Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS

Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS năm 2016 phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự

Nội dung toàn văn Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS phối hợp Bảo hiểm xã hội Cục thi hành án dân sự Điện Biên 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI - CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/QCPH-BHXH-CTHADS

Điện Biên, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự;

Để tăng cường phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên thống nhất ban hành Quy chế phi hợp giữa Bảo him xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa Bảo him xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bảo him xã hội tỉnh Điện Biên; Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện).

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên; Chi cục Thi hành án huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện).

Điều 3. Mục đích phối hợp

Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự nói chung và liên quan đến bảo hiểm xã hội nói riêng, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tập thể, cá nhân; bảo đảm lợi ích của nhà nước, trật tự an toàn, an sinh xã hội.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Phù hợp với quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật khác có liên quan.

2. Thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

3. Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động chuyên môn của từng Ngành và cơ quan có liên quan.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hp. Trường hợp cấp bách các bên có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoặc qua email, fax.

2. Tổ chức họp liên ngành.

3. Các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tnh Điện Biên có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Quy chế này theo yêu cầu của mỗi bên; trường hợp từ chối, cơ quan được yêu cầu trả li bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

2. Định kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát, tng hợp kết quả phân loại án và kết quả thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội theo mẫu 01-BC kèm theo. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên xem xét, đánh giá và có biện pháp cụ thể đcông tác thi hành án liên quan đến bảo him xã hội được thuận lợi, hiệu quả, đúng pháp luật.

Điều 7. Phối hp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan để cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, bảo đảm cho công tác thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả cao, hạn chế các vi phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tập thể; bảo đảm lợi ích của Nhà nước.

Điều 8. Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thi hành án dân sự

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trao đi ý kiến của Cc Thi hành án dân stỉnh Đin Biên hoc đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, Bảo him xã hội tỉnh Điện Biên chủ động hoặc tổ chức họp để chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện:

a) Phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự trong việc xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án; áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thi hành án liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Thi hành án dân sự; các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT/BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án để thực hiện phong tỏa, khấu trừ tiền, tài sản thi hành án và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi ý kiến của Bảo hiểm xã hội tnh Điện Biên hoặc đề nghị của Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên chủ động hoặc tổ chức họp để chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện:

a) Xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật; tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, có giá trị thi hành án cao, tránh trường hợp tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

b) Phối hợp với cơ quan Bảo him xã hội tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất đgiải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án liên quan đến bảo hiểm xã hội. Kịp thời kiểm tra, rà soát, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp về những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, những vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan, chủ động tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, nâng cao kết quả thi hành án liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Điều 9. Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành

Trong công tác chỉ đạo, điều hành nếu phát sinh khó khăn, vướng mc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên chủ động trao đổi ý kiến hoặc tổ chức họp liên ngành để bàn bạc, thống nhất, hướng dẫn cơ chế cụ thể để giải quyết. Nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự có liên quan đến bảo hiểm xã hội hoặc về bảo hiểm xã hội có liên quan đến thi hành dân sự thì phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhim trong chỉ đạo xây dựng chương trình, nội dung phối hợp

Trên cơ sở Quy chế này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến bảo him xã hội tại địa phương mình.

Điều 11. Tổ chức thực hiện Quy chế

1. Hàng năm giao cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục Thi hành dân sự tỉnh Điện Biên xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế, trong đó đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Quy chế; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế.

2. Các nội dung liên quan từ Điều 6 đến Điều 9 quy chế này giao cho phòng Khai thác và Thu nợ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và phòng Nghiệp vụ thi hành án thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh là đầu mối phối hợp với các phòng nghiệp vụ thi hành án, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bảo him xã hội huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy chế phối hợp này.

Điều 12. Hiu lc thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Giám đốc Bảo him xã hội tỉnh Điện Biên và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỤC TRƯỞNG

Lường Văn Sương

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIÁM ĐỐC

Trần Minh Tuấn

 

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Các sở: Tư pháp, LĐTB&XH, Y t
ế, Nội vụ;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Cục THADS tỉnh;
- BHXH các huyện, thị, thành phố;
- Chi cục Thi hành án các huyện, thị, thành phố;
- Website: BHXH ĐB, CTHADS ĐB;
- Lưu: VT BHXH tỉnh, VT CTHADS tỉnh;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 219/QCPH-BHXH-CTHADS

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu219/QCPH-BHXH-CTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 219/QCPH-BHXH-CTHADS

Lược đồ Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS phối hợp Bảo hiểm xã hội Cục thi hành án dân sự Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS phối hợp Bảo hiểm xã hội Cục thi hành án dân sự Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu219/QCPH-BHXH-CTHADS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên, ***
        Người kýTrần Minh Tuấn, Lường Văn Sương
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS phối hợp Bảo hiểm xã hội Cục thi hành án dân sự Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quy chế 219/QCPH-BHXH-CTHADS phối hợp Bảo hiểm xã hội Cục thi hành án dân sự Điện Biên 2016

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực