr  fm = (n)ft ± fI1;

Trong đó:

ft tần số máy phát;

fr  tần số máy thu; và

fI1  trung tần 1 của máy thu. n ≥ 2

Đặc biệt chú ý đến các giá trị sau:

(p) = -1, (q) = 2 và (p) = 2, (q) = -1

Cần chú ý rằng phương pháp đo thể gây ra sai số do ảnh hưởng của hiện tượng xuyên điều chế của b tạo tín hiệu. Đ khắc phục những sai số này, cần sử dụng bộ lọc chặn di tại các tần số phát, cùng với mạng kết hợp bộ tạo tín hiệu.

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO KIM

3.1. Các điều kiện môi trường

3.1.1. Các điều kiện đo bình thường và tới hạn

Các phép đo phải được thực hiện các điều kiện đo bình thường khi chỉ dẫn phải thực hiện ở các điều kiện đo tới hạn.

3.1.1.1 Các điều kiện đo bình thường

3.1.1.1.1 Nhiệt độ và độ ẩm bình thường

Các điều kiện nhiệt độ độ ẩm bình thường khi đo kiểm các nhiệt độ độ ẩm nằm trong các khoảng sau:

Nhiệt độ: +150C đến +350C;

Độ ẩm ơng đối: 20% đến 75%.

3.1.1.1.2 Nguồn điện đo kiểm bình thường a) Điện áp lưới

Điện áp đo kiểm bình thường đối với thiết bị nối với lưới điện phải điện áp danh định của lưới. Trong khuôn khổ của Quy chuẩn này, điện áp danh định điện áp được công bố hoặc bt kỳ điện áp nào được thiết kế cho thiết bị.

Tần số nguồn công suất đo kiểm của mạng điện xoay chiều phải nằm giữa 49 Hz 51 Hz.

b) Nguồn điện ắc quy chì-axít sử dụng trên các phương tiện

Khi thiết bị tuyến sử dụng trên phương tiện dùng nguồn ắc quy chì-axít, điện áp đo kiểm bình thường bằng 1,1 ln điện áp danh định của ắc quy.

c) Các nguồn điện khác

Khi sử dụng các nguồn điện hoc ắc quy khác, điện áp đo kiểm bình thường phải là điện áp do nhà sản xuất công bố.

3.1.1.2 Các điều kiện đo kiểm tới hạn

3.1.1.2.1 Nhiệt độ tới hạn

Khi đo kim nhiệt độ tới hạn, các phép đo phải được thực hiện theo các thủ tục trong mục 5.1.1.3 các nhiệt độ cận trên và cận dưới trong khoảng sau:

Từ -200C đến +550C.

Với ghi chú trong Bảng 1, mục 2.2.1.2, dải nhiệt độ tới hạn t 00C đến +300C phi được sử dụng khi thích hợp.

Các báo cáo đo phải ghi rõ dải nhiệt độ được sử dụng.

3.1.1.2.2 Các điện áp nguồn đo kiểm tới hạn a) Điện áp lưới

Điện áp đo kiểm tới hạn đối với thiết bị được nối tới nguồn điện xoay chiều phải điện áp danh định ca lưới 10%.

b) Nguồn điện ắc quy chì-axít sử dụng trên các phương tiện

Khi thiết bị tuyến sử dụng trên phương tiện dùng nguồn ắc quy chì-axít, điện áp đo kiểm bình thường bằng 1,3 0,9 lần điện áp danh định của ắc quy.

c) Các nguồn ắc quy khác

Nhiệt độ tới hạn dưới đối với thiết bị có nguồn ắc quy như sau:

Với ắc quy Leclanche hoặc Lithi:

0,85 lần điện áp danh định của ắc quy. Với ắc quy thu ngân hoặc niken-catmi:

0,9 lần đin áp danh định của ắc quy. Không có điện áp đo kiểm tới hạn trên.

Trong trưng hợp không đin áp tới hạn trên như trên, th dùng điện áp danh định, tương ứng với bốn điu kiện đo kiểm tới hạn là:

Vmin/Tmin, Vmin/Tmax;

(Vmax = danh định)/Tmin, (Vmax = danh định)/Tmax

d) Các nguồn điện khác

Khi sử dụng các nguồn điện hoc ắc quy khác, điện áp đo kiểm tới hạn phải đin áp do nhà sản xuất lựa chọn hoặc được sự đồng ý giữa nhà sản xuất thiết bị và phòng thử nghim. Điều này phi được ghi lại trong báo cáo đo.

3.1.1.3 Thủ tục đo tại các nhiệt độ tới hạn

Trước khi thực hiện phép đo, thiết bị phải đạt được cân bằng nhiệt trong phòng đo. Thiết bị phải được tắt trong quá trình ổn định nhiệt độ.

Trong trưng hợp thiết bị mạch ổn định nhiệt độ hoạt động liên tục, các mạch này phải được bật trong thời gian 15 phút sau khi đạt được cân bng nhiệt, và sau đó thiết bị phải đạt được các yêu cầu xác đnh.

Nếu không kiểm tra được cân bằng nhiệt bởi các phép đo, chu kỳ ổn định nhiệt độ phải ít nhất 1 gi hoặc với thời gian lâu hơn được phòng thử nghiệm quyết định. Thứ tự đo phải được lựa chọn độ ẩm của phòng đo được điều chnh sao cho không diễn ra hin tượng ngưng tụ.

3.1.1.3.1 Thủ tục đo đối với thiết bị hoạt động liên tục

Nếu nhà sản xuất công bố rằng thiết bị được thiết kế hoạt động liên tc, khi đó thủ tục đo như sau:

Trước khi đo các nhiệt độ tới hạn trên, thiết bị phải được đặt trong phòng đo cho đến khi đạt được cân bằng nhiệt. Sau đó bt thiết bị trạng thái phát trong thời gian một nửa giờ, sau thời gian này thiết bị phải đạt được các yêu cầu xác định.

Trước khi đo nhiệt độ tới hạn dưới, thiết bị phải được đặt trong phòng đo cho đến khi đạt được cân bằng nhiệt, sau đó chuyển tới trạng thái chờ hoặc thu trong thi gian một giờ, sau thời gian này thiết bị phải đạt được các yêu cầu xác định.

3.1.1.3.2 Thủ tục đo đối với thiết bị hoạt động không liên tục

Nếu nhà sản xuất công bố rằng thiết bị đưc thiết kế hoạt động không liên tục, khi đó thủ tục đo như sau:

Trước khi đo các nhiệt độ tới hạn trên, thiết bị phải được đặt trong phòng đo cho đến khi đạt được cân bằng nhiệt. Sau đó bt thiết bị trạng thái phát trong thời gian một phút, tiếp theo 4 phút trạng thái thu, sau thời gian này thiết bị phi đạt được các yêu cầu xác định.

Trước khi đo nhiệt độ tới hạn dưới, thiết bị phải được đặt trong phòng đo cho đến khi đạt được cân bằng nhiệt, sau đó chuyển tới trạng thái chờ hoặc thu trong thi gian một phút, sau thời gian này thiết bị phải đạt được các yêu cầu xác định.

3.1.2. Nguồn công suất đo kiểm

Khi đo, ngun công sut của thiết b phải đưc thay bằng mt nguồn công sut đo kim có kh năng cung cp các điện áp đo kiểm bình thường và ti hn như c định theo 3.1.1.1.2 và 3.1.1.2.2. Tr kháng trong của nguồn công sut đo kiểm phải đ nh để ảnh hưởng của nó ti c kết qu đo là không đáng kể. Với mc đích đo kiểm, điện áp nguồn công suất phải được đo đu o của thiết bị.

Nếu thiết bị cáp công suất nối cố định, điện áp đo kiểm phải điện áp được đo ở điểm nối cáp công suất với thiết bị.

Đối với các thiết bị sử dụng pin, pin phải đưc tháo ra và nguồn công suất đo phải có chỉ tiêu kỹ thuật giống với pin thực tế.

Trong khi đo kiểm, các điện áp nguồn công suất phải dung sai ±1% so với điện áp khi bắt đầu mỗi phép đo. Giá trị dung sai này giới hạn đối với các phép đo công suất.

3.1.3. Lựa chọn thiết bị đo

Nhà sản xuất phải cung cấp một hoặc nhiều mẫu thiết bị đo kiểm phù hợp.

Nếu thiết b một số tính năng tùy chọn, cần phải xem xét không để ảnh hưởng đến các tham số tần số tuyến, tiếp theo chỉ cần thực hiện các phép đo trên thiết bị có cấu hình kết hợp các tính năng được xem đầy đủ nhất như đề nghị của nhà sản xuất và được sự đồng ý của phòng thử nghim.

3.2. Đánh giá kết quả đo

Việc đánh giá các kết quả đối với các phép đo được ghi lại trong báo cáo đo như sau:

i. Giá trị đo được so với giới hạn tương ứng sẽ được sử dụng để quyết định xem thiết bị có thoả mãn các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hay không.

j. Giá trị độ không đảm bảo đo của mỗi tham số đo phải được ghi trong báo cáo đo.

k. Giá trị độ không đảm bảo đo i với mỗi phép đo) phải bằng hoặc thấp hơn các giá trị trong Bảng 9.

Với phương pháp đo (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia), các giá trị độ không đảm bảo đo phi được tính theo ETR 028 phi tương ứng với hệ số khai triển k = 1,96 hoặc k = 2 (có độ tin cậy 95% 95,45% trong trường hợp các đặc tính phân bố của độ không đảm bảo đo là chuẩn (Gauss)).

Bảng 9 dựa trên các hệ số khai triển này.

Hệ số khai triển thực tế được sử dụng để ước lượng độ không đảm bảo đo phải được công bố.

Bảng 9 - Đ không đảm bảo đo tuyệt đối: các giá tr cực đại

Tham s

Độ không đm bảo đo

Tần số vô tuyến

±1 x 10-7

ng suất RF dẫn (lên đến 160 W)

±0,75 dB

ng suất RF bức x

±6 dB

ng suất kênh lân cận

±5 dB

Độ nhạy trung bình (bức xạ)

±3 dB

Đo hai tín hiu, lên đến 4 GHz (dùng bộ ghép đo)

±4 dB

Đo hai tín hiu sdụng tng bức xạ (xem ghi chú)

±6 dB

Đo ba tín hiu (dùng bộ ghép đo)

±3 dB

Phát xạ giả dẫn ca máy phát, lên đến 12,75 GHz

±4 dB

Phát xạ giả dẫn ca máy thu, lên đến 12,75 GHz

±3 dB

Phát xạ bức xcủa máy phát, lên đến 4 GHz

±6 dB

Phát xạ bức xcủa máy thu, lên đến 4 GHz

±6 dB

Tần số quá đcủa máy phát (lệch tần số)

Thi gian quá độ ca máy phát

±250 Hz

±20%

CHÚ THÍCH: Các giá trị có hiu lực tới 1 GHz đối với các tham số RF, trừ khi có công b khác.

 

4. QUY ĐNH VQUN LÝ

Các thiết bị tuyến thuộc phạm vi điều chnh quy định tại điều 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

5. TRÁCH NHIM CỦA TỔ CHỨC, NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy công bố hợp quy các thiết bị tuyến lưu động mặt đất ăng ten rời dùng cho truyền s liệu (và thoại) chịu sự kiểm tra của quan quản nhà nước theo các quy định hiện hành.

6. TỔ CHỨC THỰC HIN

6.1 Cục Viễn thông các Sở Thông tin Truyền thông trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai quản các thiết bị tuyến lưu động mặt đất ăng ten rời dùng cho truyền số liu (và thoại) theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế tiêu chuẩn ngành mã số TCN 68-229:2005 “Thiết bị tuyến lưu động mặt đất ăng ten rời dùng cho truyền số liu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật”.

6.3 Trong trường hợp các quy đnh nêu tại Quy chuẩn này sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy đnh tại văn bản mới./.

 

Phụ lục A

(Quy định)

Đo trường bức xạ

A.1. c v trí đo và sơ đ chung cho c phép đo có s dụng trường bc x

Phần này giới thiệu 3 vị trí đo thông dụng nhất được sử dụng cho các phép đo bức xạ: phòng đo không phản xạ, phòng đo không phản x mt đt vị trí đo vùng mở (OATS). C hai phép đo tuyệt đối tương đối thể được thực hiện những vị trí này. Khi thực hiện các phép đo tuyệt đối, phòng đo phải được kiểm tra

A.1.1. Phòng đo không phản x

Phòng không phản x phòng được bao quanh lớp tường, sàn nhà, trần nhà bên trong được phủ vật liệu hấp thụ sóng tuyến thường dạng bọt hình chóp. Phòng đo thường có cột đỡ ăng ten ở một đầu và bàn xoay ở đầu kia. Một kiểu phòng đo không phản xạ được chỉ trong Hình A.1.

Hình A.1- Phòng đo không phn xạ

Phòng đo được bao quanh phủ vật liu hấp thụ tuyến tạo ra một môi trường được kiểm soát phục vụ mục đích đo. Kiu phòng đo này phỏng các điều kin không gian tự do.

Việc bao bọc tạo ra một không gian đo, làm giảm mức nhiễu tín hiệu cũng như các ảnh hưởng khác t bên ngoài, trong khi vật liệu hấp th tuyến làm giảm sự phản xạ không mong muốn từ tường và trần nhà có thể ảnh hưởng đến các phép đo. Thực tế, có thể dễ dàng che chắn để có các mc triệt nhiễu môi trường cao (80 dB đến 140 dB), thường thì làm cho mc nhiễu môi trường là không đáng kể.

Bàn xoay có kh năng xoay 3600 trong mt phng nằm ngang và được s dụng đ đt mu th (EUT) đ cao phù hp so vi mt đất. Phòng đo phi đ rộng đ cho phép khong cách đo ít nhất là 3 m hoc 2(d1 + d2)2/λ (m), chn s ln hơn. Khoảng cách đưc s dng trong c phép đo thc tế phi đưc ghi trong kết qu đo.

Phòng đo không phản x thường một s lợi thế hơn so với các phòng đo khác.

Đó giảm nhiễu môi trường, giảm các phản x từ sàn, trần tường bao quanh đồng thời không phụ thuộc vào điều kin thời tiết. Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm khoảng cách đo bị giới hạn việc sử dụng tần số thấp cũng bị giới hạn do kích thước của vật liệu hấp thụ hình chóp.

Tất cả các phép đo phát xạ, độ nhạy sự miễn nhim thể thực hiện trong phòng đo không phản xạ mà không bị các hạn chế ở trên.

A.1.2. Phòng đo không phản xạ có mặt sàn dẫn điện

Phòng đo không phn xạ có mặt sàn dẫn điện là phòng được bao quanh và lp tường, trần nhà bên trong được phủ vật liệu hấp thụ sóng tuyến dạng bọt hình chóp. Sàn bằng kim loại không phủ vật liệu hấp thụ. Phòng đo thường có cột đỡ ăng ten một đầu và n xoay đầu kia. Một kiểu phòng đo không phản xạ mặt sàn dẫn điện được chỉ trong Hình A.2.

Trong phòng đo này, mặt sàn tạo ra đường phản x mong muốn, do đó tín hiệu nhận được bởi ăng ten thu tổng các tín hiệu từ các đường truyền trc tiếp và phản xạ. Điều này tạo ra một mức tín hiệu thu duy nhất mỗi độ cao của ăng ten phát (hoặc EUT) và ăng ten thu so với mặt sàn.

Cột đỡ ăng ten thể thay đổi được độ cao (từ 1 m đến 4 m) để ăng ten thể đặt được vị trí thu được tín hiệu tng hợp cc đại giữa các ăng ten hoặc giữa EUT và ăng ten đo.

Bàn xoay khả năng xoay 3600 trong mặt phẳng nằm ngang được sử dụng để đặt mẫu thử (EUT) độ cao xác định so với mặt đt, thường 1,5 m. Phòng đo phải đủ rộng để cho phép khoảng cách đo ít nhất 3 m hoặc 2(d1 +d2)2 (m), chọn số lớn hơn. Khoảng cách được sử dụng trong các phép đo thc tế phải được ghi trong kết quả đo.

Hình A.2 - Phòng đo không phn xạ có mặt sàn dẫn điện

Trong các phép đo phát xạ, vic thứ nhất tìm cưng độ trường lớn nhất từ EUT bằng cách nâng hoặc hạ ăng ten đo trên cột (để thu được tín hiệu giao thoa cực đi của các tín hiệu trực tiếp phản x từ EUT) sau đó xoay bàn xoay đ tìm giá trị cực đại trong mặt phẳng phương vị. Tại độ cao này của ăng ten đo, ghi lại biên độ của tín hiệu thu. Việc thứ hai thay EUT bằng ăng ten thay thế (được đặt điểm giữa của EUT) được nối với bộ tạo tín hiệu. Tiếp tục tìm giá tr đỉnh của tín hiệu điu chỉnh đu ra của bộ tạo tín hiệu cho đến khi đo li được mức n trong bước một trên máy thu.

Với các phép đo độ nhạy máy thu trên mặt sàn, cũng tìm giá trị cường độ trường lớn nhất bằng cách nâng hạ ăng ten đo trên trục để thu được tín hiệu giao thoa cực đại của các tín hiệu trực tiếp phản xạ. Ăng ten đo được giữ độ cao như trong bước 2 đồng thời ăng ten đo được thay thế bằng EUT. Giảm biên độ ca tín hiệu phát để xác định mức cường độ trường tại đó thu được đáp ứng xác định từ EUT.

A.1.3. Vị trí đo vùng mở

Vị trí đo vùng m gồm một bàn xoay ở một đầu một cột đỡ ăng ten thể thay đổi độ cao đầu kia. Mặt sàn, trong trường hợp tưởng, dẫn điện tốt có th mở rộng không hạn chế. Thực tế, việc dẫn điện tốt th thực hiện được còn kích cớ của mặt sàn bị giới hn. Một vị trí đo vùng m được chỉ trong Hình A.3.

Hình A.3 - V trí đo vùng mở

Mặt sàn tạo ra đường phản x mong muốn, do đó tín hiệu thu được bởi ăng ten thu là tổng các tín hiệu từ các đường truyền trực tiếp phản xạ. Điều này tạo ra mt mức tín hiệu thu duy nhất mỗi độ cao của ăng ten phát (hoặc EUT) ăng ten thu so với mặt sàn.

Phẩm chất của vị trí đo liên quan đến vị trí ăng ten, bàn xoay, khoảng cách đo các sắp xếp khác giống như phòng đo không phản x mặt sàn dn điện. Các phép đo bức x trong OATS giống như thực hiện trong phòng đo không phản x mặt sàn dẫn điện.

đồ đo điển hình đi với các vị trí đo mặt sàn dẫn điện được chỉ trong Hình A.4.

Hình A.4 - Sơ đồ đo trên v trí đo mặt sàn dẫn điện

(thiết lập OATS cho các phép đo phát xạ giả)

A.1.4. Ăng ten đo

Ăng ten đo thường được sử dụng trong các phương pháp đo bức xạ. Trong các phép đo phát x (sai số tần số, công suất bức x hiệu dụng, phát x gi công sut kênh lân cận), ăng ten đo được sử dụng để trường bức x từ EUT trong giai đoạn 1 của phép đo t ăng ten thay thế trong các giai đoạn khác. Khi sử dụng vị trí đo để đo các đặc tính máy thu (độ nhạy và các tham số miễn nhiễm khác), ăng ten được sử dụng như thiết bị phát.

Ăng ten thay thế đưc lắp trên một cột cho phép ăng ten được sử dụng cho cả phân cực đứng và phân cực ngang. Ngoài ra, ở vị trí mặt sàn dẫn điện (các phòng đo không phn x mt sàn dẫn điện các vị trí đo vùng mở) th thay đổi độ cao (tính ttâm ăng ten đo xuống mặt đất) trong một khoảng xác định (thường từ 1 m đến 4 m).

Trong băng tần 30 MHz đến 1000 MHz, các ăng ten lưỡng cực thường được sử dụng. Đối với các tần số cao hơn 80 MHz, các lưỡng cực phải độ dài sao cho cộng hưởng tần số đo. Thấp hơn 80 MHz, nên dùng lưỡng cực độ dài ngn hơn.

A.1.5. Ăng ten thay thế

Ăng ten thay thế được sử dụng để thay thế EUT đi với các phép đo các tham số máy phát (sai số tần số, công suất bức x hiệu dụng, phát x gi công suất kênh lân cận). Đối với các phép đo băng tần 30 MHz đến 1000 MHz, ăng ten thay thế phải ăng ten lưỡng cực. Với các tần số lớn hơn 80 MHz, các lưỡng cực phải độ dài sao cho cộng hưởng tần số đo. Thấp hơn 80 MHz, nên dùng lưỡng cực độ dài ngắn hơn.

 

Phụ lục B

 (Quy định)

Các điều kiện chung

B.1.Cấp các tín hiệu đo tới đầu vào máy thu

Nguồn tín hiệu đo cp tới đầu vào máy thu được nối sao cho trở kháng nguồn đi với đầu vào máy thu là 50Ω.

Yêu cầu này phải thoả mãn kể cả khi một tín hiệu hoặc nhiều tín hiệu sử dụng mạng kết hợp được cấp tới máy thu đồng thời.

Các mức tín hiệu đo ở các đầu vào máy thu (ổ cắm RF) phải được tính theo emf.

Ảnh hưởng của bất kỳ sản phẩm xuyên điều chế tạp âm sinh ra trong các nguồn tín hiệu đo phải không đáng kể.

B.2. Các tín hiệu đo kiểm bình thường (các tín hiệu mong muốn và không mong muốn)

Khi thiết b được thiết kế để phát các dòng bit liên tục (số liệu, fax, truyền ảnh, thoại số), tín hiệu đo kiểm bình thường như sau:

- Tín hiệu D-M0, gồm một chuỗi vô hạn các bit 0;

- Tín hiệu D-M1, gồm một chuỗi vô hạn các bit 1;

- Tín hiệu D-M2, gồm một chuỗi bit gi ngẫu nhiên với ít nhất 511 bit theo Khuyến nghị O.153 của ITU-T.

- Tín hiệu D-M2', kiểu giống với D-M2, nhưng chuỗi bit gi ngu nhiên đc lập so với D-M2 (có thể giống hệt D-M2 nhưng bắt đầu ở một thời điểm khác).

- Tín hiệu A-M3, gồm một tín hiệu RF, đưc điều chế bằng tín hiệu tần số âm thanh với độ lch là 12% khoảng cách kênh. Tín hiệu này được sử dụng như tín hiệu không mong muốn.

Việc cấp một chuỗi hạn các bit 0 hoặc 1 thường không dải thông đặc trưng. Tín hiệu D-M2 được s dụng để đạt gần đúng với dải thông đặc trưng.

Nếu việc truyền dòng bit liên tc không th thực hin được, tín hiệu đo kiểm bình thường phải các bit được hoá sửa lỗi hoặc các bản tin. Tín hiệu này thể được lựa chọn bởi nhà sản xuất hoặc được thoả thuận giữa nhà sản xuất phòng thử nghiệm, phải có dải thông chiếm dụng tần số tuyến lớn nhất. Chi tiết về tín hiệu thử này phải được ghi trong báo cáo đo.

Trong trường hợp y, bộ mã hoá đi kèm với máy phát phải có khả năng cp tín hiệu đo kiểm bình thường. Điều chế kết quả được gọi điều chế đo kiểm bình thường. Nếu thể, phải điều chế liên tục trong thời gian đo.

Tín hiệu đo D-M4 gồm các bit được hoá sửa lỗi, các bản tin được phát liên tiếp nhau. Truyền như vậy cần thiết đối với các phép đo như công suất kênh lân cn và phát xạ giả.

Tín hiệu A-M3 được s dụng tín hiệu không mong muốn đối với các phép đo như triệt nhiễu đồng kênh độ chọn lọc kênh lân cận.

Chi tiết về D-M3 D-M4 phải được ghi trong các báo cáo đo.

B.3. Ăng ten giả

Các phép đo phi được thực hin bng ch sdng ăng ten gicó trkháng 5 không phn x, bức x và được nối vi cm ăng ten ca thiết b cn kim tra.

B.4. Các điểm đo đối với phép đo dòng bit

Thực tế không th luôn luôn đo dòng bit giao diện tuyến. Nhà sản xuất phải xác định các điểm đo thiết bị để thực hiện các phép đo các dòng bit theo các mc 2.2 và 2.3.

Cần chú ý rằng điểm đo thử ng được đặt gần giao diện tuyến thì sai s đo càng nhỏ do phép đo ít phụ thuộc vào phần ứng dụng.

Phải thực hiện phép đo ở các điểm đo tương ứng nhau.

Các điểm đo được sử dụng phải được ghi trong các báo cáo đo.

B.5. Các chế độ hoạt động của máy phát

Với mục đích đo của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, tốt nhất là sử dụng máy phát không điều chế.

Phương pháp đạt được sóng mang không điều chế hoặc các kiểu hình điều chế đặc biệt, nếu phù hợp, th được lựa chọn bởi nhà sản xuất hoặc được s đồng ý giữa nhà sản xuất phòng th nghim. Điều này phi trình bày trong báo cáo đo.

B.6. Mc tín hiu mong muốn đi vi các phép đo suy gim (s liu hoặc bản tin)

Các phép đo suy gim những phép đo được thực hiện trên máy thu để kiểm tra sự suy giảm chất lượng của máy thu do tín hiệu không mong muốn.

Mức của tín hiệu mong muốn đối với các phép đo suy giảm (ở các điều kiện đo kiểm bình thường theo 3.1.1.1) phải có sức điện động +6 dBV. Đó giá tr cao hơn độ nhạy khả dụng cực đại (số liệu hoặc bản tin, dẫn) 3 dB.

B.7. Chỉ tiêu của máy phân tích phổ

th sử dụng băng thông phân giải 1 kHz để đo biên độ tín hiệu hoặc tp âm ở mức cao hơn mức tp âm của máy phân tích phổ 3 dB hoặc nhiều hơn, như hiển thị trên màn hình, với độ chính xác ±2 dB khi tín hiệu mong muốn.Đ chính xác của các phép đo biên độ tương đối phải nằm trong khoảng ±1 dB.

Đối với điu chế phân b thống , y phân tích ph và b tích phân phải xác định đưc mt đ ph công sut thc đã được lấy tích phân trong dải thông u cầu.

Thuộc tính TCVN QCVN42:2011/BTTTT

Loại văn bảnQuy chuẩn
Số hiệuQCVN42:2011/BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2011
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐiện - điện tử
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước

Download TCVN QCVN42:2011/BTTTT

Lược đồ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
       Loại văn bảnQuy chuẩn
       Số hiệuQCVN42:2011/BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người ký***
       Ngày ban hành04/10/2011
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐiện - điện tử
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

             Lịch sử hiệu lực Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

             • 04/10/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực