Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC

Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC năm 2014 phối hợp liên ngành trong công tác thu, xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC 2014 phối hợp liên ngành thu xác định giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền ô tô Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
TP HÀ NỘI
CỤC THUẾ - SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57547/2014/QCLN:CT-STC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THU, XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật thuế Xuất nhập khẩu và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 8811/UBND-KT ngày 17/10/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;

Căn cứ Văn bản số 5787/UBND-KT ngày 13/08/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu lệ phí trước bạ, công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ đúng quy định, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội thống nhất ban hành “Quy chế Phối hợp liên ngành trong công tác thu, xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn TP Hà Nội”.

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này quy định trách nhiệm, sự phối hợp trong công tác thu, nộp xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản là: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn TP Hà Nội giữa Cục Thuế, Sở Tài chính và các Chi cục Thuế.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai, nộp lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao của người nộp lệ phí trước bạ:

Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức) tương ứng với địa giới hành chính của các quận, huyện, thị xã.

Các Chi cục Thuế là đầu mối tiếp nhận hồ sơ kê khai, nộp lệ phí trước bạ của người nộp lệ phí trước bạ. Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể cho người có tài sản ngay trong ngày để Người nộp thuế (NNT) hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp tài sản chưa có giá trên bảng giá tính lệ phí trước bạ:

- Chi cục Thuế giải thích cho người nộp lệ phí trước bạ biết, photo lại hồ sơ và có Phiếu hẹn gửi người nộp lệ phí trước bạ. Trong Phiếu hẹn ghi thời hạn giải quyết sau 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nhận hồ sơ phô tô.

- Chi cục Thuế gửi văn bản đề nghị bổ sung bảng giá kèm hồ sơ photo về Sở Tài chính (Ban Giá) ngay trong ngày (trường hợp nhận được buổi sáng, thì cuối giờ trưa; trường hợp nhận được cuối giờ chiều phải gửi ngay đầu giờ sáng hôm sau).

Đồng thời gửi bằng đường thư điện tử (Bản Scan các văn bản và hồ sơ trên) về:

+ Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán) theo địa chỉ:

ndtrung01.[email protected].vn và [email protected].vn;

+ Sở Tài chính Hà Nội (Ban giá) theo địa chỉ:

[email protected][email protected].

2. Tiếp nhận văn bản và hồ sơ đề nghị bổ sung bảng giá của Chi cục Thuế:

Hàng ngày, cán bộ Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán (THNVDT) - Cục Thuế Hà Nội phụ trách về lệ phí trước bạ; cán bộ Ban Giá (Sở Tài chính Hà Nội) mở hòm thư điện tử để tiếp nhận và kiểm tra Văn bản, hồ sơ đề nghị bổ sung bảng giá do Chi cục Thuế gửi đến. Trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ để xác định giá thì phối hợp với Chi cục thuế để thu thập thông tin. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tập hợp các Văn bản và hồ sơ đề nghị bổ sung bảng giá của các Chi cục Thuế.

3. Xác định giá thu lệ phí trước bạ:

3.1. Thời gian thực hiện:

Hàng tuần: vào ngày Thứ 4 (trường hợp thứ 4 là ngày nghỉ lễ thì ngày tiếp theo sau khi nghỉ)

Trường hợp từ ngày thứ 5 đến thứ 6 tiếp theo có nhiều hồ sơ đề nghị bổ sung giá và có công văn thông báo giá bán xe mới của các hãng xe, thì để kịp thời ban hành Bảng giá tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí trước bạ, Ban giá (Sở Tài chính) và Phòng THNVDT (Cục Thuế) báo cáo Lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thuế để thống nhất làm thêm 01 ngày khác trong tuần.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Ban giá - Sở Tài chính phối hợp với Phòng THNVDT - Cục Thuế Hà Nội căn cứ văn bản đề nghị bổ sung bảng giá, hồ sơ, các thông tin thu thập được và nguyên tắc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ quy định tại các văn bản pháp quy và văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố để xác định giá tính lệ phí trước bạ.

- Ban giá - Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp Biên bản liên ngành xác định giá tính lệ phí trước bạ ngay trong ngày, lập Tờ trình Lãnh đạo Sở Tài chính ra Quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ chậm nhất vào ngày hôm sau ngày lập Biên bản liên ngành đảm bảo thời hạn ban hành quyết định không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày Chi cục Thuế nhận hồ sơ phô tô của người nộp lệ phí trước bạ.

4. Về nguyên tắc xác định và ban hành Quyết định:

4.1. Nguyên tắc xác định giá: Được thực hiện theo các văn bản pháp quy và quy định đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 8811/UBND-KT ngày 17/10/2011; Văn bản số 5787/UBND-KT ngày 13/08/2013.

4.2. Ban hành Quyết định: Trên cơ sở Biên bản họp thống nhất giữa Sở Tài chính và Cục thuế Hà Nội, Sở Tài chính ban hành Quyết định Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

4.3. Lưu hành Quyết định:

- Sau khi ban hành Quyết định, Ban giá có trách nhiệm gửi bằng đường văn thư cho Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán - Cục thuế; các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và gửi phòng Tin học thống kê của Sở để đưa lên trang web của Sở Tài chính đồng thời Scan Quyết định gửi Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán - Cục thuế.

- Cán bộ Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán - Cục thuế phụ trách về lệ phí trước bạ sau khi nhận được Quyết định bằng đường thư điện tử thì gửi bằng đường thư điện tử ngay về các Chi cục Thuế đồng thời tiến hành nhập ngay Quyết định vào hệ thống.

- Các Chi cục thuế sau khi nhận được Quyết định đã nhập trên hệ thống và đường thư điện tử thì thực hiện thu lệ phí trước bạ ngay và không chờ phải có văn bản gửi đường văn thư. Khi nhận được Quyết định gửi qua đường văn thư, Chi cục Thuế đối chiếu với Quyết định đã nhập trên hệ thống và đường thư điện tử, trường hợp có vướng mắc thì báo cáo ngay về Cục Thuế - Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Cục Thuế Hà Nội:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục thuế thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính xác định giá để kịp thời ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ.

- Khi có Quyết định giá bằng đường thư điện tử thì gửi ngay cho các Chi cục Thuế đồng thời nhập vào hệ thống phần mềm trước bạ và bổ sung hệ thống công khai giá tính lệ phí trước bạ. Khi có văn bản về thì đối chiếu với văn bản nhận được bằng đường thư điện tử.

- Tập hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế này và các vướng mắc trong quá trình thực hiện thu lệ phí trước bạ để kịp thời báo cáo Lãnh đạo để xử lý và phối hợp Sở Tài chính giải quyết.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp cùng Cục thuế Hà Nội xác định giá để kịp thời ban hành Quyết định về bảng giá tính lệ phí trước bạ;

- Ban hành quyết định và gửi theo đường văn bản cho các Chi cục Thuế, Cục Thuế và đường thư điện tử về Cục Thuế đảm bảo đúng thời gian.

- Phối hợp cùng Cục thuế Hà Nội và các Chi cục thuế kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định giá tính LPTB.

3. Trách nhiệm của Chi cục Thuế:

- Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết nhanh chóng các hồ sơ kê khai nộp lệ phí trước bạ đã có giá, hướng dẫn cho người nộp thuế đúng quy định. Trường hợp chưa có giá phải phô tô hồ sơ, lập văn bản đề nghị bổ sung giá và gửi Sở Tài chính, Cục Thuế theo quy định đồng thời lập phiếu hẹn NNT, trong phiếu hẹn ghi thời gian giải quyết sau 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nhận hồ sơ phô tô.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nội dung cơ bản về việc thu, nộp lệ phí trước bạ, thủ tục hành chính và bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản trên hệ thống loa truyền thanh hoặc niêm yết công khai tại các điểm thu lệ phí trước bạ.

- Trong quá trình thu lệ phí trước bạ, trường hợp phát hiện giá tính lệ phí trước bạ chưa phù hợp hoặc có vướng mắc phải kịp thời báo cáo về Ban giá Sở Tài chính và Phòng THNVDT - Cục Thuế để tổng hợp và giải quyết.

4. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ảnh về Cục Thuế Hà Nội (Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán) theo địa chỉ:

ndtrung01.[email protected][email protected] để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội giải quyết./.

 

SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Loan

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Minh Hải

 

Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Cục thuế Hà Nội;
- Các CCT;
- Lưu VT, THNVDT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57547/2014/QCLN:CT-STC

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu57547/2014/QCLN:CT-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57547/2014/QCLN:CT-STC

Lược đồ Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC 2014 phối hợp liên ngành thu xác định giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền ô tô Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC 2014 phối hợp liên ngành thu xác định giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền ô tô Hà Nội
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu57547/2014/QCLN:CT-STC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, ***
        Người kýLê Thị Loan, Hà Minh Hải
        Ngày ban hành10/11/2014
        Ngày hiệu lực10/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC 2014 phối hợp liên ngành thu xác định giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền ô tô Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quy chế 57547/2014/QCLN:CT-STC 2014 phối hợp liên ngành thu xác định giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền ô tô Hà Nội

            • 10/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực