Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ

Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ về hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009 do Hội đồng bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3847/HĐ-BHLĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

QUY CHẾ

HỘI THI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TÌM HIỂU CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2009

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009 được tiến hành với hình thức thi theo 2 cấp: Cấp quận, huyện, sở, ngành tổng công ty, các đơn vị cơ sở và cấp thành phố.

Điều 2. Mỗi quận, huyện, ngành, sở, tổng công ty đơn vị cơ sở tự tổ chức thi trắc nghiệm và thuyết trình ở cơ sở, tuyển chọn 01 đội dự thi gồm 05 thí sinh: 03 chính thức, 02 dự bị (cử 01 đội trưởng) để dự thi cấp thành phố cho môn thi trắc nghiệm và môn thi tiểu phẩm.

Điều 3. Trong thời gian hội thi, ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, thí sinh đều phải đeo phù hiệu hội thi do ban tổ chức quy định.

Chương 2.

THÍ SINH DỰ THI

Điều 4. Các thí sinh của mỗi đội phải có đủ điều kiện sau:

- Thí sinh là cán bộ, nhân viên tại các sở, ngành; là công nhân lao động trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

- Đã tham gia hội thi ở cấp cơ sở (đạt giải cao trong hội thi) và được quận, huyện, sở, ngành, tổng công ty và các đơn vị cơ sở tuyển chọn vào đội tuyển đại diện để dự thi cấp thành phố.

- Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cảnh sát PCCC thành phố không được tham gia dự thi.

Điều 5. Số lượng thí sinh mỗi đội dự thi phải có đủ 03 thí sinh chính thức và 02 dự bị.

- Trường hợp phải thay đổi thí sinh (đã đăng ký với ban tổ chức hội thi) vì lý do bất khả kháng thì đơn vị cử đội thi phải báo cho ban tổ chức bằng văn bản ít nhất 01 ngày trước ngày thi.

- Thể lệ bốc thăm: Các thí sinh được bốc thăm số thứ tự để làm cơ sở cho việc tổ chức thi.

Điều 7. Trang phục của thí sinh dự thi

- Thi môn trắc nghiệm và thi thuyết trình về PC&CC, trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, khuyến khích các đơn vị mặc trang phục phù hợp với ngành nghề của đơn vị.

- Riêng phần thi tiểu phẩm, trang phục phải phù hợp nội dung kịch bản, nhân vật trong tiểu phẩm.

Chương 3.

QUY ĐỊNH VỀ BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, THƯ KÝ, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ CỔ ĐỘNG VIÊN

Điều 8. Ban tổ chức hội thi “Công nhân viên chức lao động tham gia tìm hiểu phòng cháy chữa cháy” ra quyết định thành lập ban giám khảo hội thi và tổ thư ký, quyết định bộ câu hỏi các phần thi, đề cương đáp án, thang bảng điểm để làm cơ sở chấm thi.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban giám khảo.

- Trưởng ban giám khảo chịu trách nhiệm bảo mật đề thi và điều hành quá trình thi.

- Các giám khảo chấm thi độc lập trên phiếu của ban giám khảo đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân về điểm chấm của mình.

- Tập thể giám khảo thảo luận xử lý những trường hợp vướng mắc và kết luận theo đa số.

- Lập biên bản tổng hợp kết quả thi.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ thư ký giúp việc cho ban giám khảo trong quá trình thi.

- Ghi chép tên đội thi và số câu hỏi thi của đội rút thăm.

- Tổng hợp chính xác kết quả chấm thi của các thành viên ban giám khảo.

- Báo cáo với trưởng ban giám khảo kết quả ngay sau khi từng đội kết thúc và không làm lộ kết quả thi.

Điều 11. Sau khi tổng hợp kết quả thi, ban giám khảo phải báo cáo với ban tổ chức hội thi để xem xét, quyết định các đội thi đạt giải.

Điều 12. Người dẫn chương trình sau khi đọc đề thi phải có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của thí sinh trên sân khấu để tránh trường hợp mang tài liệu liên quan đến nội dung thi.

Điều 13. Đối với các đội có cổ động viên tham gia đông, nhiệt tình trong suốt quá trình hội thi, ban tổ chức sẽ tính thêm điểm khuyến khích.

Chương 4.

CÁC QUY ĐỊNH KHI THI

Điều 14. Các đội dự thi phải tập trung đến nơi thi đúng giờ và thực hiện bài thi đúng thời gian quy định của ban tổ chức hội thi. Nếu chậm quá 5 phút sau khi bắt đầu thi hoặc không đủ số lượng 3 thí sinh đã lập danh sách đăng ký cho ban tổ chức tham gia trong phần thi trắc nghiệm thì đội sẽ bị loại khỏi danh sách thi.

Điều 15. Hội thi được tiến hành theo hình thức thi đội (3 người) các đội vào dự thi phải theo thứ tự bốc thăm giữa các đội và phải ngồi đúng theo quy định của Ban tổ chức hội thi; không được mang câu hỏi, đáp án và các tài liệu có liên quan đến nội dung thi vào phòng thi. Nếu thí sinh vi phạm, cả đội sẽ không được dự thi.

Điều 16. Phần thi thuyết trình về đề tài phòng cháy chữa cháy ở cấp quận, huyện, sở ngành, tổng công ty, cơ sở mỗi đơn vị cử 01 người đại diện dự thi theo thứ tự bốc thăm. Nếu chậm quá 3 phút thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách thi.

Điều 17. Phần thi tiểu phẩm về đề tài phòng, chống cháy nổ cấp thành phố, mỗi đội tự quyết định số lượng thí sinh tham gia dự thi và phải bốc thăm thứ tự thi, nếu đến lượt thi mà chậm quá 5 phút hoặc không có đủ số lượng thí sinh để thi sẽ không được tham gia dự thi.

Điều 18. Các đội bắt buộc đều phải qua 02 phần thi: Trắc nghiệm về kiến thức phòng cháy và chữa cháy, thi thuyết trình về đề tài phòng cháy và chữa cháy ở cấp quận, huyện, sở, ngành, tổng công ty, cơ sở; thi trắc nghiệm và thi tiểu phẩm ở cấp thành phố.

- Phần 1: Trắc nghiệm về kiến thức phòng cháy và chữa cháy (được áp dụng cho cả cấp quận, huyện, sở, ngành, cơ sở và cấp thành phố).

+ Mỗi lượt thi 03 đội tham gia theo trình tự bốc thăm.

+ Các đội sẽ trả lời 10 câu hỏi của ban tổ chức.

+ Khi cả 3 đội vào vị trí dự thi, các câu hỏi hoặc các hình ảnh được chiếu trên màn hình, người dẫn chương trình đọc lại cho các đội nghe, sau khi nghe xong trong thời gian 60 giây các đội chọn đáp án trả lời, mỗi đội chỉ được trả lời 01 đáp án.

- Phần 2: Thi thuyết trình về đề tài phòng chống cháy nổ.

+ Mỗi lượt thi 01 người đại diện của 01 đội theo thứ tự bốc thăm (tự chọn đề tài thuyết trình và có đăng ký trước với ban tổ chức).

+ Thời gian thuyết trình không quá 07 phút.

- Phần 3: Thi tiểu phẩm về đề tài phòng, chống cháy nổ.

+ Mỗi đội dự thi tùy theo số lượng thí sinh tùy theo kịch bản của mỗi đội và tên tiểu phẩm đã đăng ký trước với ban tổ chức.

+ Thời gian thi tiểu phẩm không vượt quá 10 phút.

Điều 19. Thang chấm điểm các phần thi.

- Phần 1: Thi trắc nghiệm tối đa chấm 100 điểm (Nếu trả lời đúng cả 10 câu hỏi trắc nghiệm), đội cổ động viên từ 20 người trở lên được cộng thêm 10 điểm. Điểm tổng cộng tối đa 110 điểm.

- Phần 2: Thi thuyết trình tối đa chấm 100 điểm.

- Phần 3: Thi tiểu phẩm tối đa chấm 100 điểm. Đội có cổ động viên 20 người trở lên được cộng thêm 10 điểm. Điểm tổng cộng tối đa là 110 điểm.

Điều 20. Quy định trừ điểm khi thực hiện trong các trường hợp sau:

- Không trả lời đúng các câu hỏi trong phần thi trắc nghiệm, mỗi lần trừ 10 điểm.

- Vượt quá thời gian quy định cho mỗi phần thi trong phần thi thuyết trình và thi tiểu phẩm sẽ bị trừ điểm theo quy định sau:

+ Từ 01 phút đến 02 phút trừ 02 điểm.

+ Từ 02 phút đến 03 phút trừ 05 điểm.

+ Trên 03 phút trừ 10 điểm.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Trong quá trình thi, nếu phát hiện có vi phạm quy chế thi, ban tổ chức hội thi có quyền đình chỉ đội thi, mọi khiếu nại chỉ có giá trị giải quyết trước khi kết thúc hội thi.

Điều 22. Quy chế này được phổ biến quận, huyện, sở, ngành, tổng công ty, cơ sở có đội dự thi và toàn thể thí sinh tham gia dự thi.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc “Hội thi Công nhân viên chức lao động thi tìm hiểu về công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2009”. Tập thể và cá nhân tham gia hội thi phải chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ mọi quy định trong quy chế này.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND TP “để báo cáo”;
- Các cơ quan thành viên HĐ.BHLĐ “để thực hiện”;
- UBND quận huyện, sở ngành TP “để chỉ đạo thực hiện”;
- LĐLĐ quận, huyện “để thực hiện”;
- Tổng công ty, doanh nghiệp “để thực hiện”;
- Các cơ quan báo, đài “để tuyên truyền”;
- Lưu VP, Ttra.

TM. HỘI ĐỒNG BẢO HỘ
LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
SỞ LAO ĐỘNG TBXH TP
Trần Trung Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3847/HĐ-BHLĐ

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu3847/HĐ-BHLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2009
Ngày hiệu lực22/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3847/HĐ-BHLĐ

Lược đồ Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu3847/HĐ-BHLĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trung Dũng
        Ngày ban hành22/05/2009
        Ngày hiệu lực22/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009

             Lịch sử hiệu lực Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ hội thi công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy năm 2009

             • 22/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực