Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH

Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và tổ chức tín dụng do Cục Hải quan - Cục thuế - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi cung cấp thông tin


CỤC HẢI QUAN - CỤC THUẾ -NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TNH ĐNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 06 năm 2012

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn c Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT/BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 102);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Chi nhánh Đồng Tháp;

Liên Ngành Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đng Tháp thông nhất xây dựng quy chế phi hợp trong việc trao đi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi phối hợp và đi tượng áp dụng

Quy chế phối hợp này quy định cụ thể việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tchức tín dụng (gọi tắt là các Bên), nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bên trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nguyên tắc trao đi, cung cấp và sử dụng thông tin, tài liệu

Các Bên có trách nhiệm trao đổi, cung cấp, quản lý, sử dụng và phản hồi thông tin theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 102 (thông qua đơn vị đầu mối quy định tại Điều 6 Quy chế này).

II. QUY ĐỊNH CỤ TH

Điều 3. Danh mục thông tin trao đi, cung cấp giữa các Bên.

1. Các Bên thực hiện theo nội dung các Dạnh mục thông tin trao đổi, cung cấp liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, ngân hàng của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch số 102.

2. Căn cứ thực tiễn quá trình thực hiện của các Bên, nếu có phát hiện nội dung nào trong danh mục không còn phù hợp, vướng mắc thì báo cáo bằng văn bản về Bộ, Ngành chủ qun kiến nghị sửa đổi, bổ sung; đồng thời gửi các Bên biết.

Điều 4. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị cung cấp thông tin

1. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin:

Giám đc (Phó Giám đốc) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; Giám đốc (Phó Giám đốc) Chi nhánh Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh; Giám đốc (Phó Giám đc) các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Thẩm quyền cung cấp và đề nghị các tổ chức tín dng cung cấp thông tin:

Cục trưởng (Phó cục trưởng) Cục Hải quan tnh; Chi cục trưởng (Phó Chi cục trưởng) Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội trưởng (Phó Đội trưởng) Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh.

Cục trưởng (Phó cục trưởng) Cục Thuế tnh; Chi cục trưởng (Phó Chi cục trưởng) Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 5. Thủ tục, phương thc và thi hạn trao đổi, cung cấp thông tin

Thủ tục, phương thức, thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin các Bên thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 102.

Điều 6. Đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin

1. Đối với Cơ quan quản lý thuế:

a) Cục Hải quan tỉnh (trực tiếp Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm, Phòng Nghiệp vụ); Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan tỉnh.

b) Cục Thuế tỉnh (trực tiếp Phòng Kê khai - Kế toán thuế); Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Ngân hàng Nhà nưc Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp.

- Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tnh và Chi nhánh các Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

III. T CHỨC THC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn và chi phí phục vụ trao đi, cung cấp thông tin ca các bên

1. Trách nhiệm, quyền hạn và chi phí phục vụ trao đổi, cung cấp thông tin của các Bên thực hiện theo đúng quy định tại các Điều 6, Điều 8, Điều 9 của Thông tư liên tịch số 102.

2. Định kỳ hàng năm vào cuối tháng 12, các Bên có trách nhiệm tổng hp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp này (theo mẫu đính kèm) gửi cho Bên được giao đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế này vào tháng 01 đầu năm sau. Việc đăng cai tổ chức hội nghị thống nhất giao luân phiên mỗi bên một lần/1 năm.

Trong trường hp lãnh đạo các Bên đồng thuận không cần thiết phải tổ chc hội nghị sơ kết năm, thì vào cuối tháng 12 năm đó, các Bên có trách nhiệm tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp này gửi cho Cục Hải quan tnh để tổng hợp thành Báo cáo chung gửi các Bộ, Ngành chủ quản và các Bên.

Điều 8. Hiệu lc thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về đầu mi trao đổi, cung cấp thông tin tại cấp tỉnh của các Bên để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

CỤC THUẾ
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Nhàn

 

CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Chiến

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quế

 

Nơi nhận:
- Bộ TC (TCHQ, TCT);
- NHNNVN;
- UBND tỉnh;
- NHNN tỉnh;
- Cục HQ tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, CBL. (09b).

 

 

Mẫu Báo cáo sơ kết

(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp liên Ngành số 619/QCPH/CHQ-CT-NHNN ngày 15 tháng 6 năm 2012)

---------------
--------------------
-------------

-----------------------------------
----------------------
---------------------------

Số:          /BC-…..

Đồng Tháp, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số………..

Năm …………

1. Việc tổ chức chđạo, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp:

- Tình hình có liên quan.

- Văn bn chỉ đạo, tchức thực hiện...

- Việc triển khai quán triệt, kết quả nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phối hợp...

- Đánh giá hiệu lực pháp lý và hiệu quả thi hành ca Thông tư liên tịch và Quy chế phối hợp liên Ngành đã ký kết? Đánh giá thực tin nhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong việc trao đổi, cung cấp thông tin có đáp ứng phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước của từng ngành.

2. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp: (Mốc thi gian tính số liệu từ ngày 01 tháng 01 đầu năm đến thời điểm báo cáo sơ kết năm)

Đánh giá chung hiệu quả toàn cảnh kết quả thực hiện Quy chế phối hợp:

2.1. Số liệu kết quả cung cấp, trao đổi thông tin bằng văn bản:

- Slượt đơn vị đã yêu cầu các Sở, Ngành cung cấp thông tin:…………..           

- Số lượt cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các Sở, Ngành:………..

2.2. Kết quả cung cấp, trao đổi thông tin bằng dữ liệu điện tử:

- Số lượt đơn vị đã yêu cầu các Sở, Ngành cung cấp thông tin:………..

- Số lượt cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các Sở, Ngành:……..

2.3. Kết quả cung cấp, trao đổi thông tin bằng liên hệ trực tiếp:

- Số lượt đơn vị đã yêu cầu các Sở, Ngành cung cấp thông tin:………..

- Số lượt cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các Sở, Ngành:……..

3. Những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc:

- Thuận lợi:

- Khó khăn, vướng mắc, biện pháp giải quyết:

4. Kiến nghị, đề xuất:

 

 

Nơi nhận:
- Tên đơn vị đăng cai sơ kết hàng năm;
- Lưu: VT

(Thủ trưởng đơn vị
ký tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo quy chế phối hợp liên Ngành số 619/QPCH/CHQ-CT-NHNN ngày 15 tháng 6 năm 2012)

DANH MỤC

Đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin

STT

ĐƠN VỊ ĐẦU MI

Địa chỉ

Số điện thoại S FAX

Email

Ghi chú

1

Cục Hải quan tỉnh ĐT

Số 91, Nguyn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 851247 0673 852004

hqdongthap@customs.gov.vn

 

1.1

Phòng CBL&XLVP

Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phCao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 853373 0673 870570

tmxlhqdt@customs.gov.vn

 

1.2

Chi cục KTSTQ

Số 91, Nguyn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 870570 0673 870570

stqhqdt@customs.gov.vn

 

1.3

Phòng Nghiệp vụ

Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phCao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 853022 0673 852004

nvhqdt@customs.gov.vn

 

1.3

Chi cục HQCK Cảng ĐT

Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phCao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 851378 0673 874902

hqcang@customs.gov.vn

 

1.4

Chi cục HQCK Thường Phước

ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tnh ĐT

0673 595247 0673 595247

thuongphuoc@customs.gov.vn

 

1.5

Chi cục HQCK Dinh Bà

ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tnh ĐT

0673 529295 0673 529296

dinhba@customs.gov.vn

 

1.6

Chi cục HQCK Sở Thượng

p Bình Hòa Thượng, xã Thưng Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh ĐT

0673 588097 0673 588097

sothuong@customs.gov.vn

 

1.7

Chi cục HQ Thông Bình

p Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tnh ĐT

0673 520056 0673 520057

thongbinh@customs.gov.vn

 

1.8

Đội Kim soát Hải quan

Khóm 3, Nguyễn Văn Tri, P. An Thạnh, TX Hồng Ngự, tỉnh ĐT

0673 837284 0673 838385

dkshqdt@customs.gov. vn

 

2

Cục Thuế tnh ĐT

Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT

067-855148 067-855602

phcqttv.dth@gdt.gov.vn

 

2.1

Phòng Kê khai-Kế toán thuế

Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 877203 0673 851454

kkktt.dth@gdt.gov.vn

 

2.2

Chi cục Thuế TP Cao Lãnh

S 06, Đường 30/4, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp

0673 859413

cctclanh.dth@gdt.gov.vn

 

2.3

Chi cục Thuế TX Sa Đéc

Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, TX Sa Đéc, tỉnh ĐT

0673 861517 0673 773993

cctsadec.dth@gdt.gov .vn

 

2.4

Chi cục Thuế TX Hồng Ngự

Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự

0673 563315 0673563311

ccttxhngu.dth@gdt.gov.vn

 

2.5

Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự

Khu hành chính, ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

0673 836994

ccthngu.dth@gdt.gov. vn

 

2.6

Chi cục Thuế huyện Tân Hồng

Số 327, Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn Sa Rài, Tân Hồng, ĐT

0673 830140 0673 830691

cctthong.dth@gdt.gov.vn

 

2.7

Chi cục Thuế huyện Tam Nông

Số 42 - Nguyễn Trãi - Khóm II - TT.Tràm Chim - Tam Nông - tỉnh ĐT

0673 828762 0673 827463

ccttnong.dth@gdt.gov.vn

 

2.8

Chi cục Thuế huyện Thanh Bình

QL 30, Khóm Tân Đông B, Thị trn Thanh Bình, H. Thanh Bình, tỉnh ĐT

0673 833115

ccttbinh.dth@gdt.gov.vn

 

2.9

Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh

Khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT

0673 821765 0672 222446

cctclanh1.dth@gdt.gov.vn

 

2.10

Chi cục Thuế huyện Tháp Mười

Đường 30-4, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh ĐT

0673 824245 0673 823110

ccttmuoi.dth@gdtgov.vn

 

2.11

Chi cục Thuế huyện Lấp Vò

Quốc lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lp Vò, tnh Đồng Tháp

0673 846175 0673 844250

cctlvo.dth@gdt.gov.vn

 

2.12

Chi cục Thuế huyện Lai Vung

QL 80, Khóm I, TT Lai Vung, H Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

0673 848257

cctlvung.dth@gdt.gov.vn

 

2.13

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

S 80, QL 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, H. Châu Thành, tnh ĐT

0673 840056 0673 840400

cctcthanh.dth@gdt.gov.vn

 

3

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh ĐT

Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3852198

067.3854153

 

 

3.1

NH TMCP Công thương CN Đồng Tháp

87 Nguyễn Huệ, Phường 01, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3851224

067.3874192

DongThap@Vietinbank.vn

 

3.2

NH TMCP Công thương CN SaĐéc

209A Trn Hưng Đạo, Khóm 3, Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp

067.3772879-

067.3772379

 

 

3.3

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Đồng Tháp

66 Đường 30/4, Phường 01 TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3875396

067.3872119

kt.dth@vietcombank.com.vn

 

3.4

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN Đồng Tháp (Hội sở Tnh)

Số 01 Nguyễn Du, Phường 02,TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3851364

067.3871033

 

 

3.5

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H.Cao Lãnh

Số 170-172, Nguyễn Trãi, Thị trấn Mỹ Thọ H. Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3822174

067.3822174

 

 

3.6

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H.Tháp Mười

Số 1, đường 30/4, Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp

067.3824167

067.3824177

 

 

3.7

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H.Lấp Vò

Đường 3/2, Quốc lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp

067.3845157

067.3845157

 

 

3.8

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H.Lai Vung

Khóm 1, Thị trấn Lai Vung H.Lai Vung, Đồng Tháp

067.3848223

067.3849066

 

 

3.9

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H.Thanh Bình

Số 122, Quốc Lộ 30, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, H. Thanh Bình, ĐT

067.3833104

067.3833203

 

 

3.10

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN TX Hồng Ngự

Số 240, Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 3, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

067.3839417

067.3837235

 

 

3.11

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H. Tam Nông

Đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

067.38272820

67.3828502

 

 

3.12

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H. Tân Hồng

Số 321, Nguyễn Huệ, Thị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

067.3830030

067.3830568

 

 

3.13

Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT CN H. Châu Thành

QL 80, Thị trấn Cái Tàu Hạ, H. Châu Thành, Đồng Tháp

067.3840030

067.3840228

 

 

3.14

NH NNo và PTNT CN TX Sa Đéc

S18, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

067.3861900

067.3863692

 

 

3.15

NHNNo và PTNT CN TP Cao Lãnh

S 15-17, Nguyễn Huệ, Phưng 1, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3856662

067.3857540

 

 

3.16

NH Đầu tư và Phát triển VN - CN Đồng Tháp

S 12A, đường 30/4, Phường 1,TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3872369

067.3872369

thaobtp@bidv.com.vn

 

3.17

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex-CN ĐT

132-134 Nguyễn Huệ, Phường 2,Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3874434-

3874535

067.3874636

 

 

3.18

Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Đồng Tháp

142-144 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp. Cao Lãnh, Đng Tháp

067.626.9999

067.626.8888

anhnth.dth@mbbank.com.vn

 

3.19

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đồng Tháp

60-62 Đốc Binh Kiều, Phường 2,Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3876878

067.3876858

 

 

3.20

Ngân hàng PT Nhà ĐBSCL - CN Sa Đéc

74 Hùng Vương, Khóm 2, Phường 2, TX Sa Đéc, ĐT

067.3868518

067.3866681

nhoanghuynh@gmail.com

 

3.21

NH TMCP Kiên Long - CN Đồng Tháp

70, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3876401-

3876402

067.3876400

dongthap@kienlongbank.vn

 

3.22

NHTMCP Kỹ Thương VN CN Đồng Tháp

182-184 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3876783

067.3876790

www.techcombank.com.vn

 

3.23

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN ĐT

Số 56 Nguyễn Huệ, Phường 2,TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3871525 067.3874698

bahkt@sacombank.com

 

3.24

NH Phát triển Nhà ĐBSCL – CN Đồng Tháp

Số 01 lô C, Khu 500 căn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3858638 067.3858822

kieutrang378@gmail.com

 

3.25

Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đồng Tháp

Số 55 Đặng Văn Bình, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.38761870 67.3876188

thinhnd@acb.com.vn

 

3.26

NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN ĐT

Số 67-69 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

607.3876123 067.3876126

tutn@vpb.gom.vn

 

3.27

NH TMCP Phát triển Mê Kông – CN Sa Đéc

Số 279 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TX Sa Đéc, Đồng Tháp

067.3774021 067.3774035

tuu.lv@mdb.com.vn

 

3.28

Nhưng TMCP Đại Tín – CN Đồng Tháp

1B1-2B1, Đường số 5, Khu dân cư Chợ Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3877311 067.3877312

 

 

3.29

NH TMCP Phương Đông CN Đồng Tháp

Số 158-160 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3876256 067.3876255

ocb.dongthap@ocb.com.vn

 

3.30

Ngân hàng TMCP An Bình – CN Đồng Tháp

242-244 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3877606 067.3875998

hungnguyen@abbank.vn

 

3.31

 NH TMCP Quốc Tế VN CN Đồng Tháp

110 Nguyễn Huệ, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3876376 067.3876377

vib@vib.com.vn

 

3.32

NH TMCP Phương Nam CN Đồng Tháp

41 - 43 Nguyễn Huệ,  Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

067.3853538-3851441 067.3851277

dongthap@southernbank.com.vn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2012
Ngày hiệu lực15/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH

Lược đồ Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi cung cấp thông tin
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH
        Cơ quan ban hành***, Tỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Văn Chiến, Nguyễn Văn Quế, Lê Thị Nhàn
        Ngày ban hành15/06/2012
        Ngày hiệu lực15/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi cung cấp thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi cung cấp thông tin

            • 15/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực