Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN

Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN năm 2016 phối hợp giữa Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công ty thủy điện Đồng Nai về công tác vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm

Nội dung toàn văn Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng 2016


BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH LÂM ĐỒNG - CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỒ ĐỒNG NAI 3 VÀ HỒ ĐỒNG NAI 4 TRONG MÙA LŨ, MÙA CẠN HÀNG NĂM.

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai;

Để nâng cao hiệu quả công tác vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công ty thủy điện Đồng Nai thống nhất ban hành Quy chế phối hợp với các nội dung như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy định trách nhiệm và nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ huy PCTT và TKCN) tỉnh Lâm Đồng và Công ty thủy điện Đồng Nai trong việc phối hợp chỉ đạo, điều hành, vận hành hồ Đồng Nai 3 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm.

Đối với hồ Đồng Nai 4, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành việc vận hành hồ Đồng Nai 4 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm theo quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Quy trình 471).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp vận hành hồ chứa

Nhằm tạo thuận lợi cho Công ty thủy điện Đồng Nai chủ động trong việc tổ chức, quản lý, vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong điều kiện bình thường; Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng chỉ quyết định, chỉ đạo việc vận hành hồ khi có ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân vùng hạ du hoặc khi có tình huống bất thường xảy ra.

Việc vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 phải tuân theo Quy trình 471. Hàng năm, hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 phải được vận hành theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên như sau:

1. Trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, không để mực nước hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quy trình 471.

b) Thực hiện đúng quy trình vận hành, góp phần giảm lũ cho hạ du.

c) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du.

d) Đảm bảo hiệu quả phát điện.

2. Trong mùa cạn:

a) Đảm bảo an toàn công trình.

b) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du.

c) Đảm bảo hiệu quả phát điện.

3. Quy định về mùa lũ, mùa cạn:

a) Mùa lũ: Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11.

b) Mùa cạn: Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

Điều 3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

1. Hồ Đồng Nai 3:

Cao trình mực nước lũ kiểm tra: 593,24 m;

Cao trình mực nước dâng bình thường: 590 m;

Cao trình mực nước chết: 570 m;

Dung tích toàn bộ: 1.690,1 triệu m3;

Dung tích hữu ích: 891,5 triệu m3.

2. Hồ Đồng Nai 4:

Cao trình mực nước lũ kiểm tra: 479,24 m;

Cao trình mực nước dâng bình thường: 476 m;

Cao trình mực nước chết: 474 m;

Dung tích toàn bộ: 332,1 triệu m3;

Dung tích hữu ích: 16,4 triệu m3.

Chương II

PHỐI HỢP VẬN HÀNH HỒ ĐỒNG NAI 3 VÀ HỒ ĐỒNG NAI 4 TRONG MÙA LŨ

Điều 4. Nguyên tắc vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du, vận hành đảm bảo an toàn công trình, vận hành duy trì dòng chảy sau đập thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 14, Điều 15 của Quy trình 471.

Điều 5. Quy định mực nước vận hành trong mùa lũ

1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tà Lài được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Sông

Trạm thủy văn

Báo động I (m)

Báo động II (m)

Báo động III (m)

Đồng Nai

Tà Lài

112,5

113

113,5

2. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ Đồng Nai 3 trong thời kỳ mùa lũ được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ Đồng Nai 3 trong mùa lũ

Thời kỳ

01/7 - 31/7

01/8 - 31/10

01/11 - 30/11

Mực nước hồ trước lũ (m)

588,5

587,5

589

3. Mực nước đón lũ thấp nhất của hồ Đồng Nai 3 khi tham gia giảm lũ cho hạ du được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3. Mực nước đón lũ thp nht của h Đng Nai 3

Thời kỳ

01/7 - 31/7

01/8 - 31/10

01/11 - 30/11

Mực nước hồ đón lũ (m)

587,7

586,7

588,2

4. Mực nước tại trạm thủy văn Tà Lài để quyết định vận hành hồ Đồng Nai 3 giảm lũ được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4. Mực nước tại trạm thủy văn Tà Lài để quyết định vận hành giảm lũ đối với hồ Đồng Nai 3 trong mùa lũ

Trạm thủy văn

Tà Lài

Mực nước (m)

113,2

Điều 6. Vận hành giảm lũ cho hạ du

1. Thẩm quyền quyết định ra lệnh vận hành hồ trong mùa lũ:

a) Trong điều kiện thời tiết bình thường, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai chủ động vận hành điều tiết đảm bảo mực nước hồ không vượt quá trị số mực nước hồ trước lũ quy định tại Bảng 2, Khoản 2, Điều 5 Quy chế này (Bảng 2), trừ trường hợp quy định tại Điều 8 Quy chế này;

b) Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở NN&PTNT) và Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai (y viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng) quyết định việc vận hành hồ Đồng Nai 3 theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

2. Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ và giảm lũ cho hạ du:

a) Trường hợp mực nước hồ lớn hơn trị số mực nước hồ đón lũ quy định tại Bảng 3, Khoản 3, Điều 5 Quy chế này (Bảng 3):

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Tà Lài dưới trị số quy định tại Bảng 4 Khoản 4, Điều 5 Quy chế này (Bảng 4), Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý, vận hành điều tiết hồ theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 9 của Quy trình 471 và báo cáo cho Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở NN&PTNT).

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Tà Lài vượt trị số quy định tại Bảng 4 nhưng lưu lượng nước đến hồ nhỏ hơn 1000 m3/s, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo việc vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 9 của Quy trình 471.

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Tà Lài vượt trị số quy định tại Bảng 4 và lưu lượng nước đến hồ lớn hơn 1000 m3/s, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai phải thông báo tình hình lưu lượng nước đến hồ cho Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Giám đốc Sở NN&PTNT) để trực tiếp chỉ đạo việc vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 9 của Quy trình 471.

b) Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn trị số quy định tại Bảng 3, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành điều tiết nước nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt trị số quy định tại Bảng 3.

c) Trong quá trình vận hành theo điểm a, điểm b Khoản này, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và nhận định tình hình thời tiết của các địa phương, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước hồ trước lũ quy định tại Bảng 2.

3. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết mực nước hồ để đón lũ nêu trên, mà các điều kiện đvận hành giảm lũ cho hạ du theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 9 của Quy trình 471 chưa xuất hiện thì Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ đduy trì mực nước hiện tại của hồ và sẵn sàng chuyn sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du khi có lệnh của Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở NN&PTNT).

4. Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

Khi mực nước tại Trạm thủy văn Tà Lài xuống dưới mức báo động I, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành hồ với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ trong khoảng thời gian từ 24 giờ đến 72 giờ đđưa dần mực nước hồ về mực nước hồ trước lũ quy định tại Bảng 2.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Tà Lài đạt trị số báo động II, vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

Điu 7. Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có khả năng xuất hiện lũ lớn ngoài thời gian quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này, việc quyết định vận hành, điều tiết hồ Đồng Nai 3 thực hiện theo Điều 6 Quy chế này.

Điều 8. Tích nước cuối mùa lũ

1. Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, căn cứ nhận định xu thế din biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nếu không xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ trên lưu vực, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai chủ động tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.

2. Trong thời gian hồ Đồng Nai 3 tích nước theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 giờ đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên phạm vi lưu vực sông Đồng Nai, thì Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở NN&PTNT) quyết định việc vận hành hạ mực nước hồ Đồng Nai 2 để đón lũ và giảm lũ cho hạ du theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế này.

Trong quá trình vận hành, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai thì Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.

3. Khi kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du, nếu không có bản tin cảnh báo, dự báo tiếp theo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia như quy định tại Khoản 2 Điều này, hồ Đồng Nai 3 được phép tích nước, nhưng không vượt mực nước dâng bình thường.

Chương III

PHỐI HỢP VẬN HÀNH HỒ ĐỒNG NAI 3 VÀ HỒ ĐỒNG NAI 4 TRONG MÙA CẠN

Điều 9. Nguyên tắc vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa cạn thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy trình 471.

Điều 10. Vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa cạn

1. Hồ Đồng Nai 3:

a) Hàng ngày, hồ Đồng Nai 3 được vận hành xả nước với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn:

- 50 m3/s đối với thời kỳ I (từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 30 tháng 4);

- 45 m3/s đối với thời kỳ II (bao gồm các thời gian còn lại của mùa cạn).

b) Trong quá trình vận hành theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này nếu mực nước hồ Đồng Nai 3 giảm và có thđạt trị số ước quy định trong Phụ lục III (Quy chế này) tại thời điểm tiếp theo, thì phải điều chỉnh giảm lưu lượng xả để đảm bảo mực nước hồ không nhỏ hơn trị số ước tại thời điểm tiếp theo được quy định trong Phụ lục III.

2. Hồ Đồng Nai 4:

Hàng ngày, hồ Đồng Nai 4 được vận hành xả nước thường xuyên, liên tục qua đập về hạ du sông Đồng Nai với lưu lượng không nhỏ hơn 2,5 m3/s và đảm bảo tổng lưu lượng xả trung bình ngày xuống hạ du không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

Điều 11. Vận hành đảm bảo mực nước hồ Đồng Nai 3 trong mùa cạn

1. Trong quá trình vận hành hồ theo quy định của Quy chế này phải đảm bảo mực nước hồ Đồng Nai 3 không nhỏ hơn trị số các thời điểm quy định trong Phụ lục III của Quy chế này.

2. Trường hợp không đảm bảo trị số mực nước hồ tại thời điểm tương ứng quy định trong Phụ lục III, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai thực hiện vận hành hồ theo quyết định việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm mực nước hồ không nhỏ hơn trị số tại các thời điểm tiếp theo.

3. Trong trường hợp vào đầu mùa cạn mà mực nước hồ không đạt trị số quy định trong Phụ lục III, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai thực hiện vận hành hồ theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm bảo đảm chậm nhất đến ngày 21 tháng 01 mực nước hồ đạt trị số như quy định trong Phụ lục III.

Chương IV

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai

1. Thực hiện vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 theo nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng giao tại Quy chế này, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng về những nhiệm vụ được giao. Trường hợp, xảy ra thiên tai nghiêm trọng, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

2. Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin số liệu cho cơ quan, đơn vị, cụ thể:

a) Chế độ quan trắc, dự báo trong mùa lũ:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ; hàng ngày, Công ty thủy điện Đồng Nai phải thực hiện chế độ quan trắc, dự báo như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ, lưu lượng xả nước qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ;

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào lúc 10 giờ, nội dung bản tin dự báo phải bao gồm lưu lượng nước đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tiếp theo; dự kiến tổng lưu lượng xả nước tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tiếp theo (nếu có).

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai, Công ty thủy điện Đồng Nai phải thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ, lưu lượng xả nước qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 15 phút một lần;

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần, nội dung bản tin dự báo gồm: mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tiếp theo, trong đó phải dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ về hồ; dự kiến tổng lưu lượng xả nước tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tiếp theo.

b) Cung cấp thông tin, báo cáo trong mùa lũ:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty thủy điện Đồng Nai phải cung cấp bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán theo quy định tại điểm a, Khoản này cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đng (qua Sở NN&PTNT), Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên trước 10 giờ hàng ngày.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai, Công ty thủy điện Đồng Nai phải cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán theo quy định tại điểm a, Khoản này cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (qua Sở NN&PTNT), Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn các khu vực: Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc đợt lũ, Công ty thủy điện Đồng Nai phải báo cáo kết quả vận hành giảm lũ, trạng thái làm việc sau đợt lũ của hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 và các thông tin có liên quan gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước và Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng (Sở NN&PTNT) để theo dõi, chỉ đạo.

- Hàng năm, chậm nhất sau 15 ngày khi kết thúc mùa lũ quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này, Công ty thủy điện Đồng Nai phải báo cáo kết quả vận hành trong mùa lũ, trạng thái làm việc trong mùa lũ của hồ; đề xuất, kiến nghị và các thông tin có liên quan gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Công Thương, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (qua Sở NN&PTNT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước đtheo dõi, chỉ đạo.

c) Chế độ quan trắc, dự báo trong mùa cạn:

- Tổ chức đo đạc, quan trắc lưu lượng nước đến hồ, lưu lượng nước qua đập tràn, qua nhà máy, mực nước thượng, hạ lưu hồ ít nhất 02 lần một ngày (vào lúc 07 giờ và 19 giờ);

- Tổ chức dự báo lưu lượng nước đến hồ, mực nước hồ trong 10 ngày tiếp theo (vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng).

d) Cung cấp thông tin, số liệu trong mùa cạn: Công ty thủy điện Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (qua Sở NN&PTNT), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng các số liệu như sau:

- Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu của hồ chứa; lưu lượng nước đến hồ, tổng lưu lượng xả nước về hạ du thực tế 10 ngày qua (trước 11 giờ các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng);

- Lưu lượng nước đến hồ, tổng lưu lượng xả nước về hạ du dự kiến 10 ngày tiếp theo (trước 11 giờ các ngày 01, 11 và 21 hàng tháng).

e) Việc cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo một trong các phương thức như: fax, chuyển bản tin bằng liên lạc, chuyển bản tin bằng mạng vi tính hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại.

3. Khi thực hiện lệnh vận hành các cửa xả, Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai phải thông báo ngay tới UBND tỉnh Lâm Đồng; Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (qua Sở NN&PTNT); Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻh; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 34, Điều 36 của Quy trình 471 và một số nhiệm vụ khác (nếu có) theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng.

Điều 13. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng)

1. Thực hiện vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 theo nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng giao tại Quy chế này, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng về những nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 theo quy định. Việc ban hành lệnh vận hành hồ phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

3. Khi ban hành lệnh vận hành hồ phải thông báo cho Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên; Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; các tỉnh và cơ quan đơn vị có liên quan theo quy định.

4. Khi có kế hoạch xả lũ của hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ, lụt (nếu có) gây ra; đồng thời, đề nghị Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên thông báo ngay đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực hạ du bị ảnh hưởng biết và chủ động ứng phó.

5. Trường hợp, xảy ra sự cố bất thường trong quá trình vận hành hồ Đồng Nai 3, hồ Đồng Nai 4 phải báo cáo ngay với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng) để kịp thời chỉ đạo, huy động các lực lượng xử lý và thông tin, báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

6. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn thực hiện việc lấy nước phù hợp với thời gian, lịch vận hành của hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4.

7. Trong mùa cạn: quyết định vận hành hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 khi xuất hiện mưa, lũ lớn ngoài thời gian mùa lũ quy định tại Điều 2 Quy chế này.

8. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, giải thích công khai Quy chế này trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở địa phương đ các cơ quan và Nhân dân trên địa bàn hiu, chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt và chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, lấy nước phù hợp với chế độ vận hành của hồ theo quy định của Quy chế này, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Điều 14. Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng

1. Chỉ đạo xây dựng các phương án chủ động phòng chống lũ, lụt; tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống đảm bảo an toàn cho dân cư ở hạ du khi hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 xả nước. Quyết định việc vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong tình huống xảy ra lũ, lụt bất thường ở hạ du; đồng thời, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

2. Chỉ đạo việc thực hiện Quy chế này đối với Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc Sở NN&PTNT) và Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai.

3. Chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng và kế hoạch sử dụng nước phù hợp với quy định của Quy chế này.

4. Chỉ đạo Công ty thủy điện Đồng Nai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn hồ thuộc phạm vi quản lý của mình; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị theo quy định và thực hiện vận hành hồ theo đúng Quy chế này.

5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chỉ đạo chống lũ cho hạ du trước khi hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối.

6. Trường hợp do hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về sử dụng nước, lập kế hoạch, phương án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chỉ đạo Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 điều tiết xả nước cho hạ du.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kiến nghị bằng văn bản gửi cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng) tổng hợp, trình Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cúc

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm S


Nơi nhận:
- Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm DB KTTV TW;
- Sở NN và PTNT tỉnh;
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- BCH PCTT&TKCN các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ;
- Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên;
- Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng;
- Công ty thủy điện Đồng Nai (02b);
- Công ty CP thủy điện Trung Nam;
- Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5;
- LĐVP, CV: MT, NN;
- Lưu: VT.

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN HỒ ĐỒNG NAI 3 VÀ 4

STT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

Số Fax/Email/Địa chỉ

Cơ quan

Di Động

1

BCH PCTT & TKCN tỉnh Lâm Đồng

- Cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng.

- Văn phòng thường trực đặt tại Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

063.3822451

 

063.3836485

pclblamdong@yahoo.com.vn

Đ/c: Chi cục Thủy lợi - Tầng 4 thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt

Đoàn Văn Việt

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

063.3822738

0913865425

063.3821138

Phạm S

Phó CT UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực

063.3822735

0913736986

063.3821138

Nguyễn Văn Sơn

Giám đc Sở NN & PTNT - Phó Trưng ban phụ trách công tác PCTT

063.3831995

0945254466

063.3828630

Du Trường Giang

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS - Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai

063.3821330

0983753757

063.3821943

Đ/c: 01 Thông Thiên Học, phường 2, TP. Đà Lạt

Lê Chinh

Phó GĐ Sở NN&PTNT - y viên Thường trực phụ trách công tác PCTT

 

0913934209

063.3836485

Nguyễn Văn Thịnh

Phó GĐ Cảnh sát PCCC tnh - y viên Thường trực phụ trách công tác cứu hộ, cứu nn thiên tai

063.3579989

063.3114

0913720044

063.3555900

Đ/c: Số 22 Pasteur, Phường 4, Tp Đà Lạt

Phan Công Ngôn

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh văn phòng

063.3813636

0913881242

phancongngon@gmail.com

2

BCH PCTT & TKCN Công ty TĐ Đồng Nai (hTĐ Đồng Nai 3 và hồ TĐ Đồng Nai 4)

Văn phòng Công ty

063.2478888

 

Đ/c: Số 254 Trần Phú, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Số điện thoại: 063.3726.899 hpcdongnai@gmail.com

Vận hành Đồng Nai 3

0501.2219565

 

05013.540.668 pxvhdn3@gmail.com

Đập tràn Đng Nai 3

0501.2489686

 

 

Vận hành Đng Nai 4

063.6273488

 

pxvhdn4@gmail.com

Đập tràn Đng Nai 4

063.6295688

 

 

Phạm Văn Cúc

GĐ - Trưởng Ban PCTT&TKCN

 

096.3100960

0903830441

cucpmu6@gmail.com

Ngô Văn Sỹ

PGĐ- Phó Trưởng Ban PCTT&TKCN

 

0963451974

01693121447

sy.ngovan@gmail.com

Lê Văn Luận

y viên T.Trực

 

0963.119.579

luanlamdong@gmail.com

HSĩ Hưng

y viên

 

0913.666.913

hosihung2506@gmail.com

3

BCH PCTT & TKCN Công ty CP Thủy điện Trung Nam (Hồ TĐ Đng Nai 2)

Văn Phòng

063.6265011

063.246 0010

 

Đ/c: Thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh

Fax: 063 246 0009

Đặng Công Chuẩn

Tng giám đc - Trưởng ban

 

0903812047

 

Trần Bá Huy

Phó giám đốc NM - Phó ban

 

0917204768

01655643780

bahuy.tnp@trungnamgroup.com.vn

Nguyễn Đào Tuấn

Phụ trách P KT-KT - Phó ban

 

0934164422

0916253996

daotuan.tnp@trungnamgroup.com.vn

Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng HC-TH - y viên

 

0973359673

anhtuan.tnp@trungnamgroup.com.vn

Bùi Văn Hoàng Tuyên

Kỹ sư an toàn - y viên thường trực

 

01678092520

 

4

BCH PCTT & TKCN Công ty TĐ Đồng Nai 5- TKV (hồ TĐ Đồng Nai 5)

Văn phòng Công ty

063.3976888

 

Đ/c: S10 Hoàng Văn Thụ Phường 1, thành phố Bảo Lộc

Email: vanthudn5.2012@gmail.com

Fax: 063 3974888

Nguyễn Đức Pha

GĐ - TB PCLB Cty

 

0988756468

 

Nguyễn Xuân Quỳnh

P.Giám đc

 

0963446610

 

Nguyễn Văn Tuấn

Quản đc PXVH

 

0962935696

Email: tosanxuatdn5@gmail.com

Nguyễn Văn Bình

GĐ Ban ĐHành DA

 

0988629873

 

5

BCH PCTT & TKCN tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Bốn

CT UBND Tỉnh - Trưởng Ban

 

0913.493.145

fax 05013.544.279

Trương Thanh Tùng

PCT UBND Tỉnh - Phó Ban

 

0905.126.919

fax 05013.544.279

Đỗ Ngọc Duyên

Giám đốc Sở NN&PTNT Phó Ban

05013544340

0903510852

pclb_daknong@yahoo.com.vn

Nguyễn Văn An

P. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó Ban TT

 

0913.428.823

fax 05013544218

6

BCH PCTT & TKCN huyện Di Linh

Văn phòng thường trực

063.3870416

 

 

Trần Đình Sỹ

CT UBND huyện - Trưởng Ban

063.3870139

0918350079

Fax: 063. 3870168

Đoàn Văn Bông

PCT UBND huyện - Phó Ban TT

 

0913953408

 

Đặng Văn Khá

P.Tr. phòng NN - Phó ban

 

0973788225

 

7

BCH PCTT & TKCN huyện Bảo Lâm

Văn phòng thường trực

063.3877019

 

 

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng Ban

 

0918266383

 

Trương Hoài Ninh

Phó CT UBND Huyện Phó Trưởng Ban TT

 

0914115679

 

Đậu Văn Xuân

TP. NN&PTNT

 

0905355420

nnptntbaolam@lamdong.gov.vn

Phó Ban

8

BCH PCTT & TKCN huyện Cát Tiên

Văn phòng

063.3884312

 

0633884455

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch UBND Huyện- Trưởng Ban

 

0913189007

 

Nguyễn Hoàng Phúc

Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phó Trưởng Ban

 

0913813047

nncattien@lamdong.gov.vn

Trần Nam Dân

TP. NN&PTNT - Phó Ban

 

0913813047

 

Nguyễn Khắc Quang Trung

Chuyên viên Phòng NN&PTNT

 

0919259791

0933059499

khacquangtrung@gmail.com

9

BCH PCTT & TKCN huyện Đạ Tẻh

Văn phòng (Phòng NN & PTNT)

063.3880394

 

063.3880150

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch UBND - Trưởng Ban

 

0918093948

 

Lê Mậu Tuấn

Phó Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban

 

0919100070

 

Phạm Xuân Tiện

TP. NN&PTNT - Ủy viên thường trực

 

 

phongnn.dateh@gmail.com

10

BCH PCTT & TKCN huyện Đăk Glong

Văn Phòng

 

 

 

Lê Quang Dần

Phó Chủ tịch UBND Huyện Trưởng Ban

 

0913760941

05013540444

Nguyễn Hiền

TP. NN&PTNT - Phó Ban TT

0501.3540446

0935 443 277

nghuyhien@gmail.com

11

BCH PCTT & TKCN Huyện Đắk R’lp

Văn Phòng

0501.3648141

 

 

Lê Văn Thị

Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng Ban

0501.648128

0913639893

Lê Văn Thị

Lê Mai Toản

PCT.UBND huyện Đăk R’Lấp - Phó Ban TT

 

0913639893

Lê Mai Toản

Nguyễn Trường Vũ

Trưởng CA huyện - Phó ban

 

0905114079

Nguyễn Trường Vũ

Lê Đình Chiến

Chỉ huy trưởng CQ QS - Phó ban

 

0903521072

Lê Đình Chiến

Phạm Quang Vượng

PTP Nông nghiệp - Chánh VP

 

0914018617

Phạm Quang Vượng

12

BCH PCTT & TKCN Công ty TĐ Đồng Nai 2

Văn Phòng

063.6265011

063.2460010

 

Đ/c: Thôn 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh

Fax: 063 246 0009

Đặng Công Chuẩn

Tổng Giám Đốc, Trưởng ban

 

0903812047

 

Trương Thành Truyền

TP KT-KT, Phó trưởng ban

 

0934176622

trienksxd@gmail .com

Bùi Văn Hoàng Tuyên

Kỹ sư an toàn, y viên thường trực

 

01678092520

 

13

BCH PCTT & TKCN TĐ Đồng Nai 5

Văn Phòng

 

 

 

Đặng Đình Toàn

P.GĐ phụ trách thi công - Trưởng Ban

 

0983605774

dangdinhtoan75@gmail.com

Nguyễn Văn Bình

GĐ BĐH - y viên TT

 

0988629893

 

14

Công ty CP thủy điện Đắk RTik - BCH PCTT& TKCN TĐ Đắk R’Tik

Văn Phòng

0501.3544443

 

Đ/c: 88 Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân thị trấn Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông

Email: tddakrtih@gmail.com

Fax: 05013.546588

Chu Văn Quyền

Giám đốc

 

0986772799

 

Phạm Ngọc Sơn

Phó Giám đốc

 

0909521255

 

Bạch Kim Châu

TP Kỹ Thuật

 

0973163716

Email: bachkimchau@gmail.com

Huỳnh Ngọc Vân

Quản đốc PXVH

0501.2220085

0989639595

Email: tddakrtih@gmail.com

15

BCH PCTT & TKCN Công ty TĐ Trị An

Văn Phòng điều hành

061.3929500

061 2217939

 

Đ/c: Khu xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Email :hochucthuydientrian@gmail. com

Fax: 061 3861257

Phòng Điu hành trung tâm

061.3961424

 

Fax: 0613.861.293

Nguyễn Kim Phúc

Giám đốc

061 3861124

096 3942501

 

Vỗ Tấn Nhẫn

P.Giám đốc - Phó Ban

061 2217889

096 3942389

 

Nguyễn Ngọc Điệp

Quản đốc PX Vận hành - y viên TT

061 2217747

0962795420

 

Nguyn Hữu Khánh Ngọc

TP Kỹ thuật - y viên

061 2217818

096 8700089

 

Đoàn Việt Sơn

Quản đc PX Cơ - Thủy lực - y viên

061 2217008

096 3997920

 

16

Trạm Thủy văn Tà Lài

Vũ Quốc Hùng

Trạm trưởng

061.3791128

0976405432

Email. trammoitruongtalai@gmail.com

Đ/c: Ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phúc

 

PHỤ LỤC II

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HỒ CHỨA

STT

Thông số

Đơn vị

Hồ chứa

Đơn Dương

Đại Ninh

Đồng Nai 2

Đồng Nai 3

Đồng Nai 4

Đồng Nai 5

I

Các đặc trưng Lưu vực

m3/s

 

 

 

 

 

 

1

Lưu lượng trung bình nhiều năm

m3/s

22,5

30,2

57,6

78,1

83,3

140,6

2

Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra

m3/s

5.395

11.000

(=PMF)

13.055

P=0,02%

14.300

P=0,02%

13.300

P=0,02%

11.300

P=0,1%

3

Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế

m3/s

3.688

6.000

P=0,1%

6.740

P=0,1%

10.400

P=0,1%

10.000

P=0,1%

8.320

P=0,5%

II

Thông số hồ chứa

 

 

 

 

 

 

 

1

Mực nước dâng bình thường

m

1042

880

680

590

476

288

2

Mực nước chết

m

1018

860

665

570

474

286

3

Mực nước lũ thiết kế

m

1042,8

 

 

 

 

288

4

Mực nước lũ kiểm tra

m

1044,6

 

681,61

P=0,02%

593,24

P=0,02%

479,24

P=0,02%

290,74

5

Dung tích toàn bộ (Wtb)

106m3

165

319,77

281

1690,1

332,1

106,33

6

Dung tích hữu ích (Whi)

106m3

155,14

251,73

143,4

891,5

16,4

8,35

7

Dung tích chết (Wc)

106m3

9,86

68,04

137,4

798,6

315,7

97,98

III

Đập dâng chính

 

 

 

 

 

 

 

1

Cao trình đỉnh đập

m

1045,5

883,7

684,2

595

481

293

2

Chiều dài đỉnh đập

m

1460

300

763,4

572

565

471

3

Chiều cao đập lớn nhất

m

38

56

79,2

108

127,5

72

IV

Đập tràn

 

 

 

 

 

 

 

1

Số khoang tràn

khoang

4

3

4

5

5

5

2

Kích thước cửa van

mxm

11x13,7

15 x 18,75

14x 17

14x17,5

14x17,5

14x16

3

Qxả max với P=0,1 %

m3/s

4.300,6

6.000

8.663

10.188

10.188

11.300

4

Cao trình ngưỡng tràn

m

1029,2

862,5

665,1

572,5

458,5

272

V

Nhà máy thủy điện

 

 

 

 

 

 

 

1

Lưu lượng lớn nhất

m3/s

26,4

55,4

121,7

215

216

288

2

Công suất lắp máy

MW

160

150x2

70

180

340

150

3

Số tổ máy

tổ

4

2

2

2

2

2

 

PHỤ LỤC III

MỰC NƯỚC TỐI THIỂU CỦA CÁC HỒ CHỨA TẠI CÁC THỜI ĐIỂM

Đơn vị tính: m

TT

Thời điểm (ngày/tháng)

Đồng Nai 3

Đơn Dương

Đại Ninh

1

01/12

586,4

 

 

2

11/12

585,8

 

 

3

21/12

585,2

 

 

4

01/01

584,5

1037,1

876,2

5

11/01

583,7

1036,8

875,3

6

21/01

582,8

1036,0

874,4

7

01/02

582,0

1035,1

873,3

8

11/02

581,1

1034,1

872,3

9

21/02

580,3

1033,1

871,2

10

01/3

579,3

1032,1

870,0

11

11/3

578,4

1030,9

868,8

12

21/3

577,6

1029,6

867,5

13

01/4

576,7

1028,3

866,1

14

11/4

575,8

1027,3

865,9

15

21/4

574,9

1025,9

865,3

16

01/5

573,9

1024,3

864,4

17

11/5

573,2

1022,5

864,0

18

21/5

572,5

1020,8

863,6

19

01/6

571,8

1020,8

863,0

20

11/6

571,1

1020,0

862,4

21

21/6

570,5

1019,8

862,0

22

30/6

570,0

1019,2

861,6

23

01/7

 

1018,6

860,6

24

11/7

 

1018,3

860,3

25

31/7

 

1018,0

860,0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu5847/QCPH-PCTT-TĐĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN

Lược đồ Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu5847/QCPH-PCTT-TĐĐN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng, ***
        Người kýPhạm S, Phạm Văn Cúc
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng 2016

            • 23/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực