Quy chế 554/LN/VHTT-HQ

Quy chế 554/LN/VHTT-HQ năm 1999 về việc phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và thông tin và Cục hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quy chế 554/LN/VHTT-HQ phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN-CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 554/LN/VHTT-HQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1999

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC PHỐI HỢP KIỂM TRA, QUẢN LÝ VĂN HÓA PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Căn cứ Thông tin liên Bộ số 3007/TTLB/VH-HQ ngày 26 tháng 10 năm 1985 của Bộ Văn hóa và Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm tra và quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20 tháng 07 năm 1992 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa - Thông tin) quy định văn hóa phẩm xuất nhập khẩu không thuộc phạm vi kinh doanh.
Căn cứ Chỉ thị số 66/CT-UB ngày 13 tháng 12 năm 1994 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cùng Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội thống nhất Quy chế về việc phối hợp kiểm tra và quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các Cửa khẩu trên địa bàn thành phố, như sau:

I. ĐỐI VỚI VĂN HÓA PHẨM XUẤT: (bao gồm: băng ghi hình, đĩa ghi hình, băng cassette, đĩa CD, đĩa CDR, đĩa mềm vi tính, tài liệu, sách báo, tranh ảnh và các loại ấn phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ khác).

1- Các trường hợp văn hóa phẩm xuất khẩu có khai báo Hải quan nhưng chưa rõ nội dung hoặc văn hóa phẩm nằm trong danh mục phải xin phép cơ quan văn hóa, thì yêu cầu chủ hàng đến cơ quan văn hóa làm thủ tục cấp giấy phép (trừ văn hóa phẩm cấm xuất khẩu).

2- Các hiện vật nghi là đồ cổ xuất trái phép được các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện, phải tiến hành lập biên bản tạm giữ hiện vật đúng quy định và chuyển ngay toàn bộ hồ sơ cùng hiện vật về Cục Hải quan thành phố Hà Nội để phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội tổ chức giám định theo quy định hiện hành.

Tất cả các cổ vật đã có quyết định tịch thu, Cục Hải quan thành phố Hà Nội làm đầy đủ thủ tục bàn giao sang Sở Văn hóa - Thông tin (Bảo tàng Hà Nội) lưu giữ và bảo quản theo đúng quy định. Việc bàn giao có thể theo từng vụ hoặc từng đợt do hai bên thỏa thuận.

II. ĐỐI VỚI VĂN HÓA PHẨM NHẬP KHẨU:

1- Các trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm đúng số lượng theo Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20 tháng 07 năm 1992 của Bộ Văn hóa - Thông tin (bao gồm: băng ghi hình, đĩa ghi hình, băng cassette, đĩa CD, đĩa CDR, đĩa mềm vi tính, tài liệu, sách báo, tranh ảnh và các loại ấn phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ khác với số lượng được niêm yết tại các Cửa khẩu) chưa rõ nội dung nhập, Hải quan Cửa khẩu cần tiến hành lập biên bản tạm giữ, sau đó chuyển giao ngay cho cán bộ văn hóa ở cửa khẩu lưu giữ và chịu trách nhiệm trước người có văn hóa phẩm nhập khẩu. Trong trường hợp không có cán bộ văn hóa tại cửa khẩu, Hải quan Cửa khẩu lập Biên bản tạm giữ và thông báo cho Sở Văn hóa - Thông tin đến nhận (định kỳ vào thứ sáu hàng tuần) để xử lý theo thẩm quyền.

2- Đối với văn hoá phẩm (bao gồm: băng ghi hình, đĩa ghi hình, băng cassette, đĩa CD, đĩa CDR, đĩa mềm vi tính, tài liệu, sách báo, tranh ảnh và các loại ấn phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ khác) nhập khẩu có số lượng vượt qúa quy định phải có Công văn hoặc đơn xin phép để cơ quan văn hóa làm thủ tục cấp phép. Nếu chưa có Giấy phép nhập của cơ quan Văn hóa mà văn hóa phẩm đã nhập vào cửa khẩu thì coi như văn hóa phẩm nhập khẩu không hợp lệ và việc xử lý sẽ thực hiện theo nội dung Điều 14 và Điều 15 của Quy định văn hóa phẩm xuất nhập khẩu không thuộc phạm vi kinh doanh được ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20 tháng 07 năm 1992 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa - Thông tin).

3- Kết qủa kiểm tra xử lý, hai Ngành sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản từng trường hợp cụ thể vào ngày 15 hàng tháng.

4- Để chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, các loại văn hóa phẩm được phép nhập khẩu, nhưng thuộc diện phải nộp thuế nhập theo Luật thuế xuất nhập khẩu, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội thông báo cho chủ hàng tới cơ quan Hải quan nộp thuế nhập khẩu. Sau khi chủ hàng nộp đủ thuế và có biên lai thu thuế nhập khẩu của Hải quan thì Sở Văn hóa - Thông tin mới trả hàng theo nội dung quyết định xử lý.

5- Trường hợp chủ hàng không đến để hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tạm giữ, sẽ được xử lý theo Điều 27 Nghị định số 16/CP ngày 20 tháng 03 năm 1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Thông tin và Chánh Thanh tra Sở, Bảo tàng Hà Nội; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Xử lý và Trưởng Hải quan cửa khẩu tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Các cán bộ Văn hóa và cán bộ Hải quan trong khi thực thi công vụ để kiểm tra giám định hiện vật nghi là cổ vật và văn hóa phẩm xuất nhập khẩu phải nắm vững và có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Người nào cố ý làm sai lệch thì tùy theo tính chất sai phạm và hậu quả xảy ra mà truy cứu trách nhiệm pháp lý.

2- Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội họp bàn để rút kinh nghiệm qúa trình phối hợp giữa hai Ngành trong việc thực hiện Quy chế này. Thời gian cụ thể cho từng cuộc họp sẽ được Lãnh đạo hai Ngành thỏa thuận sau.

3- Kinh phí cho việc kiểm tra, giám định bảo quản, lưu giữ cổ vật - văn hóa phẩm và khen thưởng cho cá nhân, đơn vị có công khám bắt, xử lý các vụ vi phạm về xuất nhập khẩu cổ vật, văn hóa phẩm sẽ do Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội lập kế hoạch báo cáo UBND thành phố Hà Nội duyệt cấp. Chi tiết cho việc chi kinh phí này do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội thống nhất quyết định.

Quy chế phối hợp này thay thế cho quy định số 340/LN/HQ-VH ngày 25 tháng 06 năm 1993 và có hiệu lực kể từ ngày Lãnh đạo hai Ngành ký ban hành. Trong qúa trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu và thống nhất ý kiến bổ sung, sửa đổi lại Quy chế cho phù hợp.

 

GIÁM ĐỐC CỤC TRƯỞNG SỞ VĂN HÓA - THÔNG TIN HÀ NỘI
Nguyễn Viết Chức

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tạ Đăng Doanh

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT (để b/c)
- Tổng cục Hải quan (để b/c)
- UBND TP Hà Nội (để b/c)
- Viện KSNT TP Hà Nội (để biết)
- Ban Nội chính, Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (để biết)
- Các đơn vị thuộc Sở VHTT Hà Nội (để thực hiện)
- Các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội (để thực hiện).
- Lưu: Sở VHTT Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 554/LN/VHTT-HQ

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu554/LN/VHTT-HQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/1999
Ngày hiệu lực16/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 554/LN/VHTT-HQ

Lược đồ Quy chế 554/LN/VHTT-HQ phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 554/LN/VHTT-HQ phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu554/LN/VHTT-HQ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, ***
        Người kýNguyễn Viết Chức, Tạ Đăng Doanh
        Ngày ban hành16/06/1999
        Ngày hiệu lực16/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy chế 554/LN/VHTT-HQ phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quy chế 554/LN/VHTT-HQ phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

           • 16/06/1999

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/1999

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực