Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC

Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính

Nội dung toàn văn Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC 2021 phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QCPH-VPCP-TANDTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

QUY CHẾ

PHỐI HP GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, TÒA ÁN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền điện tử năm 2019;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính giữa hai cơ quan.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao (sau đây gọi tắt là hai cơ quan) trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính.

2. Quy chế này áp dụng đối với Văn phòng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân các cấp và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích phối hợp

1. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Điều 3. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việc, công tác phối hợp được áp dụng theo các hình thức sau:

1. Cử người phối hợp trực tiếp

2. Tổ chức họp

3. Lấy ý kiến bằng văn bản

4. Cung cấp, chia sẻ thông tin, tài liệu

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm

6. Thành lập tổ công tác phối hợp, đoàn khảo sát thực tế.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

8. Các hình thức phối hợp phù hợp khác.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành

1. Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý đầy đủ để triển khai Tòa án điện tử.

2. Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử.

3. Tư vấn, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử của hệ thống Tòa án; kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

4. Triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp thông tin, tiện ích; dịch vụ công trực tuyến của Tòa án; kết nối, chia sẻ thông tin để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Tòa án thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia để tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi dữ liệu trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

6. Tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Tòa án và kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Phối hợp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

1. Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

2. Tư vấn, hỗ trợ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào các thủ tục có liên quan đến người dân, doanh nghiệp giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với hệ thống Tòa án.

3. Tư vấn, hỗ trợ trong việc cung cấp, cải thiện chất lượng các thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

4. Phối hợp theo dõi, cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, tạo điều kiện cho hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Hàng năm ban hành Kế hoạch hợp tác và tiến hành đánh giá hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính.

3. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao làm đầu mối giúp việc cho lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế này.

Điều 7. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp được sắp xếp trong dự toán ngân sách được cấp hàng năm của mỗi cơ quan đế xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị đầu mối phối hợp có trách nhiệm lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đề xuất lãnh đạo cơ quan phối hợp cấp cho hoạt động phối hợp theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện quy chế này nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét, quyết định./.

 

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Lê Hồng Quang

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Mai Tiến Dũng

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, VPCP, TANDTC.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QCPH-VPCP-TANDTC

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu01/QCPH-VPCP-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2021
Ngày hiệu lực13/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QCPH-VPCP-TANDTC

Lược đồ Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC 2021 phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC 2021 phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu01/QCPH-VPCP-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng, Lê Hồng Quang
        Ngày ban hành13/01/2021
        Ngày hiệu lực13/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC 2021 phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC 2021 phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử

           • 13/01/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực