Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN

Nội dung toàn văn Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN -
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QC-UBND-TĐTN

Bình Định, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21/12/2022 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027;

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (gọi tắt Ban Chấp hành Tỉnh đoàn) thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027, cụ thể như sau:

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động, chương trình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý; tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có trách nhiệm khảo sát, tổng hợp các nhu cầu, kiến nghị về những nội dung mà thanh thiếu niên quan tâm, cần cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động, chương trình, diễn đàn để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, cung cấp thông tin cho thanh thiếu niên; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến thông tin trên ứng dụng pháp luật trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên; triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành tổ chức các chương trình phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong công tác phục vụ Nhân dân; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên phát huy tính tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện thành công Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 - 2027” và Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2030”.

3. Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; tổ chức hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; ưu tiên nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bình Định khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030”.

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu hợp tác thanh niên; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ thanh niên, du học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại Bình Định.

4. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao, xây dựng các điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành.

5. Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi

Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham gia ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Quan tâm tổ chức các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường, tài năng của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên sử dụng các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số; triển khai cuộc vận động “Mỗi học sinh, sinh viên rèn luyện ít nhất một môn thể thao”; duy trì các trò chơi dân gian truyền thống và nghệ thuật truyền thống. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng và hoàn thiện các thiết chế dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trong tỉnh phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2023 - 2030”; triển khai thực hiện Đề án Xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

7. Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên và các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi.

Các sở, ban, ngành phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Đề án liên quan đến thanh thiếu nhi hoặc đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh thiếu nhi phù hợp với tình hình mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành liên quan khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách cho thanh thiếu nhi; cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn và các đoàn kiểm tra việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh thiếu nhi theo quy định.

Điều 3. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Định kỳ hằng năm, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để nghe báo cáo tình hình thanh thiếu nhi, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, kịp thời giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh thiếu nhi; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

2. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn được dự các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh.

3. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn mời đại diện Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn để nắm bắt tình hình và nghe các ý kiến tham gia quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, các vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

4. Các sở, ban, ngành và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh thiếu nhi để xây dựng chế độ, chính sách về thanh thiếu nhi cho phù hợp.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp được lồng ghép trong kinh phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

2. Đối với công tác phối hợp có kinh phí từ các nguồn khác thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3. Đối với các nhiệm vụ, hoạt động phối hợp đột xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn căn cứ Quy chế này phối hợp xây dựng kế hoạch hằng năm hoặc giai đoạn để triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm ký kết quy chế phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp.

4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp xem xét, giải quyết. Quy chế này được điều chỉnh, bổ sung khi có sự thống nhất giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nguyễn Thành Trung

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Vụ CTTN, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu: VPUB, VPTĐ.

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quy chế số 06/QC-UBND-TĐTN, ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn)

STT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên Bình Định”.

Sở Tư pháp

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh đoàn

Từ tháng 09/2023

2

Triển khai Kế hoạch “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Sở Tư pháp

Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh đoàn

Từ tháng 9/2023

3

Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030.

Tỉnh đoàn

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao

2023 - 2027

4

Đề án “Tăng cường lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2023 - 2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Du lịch; Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Định

2023 - 2027

5

Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn

2023 - 2027

6

Phối hợp công tác truyền thông các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Định

Tỉnh đoàn

2023 - 2027

7

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2030”.

Tỉnh đoàn

Các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

2023 - 2027

8

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030”

Sở Nội vụ

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Đề án

9

Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh đoàn

Ban Dân tộc tỉnh

2023 - 2027

10

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2023 - 2027.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

2023 - 2027

11

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2025

12

Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2025

13

Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bình Định khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030”.

Tỉnh đoàn

Các sở: Khoa học - Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

2023 - 2027

14

Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2030”.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan

2023 - 2027

15

Tổ chức, thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh; làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của tỉnh (trong đó có đối tượng thanh niên).

Sở Ngoại vụ

Các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tỉnh đoàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Từ năm 2023

16

Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2030”.

Tỉnh đoàn

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ

2023 - 2027

17

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2025

18

Triển khai cuộc vận động “Mỗi học sinh, sinh viên rèn luyện ít nhất một môn thể thao”.

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

2023 - 2027

19

Tổ chức các chương trình Đoàn thanh niên tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em.

Tỉnh đoàn

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao; Công an tỉnh

2023 - 2027

20

Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”.

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2023 - 2027

21

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các thiết chế dành cho thanh thiếu nhi.

Tỉnh đoàn

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan

Hằng năm

22

Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn

2024 - 2027

23

Kế hoạch triển khai Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng từ nay đến năm 2030”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh đoàn.

2023 - 2027

24

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn

2023 - 2027

25

Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2023 - 2030”.

Tỉnh đoàn

Các sở: Nội vụ, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2027

26

Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2022-2025

Tỉnh đoàn

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố

2023 - 2025

27

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2025

28

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành liên quan

2023 - 2025

29

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025.

Ban Dân tộc tỉnh

Tỉnh đoàn; các sở, ngành liên quan

2023 - 2025

30

Triển khai Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tỉnh đoàn

Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành có liên quan

2023 - 2027

31

Triển khai Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Công an tỉnh

Sở Nội vụ; Tỉnh đoàn

2023 - 2027

32

Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

Tỉnh đoàn

Công an tỉnh

2023 - 2027

33

Triển khai các hoạt động “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn

Sở Giao thông Vận tải; Ban An toàn Giao thông tỉnh

2023 - 2027

34

Tham mưu ban hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên.

Sở Y tế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn

2023 - 2027

35

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan

2023 - 2027

36

Tổ chức phản biện các dự thảo chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh thiếu nhi.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan

2023 - 2027

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QC-UBND-TĐTN

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu06/QC-UBND-TĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(05/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QC-UBND-TĐTN

Lược đồ Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bình Định
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu06/QC-UBND-TĐTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định, ***
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Thành Trung
        Ngày ban hành25/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (05/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bình Định

              • 25/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực