Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN

Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN năm 2018 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN 2018 phối hợp công tác Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN -
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QC-UBND-TĐTN

Yên Bái, ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022;

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái thống nhất điều chỉnh và ban hành Quy chế phối hợp công tác với nội dung sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái (sau đây viết tắt là Tỉnh đoàn) trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Điều 2. Mục tiêu phối hợp

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Chủ động, tích cực phát huy hiệu quả vai trò, thế mạnh của mỗi bên.

2. Hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

4. Phối hợp giải quyết vụ việc kịp thời, chính xác, khách quan, đúng theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi” với các nội dung cụ thể: chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố bố trí nguồn lực và kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của Tỉnh đoàn; định hướng giá trị cho thanh thiếu nhi trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với Tỉnh đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Tỉnh đoàn tích cực tuyên truyền trên website http://tinhdoanyenbai.gov.vn, Bản tin “Tuổi trẻ Yên Bái” và các kênh tuyên truyền của Đoàn tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, đặc biệt là đối tượng doanh nhân trẻ và trí thức trẻ.

Điều 5. Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn:

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Bái. Tạo điều kiện để Tỉnh đoàn thực hiện các dự án, chương trình để phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Giao Tỉnh đoàn đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Trên cơ sở Quy chế phối hợp này và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn (hằng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 6. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện để Tỉnh đoàn:

1. Tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ Tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

2. Tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Tham gia vào việc cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động truyền thông về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Yên Bái. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để Tỉnh đoàn củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

3. Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ và phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022”; Đề án “Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp; hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên vào thực tiễn; nghiên cứu, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.

Điều 7. Phối hợp xây dựng chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Khi ban hành các văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách theo thẩm quyền, xây dựng và triển khai các chủ trương, kế hoạch hoặc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thanh thiếu nhi, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành lấy ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

2. Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại.

3. Khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh đoàn.

4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

Điều 8. Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định; duy trì tốt mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái.

2. Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ Tỉnh đoàn xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng.

Điều 9. Phối hợp thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung trong kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, chú trọng các nội dung:

1. Ưu tiên và tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên cấp xã hằng năm được tham gia thực hiện tối thiểu 01 dự án, đề án hoặc công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Phát triển các thiết chế văn hóa phục vụ thanh niên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các tụ điểm vui chơi, giải trí lành mạnh đáp ứng yêu cầu của thanh niên.

3. Ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật.

4. Có chính sách hỗ trợ các trường học đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, thanh niên.

5. Có cơ chế ưu tiên các lực lượng thanh niên trí thức trẻ tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sáng kiến kỹ thuật để ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 10. Chế độ hội họp, trao đổi thông tin và công tác thi đua, khen thưởng

1. Tỉnh đoàn được mời tham dự các phiên họp hoặc các Hội nghị do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức có nội dung liên quan trực tiếp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi và các Hội nghị khác khi thấy cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh được mời tham dự các kỳ họp của Tỉnh đoàn khi bàn về chương trình nội dung có liên quan đến công tác thanh thiếu nhi theo thẩm quyền được giao.

3. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức họp để trao đổi, rút kinh nghiệm, kiểm điểm đánh giá kết quả phối hợp hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Khi có công việc cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn họp đột xuất để kịp thời phối hợp giải quyết.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên và đối với công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh cho Tỉnh đoàn biết và phối hợp thực hiện.

5. Tỉnh đoàn mời đại diện các sở, ngành có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia.

6. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào Đoàn - Hội - Đội trên cơ sở đề xuất của Tỉnh đoàn.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Tỉnh đoàn do ngân sách bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của Tỉnh đoàn gửi Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để Tỉnh đoàn thực hiện các Đề án. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài Chính hướng dẫn Tỉnh đoàn xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước; dự toán thực hiện các Đề án và kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Quy chế này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xem xét, ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp.

2. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, xét thấy có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thì các bên cùng bàn bạc thống nhất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế phối hợp số 802/QC-UBND-TĐTN, ngày 11/5/2012 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
Đoàn Thị Thanh Tâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHDương Văn Tiến

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; (B/c);
- Văn phòng Chính phủ; (B/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; (B/c);
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (C/đ);
- Các sở, ban, ngành; (T/h);
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; (T/h);
- UBND các huyện, thị, thành phố; (T/h);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; (T/h);
- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; (T/h);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Đăng tải);
- Lưu: VP UBND tỉnh; VP Tỉnh đoàn.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QC-UBND-TĐTN

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu02/QC-UBND-TĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2018
Ngày hiệu lực03/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QC-UBND-TĐTN

Lược đồ Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN 2018 phối hợp công tác Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN 2018 phối hợp công tác Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Bái
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu02/QC-UBND-TĐTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái, ***
        Người kýDương Văn Tiến, Đoàn Thị Thanh Tâm
        Ngày ban hành03/07/2018
        Ngày hiệu lực03/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN 2018 phối hợp công tác Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quy chế 02/QC-UBND-TĐTN 2018 phối hợp công tác Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Bái

           • 03/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực