Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD

Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành về cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông do Sở Văn hóa - Sở Y tế - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành cấp giấy phép quảng cáo


UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ VHTT-SỞ Y TẾ-SỞ NN-PTNT-SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông".

Để tổ chức triển khai việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông đúng theo quy định của nhà nước. Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng thống nhất phối hợp tổ chức thực hiện cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông đối với các loại quảng cáo ngoài trời như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc xin phép thực hiện quảng cáo thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa - Thông tin được tập trung một nơi nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian quy định của nhà nước cho tổ chức và cá nhân.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH

1. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo của các tổ chức và cá nhân;

- Chuyển hồ sơ và văn bản thỏa thuận về thực hiện quảng cáo đến các ngành có liên quan đối với các sản phẩm hàng hóa, nội dung bắt buộc phải có văn bản thỏa thuận theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

- Cấp phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của các ngành có liên quan đến sản phẩm hàng hóa, nội dung bắt buộc phải có văn bản thỏa thuận của các ngành;

- Trường hợp các ngành có liên quan không chấp thuận cho phép quảng cáo sản phẩm hàng hóa đó thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa - Thông tin biết, để trên cơ sở đó Sở Văn hóa - Thông tin trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép quảng cáo biết;

- Trực tiếp thu lệ phí thực hiện quảng cáo và các loại phí, lệ phí của các ngành khi thẩm định hồ sơ do Sở Văn hóa - Thông tin chuyển đến, địa điểm thu tại Sở Văn hóa - Thông tin;

- Thời gian nhận và trả kết quả theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

- Đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo.

2. Sở Xây dựng

- Tiếp nhận và giải quyết văn bản thỏa thuận (kèm hồ sơ cụ thể) về những điều kiện thuộc Sở Xây dựng giải quyết có liên quan đến cấp phép quảng cáo của Sở Văn hóa - Thông tin gởi đến đối với các panô, biển, bảng quảng cáo có diện tích từ 40 m² trở lên.

- Có văn bản trả lời của cho Sở Văn hóa - Thông tin nêu rõ nội dung chấp thuận hay không chấp thuận cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Thời gian nhận và trả kết quả theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

- Cung cấp các văn bản quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho Sở Văn hóa - Thông tin để niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân biết;

- Thanh toán các khoản phí, lệ phí theo Hướng dẫn số 2438/HD-BVHTT ngày 03/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về một số nội dung của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD;

- Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong các nội dung thỏa thuận về xây dựng công trình quảng cáo và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Sở Y tế:

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo các loại sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền công bố của ngành Y tế thẩm định do Sở Văn hóa - Thông tin chuyển đến, để Sở Văn hóa - Thông tin có cơ sở cấp giấy phép quảng cáo;

- Thời gian nhận và trả kết quả theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

- Cung cấp các văn bản quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho Sở Văn hóa - Thông tin để niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân biết;

- Thanh toán các khoản phí, lệ phí theo Hướng dẫn số 2438/HD-BVHTT ngày 03/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về một số nội dung của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.

- Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ quảng cáo đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ngành và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký những sản phẩm thuộc thẩm quyền thẩm định của ngành Nông nghiệp do Sở Văn hóa - Thông tin chuyển đến, để Sở Văn hóa - Thông tin có cơ sở cấp giấy phép quảng cáo;

- Thời gian nhận và trả kết quả theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

- Cung cấp các văn bản quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho Sở Văn hóa - Thông tin để niêm yết công khai cho các tổ chức, cá nhân biết;

- Thanh toán các khoản phí, lệ phí theo Hướng dẫn số 2438/HD-BVHTT ngày 03/7/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về một số nội dung của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD;

- Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trả lời cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp này. Thời gian thực hiện Quy chế này kể từ ngày 01/12/2007. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các ngành sẽ tổ chức họp trao đổi để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Quy chế này được lập thành 04 bản, mỗi ngành giữ 01 bản để thực hiện.

 

SỞ XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Điệp

SỞ VĂN HÓA-THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Minh

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Khang

SỞ Y TẾ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tranh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2007
Ngày hiệu lực01/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD

Lược đồ Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành cấp giấy phép quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành cấp giấy phép quảng cáo
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD
        Cơ quan ban hành***, Tỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Tấn Tranh, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Điệp
        Ngày ban hành14/11/2007
        Ngày hiệu lực01/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành cấp giấy phép quảng cáo

           Lịch sử hiệu lực Quy chế 905/QCPH/SVHTT-SYT-SNN-SXD phối hợp liên ngành cấp giấy phép quảng cáo

           • 14/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực