Quy chế 03/QC-UBND-HCCB

Nội dung toàn văn Quy chế 03/QC-UBND-HCCB 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban tỉnh và Hội Cựu chiến binh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN -
HỘI CỰU CHIẾN BINH
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QC-UBND-HCCB

Bình Định, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Cán cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa

a) Chính quyền các cấp tạo điều kiện để Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cấp Hội và động viên các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các ngành chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức vận động tập hợp, bồi dưỡng, động viên Cựu quân nhân giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào ở địa phương cơ sở.

2. Tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp được tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được giao đất, giao rừng, mặt nước, được vay vốn ưu đãi... để đầu tư sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Cựu chiến binh. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, các cơ sở dạy nghề có liên quan trong tỉnh, giúp Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức dạy nghề cho Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; ưu tiên tiếp nhận, từng bước giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm phối hợp và đề xuất với các ngành chức năng tổ chức dạy nghề giải quyết việc làm, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh về kiến thức khoa học, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; động viên Cựu chiến binh nâng cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế, thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ Cựu chiến binh nghèo.

3. Tham gia thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện để Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương phát động.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, động viên, tổ chức cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường; Đề án Cựu chiến binh bảo vệ chăm sóc các di tích lịch sử cách mạng và nghĩa trang liệt sĩ...

4. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho Cựu chiến binh

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động, chương trình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho Cựu chiến binh.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát, tổng hợp các nhu cầu, kiến nghị về những nội dung mà hội viên Cựu chiến binh quan tâm, cần cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho Cựu chiến binh; xây dựng Đề án ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao công tác thông tin tuyên truyền cho hội viên Cựu chiến binh.

5. Tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị của Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh

a) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc xây dựng thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quản lý nhà nước và những nội dung có liên quan đến hoạt động của Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia và thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh; kịp thời phản ánh với chính quyền về các kiến nghị của Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh để các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tham gia giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh (trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau về kết quả giải quyết, Hội Cựu chiến binh tỉnh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết) theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

a) Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu hợp tác với Hội Cựu chiến binh 04 tỉnh Nam Lào.

b) Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ động đề xuất và xây dựng kế hoạch hàng năm tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân với 04 tỉnh Nam Lào, nhằm giữ gìn mối quan hệ đoàn kết truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam - Lào; thực hiện việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2023 - 2030, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh để nắm tình hình, nghe các ý kiến tham gia của Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh được mời tham dự các phiên họp thường kỳ, các hội nghị chuyên đề của Ủy ban nhân dân tỉnh bàn về các vấn đề liên quan đến chính sách đối với Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả hoạt động, kiến nghị về thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và những vấn đề có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp được lồng ghép trong kinh phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

2. Đối với công tác phối hợp có kinh phí từ các nguồn khác thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3. Đối với các nhiệm vụ, hoạt động phối hợp đột xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì thực hiện, Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội Cựu chiến binh tỉnh căn cứ Quy chế này phối hợp triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra.

2. Giao Sở Nội vụ và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ký kết quy chế phối hợp với Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp xem xét, giải quyết. Quy chế này được điều chỉnh, bổ sung khi có sự thống nhất giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Nồng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

Nơi nhận:
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VPUB, VPHCCB.

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quy chế số 03/QC-UBND-HCCB, ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh)

STT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

01

Đề án ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao công tác thông tin tuyên truyền cho hội viên Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sở Thông tin truyền thông, Sở Tư pháp và các ban, ngành liên quan

Từ tháng 9/2023

02

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành liên quan

2023 - 2025

03

Thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban, ngành liên quan

2023 - 2027

04

Đề án Cựu chiến binh bảo vệ chăm sóc các di tích lịch sử cách mạng và nghĩa trang liệt sĩ

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành liên quan

2023-2027

05

Kế hoạch đối ngoại với 4 tỉnh Nam Lào, nhằm giữ gìn mối quan hệ đoàn kết truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam - Lào; thực hiện việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2023 - 2030

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sở Ngoại vụ và các, ban ngành liên quan

Từ năm 2023

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/QC-UBND-HCCB

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu03/QC-UBND-HCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(05/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/QC-UBND-HCCB

Lược đồ Quy chế 03/QC-UBND-HCCB 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban tỉnh và Hội Cựu chiến binh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 03/QC-UBND-HCCB 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban tỉnh và Hội Cựu chiến binh Bình Định
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu03/QC-UBND-HCCB
        Cơ quan ban hành***, Tỉnh Bình Định
        Người ký***, Nguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành25/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (05/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chế 03/QC-UBND-HCCB 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban tỉnh và Hội Cựu chiến binh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quy chế 03/QC-UBND-HCCB 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban tỉnh và Hội Cựu chiến binh Bình Định

              • 25/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực