Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ

Nội dung toàn văn Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh với Đoàn Thanh niên Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN - BCH ĐOÀN TNCSHCM
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QCPH-UBND-BCHTĐ

Ninh Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác.

Để tiếp tục tăng cường phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (UBND tỉnh) và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình (BCH Tỉnh đoàn) thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027, cụ thể như sau:

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều 2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên

1. UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý; trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh cho thanh niên. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND .

2. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và định hướng giá trị cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

BCH Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều 3. Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên

1. UBND tỉnh phối hợp với BCH Tỉnh đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

BCH Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. UBND tỉnh hỗ trợ, phối hợp với BCH Tỉnh đoàn bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

3. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ.

4. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhân dân; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

5. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để BCH Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Điều 4. Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

1. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động.

2. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn; kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

3. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên; tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

4. BCH Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2022 - 2030.

Điều 5. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên.

2. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao, Nhà Thiếu nhi của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, BCH Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành.

4. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

Điều 6. Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

1. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên tham gia ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Quan tâm đầu tư tổ chức các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thanh niên sử dụng các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Điều 7. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn và các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

2. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội.

3. UBND tỉnh tạo điều kiện để BCH Tỉnh đoàn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; tham gia thực hiện công tác dân vận chính quyền; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh ở cơ sở; vận động đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Điều 8. Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tăng cường phối hợp với BCH Tỉnh đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND và các chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích trong tham gia, đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, tham gia xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chính quyền đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

2. BCH Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quá trình tham gia nghiên cứu, đề xuất, góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.

Định kỳ hằng năm, Sở Nội vụ phối hợp với BCH Tỉnh đoàn tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên.

3. Cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra các cấp có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. BCH Tỉnh đoàn cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên, tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp, xem xét, trả lời các kiến nghị của BCH Tỉnh đoàn theo quy định của pháp luật.

5. Thường trực Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

Điều 9. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. UBND tỉnh thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng liên quan đến thanh thiếu nhi để BCH Tỉnh đoàn biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Thường trực Tỉnh đoàn được mời dự các phiên họp của UBND tỉnh khi thảo luận những vấn đề có liên quan; các hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

3. Thường trực Tỉnh đoàn được mời đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan dự các kỳ họp của BCH Tỉnh đoàn để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, BCH Tỉnh đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. UBND tỉnh, BCH Tỉnh đoàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này và các nội dung trong chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện Quy chế phối hợp.

3. BCH Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với UBND cùng cấp.

4. Định kỳ hằng năm, Sở Nội vụ và Thường trực Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và BCH Tỉnh đoàn; đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh./.

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Trịnh Như Lâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- VP, Ban TC Trung ương Đoàn;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Thường trực; các Ban Tỉnh đoàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Huyện, Thành đoàn;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, TĐTN.

DANH MỤC

NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quy chế số 128/QCPH-UBND-BCHTĐ ngày 25 tháng 9 năm 2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh)

STT

Nội dung phối hợp

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1.

Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới” trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 01/2023

2.

Triển khai Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương, thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3/2023

3.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

4.

Triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

5.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Công an tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

6.

Triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

7.

Nghiên cứu, xây dựng các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên tỉnh Ninh Bình

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

8.

Triển khai Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”

Tỉnh đoàn

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

9.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh, Đề án số 29/ĐA- UBND ngày 23/11/2018 về việc hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Ngân hàng CSXH tỉnh, Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

10.

Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam” giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

11.

Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ năm 2023

12.

Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

13.

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027”

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

14.

Triển khai Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

15.

Triển khai Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

16.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

17.

Triển khai Đề án “Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 01/2023

18.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022- 2030” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

19.

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ năm 2023

20.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

21.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

22.

Triển khai Cuộc vận động “Mỗi học sinh, sinh viên rèn luyện ít nhất một môn thể thao”

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

23.

Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em

Tỉnh đoàn

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao; Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

24.

Triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

25.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

26.

Triển khai Chương trình “Phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên” trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2024 - 2027

27.

Triển khai Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030”

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

28.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ” trên địa bàn tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ năm 2023

29.

Triển khai Đề án “Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo”

Sở Nội vụ

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ năm 2023

30.

Triển khai Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

31.

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

32.

Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

33.

Phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2025

34.

Triển khai Đồ án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

35.

Triển khai Đề án “Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

36.

Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội

Tỉnh đoàn

Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2023 - 2027

37.

Tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tỉnh đoàn

Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

38.

Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 01/2023

39.

Triển khai chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên

Sở Y tế

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 01/2023

40.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

41.

Tổ chức phản biện các dự thảo chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2022 - 2027

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/QCPH-UBND-BCHTĐ

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu128/QCPH-UBND-BCHTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(04/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/QCPH-UBND-BCHTĐ

Lược đồ Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh với Đoàn Thanh niên Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh với Đoàn Thanh niên Ninh Bình
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu128/QCPH-UBND-BCHTĐ
        Cơ quan ban hành***, Tỉnh Ninh Bình
        Người ký***, Trần Song Tùng
        Ngày ban hành25/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (04/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh với Đoàn Thanh niên Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ 2023 phối hợp Ủy ban tỉnh với Đoàn Thanh niên Ninh Bình

              • 25/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực